загрузка...
 
6. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ПРИ ПІДСУМКОВОМУ КОНТРОЛІ
Повернутись до змісту
Відповідно до вимог Регламенту навчального процесу в КНЕУ добре засвоєння знань та об’єктивна оцінка рівня знань викладачем вимагають:
постійного контролю відвідування студентами навчальних занять;
проведення систематизованого поточного контролю знань;
організації належним чином курсового іспиту.
Допуск до іспиту позначається в екзаменаційній відомості викладачем, що проводить практичні і семінарські заняття. Студенти отримують допуск за умови відсутності пропусків або незадовільних оцінок, а також за умови перездачі такої заборгованості. Іспит проводиться в письмовій формі за білетами, які затверджені кафедрою. Використовується п’ятибальна система оцінки рівня знань. Вона має такі критерії:
«відмінно» — студент дає обґрунтовані, глибокі й теоретично правильні відповіді на поставлені запитання, демонструє знання нормативно-правової бази, дискусійних теоретичних питань; свої відповіді підкріплює правильними висновками;
«добре» — володіння матеріалом на рівні першого положення, але припускаються незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, висвітленні окремих питань курсу, які студент швидко виправляє за допомогою викладача;
«задовільно» — студент неправильно відповідає на одне запитання або на всі запитання дає необґрунтовані неповні відповіді, за допомогою викладача може виправити припущені помилки;
«незадовільно» — студент дає неправильні відповіді на два-три запитання і не може їх виправити навіть з допомогою викладача.
При перевірці екзаменаційної роботи викладач окремо оцінює рівень знань студента з кожного питання.
загрузка...