загрузка...
 
3. Завдання вивчення курсу
Повернутись до змісту
Навчальний курс "Бюджетний менеджмент" є центральним профілюючим у підготовці магістрів державного управління за спеціальністю "Державні фінанси". Магістр державного управління - це спеціаліст вищої кваліфікації, який має приймати рішення з важливих питань фінансової політики. Кваліфікаційні вимоги до цього дуже високі. Забезпечити реалізацію них вимог і відповідний рівень фахових знань можливо тільки на основі поглибленого вивчення бюджетного менеджменту.
Завдання вивчення курсу витікають з його місця в учбовому процесі і значення в формуванні фахівця. Вони полягають в оволодінні всіма складовими бюджетного менеджменту. Перш за все, магістр державного управління повинен глибоко розбиратись у побудові бюджету і бюджетної системи, знати досконало склад та структуру доходів і видатків бюджету, їх розмежування між окремими ланками бюджетної системи. Важливе значення має вивчення системи взаємовідносин між бюджетами, конкретних їх форм. Магістр повинен вміти проводити різного роду розрахунки між бюджетами з відповідним їх обґрунтуванням.
Основне завдання курсу - це оволодіння навичками і методами управління бюджетним процесом. Магістр повинен вміти збирати, систематизувати та аналізувати інформацію, що необхідна для складання проекту бюджету та характеризує стан його виконання. В зв'язку з ним він має вільно орієнтуватись в системі обліку виконання бюджету та в бюджетній звітності. Від магістра вимагається ґрунтовне знання процедури складання проекту бюджету та взаємовідносин між різними органами влади і управління в цьому процесі. Головне ж - магістр повинен вільно володіти методами бюджетного планування, вміти проводити багатоваріантні розрахунки як з окремих статей, так і з бюджету в цілому. Всі ці роботи він повинен вміти виконувати на комп'ютері із застосуванням методів економіко-математичного моделювання бюджету та бюджетного процесу.
Важливим завданням є вивчення способів балансування бюджету. Необхідно знати допустимі межі бюджетного дефіциту, його причини та наслідки, джерела покриття. Головне при цьому - вироблення знань і вмінь з питань управління бюджетним дефіцитом і державним боргом.
Магістр державного управління - це державний службовець, який має значні повноваження і несе велику відповідальність. У сфері державних фінансів він повинен забезпечити збереження та ефективне використання централізованих фінансових ресурсів. У зв'язку з ним він повинен володіти всіма формами, видами і методами фінансового контролю, його завдання не тільки і не стільки знайти порушення фінансового законодавства, скільки забезпечити раціональну фінансову діяльність держави і суб'єктів господарювання на основі діючого законодавства.
Таким чином завдання вивчення курсу "Бюджетний менеджмент" досить складні і важливі. Тут практично немає, основних і другорядних питань. Всі розділи, всі теми, всі питання є необхідними. Тільки комплексне їх вивчення дає можливість сформувати необхідний рівень знань.загрузка...