загрузка...
 
ТЕМА 5: СТРАТЕГІЯ І ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ; 5.1. Суть і основні елементи міжнародних стратегій; 5.2. Стратегічні орієнтації міжнародних корпорацій; 5.3. Основні типи міжнародних стратегій; 5.4. Стратегія глобального розміщення виробництва; 5.5.Стратегія і організація імпорту; 5.6. Стратегія і організація експорту; 5.7. Особливості планування в транснаціональних корпораціях; Міжнародний менеджмент - Панченко Є. Г.
Повернутись до змісту

ТЕМА 5: СТРАТЕГІЯ І ПЛАНУВАННЯ В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

5.1. Суть і основні елементи міжнародних стратегій

Стратегічне планування - це процес визначення основної лінії організації, довгострокових цілей і виконання планів діяльності щодо досягнення зазначених цілей

Необхідність і значення стратегічного планування в міжнародному менеджменті

• Утримання напрямку розвитку компанії в умовах диверсифікації міжнародних операцій

• Потреба в координації і інтеграції різноманітних операцій в масштабах всієї корпорації

• Належна підготовка до виникаючих нових міжнародних викликів і проривів

Переваги стратегічного планування

• Координація і моніторинг довготривалих міжнародних операцій

• Детальне опрацювання проблем, пов'язаних з політичними ризиками, конкурентами, стабільністю валютних курсів і ін.

Основні підходи до формулювання і реалізації міжнародних стратегій

• Економічний імператив

• Політичний імператив

• Адміністрати вна координація

5.2. Стратегічні орієнтації міжнародних корпорацій

• Етноцентризм - Цінності і інтереси материнської компанії є головними в стратегічних рішеннях

• Поліцентризм - стратегічні рішення змінюються від країни до країни, в яких діє компанія

• Регіоцентризм - поєднання власних інтересів фірми з інтересами своїх регіональних відділень

• Геоцентризм - інтегрування рішень в єдину глобальну систему

Таблиця 5.1.

Оціночна матриця для ринкових входів багатонаціональних корпорацій в інші країни

Вхідні стратегії

Ключові фактори середовища

Загальна

оцінка

Еконо­мічні

Закони

Полі­тичні

Культурні

Експорт

С

А

В

С

С+

Лізинг

А

В

В

А

В+

Виробництво за

контрактом

В+

В+

В+

В+

В+

Спільне

підприємство

А

А

В+

В+

А-

Власне

виробництво

А

А

А

А-

А

Позначення: А-відмінні; В-добрі; С - задовільні

Джерело: Hodgetts R., Luthans F. International Management. - N-Y, Me Graw-Hill, Inc., 1991, p.93.

Таблиця 5.2.

Стратегічний профіль міжнародних компаній

Характеристика

ЕтноЦентризм

поЛіцентризм

Регіоцентризм

Геоцентризм

1.

Місія

Прибутковість

Життєздатність

Громадське визнання

(легітимність)

Прибутковість і

Громадське визнання

Прибутковість і

громадське визнання

2.

Стратегія

Глобальна інтеграція

Національна

чутливість

Регіональна

інтеграція і

національна чуйність

Глобальна інтеграція і

національна чуйність

3.

Характер управління

Зверху вниз

Знизу вгору

Переговори на

місцевому рівні

Переговори на всіх

рівнях

4.

Організаційні

структури

Ієрархія продуктових

відділень

Ієрархія географічних

відділень

Продуктово-

географічна матриця

Мережа організацій

5.

Культура

Країни походження

Країни господаря

Регіональна

Глобальна

6.

Технологія

Масове виробництво

Серійне виробництво

Гнучке виробництво

Гнучке виробництво

7.

Маркетинг

Продукція країни

походження

Локальні продукти

Регіональна

продукція

8.

Фінанси

Репатріація прибутку

Утримання прибутку

Регіональний

розподіл

Глобальний розподіл

9.

