загрузка...
 
8.1. Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних коштів
Повернутись до змісту
Звітність розпорядників коштів - це метод узагальнення приведених в визначену систему планових і облікових даних про виконання кошторису видатків та показників, які характеризують виконання встановленого плану по мережі, штатах і контингентах за звітний період.
Звітність - це метод контролю за цільовим і економним витрачанням державних (бюджетних) коштів. Вона складається на основі облікових реєстрів, які використовують при обліку виконання кошторису видатків, а також оперативних даних по мережі, штатах і контингентах.
Установи, які фінансуються із Державного і місцевих бюджетів складають місячні, квартальні і річні звіти (до квартальних і річних звітів додаються бухгалтерські баланси). Підготовлені звіти підписуються керівником установи і головним бухгалтером. Крім цього, звіти про виконання плану по мережі, штатах і контингентах в міністерствах, відомствах, обласних управліннях підписуються керівниками планово-фінансових служб. Всі звіти складають наростаючим підсумком з початку року.
З 1995 року (в листопаді 1995 р. було утворено Державне казначейство України) право розробки і затвердження нормативно-методичних і інструктивних документів з питання звітності про виконання бюджетів всіх рівнів закріплено за Головним управлінням Державного казначейства України. З моменту утворення органів казначейства форми звітності розробляються кожного року.
Місячні звіти найкоротші. Міністерства, відомства, установи і організації, а також центральні органи виконавчої влади, які фінансуються з Державного бюджету представляють місячні звіти відповідним органам Державного казначейства за формою № 2-мдб «Звіт про використання асигнувань з Державного бюджету», що додається.
Звіт по формі № 2-мдб складається щомісячно, за наростаючим підсумком з початку року, в розрізі кодів відомчої, функціональної та економічної класифікації видатків (графи 1 і 2).
У графі 3 «Асигнування на звітний період» відображається сума бюджетних асигнувань, затверджена в кошторисі.
У графі 4 «Лімітовані асигнування звітного періоду» будуть зазначені ліміти, які відповідають реальним надходженням до бюджету. Ці ліміти доводить до розпорядників коштів Міністерство фінансів.
У графі 5 «Залишок бюджетних коштів на початок року» відображається сума коштів на реєстраційному / бюджетному рахунку установи, що знаходилась на початок року.
У графі 6 «Надійшло асигнувань за звітний період» зазначають суми коштів, що виділені з бюджету і фактично надійшли на реєстраційний / бюджетний рахунок установи з початку року.
У графі 7 «Касові видатки» відображаються суми проведених за звітний період касових видатків за рахунок бюджетних коштів.
У графі 8 «Залишок бюджетних коштів на кінець звітного періоду» відображається залишок коштів на реєстраційному / бюджетному рахунку установи на кінець звітного періоду (гр.8 = гр. 5 + гр.6 - гр.7).
Звітні дані про виконання кошторисів міністерств і відомств, установ і організацій, що фінансуються з Державного бюджету, а також коштів Державного бюджету, передбачених на фінансування капітальних вкладень подаються міністерствами і відомствами, центральними органами виконавчої влади, територіальними органами Державного казначейства України Головному управлінню Державного казначейства не пізніше 8 числа наступного за звітним місяцем.
Установи і організації, що утримуються за рахунок Державного бюджету і мають позабюджетні кошти щомісяця складають звіт по формі №4 мдмб «Звіт про використання позабюджетних коштів», що додається. Звіт складається в загальних сумах за видами позабюджетних коштів: спеціальних, сум за дорученнями, депозитних сум і інших позабюджетних коштів.
У графі 3 «Затверджено кошторисом» запис робиться тільки проти спеціальних коштів і відображається сума, затверджена в кошторисі.
У графі 4 «Залишок коштів на початок року» відображається сума позабюджетних коштів на рахунку установи, що знаходилась на початок року.
У графі 5 «Надійшло коштів за звітний період» зазначають суми позабюджетних коштів, що фактично надійшли на рахунок установи з початку року.
У графі 6 «Касові видатки і всього» відображаються суми проведених за звітний період касових видатків за рахунок позабюджетних коштів. У випадках, коли позабюджетні кошти спрямовувались на видатки, передбачені в бюджеті, це відображається в графі 7 «У тому числі спрямовано на бюджетні видатки».
У графі 8 «Залишок коштів на кінець звітного періоду» відображається залишок коштів на рахунку установи на кінець звітного періоду (гр.8 = гр.4 + гр.5 - гр.6).
Установи і організації, що утримуються за рахунок Державного бюджету щомісяця складають звіт по формі № 7 мдб «Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ. Кредиторську заборгованість показують у розрізі кодів економічної класифікації видатків на початок року і кінець звітного періоду, у тому числі прострочену заборгованість. Простроченою вважається заборгованість, яка залишилась на обліку після строку встановленого для оплати. У випадках, коли строк оплати не встановлено, то заборгованість вважається простроченою після 30 днів з дня виписки рахунку.

