загрузка...
 
1.2. Організаційна структура і функції органів державної статистики України
Повернутись до змісту
Організаційна структура системи державної статистики, побудована відповідно до адміністративно-територіального поділу України, включає три рівні: державний, обласний і районний (міський) (рис. 1.1).

Центральне керівництво роботою органів державної статистики на державному рівні здійснює Державний комітет статистики (ДКС) України, який є головним обліково-статистичним центром і віднесений до центральних органів України, що забезпечує статистичною інформацією Апарат Президента, Кабінет Міністрів, Верховну Раду України, центральні органи виконавчої влади, а також широку громадськість і міжнародні організації. На Державний комітет статистики України покладається відповідальність за своєчасне і достовірне оброблення та подання статистичної інформації зазначеним органам і широкій громадськості на основі функціонування статистичної інформаційної системи на загальнодержавному, галузевому, обласному та районному рівні на базі єдиної наукової методології.
Перебуваючи в безпосередній близькості й постійному інформаційному контакті з низовими ланками економіки, обласні органи статистики надають практичну допомогу підприємствам та установам в організації обліку та звітності і є основними джерелами інформації про їхню діяльність.
Районні та міські управління статистики — це первинні організації системи державної статистики. Вони збирають і опрацьовують інформацію всіх сільськогосподарських підприємств, промислових, будівельних, транспортних і торгових підприємств місцевого підпорядкування, підприємств побутового обслуговування, органів освіти та охорони здоров’я району або міста.
Органи державної статистики здійснюють:
реалізацію державної політики в галузі статистики;
збирання, опрацювання, узагальнення та всебічний аналіз статистичної інформації про процеси, що відбуваються в економічному і соціальному житті України та її регіонів, про проведення економічних реформ, рівень життя та соціальний захист населення, формування багатоукладної економіки та її структурної перебудови, розвиток зовнішньоекономічної діяльності, перебіг приватизації та земельної реформи;
розроблення та впровадження статистичної методології, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах і рекомендаціях;
забезпечення переходу національної системи обліку та статистики на міжнародні стандарти;
забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності та цілісності статистичної інформації;
забезпечення доступності, гласності та відкритості зведених статистичних даних згідно із чинним законодавством.
Держкомстат України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також статистичними органами інших держав і міжнародними статистичними організаціями. Рішення Державного комітету статистики України з питань статистики, обліку статистичної звітності є обов’язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, а також особами, які проживають на території України.
Державний комітет статистики України включає (рис. 1.2): колегію, до складу якої входять Голова Держкомстату, перший заступник голови, три заступники голови і п’ять начальників управлінь, та Головне управління статистики виробництва, яке об’єднує 21 управління, а саме:
управління статистики промисловості;
управління статистики інвестицій та будівництва;
управління зведеної інформації;
управління методології та планування;
управління національних рахунків;
управління статистики послуг та соціальних програм;
управління статистики праці;
управління статистики населення;
управління статистики сільського господарства та навколишнього середовища;
управління статистики транспорту та зв’язку;
управління статистики торгівлі;
управління статистики зовнішньої торгівлі;
управління статистики фінансів;
управління статистики цін;
управління статистики зарубіжних країн та міжнародного співробітництва;
управління обстеження умов життя домогосподарств;
управління регіональної статистики;
управління інформатизації;
фінансово-економічне управління;
управління бухгалтерського обліку та звітності;
управління кадрів та навчальних закладів;
управління справами.
До складу Державного комітету статистики України також входять: юридичний відділ, контрольно-ревізійний відділ, перший відділ.
До підвідомчих організацій Державного комітету статистики України належать: Науково-дослідний інститут статистики, Інститут підготовки спеціалістів статистики та ринку, редакція журналу «Статистика України», Державна агенція з розповсюдження статистичної інформації, інформаційно-видавничий центр, ряд навчальних закладів.
