загрузка...
 
Вступ
Повернутись до змісту
Дисципліна «Міжнародна торгівля» є складовою підготовки фахівців з міжнародної економіки. її мета — формування у студентів розуміння закономірностей, логіки та механізмів міжнародної торгівлі, отримання знань і практичних навичок щодо сучасних форм організації та методів міжнародного обміну товарами і послугами, а також укладання міжнародних комерційних контрактів. Завдання курсу спрямовані на формування у студентів компетентності щодо:
– сутності концепцій, етапів і показників розвитку міжнародної торгівлі;
сучасних форм організації міжнародного обміну товарами, послугами, патентами та ліцензіями;
– особливостей і тенденцій застосування методів міжнародної торгівлі;
– формування та розвитку системи регулювання міжнародної торгівлі на корпоративному, національному, міжнаціональному, наднаціональному та глобальному рівнях;
– сутності та процесу укладання міжнародних комерційних контрактів;
– організації процесу виконання укладених торговельних контрактів;
– нормативно–правового регламентування міжнародних комерційних контрактів та врегулювання міжнародних комерційних спорів.
У посібнику зроблена спроба всебічно висвітлити питання організації і регулювання міжнародної торгівлі, включаючи сучасні механізми укладання міжнародних комерційних контрактів, що відрізняє його від багатьох інших видань, які розглядають тільки організацію і техніку міжнародної контрактної справи, не приділяючи при цьому уваги питанням сучасної організації та регулювання міжнародної торгівлі, тенденціям розвитку її різноманітних форм і методів пріоритетам формування зовнішньоторговельних політик, або навпаки, розглядають тільки питання теорії міжнародної торгівлі.
Саме це обумовило структурну побудову посібника. Він складається з двох частин: організація та регулювання міжнародної торгівлі та міжнародні комерційні контракти. У першому розділі послідовно розглядаються чотири комплексні теми: сутність, етапи та показники розвитку міжнародної торгівлі; форми міжнародної торгівлі; методи міжнародної торгівлі; регулювання міжнародних торговельно–економічних відносин. Другий розділ складається з семи тем, що всебічно висвітлюють процеси укладання та виконання міжнародних комерційних контрактів.
Посібник підготовлено з урахуванням знання студентами таких курсів, як «Міжнародна економіка», «Міжнародні фінанси», «Міжнародне право», «Міжнародна економічна діяльність України», «Митна справа», «Міжнародні організації». Одночасно вивченні курсу «Міжнародна торгівля» сприяє підготовці студентів до вивчення дисциплін магістерської програми.
Деякі статистичні дані та інша інформація, наведені в посібнику, не є найновішими на момент виходу його з друку, що зумовлено прагненням авторів проілюструвати деякі явища, методики розрахунку показників розвитку міжнародної торгівлі тощо, аналізувати новітні статистичні дані стосовно стану і розвитку міжнародної торгівлі.
Посібник підготовлено викладачами кафедри міжнародної менеджменту факультету міжнародної економіки і менеджменті Київського національного економічного університету: частина І розділи 1, 2, 4, 3.7 — канд. екон. наук, доцент Т. М. Циганкова розділи 3.1—3.6 — канд. екон. наук, доцент Т. М. Циганкова та канд. екон. наук, доцент Т. В. Кальченко; частина II — канд. екон. наук, доцент Л. П. Петрашко.


загрузка...