загрузка...
 
Тема 5. Фондовий ринок
Повернутись до змісту
Вивчаючи тему, студент повинен розуміти, що ринок капіталів (так у західній економічній літературі називається фондовий ринок) є однією зі сфер фінансового ринку. Специфічність ринку капіталів полягає в тому, що на ньому обертаються довгострокові цінні папери. Основна функція ринку капіталів — забезпечення процесу нагромадження капіталу, залучення інвестицій в економіку. Саме цим і пояснюється рух довгострокових фінансових фондів.
В Україні фондовий ринок почав розвиватися у 1997 р. Він має ряд особливостей.
По-перше, зв’язок з процесом приватизації державної власності та акціонуванням підприємств.
По-друге, основна частина операцій з цінними паперами (98 %) зосереджена на первинному ринку.
По-третє, вторинний ринок розвивається слабко через низьку ліквідність акцій новостворених акціонерних товариств.
По-четверте, розвивається переважно неорганізований ринок, на який припадає до 95 % всього обігу, що свідчить про низьку інформованість та ефективність ринку.
Потрібно знати основні фінансові інструменти фондового ринку — акції, сертифікати акцій, паї, що закріплюють права учасників на частину майна. Облігації — боргові цінні папери, які підтверджують відносини позики. Цінні папери фондового ринку класифікуються на пред’явницькі, іменні та ордерні.
Потрібно знати визначення акцій, що наведені в Законі України «Про цінні папери та фондову біржу», їх реквізити, а також основні положення щодо акцій, які випускаються, наведені в Законі України «Про господарські товариства».
Варто з’ясувати тенденції в появі нових видів акцій. Так, прості акції, що випускаються акціонерним товариством, в класичному варіанті наділені правом голосу. В наш час у західних країнах з’явилися прості акції без права голосу, з обмеженими правами голосу. Або, навпаки, випускаються привілейовані акції з правом голосу за окремими рішеннями.
Ринок акцій у західних країнах переважно біржовий. При цьому слід відзначити, що на фондовій біржі реалізуються, зазвичай, крупні пакети акцій найвпливовіших в економічному значення компаній.
Акції емітуються на первинному ринку, а їх обіг відбувається на вторинному. Способи первинного розміщення акцій визначаються законами та традиціями країни. Але слід зазначити два основних методи їх розміщення: публічне та приватне. У західних країнах переважає публічне розміщення (або відкрита підписка), суть якого полягає в тому, що акції пропонуються для продажу «широкій публіці», тобто чисельним і різноманітним інвесторам. Приватне розміщення припускає одного основного інвестора, що купує відразу весь випуск. Основний інвестор (андеррайтер) створює розподільчу мережу, через яку він продає весь випуск або його основну частину. Андеррайтерами звичайно є інвестиційні банки (банкірські дома у США) або крупні комерційні банки (Німеччина).
Приватне розміщення має ряд переваг.
По-перше, емісії корпорацій при приватній підписці не реєструються комісією з цінних паперів, що знижує витрати.
По-друге, корпорації не розкривають таким чином свої довгострокові та фінансові плани. Зазвичай у цьому зацікавлені корпорації ВПК та галузей високих технологій.
По-третє, інвестиційний банк гарантує розміщення випуску.
При публічному розміщенні акцій потрібна обов’язкова реєстрація емісії в Комісії з цінних паперів. Емітент повинен подати в Комісію реєстраційну заяву та емісійний проспект з широкою економічною та фінансовою інформацією. Витрати на оформлення документів звичайно дуже високі. Отримання дозволу на випуск дає право розміщувати цінні папери на фондовій біржі, як, наприклад, у Великобританії і Німеччині, або звернутися до інвестиційного інституту. У Німеччині посередниками при купівлі-продажу цінних паперів для клієнтів можуть бути тільки банки.
Потрібно знати категорію ціни акції та вміти її обчислювати. Ціна акції — теперішня вартість її майбутніх грошових потоків.

Формула дивідендного доходу акції:
Дивідендний дохід = Поточний дивіденд у річному обчисленні : Поточна ціна акції
Слід розуміти, що всі ці формули обчислюють внутрішню ціну акції. Поточна ж ціна на фондовому ринку визначається попитом і пропозицією.
Запам’ятайте прийнятні правила для інвестицій в акції:
Якщо внутрішня ціна вища за ринкову — купуйте акцію.
