загрузка...
 
12.2 Порядок проведення ревізії роботи фінансових органів щодо складання і виконання бюджету
Повернутись до змісту
Основними завданнями ревізії роботи фінансових органів по складанню і виконанню бюджету є перевірка:
дотримання при складанні і виконанні бюджету законів, а також рішень місцевих органів влади;
дотримання бюджетних прав бюджетів нижчого рівня;
відповідність розрахованих по бюджету сум доходів і видатків показникам економічного і соціального розвитку;
повноти обліку доходів і обґрунтованості видатків, передбачених по бюджету;
повноти і своєчасності надходження податків і платежів, виконання фінансовим органом покладених на нього обов'язків по контролю за правильним обрахуванням і своєчасною сплатою підприємствами і організаціями платежів в бюджет, а також дотримання законності при справлянні податків і зборів;
правильності виділення коштів з бюджету, відповідність їх цільовому призначенню, затвердженому бюджетом;
своєчасності фінансування передбачених бюджетом заходів;
правильності використання, а також збереження державних коштів;
правильності оформлення бюджетної документації;
правильності ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету, оперативно-бухгалтерського обліку платежів по доходах, а також правильності складання звітності;
виконання фінансовим органом покладених на нього обов'язків по контролю за використанням коштів і дотриманням фінансової дисципліни, своєчасності розгляду періодичної і річної звітності по доходах, по виконанню кошторисів бюджетних установ і прийняття необхідних заходів по ліквідації виявлених порушень.
При проведенні ревізії контролер-ревізор зобов'язаний:
а) ретельно перевірити достовірність документів, які використовувались для складання бюджету, видачі коштів, і установити законність і правильність проведених операцій;
б) перевірити відповідність бухгалтерських записів первинним документам і установити, чи немає випадків здійснення операцій без підтвердження відповідними документами;
в) провести при необхідності зустрічні перевірки правильності документів, даних обліку і звітності в банківських установах і інших установах, організаціях і підприємствах;
г) перевірити правильність складання звітів і установити відповідність їх даним бухгалтерського обліку.
Перевірці підлягають такі питання:
дотримання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну;
наявність і правильність розрахунків та обґрунтувань доходів і видатків бюджету і позабюджетних фондів;
повнота врахування всіх джерел доходів для визначення розмірів субвенцій і дотацій, дотримання їх цільового призначення;
правильність визначення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків, зборів та інших обов'язкових платежів, установлених місцевою Радою народних депутатів вищого рівня;
своєчасність і повнота надходження податків, зборів і платежів до доходної частини бюджету;
правильність використання коштів бюджету на інвестиції, власні цільові програми, а також на спільні програми з органами влади інших адміністративно-територіальних одиниць; на зовнішньоекономічну діяльність, заходи щодо охорони навколишнього природного середовища, відновлення пам'яток культури, що знаходяться у віданні відповідних органів влади, на благоустрій, утримання і капітальний ремонт житлового фонду і об'єктів комунального призначення, мережі шляхів відповідного підпорядкування;
правильність і своєчасність виділення бюджетних коштів на утримання закладів освіти, охорони здоров'я, соціального забезпечення, науки і культури, фізичної культури та спорту, засобів масової інформації, на утримання органів державної влади та самоврядування, інші цілі;
обґрунтованість додаткового фінансування з урахуванням наявних та додатково залучених коштів видатків на утримання житлово-комунального господарства, установ та закладів освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, науки і культури, фізичної культури і спорту, охорону навколишнього природного середовища та на інші цілі, правильність їх використання;
законність та обґрунтованість створення резервних і цільових фондів в межах обсягу доходів бюджету, їх використання;
доцільність та правомірність об'єднання на договірних засадах коштів відповідного бюджету з коштами інших бюджетів, а також підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та громадян для фінансування будівництва, ремонту і утримання об'єктів виробничого та невиробничого призначення;
обґрунтованість надання додаткових пільг та допомоги громадянам, які потребують соціального захисту;
правильність ведення бухгалтерського обліку виконання бюджету і складання звітності, своєчасність розгляду періодичної і річної звітності по виконанню бюджету, кошторисів бюджетних установ і прийняття заходів щодо усунення допущених порушень фінансової дисципліни;
дотримання фінансовими органами і органами Державного казначейства діючого порядку фінансування установ і організацій, зокрема, чи не допускалось перерахування грошових коштів з основного поточного рахунку бюджету на видатки, не передбачені бюджетом, у більших розмірах, ніж передбачено бюджетом, на фінансування позабюджетних фондів та на інші необґрунтовані і не передбачені чинним законодавством заходи.
