загрузка...
 
5.2. Маркетингова діяльність підприємств у ієрархічній системі пропозиції ринкового середовища
Повернутись до змісту
При переході до ринкової економіки слід враховувати, що сучасний світовий ринок характеризується рядом особливостей. Головними особливостями є інтернаціоналізація господарського життя, швидкий розвиток міжнародних економічних зв'язків через міжнародну торгівлю, експорт капіталу, науково-виробпичс співробітництво, тощо.
Господарства країн сучасного світу, діючи за ринковими принципами, враховують, що економічні інтереси виробників і споживачів не збігаються. Адже це логічно випливає з їх протилежного положення в рядку «виробництво - обмін - споживання». Виробники об'єктивно зацікавлені в таких обсягах та цінах реалізації товарів і послуг, які дають їм можливість максимізувати грошові надходження з метою відтворення виробничого процесу та отримання певного прибутку. Споживачі, навпаки, намагаються мінімізувати витрати й отримати за обмежені грошові кошти максимальне задоволення своїх потреб.
Формування маркетингового механізму регулювання ЗЕД являє собою застосування керівного впливу держави, міських органів влади до товаровиробників експортоспроможиої продукції з метою максимізації їх пропозиції на зовнішніх ринках. Об'єктом регулювання виступають вітчизняні товаровиробники, метою такого впливу є максимізація в країні сумарного експорту товарів як кінцевого матеріального результату діяльності підприємств. Тому для досягнення максимальних результатів (Е) було розроблено і застосовано функцію управлінського регулювання. Максимуму функції можна досягги за умов підвищення якості вітчизняних товарів {к). збільшення числа товаровиробників-ексгюртерів (/'), кількості регіонів-експортерів (g) та нарощування обсягів індивідуальної пропозиції (#,,) кожного товаровиробника товарів своєї номенклатурної групи. Завдяки цьому цільова функція набуває остаточного вигляду за вказаними векторами (5.2.1):

де / - кількість видів експортованого товару;
j - кількість товаровиробішків-експортерів;
g - кількість регіонів-експортерів;
ку - якість товару (/) підприємства (/)•
Механізм регулювання включає послідовне подолання товаровиробниками нижчих рівнів пропозиції товарів з недостатніми якісними характеристиками з метою досягнення пропозиції на високих ієрархічних рівнях за рахунок підвищення якості товару на все більш представницьких виставках і ярмарках.
Підприємства, беручи участь у виставках (dy), повинні прагнути до максимальної віддачі (5.2,2):