Якщо внутрішня ціна акції нижче за ринкову — продавайте акцію.
Слід знати такі цінні папери, як райти та скріпи. Їх випуском компанія має на меті обмеження припливу нових акціонерів. Скріп (від англ. sub[scrip]tion — підписка) — підтверджує право акціонера на придбання нових акцій пропорційно його частці в акціонерному капіталі. Особливість полягає в тому, що акції сплачуються за рахунок резервного фонду компанії. Скріпи називають також бонусом, або капіталізацією.
Райти (від англ. right — права) — цінні папери, що розподіляються серед акціонерів пропорційно їх частці в капіталі за пільговими цінами. При випуску нових акцій власники райтів допускаються до розміщення з дисконтом 15—20% до ринкової ціни на момент оголошення емісії.
Потрібно також зрозуміти значення вторинного ринку акцій, який надає можливість організувати вільну купівлю-продаж усіх раніше випущених акцій. Вторинний ринок фактично гарантує первинне розміщення, оскільки, купуючи акцію, її власник впевнений, що у разі необхідності її продажу він може це зробити на вторинному ринку.
Традиційно в багатьох країнах фондова біржа та позабіржові фондові торговельні системи організовують вторинний ринок.
Потрібно усвідомити сутність облігаційного ринку як ринку боргових інструментів. Їх емітентами є корпорації, держава, місцеві органи влади. Слід бути обізнаним на класифікації облігацій.
Облігації — основні цінні папери, що емітуються корпораціями. В нових випусках корпоративних цінних паперів в 70—90-х роках 85 % припадає на облігації і 15 % — на акції. Це положення пояснюється тим, що корпорації дуже обережно збільшують сплачений капітал, віддаючи перевагу зростанню боргів (тобто збільшенню пасивів) на деякий строк. Для порівняння: в Україні це співвідношення становить 1:99 відповідно.
Ціна облігації (її курс) — теперішня вартість її грошових потоків (купонного) та капіталу.
Слід запам’ятати, що:
1) при ставці ринку вище за купонну — ціна нижче номіналу;
2) при ставці ринку нижче за купонну — ціна вище номіналу;
3) при їх тотожності — ціна дорівнює номіналу.
Самостійна та індивідуальна робота
За темою проводяться практичні заняття. Для самостійної роботи студента пропонується домашнє завдання: розв’язання задач з питань ринку акцій (5.1.4, 5.1.8, 5.1.9, 5.1.11) та ринку облігацій (5.2.4, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.12, 5.2.21). Контроль за самостійною роботою здійснюється шляхом перевірки домашнього завдання, виявлення та обговорення спірних або незрозумілих питань.
Практичне заняття 1
Розгляд основних теоретичних питань, що стосуються ринку акцій.
1.1. Визначення ціни акції з рівномірним ростом дивідендів.
1.2. Визначення ціни акції з нерівномірним ростом дивідендів.
1.3. Визначення дохідності акції.
Розв’язання задач:
2.1. визначення ціни акції з рівномірним ростом дивідендів (задачі 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.8);
2.2. визначення ціни акції з нерівномірним ростом дивідендів (задачі 5.1.9, 5.1.10);
2.3. визначення дохідності акції (задачі 5.1.2, 5.1.3).
Література:
Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.: Перспектива, 1995. — С. 306—319.
Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993. — С. 164—169.
Практичне заняття 2
Розгляд основних теоретичних положень про дохідність та ціну облігацій.
Розв’язання задач:
визначення ціни облігації (задачі 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5);
визначення ринкової вартості портфеля облігацій (задачі 5.2.6, 5.2.7, 5.2.10);
визначення поточної дохідності облігації (задачі 5.2.12, 5.2.13, 5.2.14);
визначення дохідності облігації до часу її погашення (задачі 5.2.15, 5.2.16, 5.2.17);
визначення повної реалізованої дохідності облігації (задачі 5.2.18, 5.2.19, 5.2.20);
визначення показника Макоулі (задачі 5.2.30, 5.2.31, 5.2.32).
Література:
Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. — М.: Перспектива, 1995. — С. 306—319.
Суторміна В. М., Федосов В. М., Рязанова Н. С. Фінанси зарубіжних корпорацій. — К.: Либідь, 1993. — С. 164—169.
