загрузка...
 
24.1. Сутність валового внутрішнього продукту і підходи до його вимірювання
Повернутись до змісту
У самому загальному вигляді валовий внутрішній продукт (ВВП) являє собою узагальнений підсумок діяльності національної економіки. Виникає запитання: як можна врахувати в порівнянному вигляді виробництво мільйонів найменувань товарів, що виробляються, і послуг, що надаються — взуття, молока, м'яса, літаків, будинків, книг і т.ін.? Зрозуміло, що підсумкова оцінка результатів економічного розвитку може бути дана тільки у вартісній формі. Іншого способу підрахування різнорідних корисних вартостей у сучасних умовах не існує. Однак такий метод обліку, з одного боку, будучи єдино можливим, з іншого боку, породжує немало теоретичних проблем. їх можна розділити на дві групи — прямі і непрямі проблеми.
Прямі проблеми пов'язані з вимірюванням об'єктів обліку, доступних для відображення у ВВП. Серед них виділяються чотири основні проблеми.
По-перше, це проблема подвійного рахунку і випливаюча з неї необхідність розмежування проміжного і кінцевого продукту. Справа в тому, що будь-який продукт, що виробляється,— це результат праці великої кількості людей, який проходить декілька стадій виробництва. На кожній подальшій стадії відбувається збільшення вартості продукту, що створюється: до нього додається вартість, що створюється на даній стадії. Загальна вартість продукту, що виходить з даної стадії виробництва, включає не тільки витрати, здійснені на даній стадії, але і витрати, зроблені на попередніх стадіях (у формі витрат на сировину, матеріали, електроенергію та інших матеріальних витрат). І кожного разу загальна вартість продукту включає витрати, які вже здійснені на попередніх стадіях. Це означає: скільки відбувається виробничих циклів від первинного видобутку первинної сировини до випуску кінцевого продукту, стільки разів відбувається облік здійснених на відповідній стадії витрат. Можливий облік одних і тих же витрат два, три і більше разів. Для вимірювання вартості проміжних продуктів такий спосіб виправданий, однак при оцінці кінцевих результатів він непридатний, оскільки до підсумкового результату одні і ті ж витрати включаються декілька разів, і загальний обсяг матеріальних благ, які має в своєму розпорядженні суспільство, виявляється завищеним.
Наприклад, хліб — кінцевий продукт, а борошно для його випічки — проміжний. Тому, якщо до складу ВВП включати вартість борошна не тільки на стадії випічки хліба, але і на стадії його намолоту із зерна, то вийде якраз завищення вартості, тобто подвійний рахунок. Ось чому для оцінки кінцевого результату — вартості хліба — треба включати до нього вартість борошна тільки один раз: або на стадії намолоту борошна, або на стадії випічки хліба. Потрібно пам'ятати, що частина продукції борошняних заводів йде в кінцеву реалізацію без використання як проміжний продукт для випічки хліба. З урахуванням цієї обставини і застосовується метод доданої вартості.
Суть його полягає в тому, що на кожній стадії виробництва визначається величина доданої вартості шляхом відрахування від загальної величини вартості продукції, випущеної на даній стадії, витрат на куповані матеріальні ресурси. До складу ВВП включаються тільки кінцеві товари і послуги, вартість яких розраховується на основі методу доданої вартості. Такий підхід дозволяє уникнути багаторазового підрахунку одних і тих же витрат. Наприклад, до вартості автомобіля як кінцевого продукту буде включатися вартість заліза, яке пішло на створення металевого кузова, тільки один раз, причому цей облік буде здійснюватися на стадії видобутку залізної руди в кар'єрі. Аналогічно, при підрахунку витрат по переробці руди і доведенню її до вигляду кузова вартість чавуна, виплавленого з неї, увійде до вартості кузова також тільки один раз, а саме на стадії його виплавки, виключаючи подвійний рахунок у ході подальшої переробки чавуну. Так само і вартість сталі, виплавленої з чавуну, піде «в залік» вартості автомобіля не в повному обсязі, а за вирахуванням витрат на видобуток руди і виплавку чавуну.
