загрузка...
 
ВСТУП
Повернутись до змісту
Ставлення до планування в країнах колишнього СРСР як на державному рівні, так і на рівні підприємств різко змінилось: від фетишизації до нігілізму, майже повного його відкидання. Абсолютна більшість аграрних підприємств не йдуть далі складання виробничої програми, не планують витрати і собівартість продукції, не складають фінансовий план, не розробляють госпрозрахункові плани підрозділів. Спостерігається майже повне згортання планово-економічної роботи — пряме руйнування економічних основ цивілізованого ринку.
Усупереч загальноприйнятим в Україні твердженням про неадекватність і неможливість планування з використанням вартісних показників в умовах економічної кризи, інфляції і нестабільного законодавства [61, с. 139] автор глибоко переконаний у зворотному. Про це свідчить досвід як ряду господарств України, так і розвинених країн світу, де стало аксіомою: чим більше хаосу в зовнішньому середовищі, тим більше порядку має бути у внутрішній організації дій підприємства. Саме планування, що є провідною функцією управління, має відіграти важливу роль у виході з економічної кризи, у стабілізації і розвитку підприємств — головної ланки виробничої сфери.
Викладеним вище зумовлені структура і логіка підручника. За змістом він охоплює три частини: 1) основи та організація планування на підприємстві; 2) планування виробництва продукції і використання ресурсів; 3) планування собівартості продукції і фінансовий план підприємства.
У першій частині детально викладено основи планування (суть, місце в менеджменті підприємства, принципи, методи), розглянуто види планів (стратегічні, бізнес-плани, поточні, оперативні), організацію планової роботи на підприємстві. Особливу увагу звернено на нові для нас види планів — стратегічні та бізнес-плани.
Другу частину присвячено обґрунтуванню маркетингової та виробничої програм аграрного підприємства (з рослинництва, тваринництва, промислових виробництв); плануванню використання основних засобів, обслуговуючих виробництв і витрат на їх експлуатацію; плануванню праці й соціального розвитку колективу.
Завершальна — третя частина підручника — охоплює планування витрат, собівартості продукції, фінансове планування і контроль та організацію виконання планів. Тут увага загострюється на особливостях розробки і використання вартісних показників у плануванні (нормативи витрат, собівартості продукції, фінансові баланси тощо), застосуванні сучасних економіко-математичних методів і ПЕОМ при обґрунтуванні виробничої програми підприємства, плануванні витрат і собівартості продукції і т. д.
Удосконаленню методики розробки планів сприяють вивчення й узагальнення досвіду планової роботи сільськогосподарських підприємств, планових органів. Тому питання організації і методики складання планів підприємств та їхніх підрозділів висвітлюються на прикладах конкретних господарств Київської, Чернігівської та інших областей України. Причому не лише традиційних великих аграрних підприємств (КСП, державних підприємств, господарських товариств тощо), але й фермерських господарств і особистих господарств населення. Значну увагу звернено на особливості планування як виробництва, так і соціального розвитку трудових колективів у господарствах, що перебувають в умовах радіоактивного забруднення.
Підручник написаний відповідно до нової програми курсу «Планування на аграрному підприємстві», затвердженої Вченою радою Київського національного економічного університету. Автор сподівається, що це видання буде корисним не лише для студентів — майбутніх менеджерів аграрних підприємств, а й для спеціалістів і керівників підприємств, працівників сільськогосподарських організацій.
Автор висловлює щиру вдячність ректорату Київського національного економічного університету в особі ректора А. Ф. Павленка і проректора С. В. Степаненка за сприяння в підготовці й виданні цього підручника, а також колективу кафедри аграрного менеджменту університету та рецензентам за підтримку і доброзичливість.
Пропозиції, побажання і критичні зауваження, які автор готовий із вдячністю сприйняти і врахувати при вдосконаленні підручника, просимо надсилати за адресою: 03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1, Київський національний економічний університет, кафедра аграрного менеджменту.
загрузка...