загрузка...
 
10.3. ЗАЛЕЖНІСТЬ ПРИБУТКУ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ТА СТРУКТУРИ ВИТРАТ
Повернутись до змісту
Прибуток підприємства залежить від його операційної активності, яка на виробничих підприємствах виражається передусім обсягом виготовлення і продажу продукції. Якщо йдеться про динаміку активності, тобто темп її зміни, то на величину прибутку істотно впливає ще структура витрат, а саме: їх поділ на змінні та постійні витрати.
Під час аналізу залежності прибутку від операційної активності з’ясовуються два питання:
який обсяг виробництва забезпечує цільовий прибуток підприємства;
як реагує величина прибутку на зміну обсягу виробництва.
Послідовно розглянемо ці питання.
Цільовим у даному випадку називається прибуток, який підприємство хотіло б одержати в певному періоді виходячи зі своїх стратегічних завдань. Тому виникає питання, скільки треба виготовляти і продавати продукції за певних цін і рівня витрат, щоб зазначений прибуток забезпечити. Такий обсяг продукції обчислюється за формулами:
за натурального виразу обсягу продукції

Приклад. Підприємство виготовляє і продає в середньому за рік 20 000 виробів по ціні 50 грн. Змінні витрати на один виріб — 30 грн., річні постійні витрати — 300 000 грн. Скільки треба виготовляти виробів, щоб за даних умов одержати 200 000 грн. прибутку за рік?
Nц=(300000+200000)/(50-30)=25000 шт
Для отримання 200 000 грн. прибутку за рік слід обсяг виробництва і продажу продукції довести до 25 000 виробів, тобто збільшити на 5000 шт. Що це правильно, легко перевірити прямим обчисленням прибутку за даного обсягу виробництва.
Пц = 25 000(50 – 30) – 300 000 = 200 000 грн.
Тепер щодо відносної реакції прибутку на зміну обсягу виробництва. Цей аспект аналізу ще називають операційною залежністю. Вона визначається за допомогою такого показника, як операційний ліверидж (важіль).
Операційний ліверидж характеризує приріст прибутку на одиницю приросту обсягу виробництва, тобто

згідно з якою операційний ліверидж обчислюється як відношення маржинального прибутку до прибутку.
Величина L — операційний ліверидж — показує, на скільки відсотків зміниться прибуток при зміні обсягу продукції (операційної активності) на 1%, тобто

Якщо, наприклад, L = 2, то при збільшенні обсягу виробництва на 10% прибуток зросте на 20% (10 ? 2). Прибуток зростає випереджаючими темпами стосовно збільшення обсягу виробництва, тому що є постійні витрати, які не реагують на його зміну.
Операційний ліверидж значною мірою залежить від частки постійних витрат у сукупних витратах підприємства. З її зростанням величина L збільшується, і навпаки. Чим більша величина операційного лівериджу, тим чутливіша реакція прибутку на зміну обсягу виробництва і продажу продукції. Це можна показати на простому прикладі з двома варіантами структури витрат.

Маржинальний прибуток:
І варіант — 700 000 – 350 000 = 350 000 грн.
ІІ варіант — 700 000 – 250 000 = 450 000 грн.
Прибуток у двох варіантах однаковий —
П = 700 000 – 600 000 = 100 000 грн.
Операційний ліверидж:
І варіант — 350 000/100 000 = 3,5;
ІІ варіант — 450 000/100 000 = 4,5.
При збільшенні обсягу виробництва на 10% у І варіанті прибуток зростає на 35% (10 • 3,5), у другому — на 45% (10 • 4,5).
Закінчуючи цей розділ, наведемо приклад з комплексним обчисленням розглянутих показників співвідношення «витрати—випуск—прибуток». Припустимо, що річний обсяг виробництва і продажу продукції підприємства становить 600 000 грн. Витрати на виробництво і збут цієї продукції 400 000 грн., у тому числі постійні витрати 100 000 грн. Власний капітал підприємства — 1 200 000 грн. Розробляючи план на наступний рік, треба визначити:
маржинальний та операційний прибуток у базовому році;
обсяг беззбиткового виробництва;
коефіцієнт безпеки виробництва;
обсяг виробництва, який забезпечує рентабельність власного капіталу на рівні 20%;
операційний ліверидж;
як зміниться прибуток підприємства, якщо обсяг виробництва зросте на 30%.
Розв’язок задачі
Маржинальний прибуток:
Пм = 600 000 – (400 000 – 100 000) = 300 000 грн.
Операційний прибуток:
П = 300 000 – 100 000 = 200 000 грн.
Коефіцієнт маржинального прибутку:
Kпм=300000/600000=0,5,
тобто на кожну гривню виручки припадає 50 коп. прибутку і постійних витрат. У разі збільшення обсягу виробництва на 1 грн. прибуток зростає на 50 коп.
Обсяг беззбиткового виробництва:
Ве=100000/0,5=200000грн
Коефіцієнт безпеки виробництва:
Kб=(600000-200000)/600000=0,67.
Рівень безпеки щодо обсягу операційної діяльності досить високий. Фактичний обсяг виробництва в 3 рази перевищує беззбиткову його величину. Тільки при зниженні обсягу виробництва на 67% є загроза опинитися в точці беззбитковості.
Обсяг виробництва, що забезпечує рентабельність власного капіталу на рівні 20%.
Цільовий прибуток за цих умов становитиме
Пц = 1 200 000 • 0,2 = 240 000 грн.,
а відповідний обсяг виробництва
Вц=(100000+240000)/0,5=680000 грн
Для досягнення річного прибутку на суму 240 000 грн. і рентабельності власного капіталу на рівні 20% обсяг виробництва слід збільшити на 80 000 грн. (13,3%).
Операційний ліверидж:
L=300000/200000=1,5.
Отже, при зміні обсягу виробництва на 1% прибуток зросте на 1,5%.
Зміна прибутку при зростанні обсягу виробництва на 30%:
?Рп = 30 • 1,5 = 45%.
Прибуток зростає на 45% і становитиме 290 000 грн. (200 000 • 1,45). Тоді рентабельність власного капіталу дорівнюватиме 24,17% (290000/1200000*100).
Розглянута методика універсальна, вона підходить для підприємств різних галузей, організаційно-правових форм і різної величини, у тому числі для внутрішніх центрів прибутку. Вона дає змогу оперативно оцінити важливі параметри операційної діяльності підприємства, зробити належні висновки та обґрунтувати планові (проектні) рішення.


загрузка...