загрузка...
 
1.1. Роль і завдання державної статистики в системі економічного управління
Повернутись до змісту
Перехід до ринкової економіки, докорінна зміна виробничих відносин у всіх сферах господарювання, інтеграція народного господарства України у світову економіку викликають необхідність перебудови методологічних та організаційних принципів діяльності статистичних органів, диктують вимоги щодо оперативності й достовірності статистичної інформації, її відповідності міжнародним стандартам, а також забезпечення доступності даних статистики широкій громадськості.
Перед державною статистикою України поставлені завдання створення системи статистичної інформації, яка б задовольняла потреби в об’єктивних даних про стан і тенденції соціально-економічного розвитку, господарські та фінансові взаємозв’язки на міждержавному, загальнодержавному, реґіональному і галузевому рівнях, структурні зрушення та ефективність виробництва, рівень інфляції на базі широкого використання обчислювальних систем і новітніх інформаційних технологій, впровадження міжнародних стандартів у сфері обліку та звітності, значного розширення робіт з порівняння даних різних країн. Забезпечення відповідності системи обліку та методів статистичного спостереження міжнародним стандартам дасть змогу здійснювати міждержавний обмін інформацією на основі впровадження системи взаємоузгоджених класифікаторів, удосконалення всіх етапів статистичного спостереження — від системи показників, методів збирання звітності до її опрацювання, аналізу і розповсюдження.
Пріоритетними напрямами на шляху переходу до прийнятої в міжнародній практиці системи обліку і статистики є:
удосконалення відповідно до міжнародних стандартів загальнометодологічних основ державної статистики і системи показників;
створення системи національних рахунків, розроблення міжгалузевих балансів за системою національних рахунків, проведення міжнародних порівнянь обсягів валового внутрішнього продукту;
реорганізація первинного бухгалтерського банківського обліку статистики державних фінансів і фінансів підприємств, кредитно-грошової статистики;
розроблення платіжного балансу;
проведення відповідно до міжнародних стандартів розрахунків рівнів інфляції, експорту та імпорту, а також статистики зайнятості населення та безробіття;
упровадження системи ведення Державного реєстру звітних одиниць;
розроблення єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації;
підготовка і перепідготовка кадрів з питань обліку і статистики;
розгортання широкого міжнародного співробітництва в галузі статистики та обліку.
Головні завдання розвитку державної статистики України на сучасному етапі визначаються Законом України «Про державну статистику» від 13.07.2000 р. і Програмою реформування державної статистики, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.1998 р. № 971.
Загальне керівництво розробленням і здійсненням заходів із впровадження в Україні єдиної системи обліку і статистики покладено на Державний комітет статистики, Міністерство фінансів України, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України, Державний комітет України з стандартизації, метрології та сертифікації, Національний банк України.
Органи державної статистики України зобов’язані:
організовувати і проводити статистичні спостереження за соціально-економічними і демографічними процесами, екологічною ситуацією в Україні та її реґіонах;
проводити державні статистичні спостереження, що стосуються соціально-демографічного та економічного становища населення, його підприємницької діяльності;
аналізувати соціально-економічні, демографічні та економічні явища і процеси, які відбуваються в Україні та її регіонах;
надавати органам державної влади та органам місцевого самоврядування статистичну інформацію по областях за формами й у строки, визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;
забезпечувати гласність статистичної інформації, видавати відповідно до плану державних статистичних спостережень статистичні збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски, проводити прес-конференції;
забезпечувати рівний доступ до статистичної інформації юридичних і фізичних осіб;
проводити фундаментальні дослідження та прикладні розробки в галузі статистики.
Відносини органів державної статистики з органами місцевого самоврядування, іншими юридичними особами, що займаються діяльністю, пов’язаною зі збиранням та використанням адміністративних даних, передбачають обов’язкове погодження в органах державної статистики методології та звітної документації щодо збирання та використання адміністративних даних, а також методології складання даних банківської і фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо. Згідно із Законом України «Про державну статистику» під адміністративними даними слід розуміти дані, отримані на підставі спостережень, проведених органами державної влади (за винятком органів державної статистики), органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами відповідно до законодавства та з метою виконання адміністративних обов’язків і завдань, віднесених до їх компетенції.
Статистична інформація, отримана у процесі державних статистичних спостережень, а також первинні дані, набуті у процесі проведення інших статистичних спостережень, є державною власністю, що знаходиться в оперативному управлінні органів державної статистики, які використовують і розпоряджаються цією статистичною інформацією, визначають правила її збирання, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання.
Згідно зі статтею 24 Закону України «Про державну статистику» доступ до статистичної інформації забезпечується шляхом систематичної публікації її в друкованих виданнях, поширенням у засобах масової інформації, безпосереднім наданням відповідної інформації органам державної влади та органам місцевого самоврядування, іншим юридичним, а також фізичним особам.


загрузка...