Персонал

Ключові посади

експатріанти

Ключаві посади

місцеві

Регіональна ротація

Глобальна ротація

Джерело : Columbie Journal of World Business.- Summer 1985, pp.5-6

Варіанти формулювання цілей транснаціональних корпорацій

а) Прибутковість

• Рівень прибутків

• Оборотність активів, інвестицій, капіталу, продаж

• Щорічний ріст прибутку

• Щорічний ріст виплат на акцію

б) Маркетинг

• Загальний обсяг продаж

• Ринкова частка - всесвітня, регіональна, країни

• Зростання обсягу продаж

• Зростання долі на ринку

• Інтеграція ринків окремих країн для підвищення ефективності маркетингу

в) Виробництво

• Співвідношення між обсягами зарубіжного і внутрішнього виробництва

• Масштабність економіки завдяки міжнародній виробничій інтеграції

• Якість і витрати на контроль

• Запровадження методів виробництва на основі ефективних витрат

г) Фінанси

• Фінансування зовнішньоекономічної діяльності - нерозподілений прибуток чи локальні борги

• Оподаткування - мінімізація глобальних податкових платежів

• Оптимізація структури капіталу

• Менеджмент валютних операцій - мінімізація збитків при коливаннях валютних курсів

д) Персонал

• Розвиток менеджерів із глобальною орієнтацією

• Розвиток менеджменту в країнах-господарях

Джерело:

PhatakA. International Dimension of Management. 2d ed. - Boston: PWS Kent Publishing, 1989, p.72

5.3. Основні типи міжнародних стратегій

Таблиця 5.3.

Основні характеристики окремих стратегій зовнішньоекономічної (закордонної) експансії

Назва стратегії,

приклад

Характерні

ознаки

Позитивні

риси

Негативні

риси

Міжнародна

стратегія

Тиражування

однієї й тієї ж

продукції в

різних країнах.

Концентрація

виробництва в

країні

походження.

Розміщення

виробництва і

маркетингу в

інших країнах

Відносно низькі

витрати на

виробництво

завдяки передачі

основних умінь і

продуктів, що

використовуються в країні

Відсутність

адаптації до

місцевих умов.

Обмежені

вигоди від

масштабів

виробництва і

місцевих умов

Мультидержавна

стратегія

Індивідуалізація

продукції для

різних ринків.

Розміщення

виробництва,

маркетингу в

багатьох різних

країнах

Адаптація до

місцевих умов

Обмежена

передача знань і

продуктів між

країнами.

Обмежені

вигоди від

масштабів

виробництва та

розташування

Глобальна

стратегія

Централізоване

виробництво і

маркетинг

розташовані в

країнах з

найменшими

виробничими

витратами

Вигоди від

відповідної

локалізації

основних

процесів.

Результати від

економії на

масштабах

Відсутність

адаптації до

місцевих умов

Транснаціональ­на стратегія

Одночасне

врахування

економії на

масштабах і

передачі знань та

продуктів між

країнами

Вигоди від

ефекту

масштабів і

адаптації до

місцевих умов

Небезпека

відсутності

концентрації на

витратах та

місцевих ринках

і прийняття

міжнародної

стратегії

Таблиця 5-4

Матриця вибору стратегії зовнішньоекономічної експансії

Тиск щодо адаптації до місцевих умов

Слабкий

Сильний

Тиск ЩОДО

ЗНИЖЕННЯ

витрат

Сильний

Глобальна

стратегія

Транснаціональна

стратегія

Слабкий

Міжнародна

стратегія

Мультидержавна

стратегія

5.4. Стратегія глобального розміщення виробництва

Складові глобального розміщення виробництва

Складові глобального розміщення виробництва

5.5.Стратегія і організація імпорту

а) Процедурні аспекти

• Митні правила і процедури

• Навички спілкування з митними установами

• Використання брокера з імпорту

• Ключове значення коносаменту (розписка за товари при перевезенні, контракт, документ, що засвідчує право власності).

