загрузка...
 
9.3.3. Державна контрольно-ревізійна служба, її функції та структура
Повернутись до змісту
Державна контрольно-ревізійна служба України створена в 1993 році на базі Контрольно-ревізійного управління Міністерства фінансів України і є його правонаступником у частині майнових прав та обов'язків.
Державна контрольно-ревізійна служба є органом державної виконавчої влади і складається з Головного контрольно-ревізійного управління (Голів КРУ) та контрольно-ревізійних управлінь в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, контрольно-ревізійних підрозділів (відділів, груп) у районах, містах, районах у містах, які підпорядковуються Головному контрольно-ревізійному управлінню.
Головним завданням державної контрольно-ревізійної служби є здійснення державного контролю за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх збереженням, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах, державних фондах, бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які одержують кошти з бюджетів усіх рівнів та державних валютних фондів.
Відповідно до завдань, покладених на державну контрольно-ревізійну службу, Голів КРУ і контрольно-ревізійні управління виконують такі функції:
організують роботу підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів щодо проведення ревізій та перевірок, узагальнюють наслідки документальних ревізій та перевірок і у випадках, передбачених законодавством, повідомляють про них органам законодавчої та виконавчої влади;
проводять ревізії та перевірки фінансової діяльності, стану збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірності обліку і звітності в міністерствах, відомствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, в державних фондах, у бюджетних установах, а також на підприємствах і в організаціях, які одержують кошти з бюджету та з державних валютних фондів;
здійснюють ревізії та перевірки правильності витрачання державних коштів на утримання місцевих органів державної виконавчої влади, установ і організацій, що діють за кордоном і фінансуються за рахунок державного бюджету;
проводять ревізії та перевірки повноти оприбуткування, правильності витрачання і зберігання валютних коштів;
здійснюють контроль за усуненням недоліків і порушень, виявлених попередніми ревізіями та перевірками.
На Голів КРУ покладена розробка інструктивних та інших нормативних по проведенню ревізій та перевірок, здійснення методичного керівництва і контролю за діяльністю підпорядкованих контрольно-ревізійних підрозділів.
Головне контрольно-ревізійне управління узагальнює досвід проведення ревізій та перевірок і поширює його серед контрольно-ревізійних служб, розробляє пропозиції по удосконаленню контролю, надає організаційно-методичну допомогу контрольно-ревізійним службам центральних та місцевих органів державної виконавчої влади.
Контрольно-ревізійні управління здійснюють заходи щодо комп'ютеризації і створення інформаційно-аналітичної системи державної контрольно-ревізійної служби, забезпечують ведення державної статистичної звітності контрольно-ревізійної роботи; беруть участь у наукових, соціологічних дослідженнях і розробках програм боротьби із злочинністю у сфері економіки. А також:
розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства з фінансових питань (приховування в обліку валютних та інших доходів, непродуктивних витрат і збитків, відсутність бухгалтерського обліку або ведення його з порушенням установленого порядку, внесення неправдивих даних до бухгалтерської або статистичної звітності, несвоєчасне або неякісне проведення інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей, невжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб збитків від недостач, розтрат, крадіжок і безгосподарності);
розглядають листи, заяви і скарги громадян про факти порушення законодавства з фінансових питань;
здійснюють заходи по добору, розстановці, професійній підготовці і перепідготовці кадрів;
розробляють пропозиції про матеріальне і соціально-побутове забезпечення працівників контрольно-ревізійних служб та вносять їх на розгляд відповідних органів.
Контрольно-ревізійні підрозділи (відділи, групи) у районах, містах, районах у містах виконують аналогічні функції.
Для виконання вищенаведених функцій органи контрольно-ревізійної служби мають право:
ревізувати і перевіряти у міністерствах, державних комітетах та інших органах державної виконавчої влади, державних фондах, на підприємствах, в установах і організаціях грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси та інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів і матеріальних цінностей, проводити перевірки фактичної наявності цінностей (грошових сум, цінних паперів, сировини, матеріалів, готової продукції, устаткування тощо);
безперешкодного доступу на склади, у сховища, виробничі й інші приміщення для обстеження та з'ясування питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою Припиняти на розрахункових та інших рахунках у банках та інших фінансово-кредитних установах операції у випадках, коли керівництво об'єкта, на якому необхідно провести ревізію або перевірку, перешкоджає працівнику державної контрольно-ревізійної служби виконувати свої обов'язки:
залучати на договірних засадах фахівців відповідних міністерств, державних комітетів, інших органів державної виконавчої влади, державних фондів, підприємств, установ і організацій для проведення контрольного обмірювання будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок з оплатою за рахунок спеціально передбачених на це коштів;
вимагати від керівників об'єктів, що ревізуються та перевіряються, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і розрахунків, у необхідних випадках опечатувати каси та касові приміщення, склади, архіви, а при виявленні підроблень, інших зловживань вилучати необхідні документи на час проведення ревізії або перевірки, залишаючи у справах акт вилучення та копії або реєстри вилучених документів;
одержувати від Національного банку та його установ, комерційних банків та інших кредитних установ необхідні відомості, копії документів, довідки про банківські операції й залишки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються або перевіряються, а від інших підприємств і організацій, у тому числі недержавної форми власності, довідки і копії документів про операції та розрахунки з установами, організаціями, підприємствами, що ревізуються або перевіряються;
одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що ревізуються та перевіряються, письмові пояснення з питань, які виникають у ході ревізій та перевірок;
пред'являти керівникам та іншим службовим особам об'єктів, що ревізуються та перевіряються, вимоги щодо усунення виявлених порушень законодавства з питань збереження і використання державної власності та фінансів, вилучати до бюджету виявлені ревізіями або перевірками приховані й занижені валютні та інші платежі, порушувати перед відповідними органами питання про припинення бюджетного фінансування і кредитування, якщо одержані підприємствами, установами і організаціями кошти і позички використовуються з порушенням чинного законодавства;
стягувати у доход держави кошти, одержані міністерствами, відомствами, державними комітетами, державними фондами, підприємствами, установами і організаціями за угодами, укладеними без встановлених законом підстав та з порушенням чинного законодавства;
накладати у випадках, передбачених законодавчими актами, на керівників та інших службових осіб підприємств, установ і організацій адміністративні стягнення;
застосовувати до підприємств, установ, організацій та інших суб'єктів підприємницької діяльності фінансові санкції.
Державна контрольно-ревізійна служба при виконанні покладених на неї функцій взаємодіє з місцевими органами державної законодавчої і виконавчої влади, фінансовими органами, державного податковою службою, іншими контролюючими органами, органами прокуратури, міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, а також з відповідними органами інших держав.
Видатки на утримання державної контрольно-ревізійної служби визначаються Кабінетом Міністрів України і фінансуються з державного бюджету.
Вищою управлінською структурою в системі державної контрольно-ревізійної служби є Голів КРУ, яке очолює заступник Міністра фінансів України, начальник Голів КРУ. Контрольно-ревізійні управління в Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі очолюють начальники, які призначаються начальником Голів КРУ за погодженням з Радою Міністрів Республіки Крим, областями, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями.
Для погодження вирішення питань, що належать до компетенції державної контрольно-ревізійної служби, обговорення найважливіших напрямів її діяльності у Голів КРУ утворюється колегія в складі начальника Головного управління (голова колегії), його заступників, а також інших керівних працівників державної контрольно-ревізійної служби.
Головне контрольно-ревізійне управління в межах своїх повноважень видає на основі й на виконання чинного законодавства накази, організує і контролює їх виконання. В разі необхідності можуть бути підготовлені разом з іншими центральними та місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого і регіонального самоврядування спільні акти, які є обов'язковими для виконання підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності.
Структура Голів КРУ включає управління і відділи, які входять до їх складу.