Вказані форми звітності установи, організації та підприємства надають органам Державного казначейства до 8 числа наступного за звітним місяцем.
Міністерства, відомства, установи і організації, які фінансуються з місцевих бюджетів представляють місячні звіти відповідному фінансовому органу за формою № 1-ммб «Звіт про виконання кошторису установи по асигнуваннях з місцевого бюджету», що додається.
У першій частині звіту «Видатки» в розрізі кодів функціональної і економічної класифікації видатків проставляють дані про виділені асигнування, лімітовані асигнування та про виконання кошторису установи.
У другій частині «Відомості про рух коштів на поточних рахунках» визначається залишок бюджетних коштів на кінець звітного місяця, як:

Дані граф 2 та 5 (ІІ частини) повинні відповідати даним про залишки, вказаним у банківських виписках з бюджетного рахунку установи на відповідні дати.
Установи і організації, що утримуються за рахунок місцевих бюджетів і мають позабюджетні кошти щомісяця також складають звіт по формі № 4 мдмб «Звіт про використання позабюджетних коштів». До форм місячної звітності установ і організацій, які утримуються за рахунок місцевих бюджетів відноситься ф. № 7 мдб «Звіт про кредиторську заборгованість бюджетних установ».
Звітні дані про виконання кошторисів міністерств і відомств, установ і організацій, що фінансуються з місцевих бюджетів, коштів місцевих бюджетів, передбачених на фінансування капітальних вкладень, використання позабюджетних коштів та кредиторську заборгованість подаються відповідним фінансовим органам та вищестоящим організаціям не пізніше 8 числа наступного за звітним місяцем.
До складу квартальної звітності розпорядників коштів входять наступні документи:
Баланс виконання кошторису (ф. №1);
Звіт про виконання кошторису установи по бюджетних асигнуваннях (ф. №2);
Звіт про виконання плану по мережі, штатах і контингентах установ (ф. №3).
Звіт про використання спеціальних коштів установи (ф. №4);
Звіт про заборгованість бюджетних установ (ф. № 7).
Звіт форми №2 складається в розрізі економічної класифікації видатків окремо по кожному коду функціональної і відомчої класифікації.
Якщо установа отримувала кошти різних бюджетів, то «Звіт про виконання кошторису установи по бюджетних асигнуваннях» форми №2 складають по кожному бюджету окремо.
Звіти форми №4 «Звіт про використання спеціальних коштів установи» складається бюджетними установами, що мають спеціальні кошти.
У звіті відображаються доходи і фактичні видатки по видах спеціальних коштів і в розрізі кодів економічної класифікації.
Звіти форми № 7 «Звіт про заборгованість бюджетних установ» відображають фактичні дебіторську та кредиторську заборгованості установи в розрізі кодів економічної класифікації видатків.
Такий набір звітних квартальних документів подають міністерства, відомства, установи і організації, які фінансуються з Державного і місцевих бюджетів, органам Державного казначейства і відповідному фінансовому органу з 10 числа першого місяця наступного за звітним кварталом до 1 числа другого місяця за звітним кварталом. Термін подання звіту встановлюється індивідуальним листом, який надсилають органи Державного казначейства і відповідний фінансовий орган головним розпорядникам коштів та розпорядникам коштів нижчих ступенів.
До складу річної звітності розпорядників коштів входять наступні документи:
Баланс виконання кошторису (ф. №1);
Звіт про виконання кошторису установи по бюджетних асигнуваннях (ф.№2);
Довідка про виконання кошторису установи по бюджетних асигнуваннях (додаток 1);
Звіт про виконання плану по штатах і контингентах (ф. №3);
Звіт про використання спеціальних коштів установи (ф. №4);
Довідка про позабюджетні кошти (додаток №2);
Звіт про рух основних засобів (ф. №5);
Дані про наявність та рух основних засобів установ, що перебувають на державному бюджеті за 1998 рік (додаток №3);
Звіт про рух матеріальних цінностей (ф. №6);
Звіт про заборгованість бюджетних установ (ф. №7);
Звіт про недостачі і крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей у бюджетних установах (ф. №15);
Довідка установи банку або органу Державного казначейства, що підтверджує залишки коштів на бюджетних або реєстраційних рахунках станом на 1 січня наступного за звітним року.
Такий вигляд має річна звітність, яку складають і подають головні розпорядники коштів, установи і організації, які фінансуються з Державного і місцевих бюджетів, з 10 лютого по 1 березня року наступного за звітним. Термін подання звіту встановлюється відповідним індивідуальним листом.
Форми квартальної та річної звітності розпорядників коштів приводяться на стор.

«Баланс виконання кошторису видатків» (ф. №1) складають на підставі даних синтетичного і аналітичного обліку на кінець року. Залишки по рахунках обліку на початок року повинні відповідати даним на кінець року в балансі звіту за попередній рік. Установи складають єдиний баланс виконання кошторису видатків по всіх бюджетних і позабюджетних коштах.
