загрузка...
 
11.6. Особливості планування в умовах радіоактивного забруднення
Повернутись до змісту
Населення, що проживає на забруднених радіонуклідами територіях з початку аварії на Чорнобильській АЕС, уже одержало близько 70% дози опромінювання [68, с. 4]. Зовнішнє опромінювання становить 1—12% від загальної дози. Основними заходами щодо створення кращих умов життєдіяльності, які відповідають нормам радіаційної безпеки, є: асфальтування доріг і тротуарів; центральне водопостачання; каналізація; газифікація населених пунктів; створення умов радіаційної безпеки на фермах, машинно-тракторних станах, промислових підприємствах; герметизація кабін комбайнів і тракторів.
Однак основним чинником накопичення дози (до 95%) населенням є внутрішнє опромінення, яке формується внаслідок споживання забрудненої продукції місцевого виробництва, в основному молока і м’яса. Ця обставина визначає значущість сільськогосподарських аспектів формування радіаційної ситуації, ефективність контрзаходів в агропромисловому виробництві.
Унаслідок аварії на ЧАЕС забруднено 4,5 млн га сільськогосподарських угідь (12% від загальної їх площі). Основними радіонуклідами, які визначають радіаційний стан на забрудненій території, на цей час є цезій-137 і стронцій-90. Надходження цих радіоактивних елементів у організм людини з продуктами харчування відбувається, головним чином, у результаті їх переходу з ґрунту в рослини і далі — у продукцію рослинництва і тваринництва. У Законі України «Про правовий режим території, яка зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» визначено категорії всіх таких територій:
1. Зона відчуження — територія, де проведено евакуацію населення в 1986 р.
2. Зона безумовного (обов’язкового) відселення, що зазнала інтенсивного забруднення довгоіснуючими радіонуклідами, з щільністю забруднення ґрунту порівняно з доаварійним рівнем ізотопами цезію від 15,0 Кі/км2 і вище, стронцію — 90 — більше 3,0 Кі/км2.
3. Зона гарантованого добровільного відселення — територія з щільністю забруднення ґрунту ізотопами цезію від 5,0 до 15,0 і стронцію — від 0,15 до 3,0 Кі/км2.
4. Зона посиленого радіоекологічного контролю — територія з щільністю забруднення ґрунту ізотопами цезію від 1,0 до 3,0 Кі/км2, стронцію — від 0,005 до 0,01 Кі/км2
Отже, проживання населення і виконання робіт в АПК на забрудненій території України дозволено лише в третій і четвертій зонах. У табл. 11.4 наведено дані щодо рівня забрудненості земель КСП «Україна» Овруцького району. Відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС» [13] при визначенні рівня забрудненості ґрунту радіонуклідами встановлюється 90%-й показник від загальної кількості вимірів на щільність забруднення, розташованих у порядку зростання. У зв’язку з тим, що щільність забруднення сільськогосподарських угідь господарства радіоактивним цезієм становить 3,66 Кі/км2, його землі належать до зони посиленого радіологічного контролю. А це означає, що:
при кожній місцевій раді має бути спеціаліст-радіолог;
періодично проводиться радіологічний контроль сільськогосподарської продукції. Замість тимчасових допустимих рівнів ТДР — 91 забруднення продукції введено постійні допустимі рівні ДР — 97, що порівняно з ТДР — 91 нижчі для молока, м’яса, риби, грибів і ягід у 3,5 раза, а для хліба, картоплі, овочів, фруктів — у 8—19 разів;
має плануватись і здійснюватись комплекс постійних заходів, які забезпечують зменшення надходження радіонуклідів по ланцюгу рослина — тварина — людина і створення належних умов життєдіяльності, які відповідають нормам радіаційної безпеки.
Особливості планування на сільськогосподарських підприємствах в умовах радіоактивного забруднення пов’язані з необхідністю здійснення комплексу заходів, спрямованих на одержання рослинницької і тваринницької продукції, що відповідає радіологічним стандартам, і забезпечення належних умов праці для робітників. Цей комплекс заходів складається з чотирьох груп: організаційних, агрозоотехнічних, агрохімічних і технологічних [68]. Вчасне проведення рекомендованих заходів сприяє мінімальному переходу радіонуклідів в урожай.

