загрузка...
 
Тема 1. Фінансовий ринок: сутність, функції та роль в економіці
Повернутись до змісту
Перша тема знайомить студента з предметом дисципліни — фінансовим ринком, який являє собою специфічну сферу економічних відносин. Їх особливість полягає в тому, що відносини, які розглядаються, формуються на певному економічному просторі, зі сформованою правовою, технічною, економічною, податковою інфраструктурою, яка постійно змінюється. Тому предмет курсу «Фінансовий ринок» — економічний простір, на якому формуються і функціонують відносини між його учасниками з приводу купівлі-продажу фінансових фондів.
Основними учасниками (суб’єктами) фінансового ринку є: емітенти — юридичні особи (згідно з чинним законодавством України), що випускають цінні папери з метою залучення фінансових фондів; інвестори — фізичні та юридичні особи, що купують цінні папери емітентів з метою отримання доходу або інших цілей; фінансові посередники між емітентами та інвесторами; держава в особі спеціальних органів нагляду та контролю.
Потрібно зрозуміти послідовність розвитку основних фінансових категорій фінансового ринку.
фінансові фонди, що обертаються на ринку, досить різноманітні за своїм змістом, призначенням і використанням. Звідси — три відокремлені сфери фінансового ринку: фондовий ринок, грошовий ринок і ринок банківських позичок;
джерелом фінансових фондів є заощадження, тобто грошові кошти, які постійно вивільняються в процесах виробництва та обігу (дуже важливе методологічне положення);
заощадження акумулюють чисельні і різноманітні кредитні, фінансові, страхові та інші фінансові інститути з метою перетворення їх на позичковий капітал для подальшого інвестування у фінансові активи або надання послуг;
фінансові фонди, що обертаються на фондовому та грошовому ринках, втілені у фінансові інструменти — цінні папери, які є засобами спілкування між учасниками ринку;
із сутності та функцій кожної зі сфер фінансового ринку випливає специфічність цінних паперів, які на них обертаються. На фондовому ринку відбувається випуск та обіг довгострокових цінних паперів, на грошовому — короткострокових боргових, на ринку банківських позичок обертається та частина позичкового капіталу, яка на визначений строк надається у вигляді грошової суми.
Варто звернути увагу, що з правової точки зору цінний папір — юридичний документ, стандартний контракт, зміст якого зумовлює те, що емітент продав цінний папір, щоб отримати необхідні фінансові фонди, і відповідно прийняв на себе зобов’язання. Інвестор, що купив цінний папір, придбав майнові та інші права, передбачені контрактом. З цього положення випливає, що потрібні закони, які в першу чергу захищають права інвесторів. З економічної точки зору цінний папір — капітал, який приносить дохід його власнику.
Сучасний розвиток фінансового ринку спричинив посилення процесу сек’юритизації фінансових відносин. Обіг цінних паперів полегшує не тільки відносини між емітентом та інвестором, а й сприяє організації контролю і нагляду за фінансовим ринком.
Фондовий і грошовий ринки можна узагальнено назвати ринком цінних паперів.
Ринок банківських послуг не сек’юритизований. Фонди, які на ньому обертаються, втілені в індивідуальні контракти — договори про позички між кредитним інститутом та фізичною (юридичною) особою, яка отримує позичку за певних умов. З економічної точки зору, банківська позичка — надання на визначений термін грошового капіталу під встановлений процент.
Розширення фінансових ринків спричинило до життя похідні цінні папери, розвиток фінансового інжинірингу та появу опціонних і ф’ючерсних бірж.
Процеси, що відбуваються на світовому фінансовому ринку, так само, як і розвиток сучасних телекомунікацій, зокрема мережі INTERNET, впливають на національні фінансові ринки: збільшується міжнародний рух грошових потоків, відбувається інтернаціоналізація та глобалізація фінансових ринків.
Семінарське заняття
1. Предмет дисципліни «Фінансовий ринок».
2. Суб’єкти фінансового ринку.
3. Економічна та правова природа цінних паперів.
4. Рух фінансових потоків в економіці.
5. Функції фінансового ринку.
6. Державне регулювання фінансового ринку.
Література до семінарського заняття
1. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу».
2. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів України».
3. Указ Президента України «Про основні напрями розвитку фондового ринку в Україні у 2000 році».