Ревізія, як правило, починається з одночасної перевірки всіх ділянок роботи фінансового органу і інших об'єктів, передбачених програмою.
При перевірці стану бюджетної роботи по складанню бюджету потрібно установити наявність рішення відповідних виконавчих органів місцевих Рад народних депутатів, плану організаційних робіт, проведення інструктивних нарад і семінарів з працівниками органів виконавчої влади про порядок складання і затвердження бюджету, строках представлення проектів зведених кошторисів видатків і кошторисів по спеціальних коштах.
Перевіряється робота фінансового органу по розгляду прогнозних показників економічного і соціального розвитку, планів доходів і кошторисів видатків бюджетних установ. Співставляючи затверджені суми доходів і видатків з розрахунковими сумами, представленими для включення в проект бюджету, оцінюють економічну роботу фіноргану в процесі складання бюджету.
У ході виконання місцевих бюджетів виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів мають право вносити зміни щодо доходів і видатків відповідного бюджету в межах наданих їм законом прав. Такі зміни повинні бути обґрунтованими і документально оформленими.
Однією з найважливіших ділянок роботи фінансового органу є виконання доходної частини бюджету. В процесі перевірки проводиться аналіз виконання плану по кожному джерелу і кожному виду платежів в бюджет, встановлюються причини відхилень від запланованих сум. Одночасно співставляються нараховані суми платежів з фактичними надходженнями. В разі невиконання передбачених планом податків, зборів та інших обов'язкових платежів необхідно перевірити:
здійснення фінансовим органом контролю за правильністю обчислення і своєчасними внесенням підприємствами, установами і організаціями платежів до бюджету по видах податків, зборів і платежів;
прийняті фінансовим органом заходи по забезпеченню своєчасного надходження доходів і стягненню недоїмок;
проведення аналізів фінансово-господарської діяльності підприємств і організацій, їх повноту і якість, внесені пропозиції по усуненню виявлених недоліків, поліпшенню фінансового становища платників;
доведення до відома керівництва місцевих органів влади, керівників управлінь і відділів інформації з пропозиціями про виявлені порушення по результатах перевірки;
періодичність розгляду виконання бюджету на нарадах у завідуючих фінансовими відділами і на засіданнях держадміністрації.
При ревізії виконання планів надходжень до бюджету проводяться перевірки фінансово-господарської діяльності підприємств - основних платників податків і зборів.
Враховуючи, що одним з головних завдань державної контрольно-ревізійної служби є здійснення контролю за збереженням грошових коштів і матеріальних цінностей, ревізуючий при проведенні ревізії підприємства (чи господарської організації) повинен з'ясувати, перш за все, скільки і яких рахунків відкрито в установах банків, ретельно перевірити касу, касові і банківські операції, при необхідності звірити в установах банків їх виписки, окремі грошові та інші документи, які знаходяться на підприємстві, з такими ж документами в установах банків і переконатись у їх ідентичності і достовірності.
Перевірці підлягає також стан розрахунків за відпущену продукцію (надані послуги тощо). При цьому особлива увага звертається на дебіторську заборгованість з тривалим строком її утворення, по якій недостатньо вживалось заходів щодо погашення, а також на товари (продукцію), які тривалий час перебувають в дорозі, товари відвантажені, але не оплачені в строк, товари на відповідальному зберіганні. Необхідно ретельно проаналізувати суми дебіторської заборгованості, по якій минули строки позову і суми якої списані на збитки і вияснити, чи вживались заходи щодо стягнення цієї заборгованості.
Перевіряється правильність списання сировини і матеріалів на виготовлення продукції, правильність застосування норм їх витрат і в разі необхідності проводиться контрольний запуск сировини у виробництво з участю спеціалістів.
У процесі перевірки виявляється дотримання діючих положень по проведенню інвентаризації грошових коштів і матеріальних цінностей та регулювання інвентаризаційних різниць, чи не допускалось перекриття недостач в одних матеріально-відповідальних осіб лишками в інших. При необхідності організується проведення інвентаризації (повної чи по окремих найменуваннях) товарів, матеріалів, готової продукції.