Враховуючи це, підприємства й розглядають новітні маркетингові підходи до застосування регулюючих механізмів в інтенсифікації зовнішньоекономічних зв'язків із застосуванням факторів попиту і пропозиції. А протиріччя інтересів виробників і споживачів обумовлює об'єктивну необхідність проведення маркетингових досліджень.
З огляду на це маркетинг розглядається як комплекс підходів і методів, орієнтованих на ринок, що служать досягненню цілей підприємств, країн. Ф.Котлер у роботі «Основи маркетингу» дає таке визначення: «Маркетинг -вид людської діяльності, направленої на задоволення потреб за допомогою обміну». Е.Дихтль і Х.Хершген розуміють маркетинг як «вираження орієнтованого на ринок управлінського стилю мислення, для якого характерні творчі, систематичні, а нерідко й агресивні підходи». У прикладному розумінні маркетинг є процесом прийняття управлінських рішень на основі аналізу факторів зовнішнього ринкового середовища, для чого застосовуються маркетингові дослідження.
За допомогою маркетингових досліджень стає можливим знайти шляхи взаємного пристосування інтересів виробників і споживачів, для чого необхідно вивчити економічні інтереси як споживача, так і виробника, визначити сфери розбіжностей цих інтересів, знайти спосіб їх мінімізації шляхом розробки ефективної маркетингової стратегії.
У здійсненні маркетингових досліджень виділяють два напрямки: внутрішній та міжнародний. У зовнішньоекономічній діяльності вітчизняних підприємств регулювання зовнішньоекономічних зв'язків зорієнтоване на міжнародний маркетинг.
Маркетингове забезпечення міжнародної діяльності включає:
• дослідження основних характеристик сучасного світового ринку, його динаміки, тенденцій розвитку і пріоритетів;
• визначення суб'єктів міжнародних зв'язків та особливостей поведінки і мотивації при проведенні ними маркетингової діяльності;
• характеристику основних параметрів середовища міжнародного маркетингу, у тому числі конкурентної ситуації;
• розробку стратегії виходу і діяльності на потенційному зарубіжному ринку;
• визначення проблем і специфіки технології маркетингової діяльності на
зовнішніх ринках.
З урахуванням цього, міжнародний маркетинг слід визначити як теорію прийняття управлінських рішень на основі аналізу факторів міжнародного ринкового середовища.
В Україні процес ринкових перетворень переживає неабиякі труднощі. Та, незважаючи на це, процес створення структур, які займаються розв'язанням маркетингових проблем, відбувається досить інтенсивно.
Підприємство-новачок прагне обрати для виробництва товар, адекватний ринку, і встановити оптимальну ціну. Досвідчене ж підприємство турбується переважно про вирішення на зовнішньому ринку проблем рівноваги використовуваних ресурсів, запуску або зняття з виробництва продукції, впровадження на ринках своєї продукції. Для цього слід застосовувати маркетингові дослідження, найважливішими етапами здійснення яких є:
• визначення рівня попиту та мотивів споживачів;
• вивчення позицій конкурентного середовища підприємства;
• визначення найбільш привабливих постачальників;
• вивчення цінової еластичності;
• вивчення найбільш ефективних каналів розподілу та методів
просування товару.
Враховуючи відносну новизну цієї діяльності в нашому суспільстві, перед фахівцями, які проводять маркетингові дослідження, виникає цілий ряд труднощів. Теоретично кожне підприємство має цілі і стратегію, яка регламентує його діяльність, але на практиці реальною метою є одержання прибутку. А головними цілями комплексу маркетингу, на яких потрібно зосередити увагу підприємства, є:
• розробка товару, здатного задовольнити виявлені бажання і потреби;
• розміщення товару у тому місці, де його придбають;
• встановлення конкурентоспроможної ціни;
• стимулювання збуту товару. Ця маркетингова формула, відома як «4Р» маркетингу (рис. 5.2.1), полягає
у тому, що ефективна її реалізація передбачає розгляд пропозиції продукту, встановлення ціни, вибір місця і стимулювання збуту як єдиного процесу, який відображає сутність маркетингу. Ця єдність повинна складатися не просто з пропозиції товару, па який сформована потреба покупців, а й із розробки товарної пропозиції.

У нинішніх умовах переходу до відкритої економіки підприємства України для виходу на зовнішній ринок повинні дослідити свої можливості, якість та кількість запропонованої продукції.
В умовах закритої планово-командиої системи планування й управління виробництвом, постачання і збут регулювались Держпланом, Держпостачем СРСР та їх територіальними управліннями. Вони також здійснювали прикріплення споживачів до постачальників, завантаження потужностей і реалізацію фондів. На них було покладено розвиток складської форми постачання й оптової торгівлі. Підприємства, які виходили на зовнішні ринки, мали незначну номенклатуру виробів, відповідно, і частка таких підприємств була незначною.
У сучасних умовах господарювання привертає увагу те, що Україна залежить від зовнішніх ринків не тільки через недостатність окремих ресурсів (наприклад, нафтопродуктів, газу, кольорових металів), новітніх технологій, але й через велику частку випуску неякісної продукції, що обумовлено недостатньою підготовкою організації виробництва, недотриманням технологічної дисципліни та п незадовільним станом, поганим утриманням технологічного обладнання, застарілим і виснаженим устаткуванням, низькою якістю сировини і матеріалів, недостатнім контролем за кінцевими операціями.
В умовах відкритої економічної системи кожне підприємство повинно довести до внутрішніх і зовнішніх споживачів свої стратегії, напрямки діяльності і можливості.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств залежить від таких основних напрямків регулювання, як:
• законодавче забезпечення та організаційне оформлення виходу на зовнішній ринок;
• експортно-імпортні поставки товарів (послуг);
• валютно-фіпапсові операції;
• міжнародний маркетинг;
• моніторинг внутрішньої економічної політики і світогосподарських економічних зв'язків.
Просте і чітке визначення цілей, як і точна оцінка наявних ресурсів, є важливою передумовою успішного виходу на зовнішні ринки. Адже дуже часто можливості, які виникають па зовнішніх ринках, не узгоджуються ні з цілями, ні з ресурсами. З огляду на рідкісні ресурси українським товаровиробникам необхідно орієнтуватись па попит щодо своєї продукції за кордоном. У процесі пропозиції своєї продукції українські товаровиробники функціонують на декількох ієрархічних адміністративно-управлінських рівнях, що складають систему конкурентного середовища підприємств. Конкурентне середовище поділяється на внутрішнє і зовнішнє. Якщо внутрішнє визначає параметри в країні, то зовнішнє - за її межами. Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків країни в світовій економічній системі обумовлюється такими факторами, як:
• рідкість ресурсів (продукції);
• ціна;
• унікальність ресурсів (продукції);
• якість, дизайн продукції;
• наявність продукції-заміпппка та її ціпа;
• конкуренція.
Маркетингові стратегії - це, по суті, плани підприємств, які деталізовано за напрямками діяльності підприємства, ринками, часом. Маркетингова стратегія відповідає на питання: іцо, коли і як буде зроблено для досягнення Цілей підприємства, і скільки це буде коштувати.
Звідси випливає, що підприємство може виходити на шість ієрархічних рівнів пропозиції своєї продукції:
• глобальний рівень;
• континентальний рівень;
• рівень своєї країни;
• регіональний рівень;
• обласний рівень;
• рівень свого населеного пункту.
Кожен з них має притаманні йому властивості і исревгги: найменші - на рівні підприємства, найбільші - на глобальному рівні (табл. 5.2.1).
Системність підходу підвищення ієрархічного рівня пропозиції полягає у взаємній обумовленості рівнів: не можна очікувати успішної пропозиції на більш високому рівні, якщо продукція не витримує конкуренції на попередніх рівнях. Така тенденція спостерігається на внутрішньому ринку споживчих товарів в Україні, де вітчизняні товари не витримують конкуренції із закордонними через низьку якість, поганий дизайн, відсутність у підприємств маркетингової системи просування товарів до споживача.