Державний комітет статистики:
організовує і забезпечує збирання державної статистичної звітності, обстеження бюджетів сімей за їх згодою, проведення переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових монографічних, інтегрованих та інших обстежень;
організовує статистичні спостереження за динамікою цін і тарифів на товари і послуги, здійснює розрахунки індексу інфляції, паритетності цін на сільськогосподарську продукцію і продукцію та послуги інших галузей економіки;
забезпечує формування статистики зовнішньої торгівлі товарами на базі митної статистики;
забезпечує створення та функціонування загальнодержавної інтегрованої комп’ютерної мережі органів державної статистики;
забезпечує здійснення єдиної технічної політики збирання, розроблення і передавання статистичної інформації, організовує опрацювання державної статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасної інформаційної технології, створює банки даних;
затверджує форми, програми та інструкції державних статистичних спостережень і типові форми первинної облікової документації, узгоджує форми державної статистичної звітності та інструкції щодо їх заповнення;
розробляє проект плану статистичних робіт і подає на затвердження Кабінету Міністрів України;
узгоджує за поданням міністерств, інших центральних органів, об’єднань підприємств обсяги відомчої (галузевої) статистичної звітності;
забезпечує створення і ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
забезпечує організацію єдиного державного обліку всіх суб’єктів господарської діяльності, розроблення і вдосконалення технології та програмних засобів ведення цього реєстру та державних класифікацій, що використовуються органами державної статистики;
забезпечує адекватність статистичної інформації соціально-економічним явищам і процесам;
забезпечує безкоштовно в установленому порядку статистичною та аналітичною інформацією Адміністрацію Президента України, Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету;
організовує забезпечення звітних одиниць програмами статистичних спостережень та інструкціями щодо їх виконання, бланками форм державної статистичної звітності, розроблення яких централізовано в органах статистики;
здійснює збереження і захист статистичної інформації;
сприяє об’єктивному відображенню національних статистичних даних у статистичних виданнях міжнародних організацій та іноземних держав.

забезпечує видачу в установленому порядку на платній основі зведеної державної статистичної інформації юридичним особам і громадянам на їх прохання, крім випадків, передбачених законодавством;
організовує забезпечення звітних одиниць програмами статистичних спостережень та інструкціями щодо їх виконання, бланками форм державної статистичної звітності;
забезпечує відповідно до законодавства збереження і захист статистичної інформації, дотримання державної та комерційної таємниць юридичних осіб, конфіденційність і знеособленість даних щодо фізичних та юридичних осіб;
проводить міжнародні та міжрегіональні статистичні зіставлення;
налагоджує в установленому порядку міжнародне співробітництво з питань, віднесених до його компетенції;
бере участь у підготовці відповідних міжнародних договорів України, укладає в межах своєї компетенції та в порядку, передбаченому законодавством, договори зі статистичними органами інших держав і міжнародними статистичними організаціями.
Збиранням, передаванням, обробкою та зберіганням статистичної інформації займається Головне міжреґіональне управління статистики (ГМУС).
Головне міжреґіональне управління статистики створене у 2000 р. на базі Головного міжреґіонального інформаційного центру. ГМУС безпосередньо підпорядковується Державному комітету статистики і є головною організацією з питань збирання, нагромадження та оброблення статистичної інформації, матеріалів переписів, вибіркових і соціально-демографічних обстежень та одноразових обліків на базі технології, яка ґрунтується на широкому застосуванні економіко-математичних методів і програм- них засобів, обчислювальної та організаційної техніки, засобів зв’язку.
До складу ГМУС входять відділи:
національних рахунків і балансових робіт;
відділ статистики промислового виробництва та структурних обстежень;
статистики інвестицій та будівництва;
статистики сільського господарства та навколишнього середовища;
статистики торгівлі;
статистики послуг, транспорту, зв’язку;
статистики фінансів;
статистики цін;
статистики праці;
соціальної статистики;
демографічної статистики;
перепису населення;
обстеження умов життя домогосподарств;
ведення Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України;
інформаційного забезпечення статистики;
режимної роботи;
фінансово-економічної та договірної роботи;
бухгалтерського обліку і звітності;
кадрів;
господарського обслуговування та контролю виконання.