Якщо підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність, перевіряється обсяг експортних і імпортних операцій за відповідний період, у тому числі бартерних, правильність застосування цін і тарифів при здійсненні цих операцій, своєчасність розрахунків по них, виявляється, чи немає незаконного відкриття валютних рахунків за кордоном, утримання на них валюти, прихованої від обліку, а також виясняється, яких заходів вживає керівництво підприємства для повернення валюти, яка тривалий час знаходиться за кордоном.
У залежності від мети ревізії, перевірці підлягають й інші напрями фінансово-господарської діяльності підприємства чи організації в частині дотримання нормативних актів.
При перевірці кожного без винятку питання ревізії слід перевіряти стан бухгалтерського обліку, його достовірність, правильність відображення фінансових результатів, своєчасність і повноту перерахування до бюджету і позабюджетних фондів належних платежів і відрахувань.
Перевірка може бути суцільною або вибірковою. При суцільній перевірці перевіряються всі документи і записи в реєстрах бухгалтерського обліку. Суцільній перевірці підлягають касові і банківські операції, розрахунки з підзвітними особами і деякі інші питання. При вибірковій перевірці перевіряється частина первинних документів в кожному місяці періоду, що ревізується, або за декілька місяців. Якщо вибірковою перевіркою встановлені серйозні порушення або зловживання, то ревізія на даній дільниці діяльності підприємства проводиться суцільним способом.
У процесі ревізії фінансово-господарської діяльності підприємств і господарських організацій необхідно також встановити, чи відповідають дані бухгалтерського обліку підприємств і організацій про сплачені в бюджет суми даним бухгалтерського обліку фінансового відділу про надходження цих сум. Якщо були виявлені розходження між цими даними, то потрібно розібратись в причинах шляхом проведення документальних перевірок і зустрічних перевірок в установах банку.
Перевірка правильності передбачених по бюджету видатків проводиться по кожній статті видаткової частини. При цьому перевіряється не тільки цільова спрямованість видатків, але й можливий обсяг їх фінансування виходячи з запланованих надходжень до бюджету. В сучасних умовах дефіциту фінансових ресурсів необхідно планувати фінансування перш за все поточних видатків. Це витрати бюджету на фінансування мережі підприємств, установ, організацій і органів, яка діє на початок бюджетного року, а також на фінансування заходів щодо соціального захисту населення. За умови достатності доходів бюджету плануються витрати на фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності та інші витрати, пов'язані з розширеним відтворенням.
Найбільшу питому вагу у видатках місцевих бюджетів займають асигнування на фінансування соціально-культурних закладів і соціальний захист населення.
Розмір витрат на фінансування соціально-культурних закладів визначається виходячи з середньорічних показників по мережі, штатах і контингентах, норм видатків, середніх ставок заробітної плати, числа днів функціонування ліжок в лікарняних закладах, числа днів перебування дітей в дошкільних закладах, учнів – в школах-інтернатах та ін. У зв'язку з цим правильність встановлення видатків на соціально-культурні заходи необхідно починати з перевірки прийнятих в розрахунках до бюджету даних про середньорічні показники по мережі, штатах і контингентах. Порівнюючи показники, прийняті в розрахунках до бюджету, з показниками статистичної і бухгалтерської звітності, планами розгортання нової мережі і приросту чисельності контингентів встановлюється достовірність фактичної наявності мережі, штатів і контингентів на початок планового періоду і середньорічної їх чисельності. Практика ревізійної роботи свідчить, що фінансові органи при формуванні бюджету нерідко завищують перехідну базу по мережі, штатах і контингентах, в результаті чого завищуються видатки на утримання соціально-культурних закладів.
Якщо перевіркою буде встановлено, що при складанні бюджету були допущені помилки у визначенні контингентів, які обслуговуються соціально-культурними установами, ставок заробітної плати, норм видатків і інших показників, що призвело до завищення асигнувань, то необхідно в процесі ревізії внести пропозиції щодо уточнення бюджетних призначень.
При проведенні ревізій установ і організацій, що фінансуються з бюджету, слід перевірити:
наявність єдиного кошторису доходів і видатків бюджетної установи, правильність і обґрунтованість його формування;
правильність списання на витрати грошових коштів і матеріальних цінностей по кожній із статей кошторису, наявність належно оформлених касових, банківських та інших бухгалтерських документів, їх достовірність;
стан збереження грошових коштів і матеріальних цінностей та правильність ведення їх обліку.