На зворотній стороні ф. №1 у «Довідці про рух коштів фінансування із бюджету» відображаються операції по фінансуванню з бюджету, наведені у балансі установи. В рядку 900 «Профінансовано протягом року» зазначеної довідки виділені кошти відображаються з урахуванням перерахованих залишків.
В довідці необхідно перевірити:
рядок 800: повноту внесення в доходи бюджету сум, які віднесені на рахунок № 173 «Розрахунки по платежах у бюджет»;
рядок 810: обґрунтованість списання безнадійних боргів;
рядок 820: обґрунтованість списання за рахунок установи недостач матеріалів.
«Звіт про виконання кошторису установи по бюджетних асигнуваннях» (ф. №2) складають у розрізі економічної класифікації видатків окремо за кожним кодом функціональної класифікації видатків. Також складають зведений звіт ф. №2 за всіма кодами функціональної класифікації видатків. Якщо установи отримували кошти різних бюджетів, то звіти за ф. №2 складають по кожному бюджету окремо.
У графі 4 «затверджено асигнувань на звітний період» відображають затверджені в кошторисі річні асигнування установи з урахуванням внесених протягом року змін.
У графі 5 «Лімітовані асигнування на звітний період» зазначають лімітовані асигнування (при запровадженні лімітів на витрачання бюджетних коштів).
У графі 6 «Надійшло за звітний період» показують кошти, які фактично надійшли (до зазначених коштів не відносять залишки коштів на реєстраційних/ бюджетних рахунках, що були невикористані і перераховані до Державного бюджету України).
У графі 7 «Касові видатки» показують касові видатки установи (використані кошти за мінусом сум, внесених на реєстраційний /бюджетний рахунок на відновлення касових видатків).
У графі 8 «Фактичні видатки» зазначають дійсні витрати, що оформлені відповідними документами.
«Довідка про виконання кошторису по бюджетних асигнуваннях» складається як додаток до ф. №2. Вона складається по касових видатках, проведених за рахунок бюджетних асигнувань.
«Звіт про виконання плану по штатах і контингентах» (ф. №3) відображає показники по мережі, штатах і контингентах установи. Ця форма звітності розроблена для окремих груп установ:
ф. №3-1 «Звіт про виконання плану по штатах та контингентах органів державного управління, судів, прокуратури та науково-дослідних установ»;
ф. №3-2 «Звіт про виконання плану по штатах та контингентах закладів підготовки та підвищення кваліфікації кадрів»;
ф. №3-4 «Звіт про виконання плану по штатах та контингентах закладів здоров'я та соціального забезпечення»;
ф. №3-5 «Звіт про виконання плану по штатах та контингентах по загальноосвітніх школах, школах-інтернатах, спеціальних інтернатах при школах;
ф. №3-8 «Звіт про виконання плану підготовки наукових кадрів у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах»;
ф. №3-19 «Звіт про виконання плану по штатах та контингентах інших закладів та заходів»;
ф. №3-дс «Звіт про утримання дитячих дошкільних закладів».
Дані показники зазначають на початок і кінець року, а також обраховують середньорічну кількість.
«Звіт про використання спеціальних коштів установи» (ф. №4) складають установи, які мають спеціальні кошти. В даній формі відображаються доходи і видатки по видах спеціальних коштів в розрізі кодів економічної класифікації.
До ф. №4 складають «Довідку про позабюджетні кошти» (додаток 2). В даній довідці відображають всі кошти, які надходять до установи крім бюджетних асигнувань: спеціальні кошти, суми за дорученнями, депозитні кошти, інші позабюджетні кошти.
«Звіт про рух основних засобів» (ф. «№5) містить наступну інформацію:
вартість основних засобів установ на початок року;
вартість основних засобів установ на кінець року;
рух основних засобів протягом звітного року.
Дані про наявність та рух основних засобів установ, що перебувають на державному бюджеті» (додаток № ) складають головні розпорядники коштів і додають до зазначеної ф. №5 зведених річних бухгалтерських звітів.
«Звіт про рух матеріальних цінностей» (ф. №6) відображає:
залишок матеріальних цінностей на початок року;
залишок матеріальний цінностей на кінець року;
вартість витрачених протягом року матеріальних цінностей.
«Звіт про заборгованість бюджетних установ» (ф. №7) дає інформацію про фактичні дебіторську та кредиторську заборгованості на підставі даних бухгалтерського обліку.
«Звіт про недостачі та крадіжки грошових коштів та матеріальних цінностей в бюджетних установах» (ф. № 15) відображає заборгованість по нестачах та крадіжках коштів і матеріальних цінностей на початок і кінець року, а також нестачі і крадіжки на протязі року в розрізі заходів, вжитих для їх усунення.
загрузка...