За рахунок спеціального фонду державного бюджету утримуються відділи: системного супроводження засобів обчислювальної техніки; інформаційних технологій; програмування; супроводження програмного забезпечення; забезпечення реалізації послуг; господарського обслуговування та контролю виконання.
Відділ інформаційних технологій виконує такі функції: складає калькуляції на розроблення і впровадження алгоритмів і програм відповідно до чинних на ГМУС Держкомстату норм, розробляє календарні плани проведення робіт, підготовляє і погоджує договори на ці роботи; розробляє постановку завдань для підприємств та організацій, що виконують оброблення інформації на ГМУС; виконує всі етапи робіт з алгоритмізації і програмування відповідно до чинної на ГМУС системи; розробляє техноробочу документацію відповідно до чинних стандартів; здійснює супроводження розроблених у відділі завдань у процесі їх промислової експлуатації.
Відділ програмування проводить алгоритмізацію, програмування і впровадження автоматизованих банків даних (АБД). Основні завдання відділу:
розроблення алгоритмів, програм і технологій оброблення, створення експлуатаційної документації з оброблення статистичної інформації системи Держкомстату України, а також для інших організацій;
упровадження нових технічних і програмних засобів, операційних систем, баз і банків даних;
надання допомоги користувачам під час упровадження та експлуатації розроблених відділом програмних засобів;
супроводження розробленого відділом програмного забезпечення;
розроблення та вдосконалення прикладних програм і технологічних процесів.
Функціями відділу є: алгоритмізація завдань; програмування завдань на ПЕОМ; консультативна допомога з експлуатації завдань на ПЕОМ; розроблення статистичних та економічних завдань; супроводження програм. В основному відділ займається розробленням завдань для внутрішніх користувачів Держкомстату України і Головного міжреґіонального управління статистики. Одночасно з розробленням завдань відділ займається і їх супроводженням.
Обласні управління статистики Державного комітету статистики складаються з таких відділів: зведених робіт і показників національних рахунків; соціальної статистики; обстеження домашніх господарств; статистики праці; демографічної статистики; перепису населення; статистики торгівлі; статистики промисловості; статистики сільського господарства та навколишнього середовища; статистики будівництва та основних фондів; статистики послуг, транспорту та зв’язку; статистики фінансів; статистики цін; статистики зовнішньоекономічних зв’язків; статистики підприємництва; кадрів і сектор режимної роботи; фінансово-економічний; бухгалтерського обліку та звітності; матеріально-технічного забезпечення, охорони праці та господарського обслуговування; діловодства та контролю виконання. Як правило, відділи відповідають предметним областям статистики. Організаційно структура обласних управлінь статистики подібна до структури центрального апарату ДКС. Кількість співробітників в обласних управліннях статистики становить від 250 до 400 осіб.
Обласні, Київське та Севастопольське управління статистики створені Державним комітетом статистики і знаходяться в його безпосередньому підпорядкуванні.
Головним завданням обласного управління статистики є:
реалізація державної політики в галузі статистики;
збирання, розроблення, узагальнення та всебічний аналіз статистичної інформації про процеси, що відбуваються в економічному і соціальному житті реґіону;
забезпечення гнучкості форм і методів збирання даних в умовах змін структури народного господарства, органів управління, розвитку різних форм власності, ринкових відносин.
Обласне управління статистики відповідно до покладених на нього завдань:
організовує і забезпечує збирання державної статистичної інформації, бюджетів сімей за їх згодою, проведення переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових монографічних та інших обстежень;
здійснює статистичні спостереження за виконанням рішень органів державної виконавчої влади, місцевого і реґіонального самоврядування з економічних і соціальних питань за рахунок коштів замовника;
аналізує структурну перебудову економіки, формування її багатоукладності, технічне переоснащення народного господарства, розвиток соціальної сфери, ринкові відносини, міжреґіональні зв’язки, еквівалентність обміну, формування ринку праці та товарного ринку, фінансове становище, інвестиційні процеси, рівень життя населення, соціальний захист громадян, ефективність суспільного виробництва, тенденції змін цін і тарифів, стан довкілля, виконання природоохоронних заходів;
організовує і здійснює спостереження за динамікою цін і тарифів на товари і послуги, розрахунки зведених індексів цін, вивчає інфляційні процеси та громадську думку з найгостріших проблем суспільно-політичного життя реґіону;
проводить оброблення державної статистичної інформації на базі єдиної методології і сучасної інформаційної технології;
забезпечує достовірність та об’єктивність статистичної інформації, її адекватність соціально-економічним явищам і процесам.