Аналізуючи кошториси доходів і видатків бюджетних установ, слід звернути увагу на заплановане надходження коштів з інших джерел, а саме: платні послуги, оренда, спонсорські та інші надходження.
Слід також звернути увагу на правильність оформлення і своєчасність затвердження кошторисів. Протягом останніх років у зв'язку з порушенням встановлених строків затвердження бюджетів бюджетні установи не можуть своєчасно затвердити свої кошториси, тому фінансування в першому кварталі поточного року здійснюється виходячи з тих сум асигнувань, які були виділені в IV кварталі попереднього року.
У загальній сумі асигнувань на соціально-культурні міроприємства більше половини займають видатки на заробітну плату.
При перевірці витрачання грошових коштів на заробітних плату слід, зокрема, перевірити правильність встановлення і застосування посадових окладів (ставок) заробітної плати, доплат, надбавок, виплат за заміщення і сумісництво та премій відповідно до чинних нормативних актів. Виявляється, чи не допускались виплати зарплати за невідпрацьований час (за час перебування працівників у відпустках, на лікуванні тощо), а також чи не допускалось списання на витрати коштів по фіктивних відомостях на виплату зарплати, по відомостях минулих років (за минулі періоди), на підставних і вигаданих осіб, чи не допускались у відомостях на виплату заробітної плати підчистки, дописки і виправлення цифр з метою збільшення суми виплаченої заробітної плати. При наявності підчисток, дописок і виправлень необхідно переконатись, чи не зроблено це з метою привласнення грошових коштів.
Перевіряється правильність утримання податків із заробітної плати працівників установи і своєчасність їх перерахування до бюджету, а також відрахування до державних цільових фондів, правильність відображення цих операцій по бухгалтерському обліку.
Одночасно встановлюється, чи здійснював фінансовий орган контроль за витрачанням і збереженням коштів, правильністю тарифікації вчителів, медичних і інших працівників бюджетних установ. При необхідності проводиться вибіркова перевірка тарифікаційних списків.
При перевірці витрат на відрядження слід керуватись відповідними постановами Кабінету Міністрів України та інструктивними матеріалами Міністерства фінансів України з цього питання. У разі, якщо мали місце відрядження працівників, які працюють у даній установі за сумісництвом або тих, які постійну роботу в даній установі суміщають з роботою в інших установах, доцільно провести зустрічні перевірки і переконатись, чи не мала місця подвійна компенсація витрат по відрядженнях.
Ревізія канцелярських і господарських витрат проводиться шляхом перевірки правильності застосування діючих норм, цін і тарифів на опалення, освітлення, водопостачання, каналізацію; чи не завищувались у документах на оплату господарських і інших витрат показники, від яких залежить розмір оплати; чи забезпечувалось відшкодування витрат за користування комунальними послугами орендарями.
По витратах на утримання автотранспорту перевіряється правильність застосування норм витрат пально-мастильних матеріалів, заповнення маршрутних листів, використання автотранспорту за призначенням.
Витрати на поточний ремонт перевіряються шляхом вивчення правильності складання кошторисів на такий ремонт, застосування розцінок, відповідності списання матеріалів до обсягу виконаних робіт по поточному ремонту.
Канцелярські і поштово-телеграфні витрати перевіряються, виходячи з необхідності максимальної ощадливості і недопущення оплати особистих міжміських телефонних розмов за рахунок державних коштів.
При проведенні ревізій в установах охорони здоров'я, дитячих будинках, садках, яслах, школах-інтернатах, в будинках інвалідів і інших установах, яким виділяються кошти на харчування, слід перевірити по документах повноту оприбуткування продуктів харчування та правильність списання їх на витрати, чи не мали місця зловживання шляхом фальсифікації отримувачами документів постачальників продуктів харчування, чи не було штучного завищення деяких показників господарської діяльності установи тощо.
Під час ревізії витрат на харчування доцільно провести зустрічні перевірки у деяких постачальників харчових продуктів, провести раптову перевірку повноти закладки продуктів у казан, звірити (вибірково) дані меню по приготуванню їжі з даними пробних дегустацій медперсоналом установи і встановити, чи нема між ними розбіжностей.