Функціональний розподіл обов'язків між окремими управліннями визначається напрямами їх діяльності. Так, на управління контролю у сфері освіти і культури покладається перевірка забезпечення керівництвом установи виконання чинних законодавчих та нормативних актів щодо підвищення ефективності витрачання бюджетних коштів, оплати праці працівників бюджетної сфери, посилення фінансово-бюджетної дисципліни. Перевіряється правильність та обґрунтованість рахунків кошторисних призначень, виконання кошторисів витрат і основних виробничих показників, використання коштів за цільовим призначенням, забезпечення ощадливого витрачання та збереження коштів і матеріальних цінностей, дотримання фінансової дисципліни, правильність і достовірність ведення бухгалтерського обліку та складання звітності.
Діяльність управління контролю у сфері соціального захисту населення зосереджується на дотриманні чинного законодавства з питань пенсійного забезпечення громадян, надання їм соціальної допомоги, виплати компенсацій та ін. З цією метою перевіряються державний пенсійний фонд, державний фонд сприяння зайнятості населення, фонд соціального страхування, державний фонд ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення та інші державні бюджетні і позабюджетні фонди.
Управління контролю у сфері матеріального виробництва проводить ревізії і перевірки на підприємствах як державного, так і недержавного сектору. Перевіряється, зокрема, фінансова діяльність, збереження коштів і матеріальних цінностей, достовірність звітності та належний стан бухгалтерського обліку, правильність розрахунків з бюджетом, законність отримання доходів, дотримання чинного законодавства при зміні форми власності шляхом приватизації, проводиться перевірка законності проведених операцій у сфері зовнішньоекономічної діяльності, повноти відрахування коштів до галузевих державних фондів.
Завдання (мета) ревізії чи перевірки підприємств і організацій недержавного сектору економіки (приватного, колективного, спільного підприємства, кооперативу, комерційного банку, довірчого товариства та іншого фінансового посередника тощо), визначається органом, який доручив її проведення. Для проведення перевірок на договірних засадах залучаються кваліфіковані фахівці відповідних міністерств, державних фондів, підприємств, установ і організацій для проведення контрольних обмірів будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт, контрольних запусків сировини і матеріалів у виробництво, контрольних аналізів сировини, матеріалів і готової продукції, інших перевірок.
Управління контролю у сфері органів державної виконавчої влади і оборони здійснює ревізії та перевірки законності і правильності утворення в міністерствах і інших центральних органах виконавчої влади централізованих фондів, їх розміри та витрачання за цільовим призначенням, правильність спрямування та використання бюджетного фінансування, кредитних ресурсів та фінансової допомоги, отриманої за рішенням Уряду чи за угодами з Міністерством фінансів України. Перевіряється також правильність витрат на утримання апарату міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, дотримання чинних нормативних актів при витрачанні коштів на їх утримання.
Ревізії і перевірки проводяться на основі піврічних планів:
Головного контрольно-ревізійного управління, затверджених його Колегією;
контрольно-ревізійних управлінь в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі, затверджених Головним контрольно-ревізійним управлінням України;
контрольно-ревізійних відділів у районах, містах і районах у містах, затверджених контрольно-ревізійними управліннями по Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі.
При плануванні та проведенні ревізій і перевірок працівники державної контрольно-ревізійної служби зобов'язані дотримуватись службової і комерційної таємниць.
Ревізії і перевірки можуть проводитись за дорученнями правоохоронних органів, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством.
Службові особи державної контрольно-ревізійної служби є представниками органів державної виконавчої влади і при виконанні своїх службових обов'язків перебувають під захистом закону.

загрузка...