Обласне управління:
забезпечує безплатно в установленому порядку статистичною та аналітичною інформацією відповідні Ради народних депутатів, місцеві органи державної виконавчої влади, обласні організації, які фінансуються за рахунок державного бюджету, у межах виділених з бюджету коштів на збирання та розроблення цих даних, наукові установи, громадські об’єднання, інші юридичні особи, громадян у разі залучення їх до виконання завдань органів державної влади та управління;
забезпечує гласність статистичних даних, подає засобам масової інформації поточні та річні підсумки соціально-економічного становища реґіону і галузей народного господарства, видає статистичні збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски та інші статистичні матеріали;
бере участь у розробленні, удосконаленні та впровадженні методології щодо статистичних спостережень, які виконуються відповідно до плану статистичних робіт Державного комітету статистики України; розробляє і впроваджує методологію щодо статистичних спостережень, які виконуються на замовлення місцевих державних органів влади та управління за їхній рахунок;
бере участь у впровадженні в практику основ організації національного рахівництва та в міжнародному статистичному співробітництві;
затверджує за погодженням з Державним комітетом статистики України форми державної статистичної звітності та інструкції щодо їх заповнення, які вводяться на замовлення обласних, районних і міських органів влади та управління;
встановлює коди і здійснює ведення Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України;
забезпечує видачу на платній основі зведеної державної статистичної інформації юридичним і фізичним особам на їх прохання;
забезпечує звітні одиниці статистичним інструментарієм, бланками форм державної статистичної звітності, розроблення яких централізовано в органах державної статистики;
забезпечує збереження і захист статистичної інформації, дотримання державної та комерційної таємниці юридичних осіб, знеособленість зібраних даних про фізичних осіб;
проводить міжреґіональні статистичні зіставлення;
координує діяльність районних, міських відділів статистики та здійснює контрольні функції за їх діяльністю відповідно до чинного законодавства.
Основна робота обласних управлінь статистики полягає у збиранні інформації від районних і міських відділів статистики, промислових підприємств і проведенні консультацій з робітниками підприємств та організацій з питань методології складання форм статистичної звітності. Збирання даних починається з одержання обласним управлінням статистики чистих бланків звітності, розроблених в Державному комітеті статистики. На цих формах базується основна частина одержуваної Державним комітетом статистики інформації. Обласне управління статистики розсилає форми підприємствам і районним відділам статистики. Форми статистичної звітності бувають щомісячні, щоквартальні, річні та оперативні. По закінченню збирання даних, які надходять з районних і міських відділів статистики та від підприємств, виконуються додаткові обчислення.
Статистична інформація з відповідних форм переноситься на комп’ютер і аґреґується за допомогою автоматизованих процесів. Збирання даних на рівні обласного управління статистики, як правило, проводиться на основі плану статистичних робіт. Близько 85 % роботи обласних управлінь статистики пов’язано з виконанням цього плану. Частина даних, що збираються, використовується для задоволення потреб місцевих районних та обласних урядових установ. Обласні управління статистики займаються також виданням бюлетенів і різноманітних публікацій, експрес-звітів, збиранням інформації про домашні господарства, сімейні бюджети та іншої статистичної інформації.
Районні (міські) відділи статистики, створені Державним комітетом статистики, безпосередньо підпорядковуються обласним управлінням статистики і Державному комітету статистики Автономної Республіки Крим.
Районні (міські) відділи статистики в межах повноважень, визначених положеннями про районні (міські) відділи статистики, забезпечують виконання законів України, постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень Президента України, декретів, постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативних документів Держкомстату України та, відповідно, Головного управління статистики Автономної Республіки Крим чи обласних управлінь статистики.