Ревізія витрат на придбання медикаментів проводиться шляхом перевірки документів (рахунків, накладних) на придбання медикаментів, правильності застосування цін та таксування оплачених рахунків. Особлива увага приділяється перевірці повноти оприбуткування і правильності списання медпрепаратів на витрати, особливо це стосується витрат наркотичних, дефіцитних і дорогих медпрепаратів. Можливе проведення зустрічних перевірок у постачальників ліків та в осіб, на лікування яких вони списувались.
Ревізія витрачання коштів на придбання устаткування, обладнання та інвентарю ставить за мету виявити забезпечення його збереження і витрачання, чи не витрачались кошти на придбання зайвого і непотрібного інвентарю, устаткування і обладнання і чи не видавались вони в особисте користування окремим працівникам установ. Тому на початку, або в період проведення ревізії проводиться вибіркова інвентаризація (по окремих найменуваннях) устаткування, обладнання і інвентарю, визначається правильність його списання, виявляється, чи не мали місця факти заміни придбаного (нового) інвентарю зношеним (старим) і яких було вжито заходів до матеріально відповідальних осіб при виявленні у них недостач і в яких розмірах покривались ці недостачі.
Ревізія витрачання коштів на капітальний ремонт приміщень і споруд, як правило, проводиться з залученням фахівців, за допомогою яких перевіряється, чи не допущено при оплаті виконаних робіт приписок до фактично виконаних обсягів робіт та неправильного застосування розцінок і зайвого списання матеріалів.
Під час проведення ревізії підприємств, установ і організацій, які отримують кошти з бюджету, головна увага приділяється не тільки ощадливому їх використанню, але й забезпеченню їх витрачання за цільовим призначенням, а саме: чи не мали місце факти використання бюджетних коштів на приховане кредитування суб'єктів підприємницької діяльності; використання грошових коштів і матеріальних цінностей на госпрозрахункову діяльність; чи не спрямовувались бюджетні кошти на депозитні рахунки замість витрачання їх на першочергові і невідкладні заходи; чи не допускались факти безгосподарності, марнотратства, непродуктивного використання грошових коштів і матеріальних ресурсів. У разі виявлення витрачання бюджетних коштів не за цільовим призначенням, ревізуючи повинні поставити питання про припинення фінансування, повернення до бюджету витрачених не за цільовим призначенням коштів та притягнення винних осіб до відповідальності.
У процесі перевірки стану роботи фінансових органів встановлюється використання фінансовими органами і органами Державного казначейства, наданого їм права обмеження або призупинення фінансування при наявності фактів незаконного витрачання коштів, а також в разі ненадання звітів про використання раніше виділених коштів.
Фінансові органи і відповідні органи Державного казначейства мають вносити конкретні пропозиції і здійснювати заходи по скороченню бюджетних витрат за рахунок припинення реалізації окремих регіональних програм, не повністю забезпечених джерелами фінансування; приведення мережі, штатів і контингентів установ у відповідність з бюджетними призначеннями на їх утримання тощо.
При ревізії виконання бюджету перевіряється дотримання діючого порядку виділення асигнувань, а саме: правильність визначення фінорганом і відповідним органом Державного казначейства сум асигнувань; своєчасність перерахування коштів з основного поточного рахунку бюджету на поточні рахунки розпорядників коштів; чи не було відпущено надлишку коштів чи не відпускались бюджетні кошти при відсутності затверджених кошторисів.
Підлягають перевірці документи, які пов'язані з операціями по касі та по кожному відкритому рахунку в банках за час, який минув після попередньої ревізії, а при виявленні зловживань – і за більш тривалий період.
Контролер-ревізор зобов'язаний перевірити операції по основному поточному рахунку бюджету. Для цього співставляються банківські виписки, які є в фінансовому органі, з виписками банку, або органів Державного казначейства, а також з записами в книгах бухгалтерського обліку. Якщо будуть виявлені розходження, то необхідно встановити їх причини і перевірити в банку або казначействі документи, що послужили підставою для проведення операцій, а потім перевірити документи, які підтверджують факт проведення операцій.
Дані бухгалтерського обліку фінансового органу про перераховані суми з основного поточного рахунку бюджету на рахунки розпорядників кредитів слід співставити з даними виписок банку по поточних рахунках і бухгалтерських записів тих установ, де проводиться ревізія одночасно з ревізією роботи фінансового органу. В разі розходжень між записами і виписками банку складається акт.