4. Агарков М. М. Учение о ценных бумагах. — М.: БЕК, 1994. — С. 173—212.
3. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.: Перспектива, 1995. — С. 65—140.
4. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. — К., 1998. — С. 6—31.
5. Тьюлз Дж. Т., Брэдли Э.С., Тьюлз Т. М. Фондовый рынок: Универ. учебник: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 1—73.
Cамостійна та індивідуальна робота
За даною темою основні питання розглядаються на семінарському занятті. Поглиблене вивчення визначених проблем відбувається у позааудиторний час. Виокремлено дві проблеми та сім питань для написання рефератів з подальшим їх обговоренням.
Питання 1. Фінансовий ринок: його сутність і роль в економіці.
Склад та структура фінансового ринку в Україні.
Структура зарубіжних фінансових ринків.
Особливості розвитку фінансового ринку в Україні у 1998—1999 рр.
Основні напрями розвитку фінансового ринку в майбутньому.
Заощадження та інвестиції: особливості їх формування в Україні.
Для підготовки відповідей на ці питання рекомендуються джерела:
Закон України «Про цінні папери та фондову біржу».
Звіти Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за 1998 та 1999 рр.
Указ Президента України «Про основні напрями розвитку фондового ринку України у 2000 році».
Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. — К.: УАННП «Феникс», 1998. — С. 6—19.
Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В. В. Галанова, А. И. Басова. — М.: Финансы и статистика, 1996. — С. 40—49.
Берзон Н. И., Буянова Е. А., Кожевников М. А., Чаленко А. В. Фондовый рынок. Учебн. пособие. — М.: Вита-Пресс, 1998. — С. 7—18.
Задоя А. О., Ткаченко Г. П. Структура та функції фінансового ринку // Фінанси України. — 1999. — № 5. — С. 3.
Рубцов Б. Б. Зарубежные фондовые рынки. — М.: ИНФРА-М, 1996. — С. 7—42.
Питання 2. Економічна та правова природа цінного папера.
Правова природа цінних паперів.
Економічна природа цінних паперів.
Для підготовки відповідей пропонується така література.
Для розкриття правової природи цінного папера слід ознайомитися із Законом України «Про цінні папери та фондову біржу». Особливу увагу варто зосередити на визначенні поняття «цінний папір» та видів цінних паперів, які можуть обертатися на фінансовому ринку України згідно із Законом.
Крім того, доцільно ознайомитися з монографіями:
1. Агарков М. М. Учение о ценных бумагах. — М.: Финстатинформ, 1993. — С. 174—188.
2. Кузнєцова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: Правові основи формування та функціонування. — К.: ЮРІНКОМ-ІНТЕР, 1998. — С. 5—100.
3. Сутормина В. Н. Правовые основы функционирования финансового рынка в Украине: Лекции по дисциплине «Финансовый рынок». — К.: НАУ, 1999.
З другого питання — «Економічна природа цінного папера» рекомендована така література:
Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.: Перспектива, 1995. — С. 66—71. У книзі наведені фундаментальні якості цінного папера та його визначення, яке вживається у міжнародній практиці.
Берзон Н. И., Буянова Е. А., Кожевников М. А., Чаленко А. В. Фондовый рынок. Учебн. пособие. — М.: Вита-Пресс, 1998. Рекомендована для підготовки повідомлення про акції (с. 34—68), державні цінні папери (с. 149—192), облігації (с. 69—122).
Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. — К.: УАННП «Феникс», 1997. — С. 33—113. Рекомендується для підготовки повідомлення про цінні папери, що емітуються та обертаються на фондовому ринку України.
Тьюлз Дж. Т., Брэдли Э. С., Тьюлз Т. М. Фондовый рынок. Универ. учебник: Пер. с англ. — М.: ИНФРА-М, 1997. — С. 3—52. Рекомендується для отримання інформації про фондові ринки і власників цінних паперів та про цінні папери корпорацій у США.
Індивідуальна робота
Для студентів, які виконують магістерські дисертації або зацікавлені у поглибленому дослідженні проблем фондових ринків, що розвиваються, рекомендуються питання:
Розвиток фондових ринків країн Східної Європи.
Розвиток фондових ринків у країнах Латинської Америки.
При написанні роботи доцільно звернутися до монографії Б. Б. Рубцова «Зарубежные фондовые рынки» (с. 238—253).
загрузка...