б) Економічні аспекти

• Стратегія

• Маркетинг (ціна, якість, ринок, конкуренти, зв'язок з іноземним постачальником)

• Технологія

• Безперервність і прискорення поставок

5.6. Стратегія і організація експорту

а) Вибір методу експорту

• Вертикальна інтеграція

• Експорт через посередників

б) Розробка і реалізації стратегії

• Оцінка експортного потенціалу

• Консультації експертів

• Вибір ринків

• Формулювання стратегії експорту (цілі, тактика, план-графік дій, граничні строки, розподіл ресурсів)

• Доставка товару на ринок

5.7. Особливості планування в транснаціональних корпораціях

• Потенціальний конфлікт між цілями самої корпорації з одного боку, і економічними і політичними цілями країн-господарів в яких оперують корпорації, з іншого боку. В переважній більшості країн вирішальну роль у запобіганні таких конфліктів відіграють уряди і їх установи.

Приклад. Міністерство міжнародної торгівлі і промисловості Японії планує на п'ять років розвиток національної економіки і у складі п'ятирічного плану передбачає у відсотках зростання експорту окремих продуктів.

• Можливі підстави для конфліктування корпоративних і національних

цілей

• Невідповідність між сприятливим балансом платежів у країну (поліпшення життєвих стандартів для її громадян) і цілями транснаціональних компаній

• Співвідношення між прибутковістю зарубіжних підрозділів і репатріацією прибутку до штаб-квартири компанії.

• Негативний вплив потоків прибутку на баланс платежів країн-господарів

• Вплив державних чиновників на планування діяльності міжнародних компаній в інших країнах (різні позиції, досвід, цінності у менеджерів і чиновників).

Процес планування в міжнародній компанії Мацусіта (Японія)

Мал. 5-2. Процес планування в міжнародній компанії "Мацусіта" (Японія)

ДЖЕРЕЛО: Как работают японские предприятия. Сокр. пер. с Экономика, 1989, с.80.

Таблиці 5.4.

Порівняльний зміст міжнародних контрактів купівлі-продажу

№№

Міжнародна комерційна практика

№№

Рекомендації МЗЕЗТ України

1.

Преамбула

1.

Назва, номер договору (контракту), дата і місце його підписання

2.

Предмет контракту

2,

Преамбула

3.

Кількість

3.

Предмет договору (контракту)

4.

Якість

4.

Кількість та окіст товарів

5.

Термін і дата поставки

5.

Базисні умови поставки товарів

6.

Базисні умови поставки

6.

Ціна та загальна вартість контракту

7.

Ціна

7.

Умови платежів

8.

Платіж

8.

Умови здачі (приймання) товару (робіт, послуг)

9.

Упаковка

9.

Упаковка та маркірування

10.

Порядок відвантаження

10.

Форс-мажорні обставини

11.

3адача - приймання

11.

Санкції та рекламації

12.

Рекламації

12.

Арбітраж

13.

Гарантії

13.

Юридичні адреси, поштові та платіжні реквізити сторін

14.

Умови виконання договору і санкції

14.

Додаткові Умови, що визначаються за домовленістю сторін

15.

Форс-мажорпі обставини

• страхування

16.

Арбітраж

• гарантії якості

17.

Транспортні умови

• умови залучення виконавців контракту, агентів, перевізників

18.

Експортні і імпортні ліцензії

• визначення норм (розвантаження)

• умови передачі технічної документації на товар, збереження

торгових марок

• порядок сплати податків, мита, зборів

• різного роду захисні застереження

• з якого моменту контракт починає діяти

• кількість підписаних примірників контракту

• можливість та порядок внесення доповнень та змін до контракту та ін.

Джерело: Герчикова И.Н. Маркетинг и международное

коммерческое право. - М.: Внешторгиздат, 1990, с.111-130

Джерело: Положення про форму зовнішньоекономічних

договорів (контрактів) - Урядовий кур'єр, 1995. 02.11. с.8

Джерело: Герчикова И.Н. Маркетинг и международноекоммерческое право. - М.: Внешторгиздат, 1990, с.111-130, Положення про форму зовнішньоекономічнихдоговорів (контрактів) - Урядовий кур'єр, 1995. 02.11. с.8
загрузка...