Отже, до складу ВВП включаються тільки кінцеві товари і послуги, вартість яких вимірюється за ринковими цінами. Ринкові ціни включають непрямі податки. Якщо з ринкової ціни відняти непрямі податки, то отримаємо чисту ціну, яку фірми фактично отримують за свій товар. Розміри виробництва товарів і послуг, виміряні в таких обчищених цінах, дозволяють визначити національний дохід. Повертаючись до прикладу з борошном, можемо чітко сказати, що борошно підлягає включенню до складу ВВП тільки в тій частині, яка представлена кінцевим продуктом, а саме тією частиною, яка пішла в роздрібний продаж у вигляді борошна. Все інше борошно є проміжним продуктом і тому не включається до ВВП. Його вартість увійде до ВНП через вартість кінцевого продукту — хліба.
По-друге, частина кінцевих товарів і послуг не приймає товарної форми, тобто не обмінюється на гроші, наприклад, державні послуги у вигляді послуг судів, правоохоронних органів, чиновників держструктур і т.ін., хоча всім ясно, що такі послуги потрібно яким-небудь чином оцінити. Крім того, не піддається обліку, хоч і існує реально, частина ВВП, пов'язана з домашніми послугами. Ця частина ВВП враховується статистикою лише в тій мірі, в якій вона створюється найманим персоналом.
По-третє, частина грошових виплат, які зовні можуть бути прийняті за отримані прибутки, по суті ними не являються і тому не підлягають зарахуванню до складу ВВП. Це так звані трансфертні виплати, які не пов'язані з виконанням тими, кому ці виплати призначені, яких-небудь функцій зі створення товарів або надання послуг. Трансфертні виплати можуть здійснюватися як державою, так і приватним сектором. Приклад державних трансфертних виплат — допомога по безробіттю, різні приватні пожертви. Аналогічну роль відіграють також купівля і продаж цінних паперів: суми, отримані від них, прямого відношення до створення продукції не мають і тому також не повинні враховуватися при визначенні величини ВВП.
По-четверте, проблеми, пов'язані з вимірюванням розмірів ВВП, виникають і у зв'язку з існуванням перепродажу багатьох товарів, тобто переходом їх з рук в руки. Так, якщо людина купила автомобіль, а потім його продала, ясно, що вартість автомобіля не повинна зараховуватися до ВВП, оскільки таке зарахування означало б фактично подвійний рахунок. Однак, якщо від перепродажу автомобіля отримано доходи, вони повинні бути враховані в складі ВВП.
Друга група проблем вимірювання ВВП — непрямі — пов'язана з тим, що деякі обставини, що прямо стосуються створення ВВП, лежать поза досяжністю статистичного обліку або оцінки. Таких обставин сім.
По-перше, можливість використання даних про загальну величину ВВП для оцінки рівня розвитку країни. Навіть якби і не існувало першої групи проблем вимірювання ВВП, сама по собі величина ВВП, виміряна скільки бажано точно, ще не дозволяє оцінити рівень розвитку країни, оскільки вона не співвіднесена з кількістю людей, що його створюють. Ясно, що ВВП обсягом, наприклад, 500 млрд. дол. при населенні 10 млн. і 100 млн. — це не одне й те ж. Тому нарівні із загальним обсягом велике значення має і душовий обсяг. ВВП. Особливо наочно необхідність використання обох показників видно при дослідженні динаміки зростання ВВП і населення. Якщо ВВП зростає швидкими темпами, але населення зростає ще швидше, то душовий ВВП падає, що є свідченням погіршення умов життя, незважаючи на економічне зростання.