Класифікація ієрархічних рівнів пропозиції дозволяє дати реальну оцінку положенню продукції кожного товаровиробника з точки зору її конкурентоспроможності на кожному рівні внутрішніх ринків країни і необхідності доведення конкретних позицій свел продукції для забезпечення конкуренції в середині країни як необхідної умови виходу з пропозицією на зовнішній ринок.
Представлення в єдиній системі входження підприємства до зовнішньоекономічного середовища всесвітньої пропозиції таких елементів, як ієрархічний рівень економічних зв'язків, характеристика відповідності конкурентоспроможності товару ієрархічному рівню і співвідношення конкурентоспроможної якості запропонованого товару рівням, дозволяє досить просто з'ясувати економічний механізм виходу підприємства з пропозицією на зовнішній ринок. Його рушійною силою є неухильне підвищення конкурентоспроможності продукції, за допомогою чого можливе ширше розкриття територіально-адміністративних кордонів участі підприємств у пропозиції продукції як необхідної умови забезпечення її реалізації. Виходячи із логіки процесу просування пропозиції на вищі рівні з більш високими вимогами, в системі відображені:
• по-перше, неможливість (при інших рівних умовах) успішної пропозиції товарів низьких рівнів конкурентоспроможності на рівнях, які пред'являють до них вищі вимоги (звідси - необхідність значного підвищення конкурентоспроможності вітчизняних товарів для виходу на зовнішні ринки);
• по-друге, закономірність проникнення із зовнішньоекономічного простору конкурентоспроможних товарів порівняно кращої якості на всі ієрархічні рівні вітчизняного ринку.
Слід зазначити, що нині в Україні створено передумови для застосування об'єктивного методу оцінки маркетингової діяльності і впровадження нової форми організації пропозиції для українських товаровиробників. Підприємства мають підвищити ефективність функціонування маркетингових служб, змінивши збутопостачальницьку функцію цих служб на комплексне управління маркетингом на підприємстві.
У стратегії економічного зростання України важливе місце належить підвищенню ефективності зовнішньоекономічної діяльності. Нарощування експорту покликане стати засобом стимулювання як подальших структурних перетворень в економіці, так і якісної перебудови всієї системи зовнішніх економічних зв'язків. Такі заходи покликані привести до розширення асортименту товарів, поступового підвищення в експорті частки високо технологічних товарів з високим рівнем обробки, а також до освоєння українськими виробниками та експортерами нових ринків товарів, технологій, капіталів і послуг.


загрузка...