Задачі
5.1. Ринок акцій
5.1.1. Компанія придбала портфель акцій за 30 000 грош. од. У перший рік його вартість скоротилася на 15%, у другий — на 10 %, в третій — на 10 %. Обрахуйте вартість портфеля в кінці третього року.
5.1.2. Ціна на акції на біржі становить 1,5 дол., останній виплачений дивіденд — 30 центів. За останні 10 років валовий прибуток корпорації та її дивіденди зросли на 5 %. Визначте дохідність акції (в %) у наступні роки.
5.1.3. Ціна на акції на біржі дорівнює 80 пенсам, останній виплачений дивіденд — 4 пенси. За останні 10 років валовий прибуток корпорації та дивіденди скоротились на 2 %. Визначте дохідність акції у наступні роки (в %).
5.1.4. Ціна на акції на біржі — 1,7 дол., в останній рік корпорація не виплачувала дивіденди. За останні 10 років прибуток і дивіденди зросли на 3 %. Визначте дохідність акції в наступні роки.
5.1.5. Корпорація сплачує дивіденди в розмірі 30 % від прибутку, який призначений для акціонерів, що володіють звичайними акціями. Щорічний ріст дивідендів становить 5 %. Поточний дивіденд — 1,5 дол. за акцію. Якою буде ціна акції за умови, що ціна сплаченого капіталу дорівнювала 12 %.
5.1.6. Корпорація виплачує дивіденди в розмірі 50 % від прибутку, який призначений для акціонерів, що володіють звичайними акціями. Щорічний ріст дивідендів становить 5 %. Поточний дохід — 1,3 дол. за акцію. Якою буде ціна акції за умови, що ціна сплаченого капіталу дорівнювала 12 %?
5.1.7. Коефіцієнт дивідендних виплат корпорації становить 0,4 %, дохід на звичайну акцію — 3 грош. од. Дивіденд, що виплачується за звичайними акціями, щорічно зростає на 3 %, ціна сплаченого капіталу — 14 %. Визначте ціну звичайної акції.
5.1.8. Фірма виплачує дивіденди в розмірі 60 % від доходів. Ці доходи мають довгострокову ставку зростання 4 %. Доходи поточного періоду складають 1,2 грош. од. за акцію. Якою буде вартість акції, виходячи з моделі оцінки вартості акції, за умови, що ціна сплаченого капіталу становить 14 %?
5.1.9. Компанія протягом 4 років виплачувала дивіденди зі щорічним приростом 24 %, у подальшому ріст зупинився на рівні 10 %. Визначте сьогоднішню вартість акції за умови, що очікувана ставка доходу становить 10 %. В останній рік перед зростанням дивіденд дорівнював 1,7 грош. од. Поясніть, чому при розрахунку ціни акції вам не потрібен показник її номінальної вартості.
5.1.10. Компанія протягом 3 років виплачувала дивіденди зі щорічним приростом 20 %. У подальшому ріст зупинився на рівні 10 %. Визначте сьогоднішню вартість акції за умови, що очікувана ставка доходу становить 15 %. В останній рік перед зростанням дивіденд дорівнював 1,5 грош. од. Поясніть, чому при розрахунку ціни акції вам не потрібен показник її номінальної вартості.
5.1.11. Поточна ціна акції дорівнює 50 грош. од., щорічний дивіденд — 1 грош. од. Інвестор уклав маржову угоду, сплативши 30 грош. од. Решту суми він позичив у брокера під 10 % річних. Через рік він продав акцію за 60 грош. од. Який дохід він отримав?
5.1.12. Проведіть фундаментальний аналіз акції за фінансовою звітністю корпорацій.
5.1.13. Побудуйте графіки «сигналів», «зони консолідації», «подвійного піку», «трикутної структури», «голова, плечі».
5.2. Ринок облігацій
5.2.1. Облігація номіналом 1000 дол. з купонною ставкою 10 % випущена на 5 років. Очікуваний дохід: а) 10 %, б) 16 %, в) 7%. Визначте ціну облігації у цих випадках, побудуйте графік.
5.2.2. Облігація номіналом 1000 дол. з купонною ставкою 8 % випущена на строк 4 роки. Очікуваний дохід: а) 7 %, б) 18 %, в) 15%. Визначте ціну облігації, складіть графік.
5.2.3. Фінансова компанія купила облігації на суму 106 млн грош. од. при номінальній вартості 100 млн грош. од. До строку погашення залишилося 3 роки. Купонна ставка 13 %. Припустимо, що через рік очікувана ставка ринку становитиме 12 %. За якою ціною банк може продати облігації через рік?