По-друге, обмежена можливість використання даних про загальну величину ВВП для оцінки життєвого рівня населення, оскільки у величині ВВП не відображений характер його розподілу в суспільстві, тобто абсолютно не видно, наскільки рівномірно він розподілений між різними шарами суспільства. Душовий розмір ВВП може створювати спотворене уявлення про рівень життя в країні, оскільки він швидше усього не відображає реальний розподіл матеріальних благ, що створюються. Реальністю може бути, наприклад, такий розподіл, при якому 90% ВВП належать 10% населення. Графічно проблема розподілу зображається у вигляді кривої Лоренца (рис. 24.1)

ЗА — лінія рівноважного розподілення. Чим більш реальна крива відхиляється від лінії ОА, тім більш нерівність в прибутках сімей
По-третє, у врахованій величині ВВП не відбиваються вигоди, які люди отримують від збільшення вільного часу. З розвитком суспільства збільшення ВВП супроводжується зростанням можливостей для відпочинку і розваги. Одна й та ж величина ВВП навіть при рівній чисельності населення в двох країнах може бути виразом неоднакового рівня життя саме внаслідок відмінностей у продуктивності праці в цих країнах. Внаслідок цих відмінностей зручність життя за інших рівних умов, вище там, де краще умови для відпочинку, що набуває форми більшої тривалості відпусток, канікул, святкових днів і т.ін.
По-четверте, у виміряній офіційною статистикою величині ВВП також не отримує належного відображення поліпшення якості продукції, що виробляється. Справа в тому, що вартісні вимірники враховують не тільки динаміку фізичного обсягу продукції, але і зміну цін. Тому поліпшення якості продукту може аж ніяк не відбитися у виміряній і офіційно врахованій величині ВВП (не кажучи вже про те, що за зростанням величини ВВП може переховуватися інфляція в «чистому вигляді»). Більш того, можливі ситуації, коли реальне поліпшення якості супроводжується зменшенням вартісної величини ВВП (наприклад, поява нових ліків, які при меншій ціні є більш ефективним, ніж старі). З іншого боку, недосконалість вартісних показників при оцінці динаміки фізичного обсягу виробництва частково долається шляхом використання так званих порівнянних цін. Однак потрібно пам'ятати, що застосування таких цін перешкоджає можливості відображення у ВВП поліпшення якості товарів і послуг, тому що зростання якості цілком сполучається і з підвищенням ціни.
По-п'яте, істотний недолік вартісної оцінки ВВП — те, що при такому способі його вимірювання ми позбавлені можливості порівнювати користь того або іншого товару з іншим. Наприклад, якщо дві книги вартістю 10 грн. враховані в складі ВВП, то той факт, що одна з них — Новий Заповіт, а інша — порнографічний роман, абсолютно зникає з поля зору і позбавляє можливості визначити суспільну корисність даного набору матеріальних благ і послуг.
По-шосте, у ВВП абсолютно не відбиваються витрати, які суспільство несе у зв'язку з виробництвом матеріальних благ і наданням послуг, передусім ті втрати, які потерпає навколишнє середовище від виробничої діяльності людей та їхньої споживчої поведінки. Ясно, що в умовах індустріального суспільства зростання ВВП супроводжується зростанням навантажень на навколишнє середовище, і по мірі цього зростання вигоди від його продовження в зростаючій мірі необхідно зіставляти з витратами. В результаті може виявитися, що продовження зростання недоцільне в зв'язку з тим, що вигоди від збільшення кількості благ переважуються витратами від зростання збитків навколишньому середовищу. Існуючі методи вимірювання ВВП поки ще не дозволяють кількісно оцінити це співвідношення. Однак деякі економісти намагаються зв'язати ці дві сторони, доповнюючи показник ВВП при оцінці рівня розвитку економіки показниками, що враховують нематеріальні плюси і мінуси від продовження економічного зростання. Так, наприклад, Уїльям Нордхауз спільно з Нобелівським лауреатом Джеймсом Тобіном розробили показник економічного добробуту, що представляє (в спрощеному вигляді) суму чистого національного продукту (ЧНП) і вартості відпочинку і позаринкових послуг, зменшену