При перевірці операцій по основному поточному рахунку бюджету необхідно встановити:
чи не проводилась оплата витрат бюджетних установ безпосередньо з основного поточного рахунку бюджету;
чи не проводилась оплата видатків, передбачених по сільським бюджетам з основного поточного рахунку районного бюджету, обминаючи поточні рахунки сільських і селищних бюджетів;
дотримання встановленого порядку перерахування коштів з основного поточного рахунку бюджету безпосередньо на розрахункові рахунки господарських організацій, фінансування яких передбачено з бюджету;
чи не проводилась виплата готівки з основного поточного рахунку бюджету, крім випадків повернення окремим особам доходів, які неправильно поступили від них в бюджет.
Документальній перевірці підлягають всі випадки повернення доходів за рахунок бюджету.
Перевіряється законність повернення податків і платежів, а також виясняється, чи не було це повернення наслідком списання сум, які бюджету не належали. Крім перевірки правильності повернення доходів по документах, які є в фінансовому органі, необхідно проконтролювати фактичне надходження повернених сум на поточні або розрахункові рахунки платників і встановити, чи відображені ці суми по рахунку розрахунків з бюджетом. Якщо ці суми у платників відображені не по рахунку розрахунків з бюджетом, то необхідно перевірити, на які потреби ці кошти були використані.
Повернення платникам зайвих доходів проводиться чеками, які виписуються на підставі висновків районної податкової адміністрації. Дані про зараховані і повернені доходи по кожному виду платежу повинні бути звірені з податковою адміністрацією, про що складаються довідки.
Під час ревізії перевіряється правильність зарахування доходів в бюджет. Перевіряючи операції по основному поточному рахунку бюджету і документи про надходження доходів на цей рахунок необхідно встановити:
а/ чи всі доходи, які надійшли до бюджету, зараховані на відповідні підрозділи бюджетної класифікації;
б/ чи не було випадків зарахування в даний бюджет коштів, які належать іншим бюджетам;
в/ чи не було випадків незаконного списання сум з поточних рахунків бюджетів, що входять до складу бюджету району;
г/ чи не проводилось списання з рахунків установ, організацій і підприємств сум, які бюджету не належать.
Необхідно також перевірити правильність відкриття поточних рахунків бюджетним установам по бюджетних і позабюджетних коштах. При виявленні незаконно відкритих рахунків слід перевірити всі операції по цих рахунках, наявність підтверджувальних документів і установити, на якій підставі був відкритий рахунок, які суми надійшли і на які цілі вони були використані.
В установах, в яких є спеціальні кошти, перевіряється правильність їх формування і використання, наявність кошторису спеціальних коштів, затвердженого в установленому порядку. Необхідно встановити, чи не використовувались спеціальні кошти на цілі, не передбачені кошторисом, а також своєчасність і повноту перерахування в доходи бюджету сум перевищення доходів над видатками по кошторисам спеціальних коштів.
У процесі виконання бюджету можуть утворитись вільні бюджетні кошти за рахунок додатково одержаного доходу і перевищення доходів над видатками. Ці кошти не підлягають вилученню органами державної виконавчої влади вищого рівня і можуть бути вкладені у господарські заходи, в акції та інші цінні папери, а також можуть бути використані для надання процентних та безпроцентних позичок.
Суми перевищення доходів над видатками, що утворились на кінець року, можуть направлятися на додаткове фінансування житлово-комунального господарства, установ та закладів освіти, охорони здоров'я і соціального забезпечення, на допомогу громадянам, які потребують соціального захисту, та на інші цілі. На додаткові видатки складаються кошториси і затверджуються в тому ж порядку, як і основні кошториси. При оцінці правильності виділення з бюджету додаткових асигнувань слід встановити наявність джерел покриття додаткових видатків і перевірити їх цільове використання.
Рішення про використання вільних бюджетних коштів приймає відповідний орган державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з наступним затвердженням цих рішень відповідними Радами. Перевіряючи роботу фінансових органів потрібно звернути увагу на те, чи не мали місця факти спрямування коштів бюджету на депозитні рахунки в банках (як за ініціативою фіноргану, так і відповідно до рішення органу виконавчої влади) з посиланням на те, що нібито в бюджеті є тимчасово вільні кошти, хоч фактично окремі видатки, передбачені бюджетом, своєчасно не фінансувались.