5.2.4. Інвестиційна компанія купила облігації, що мають 5 років до строку погашення, номіналом 70 млн грош. од., купонна ставка 11 %. У найближчі 2—3 роки по облігації можна отримати дохід у 12 %. За якою ціною компанія може продати облігації через три роки?
5.2.5. Страхова компанія купила на 38 грош. од. облігації номінальною вартістю 40 грош. од. До строку погашення залишилося 5 років, купонна ставка 12 %. Через два роки ринкова ставка скоротиться до 10 %. За якою ціною компанія могла б продати облігації через два роки? А при тій самій ринковій ставці? Якою буде різниця між результатами продажу?
5.2.6. Ощадна асоціація купила портфель облігацій:

Через рік очікуваний дохід ринку за всіма облігаціями скоротиться. Він становитиме 8 % за облігаціями з нульовим купоном, 7 % — за казначейськими облігаціями, 9 % — за облігаціями корпорацій. Визначте ринкову вартість портфеля облігацій через рік.
5.2.7. Керуючий інвестиційним фондом запропонував розробити програму з підвищення вартості портфеля облігацій:

Визначте:
сьогоднішню вартість портфеля:
яким чином її можна збільшити за допомогою зміни структури портфеля.
5.2.8. Інвестиційний фонд має можливість придбати:
облігацію з нульовим купоном строком на 10 років, номінальною вартістю 100 млн грош. од., ціна купівлі 40 млн грош. од.;
облігацію з купонною ставкою 9%, номіналом 40 млн грош. од., ціна покупки 40 млн грош. од. До строку погашення залишилось 5 років.
Інвестиційний фонд може виділити 40 млн грош. од. на 5 років. Очікуваний дохід ринку протягом 5 років становитиме 12 %. Яку інвестицію обере фонд?
5.2.9. Корпорація N має надлишок грошових коштів у 50 млн грош. од., які вона бажає вкласти у ринкові цінні папери. Компанії запропонували такі облігації: 1) казначейські ноти з 9 % річних строком на 3 роки; 2) купонні облігації компанії NN зі ставкою 10 % строком на 4 роки; 3) купонні облігації корпорації MN зі ставкою 12 % строком на 3 роки. Очікуваний дохід ринку — 10 %. Підберіть найкращий варіант портфеля цінних паперів.
5.2.10. Пенсійний фонд купив облігації на суму 48 млн грош. од. при номіналі 50 млн грош. од., до строку погашення залишилось 4 роки, купонна ставка — 11 %. Припустимо, що через рік очікуваний дохід становитиме 12 %, через 2 роки — 10 %. Коли фонду вигідніше реалізувати свій портфель облігацій?
5.2.11. Корпорація володіє вільними грошовими коштами, які має змогу інвестувати на 4 роки. Можна купити казначейські облігації, що приносять 9 % річних. Також можна на первинному ринку купити нові облігації, випущені строком на 20 років, з купонною ставкою 11 %. Ці облігації можна купити за 29 млн при номіналі 30 млн грош. од. Очікується, що протягом 4 років дохід становитиме 12 %.
Визначте ціну 20-річних облігацій через 4 роки.
Яка з облігацій принесе більший прибуток за 4 роки?
5.2.12. Визначте поточний дохід облігації з купонною ставкою 11 % номіналом 1000 грош. од. Поточна ціна облігації: а) 980 грош. од.; б) 1000 грош. од.; в) 1070 грош. од.
5.2.13. Визначте поточний дохід облігації з купонною ставкою 10 % номіналом 1000 грош. од. Поточна ціна облігації: а) 860 грош. од.; б) 1090 грош. од.
5.2.14. Визначте поточний дохід облігації з купонною ставкою 12 % номіналом 1000 грош. од. Поточна ціна облігації: а) 810 грош. од.; б) 1100 грош. од.
5.2.15. Визначте дохідність облігації до часу погашення. Номінал — 1000 грош. од., купонна ставка — 12 %, строк — 6 років. Поточна ціна до часу погашення: а) 1000 грош. од., б) 920 грош. од., в) 1020 грош. од. Складіть графік.
5.2.16. Визначте дохідність облігації до часу погашення. Номінал — 1000 грош. од., купонна ставка — 10 %, строк — 10 років. Поточна ціна до часу погашення: а) 720 грош. од., б) 1010 грош. од.