на величину несприятливих витрат (наприклад, оборонних витрат). Нарешті, по-сьоме, з вимірюванням ВВП пов'язана ще одна важлива проблема — облік результатів функціонування тіньової економіки. Поняття тіньової (нелегальної) економіки в країнах з розвиненою ринковою і з перехідною системою не співпадають. У принципі, з позицій здорового глузду, будь-яка підприємницька діяльність, що не наносить збитку суспільним інтересам, повинна бути узаконена і з цієї точки зору відноситися до легальної економіки. Оскільки в ринковій економіці подібних видів діяльності переважна більшість, то там до нелегальної економіки належать передусім злочинні види бізнесу (поширення наркотиків, проституція, рекет і т.ін.). У колишніх соціалістичних країнах з тією зайвою регламентацією виробничої діяльності з боку держави, що існувала тривалий період, під заборону потрапляло значне коло цілком нормальних, з точки зору суспільних інтересів, видів занять. Однак незалежно від специфіки законодавства тієї або іншої країни загальним моментом виступає те, що в будь-якій країні певна частина ВВП прихована від офіційного обліку. Причому офіційно врахований ВВП може відрізнятися від фактичного на 10-50% залежно від методики оцінки. Крім того, частина неврахованої економіки в принципі може бути більш або менш точно врахована, однак саме включення відповідних даних до офіційних публікацій може не проводитися з принципових міркувань. Знов-таки неточність офіційних публікацій — не підстава для висновку про їх непридатність для цілей аналізу, оскільки головне — аналіз динаміки, темпів зростання ВВП. А якщо частка тіньової економіки не змінюється, то офіційні і реальні темпи зростання співпадають. Проблеми достовірності оцінок можуть виникати в тому випадку, якщо частка тіньової економіки змінюється. Тоді важливість достовірної оцінки цієї частки підвищується. Одним з мотивів виходу підприємництва «в тінь» може бути прагнення уникнути оподаткування або побоювання втратити деякі види виплат, що отримуються від держави (наприклад, допомога по безробіттю). Тому, хоч тіньова економіка не може бути повністю ліквідована, продумана державна політика, наприклад, у сфері оподаткування, здатна послабити тенденцію до зростання частки тіньової економіки. Ця проблема надзвичайно актуальна в сучасних умовах в Україні, де частка тіньової економіки, навіть за заниженими офіційними оцінками, становить 50%. У такій ситуації виникає запитання про те, чи здатний взагалі уряд здійснювати регулюючі заходи, не кажучи вже про яку-небудь стабілізаційну політику. Адже якщо уряд офіційно контролює меншу частину реально функціонуючої економіки, то, швидше, саме тіньова економіка диктує владі, в якому напрямі рухатися, виходячи з потреб самої тіньової економіки, а не з інтересів суспільства.
Отже, ВВП при всіх труднощах і проблемах його вимірювання виступає важливим показником рівня економічного розвитку тієї або іншої країни і відображає рівень життя, досягнутий в ній. Для цілей економічного аналізу використовується також показник валового національного продукту (БНП). Валовий внутрішній продукт і валовий національний продукт взаємопов'язані, але не тотожні. Якщо ВНП відображає результати виробничої діяльності національного капіталу, тобто включає певну кількість товарів і послуг, створених на підприємствах, що належать капіталу даної країни, в тому числі, що знаходяться за кордоном, то до складу ВВП включається вся продукція, створена на території даної країни, в тому числі й іноземним капіталом. Це означає, що ВВП і ВНП співпадають в тій частині, яка охоплює товари і послуги, створені національним капіталом на території даної країни. Другою ж частиною ВНП є продукція, створена національним капіталом за кордоном, а ВВП, відповідно продукція, створена іноземним капіталом на території даної країни. Перевищення ВНП над ВВП означає, що вітчизняні підприємці за кордоном створюють продукції більше, ніж іноземні підприємці в даній країні, і навпаки. В офіційних статистичних публікаціях, зокрема, в Україні використовується показник ВВП.загрузка...