Організаційні заходи передбачають:
— здійснення інвентаризації угідь за уточненими показниками щільності забруднення і складання картограм;
— інвентаризацію угідь згідно з результатами прогнозу і визначення площ, де можливе вирощування культур для різноманітного використання (на харчові потреби, для виробництва кормів, для випасання худоби, для технічної переробки, для одержання насіннєвого матеріалу);
прогнозування вмісту радіонуклідів у продукції з використанням довідкових таблиць;
прогнозування ефективності заходів і рівня забрудненості врожаю після їх здійснення.
Агротехнічні заходи включають:
— збільшення площ під культурами з низьким рівнем накопичення радіонуклідів. Рівень забрудненості врожаю сільськогосподарських культур залежать від біологічних особливостей рослин. Так, зернові й зернобобові культури в міру збільшення накопичення радіоактивного цезію в урожаї зерна на одному і тому ж ґрунті можна розмістити в ряд: кукурудза, тритикале, просо, ячмінь, пшениця, жито, овес, горох, квасоля, боби, соя, гречка. Різниця між накопиченням радіоактивного цезію в зерні кукурудзи і гречки становить 18 разів. Кормові культури в міру збільшення рівня забрудненості зеленої маси розміщують у такому порядку : кукурудза, костер безостий, тимофіївка, конюшина, соняшник, вика, капуста кормова, люпин жовтий. Різниця в рівнях забрудненості крайніх культур — 74 рази. Це знайшло відображення в зміні структури посівних площ у КСП «Україна» Овруцького району за 1986—1999 р.: різко зменшились посівні площі технічних культур, картоплі, овочів і кормових коренеплодів з одночасним розширенням площ багаторічних трав, сіножатей і пасовищ (табл. 11.5);
— докорінне і поверхневе поліпшення сіножатей і пасовищ;
— висівання травосумішок, що забезпечують мінімальне нагромадження радіонуклідів при перезалуженні;
— різке збільшення в структурі головної тваринницької галузі Полісся — скотарства — питомої ваги худоби м’ясних порід, що зменшує потребу в робочій силі, створює їй кращі умови праці.

На сьогодні найефективнішими запобіжними заходами, що знижують перехід радіонуклідів в урожай є агрохімічні. Вони передбачають:
— вапнування кислих грунтів. Вапно зв’язує радіоактивні елементи в ґрунті, робить їх менш рухливими і зменшує міграцію їх з ґрунту в рослину. Дози внесення вапна залежать від механічного складу ґрунтів і коливаються в межах 2—6 т/га; здійснюють цю роботу один раз на 4—5 років. Так, у КСП «Україна» за післяаварійний період було проведено вапнування всіх ґрунтів господарства. Витрати з вапнування ґрунтів компенсувала держава;
— внесення підвищених доз калійних та фосфорних добрив. У зв’язку з тим, що цезій-137 є хімічним аналогом калію, а стронцій-90 — кальцію, доцільно планувати збільшені дози внесення фосфорних і калійних добрив відповідно в 1,5 і 2 рази відносно дози внесення азотних добрив. У разі, коли в ґрунті не вистачає фосфорних і калійних добрив, то рослина вбирає з ґрунту їхні хімічні радіологічні аналоги;
— внесення органічних добрив у дозі 50—80 т/га сприяє зниженню радіоактивного забруднення врожаю в 1,5 — 3,0 рази.
Технологічні засоби передбачають спеціальну переробку сільськогосподарської сировини з метою зниження концентрації радіонуклідів.
Особливо слід наголосити на необхідності значної підтримки державою підприємств, що перебувають в умовах радіоактивного забруднення. Основними напрямами такої підтримки мають бути:
компенсація витрат сільськогосподарських підприємств на заходи, спрямовані на зменшення вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській продукції;
організація державних закупівель сільськогосподарської продукції в господарствах (у першу чергу населення), що функціонують в умовах радіоактивного забруднення, і спеціальної її переробки;
створення системи більш жорсткого контролю за вмістом радіонуклідів у сільськогосподарській продукції та недопущення продажу забрудненої продукції на продовольчих ринках;
організація дійової служби інформації. Головам місцевих рад, керівникам сільськогосподарських підприємств, працівникам санітарно-епідеміологічних станцій належить забезпечити постійну інформацію населення щодо радіаційного стану в кожному населеному пункті стосовно рослинницької і тваринницької продукції, кормів, дарів лісу. Результати аналізів зразків продукції, що відбираються місцевими радіологами і працівниками санітарно-епідеміологічних станцій, слід регулярно доводити до відома населення з обов’язковими роз’ясненнями і рекомендаціями щодо використання отриманої продукції.
Концепцією ведення сільського і лісового господарства на території України, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС [25], передбачається, що в населених пунктах, де в умовах радіаційної ситуації дозволяється проживання населення, ведення особистого господарства може бути частково обмежене: заборона використання лісових пасовищ, випасання худоби та заготівля сіна на торфових ґрунтах, обмеження закупівлі та продажу продукції, виробленої у приватному секторі, через підвищення вмісту радіонуклідів. Останнє пояснюється ще й тим, що комплекс заходів, спрямованих на зменшення вмісту радіонуклідів у сільськогосподарській продукції (вапнування кислих грунтів, застосування підвищених доз внесення калійних і фосфорних добрив та ін.), здійснювався в колгоспах та радгоспах і майже не торкнувся особистих господарств населення, частка яких у виробництві валової продукції сільського господарства зросла за цей час майже в два рази.загрузка...