5.2.17. Визначте дохідність облігації до часу погашення. Номінал — 1000 грош. од., купонна ставка — 8 %, строк — 10 років. Поточна ціна до часу погашення: а) 810 грош. од., б) 1040 грош. од.
5.2.18. Визначте повну реалізовану дохідність облігації. Номінал — 1000 грош. од., строк — 4 роки, купон — 8 %, які власник по мірі отримання реінвестував за ставкою 7 %. Власник придбав облігацію на вторинному ринку за 930 грош. од.
5.2.19. Визначте повну реалізовану дохідність облігації. Номінал — 1000 грош. од., строк — 4 роки, купон — 9 %, які власник по мірі отримання реінвестував за ставкою 8 %. Власник придбав облігацію на вторинному ринку за 1022 грош. од.
5.2.20. Визначте повну реалізовану дохідність облігації. Номінал — 1000 грош. од., строк — 4 роки, купон — 9 %. Отримані купонні доходи власник вклав за ставкою 8 %. Власник придбав облігацію за номіналом.
5.2.21. Визначте повну реалізовану дохідність облігації. Номінал — 1000 грош. од., строк — 4 роки, купон — 7 %. Отримані купонні суми власник реінвестував в казначейські векселі за ставкою 6 %. Власник придбав облігацію на вторинному ринку за 980 грош. од. Інвестор може здійснити вкладення у фінансовий актив з плаваючою процентною ставкою: 1-й рік — 5 %, 2-й рік — 6 %, 3-й і 4-й роки — 8 %. Чому віддасть перевагу інвестор?
5.2.22. Визначте повну реалізовану дохідність облігації. Номінал — 1000 грош. од., строк — 6 років, купон — 11 %, які власник по мірі отримання реінвестував у строковий депозит за ставкою 10 %. Власник придбав облігацію на вторинному ринку за 990 грош. од.
5.2.23. Визначте повну реалізовану дохідність облігації. Номінал — 1000 грош. од., строк — 5 років, купон — 12 %, які власник по мірі отримання реінвестував за ставкою 10 %. Власник придбав облігацію на вторинному ринку за 980 грош. од.
5.2.24. Визначте повну реалізовану дохідність облігації. Номінал — 1000 грош. од., строк — 4 роки, купон — 12 %, які власник по мірі отримання реінвестував за ставкою 10 %. Власник придбав облігацію на вторинному ринку за 1010 грош. од. Інвестор може вкласти кошти в облігацію з плаваючою процентною ставкою, припускається коливання ставки в межах від 6 до 12 %. Чому віддасть перевагу інвестор?
5.2.25. Інвестиційний фонд сьогодні придбав облігацію номіналом 1000 грош. од. з 8 % купонною ставкою строком на 5 років, ціна купівлі 930 грош. од. Фонд може реінвестувати купонні суми за ставкою 11 %. Якою буде повна реалізована дохідність наприкінці п’ятого року? У фонду є можливість реінвестицій за ставкою 7 %. Яка повна реалізована дохідність у цьому випадку? Порівняйте результати.
5.2.26. Припустимо, що ви придбали дисконтну облігацію строком на 4 роки номіналом 1000 дол. за 621 дол. Ваш товариш купив 10 % купонну облігацію номіналом 1000 грош. од. за паритетом. Визначте поточну процентну ставку по кожній облігації за умов:
що ставки ринку не змінюються. Якою буде загальна сума отриманого доходу за кожною облігацією та повний реалізований дохід за кожною облігацією. Припустіть, що ваш друг реінвестує всі отримані купони;
що відразу після вашої покупки облігації процентні ставки впадуть до 8 %. Якою буде повна реалізована дохідність вашої облігації та облігації вашого друга?
5.2.27. Який повний реалізований дохід передбачається по дисконтній облігації з доходом 8 %, строком 3 роки, номіналом 1000 грош. од.?
5.2.28. П’ятирічна облігація із зеро-купоном номіналом 1000 грош. од. і доходом 11 %, що нараховується щорічно. Визначте ціну облігації. Якою буде ціна облігації за умови, що процентна ставка підвищиться до 12 %? Якою буде ціна, якщо ставка впаде до 9 %? Визначте, чи спостерігатиметься приріст капіталу.