У разі тимчасових касових розривів в процесі виконання районних, міських, селищних і сільських бюджетів за клопотанням виконавчих органів районних, міських, селищних і сільських Рад народних депутатів з відповідного бюджету вищого рівня на підставі рішення керівників місцевих фінансових органів вищого рівня можуть бути надані позички, які повинні бути погашені в межах бюджетного року.
Ревізуючи роботу фінансового органу, необхідно з'ясувати, чи отримувались позички з бюджету вищого рівня, їх обґрунтованість і дотримання встановлених строків погашення. Доцільно перевірити і їх використання. У разі використання цих коштів не за призначенням видача позики повинна бути припинена, а кошти (отримана позичка) повернуті до бюджету, з якого вони надійшли.
Іноді мають місце факти, коли виконавчі органи ставлять питання, про надання їм позичок і одночасно приймають рішення про видачу позичок суб'єктам господарювання (особливо недержавного сектору економіки) при умові, що не було забезпечене своєчасне і в повних обсягах фінансування видатків на виплату заробітної плати та інші першочергові і невідкладні заходи, що їх передбачено бюджетом по установах освіти, культури, охорони здоров'я, соціального забезпечення і соціального захисту.
При перевірці цього питання слід мати на увазі, що ті суб'єкти підприємницької діяльності, незалежно від форм власності і підпорядкування, які сплачують податки, збори та інші обов'язкові платежі до бюджету, можуть фінансуватися з бюджету та отримувати позички відповідно до програм економічного і соціального розвитку регіону, але ці позички не повинні бути безпроцентними чи такими, проценти за які є нижчими від розрахункового рівня інфляції на період позички.
Якщо фінансування видатків здійснювалось з резервного фонду виконавчих органів обласних, міських (міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування), районних Рад народних депутатів, необхідно перевірити наявність щоквартальних докладних письмових звітів про видатки з резервних фондів з обґрунтуванням їх необхідності і ефективності. Рішення щодо схвалення цих видатків та можливого відновлення резервного фонду повинно прийматись відповідними місцевими Радами народних депутатів на найближчій сесії.
При перевірці дотримання бюджетних прав місцевих Рад народних депутатів необхідно керуватись діючим законодавством і, зокрема, встановити: чи не допускалось незаконне вилучення коштів в бюджети вищого рівня, законність операції по передачі і вилученню коштів в порядку взаємних розрахунків з бюджетами нижчого рівня.
При ревізії роботи фінансового органу по виконанню бюджету повинна бути перевірена правильність постановки бухгалтерського обліку і складання звітів про виконання бюджету:
а) дотримання порядку ведення всіх регістрів, передбачених інструкціями по бухгалтерському обліку (книги Журнал-головна, І-ф, книги поточних розрахунків з розпорядниками кредитів і касових видатків, книги аналітичного обліку доходів ф 5 ф);
б) своєчасність бухгалтерських записів, відповідність їх документам, правильність проведення операцій по відповідних бухгалтерських рахунках і підрозділах бюджетної класифікації, дотримання правил виправлення помилок в бухгалтерських документах;
в) своєчасність і правильність складання щомісячних оборотних відомостей по всіх рахунках аналітичного обліку і оборотних відомостей по рахунках Головної книги, а також відповідність показаних в оборотних відомостях підсумків і залишків по кожному звіту записам в головній книзі і підсумку оборотів по реєстраційному журналу операцій;
г) правильність оформлення підтверджуючих документів, наявність всіх необхідних реквізитів, відповідність документів встановленим формам, правильність збереження документів, книг і бланків суворої звітності;
д) відповідність звітів про виконання бюджету даним бухгалтерського обліку фінансового органу, а також звітам банку і розпорядників кредиту; перерахування по закінченні бюджетного року на основний поточний рахунок бюджету залишків грошових коштів на поточних рахунках розпорядників кредитів;
ж) своєчасність подання звітів розпорядниками кредитів про виконання кошторисів і фінансових планів, а також своєчасність їх розгляду і прийняття заходів по виявлених порушеннях фінансової дисципліни.
Одночасно з ревізією роботи по виконанню бюджету повинна бути проведена ревізія виконання кошторису видатків на утримання апарату органів виконавчої влади.загрузка...