5.2.29. Яка ціна трирічної облігації з 8 % річним купоном, номіналом 1000 грош. од., очікуваною ставкою 12 %? Припустіть щорічні нарахування складних процентів.
5.2.30. Визначте показник чутливості ціни облігації до зміни процентної ставки (рівняння Макоулі). Облігація з 12 % річним купоном, строком на 5 років, очікуваною дохідністю 10 %, номіналом 1000 грош. од.
5.2.31. Визначте показник Макоулі для 10 % купонної облігації номіналом 1000 грош. од., строком на 6 років, очікуваною дохідністю 12 %.
5.2.32. Визначте показник Макоулі для 8 % купонної облігації номіналом 1000 грош. од., строком на 5 років, очікуваною дохідністю 10 %.
5.2.33. Визначте показник чутливості ціни облігації до зміни процентної ставки. Облігація номіналом 1000 грош. од., з купонною ставкою 8 %. Очікуваний дохід ринку — 10 %, строк — 4 роки.
Тестові завдання
Ринок акцій
1. У разі ліквідації компанії власники звичайних акцій:
а) повністю втрачають вкладені кошти;
б) мають право пред’явити претензії на активи, що залишилися у компанії;
в) мають право отримати належні їм грошові кошти після задоволення вимог власників облігацій та привілейованих акцій.
2. Кого з перелічених осіб можна вважати співвласником компанії?
а) власники звичайних акцій;
б) власники привілейованих акцій;
в) власники облігацій.
3. Клієнт зацікавлений у придбанні акцій з найвищими дивідендами. У високому поточному доході він не зацікавлений. Які акції ви йому порадите придбати?
а) «блакитні фішки»;
б) дохідні акції;
в) акції росту (компанії зі швидким ростом).
4. Які реквізити обов’язково повинна мати акція, що випущена в Україні?
а) порядковий номер;
б) дата випуску;
в) номінальна вартість;
г) печатка акціонерного товариства;
д) усі вищеперелічені реквізити.
5. Хто може бути емітентом в Україні?
а) Міністерство фінансів;
б) місцеві органи управління;
в) приватні підприємства;
г) акціонерні товариства.
6. Випуск акцій акціонерним товариством в Україні здійснюється:
а) в розмірі статутного фонду;
б) на всю вартість майна державного підприємства (за умови, що воно реорганізується в акціонерне товариство);
в) на всю вартість активів акціонерного товариства.
7. На графіку зони консолідації до кінця робочого дня намітилася тенденція наближення ціни акцій до лінії опору. Що у даному разі має робити оператор?
а) купувати акцію;
б) продавати акцію.
8. На графіку ціни акції «подвійного піку» другий пік у середині ділового дня нижчий за вранішній. Що повинен робити оператор?
а) купувати акцію;
б) продавати акцію.
9. На графіку «трикутної структури» на початку ділового дня спостерігається тенденція «затухання» коливань ціни. Що має робити оператор?
а) купувати акцію;
б) продавати акцію.
10. На графіку «голова, плечі» в кінці ділового дня проявилася тенденція «опускання правого плеча». Що робить у цій ситуації оператор?
а) купує акцію;
б) продає акцію.
11. На графіку «голова, плечі» на початку робочого дня з’явилася тенденція «підняття правого плеча». Що у такому разі робить оператор?
а) купує акцію;
б) продає акцію;
в) приймає рішення в кінці дня (уточнити яке).
12. На початку ділового дня на графіку формується зворотний рисунок «голова, плечі». Що робитиме оператор?
а) купуватиме акцію;
б) продаватиме акцію;
в) прийматиме рішення в кінці робочого дня (уточнити яке).
13. На початку дня відбувається стрімке падіння ціни на графіку «лавина». Що потрібно робити оператору?
а) купувати акції;
б) продавати акції.
Ринок облігацій
1. Як називається різниця між номінальною та ринковою ціною?
а) премія;
б) реальна вартість;
в) дисконт.
2. Основою для виплати процентів по облігації є:
а) номінальна ціна;
б) дисконтована ціна;
в) ринкова ціна.
3. Хто є емітентом облігацій?
а) Міністерство фінансів;
б) місцеві органи влади;
в) нефінансові корпорації;
г) фінансові корпорації.
4. Хто інвестує кошти в державні облігації?
а) комерційні банки;
б) кредитні небанківські інститути;
в) іноземні інвестори;
г) Міністерство фінансів.загрузка...