Головним завданням районних (міських) відділів статистики є:
збирання, розроблення, узагальнення та всебічний аналіз статистичної інформації про процеси, що відбуваються в економічному і соціальному житті реґіону;
забезпечення гнучкості форм і методів збирання даних в умовах зміни структури народного господарства, органів управління, розвитку різних форм власності, ринкових відносин;
розроблення, удосконалення і впровадження статистичної методології, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних стандартах і рекомендаціях;
забезпечення достовірності, об’єктивності, оперативності, стабільності та цілісності статистичної інформації;
забезпечення доступності, гласності та відкритості зведених статистичних даних у межах чинного законодавства.
Районний (міський) відділ державної статистики відповідно до покладених завдань:
забезпечує збирання державної статистичної інформації, зведення бюджетів сімей за їх згодою, проведення переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових, монографічних та інших обстежень;
здійснює статистичні спостереження за перебігом виконання рішень органів державної виконавчої влади, місцевого і реґіонального самоврядування з економічних і соціальних питань за рахунок коштів замовника;
аналізує результати діяльності галузей економіки, їх технічне переоснащення, розвиток соціальної сфери, ринкові відносини, ефективність суспільного виробництва, стан довкілля, виконання природоохоронних заходів;
здійснює спостереження за динамікою цін і тарифів на товари і послуги, вивчає громадську думку з найгостріших проблем суспільно-політичного життя реґіону;
проводить оброблення одержаної державної статистичної інформації на базі єдиної методології та сучасної інформаційної технології;
забезпечує достовірність та об’єктивність статистичної інформації, її адекватність соціально-економічним явищам і процесам;
забезпечує безплатно в установленому порядку статистичною та аналітичною інформацією органи державної виконавчої влади, місцевого і реґіонального самоврядування, районні організації, які фінансуються за рахунок державного бюджету в межах виділених з бюджету коштів на збирання та розроблення цих даних, наукові установи, громадські об’єднання, інші юридичні особи, громадян — у разі залучення їх до виконання завдань органів державної влади та управління;
забезпечує гласність статистичних даних, надає засобам масової інформації поточні та річні підсумки соціально-економічного становища реґіону, видає статистичні збірники, бюлетені, огляди, прес-випуски;
бере участь у розробленні, вдосконаленні та впровадженні методології статистичних спостережень;
забезпечує в установленому порядку видачу на платній основі зведеної державної статистичної інформації юридичним і фізичним особам на їх прохання;
забезпечує збереження і захист статистичної інформації, дотримання державної та комерційної таємниці юридичних осіб, знеособленість зібраних даних про фізичних осіб.
Районний (міський) відділ статистики має право одержувати в установленому порядку від усіх розташованих на території реґіону юридичних осіб, включаючи фінансові, банківські служби, структурних одиниць, що не є юридичними особами, головні організації яких розташовані за межами реґіону, осіб, що займаються підприємницькою діяльністю, а також громадських об’єднань та використовувати державну звітність і необхідні для проведення державних спостережень дані.
Районний (міський) відділ статистики при виконанні покладених на нього функцій взаємодіє з іншими органами державної виконавчої влади, а також із розташованими на відповідній території підприємствами, установами та громадськими об’єднаннями. Районні відділи статистики являють собою невеликі організаційні підрозділи, які відповідають за збирання даних. Як правило, кількість співробітників у них — від 6 до 20 осіб. У міських управліннях статистики проводять збирання інформації тільки від промислових, будівельних та інших організацій. Збирання інформації щодо сільського господарства проводиться шляхом розсилання сільськогосподарським підприємствам відповідних форм звітності, розроблених ДКС, у яких містяться різні питання про продукцію, що виробляється підприємством (поголів’я худоби, вирощувані культури). Зібрані дані відповідно до інструкцій і форм, надісланих ДКС, аґреґуються на ПЕОМ і заносяться в таблиці. Агреговані та зведені в таблиці дані надсилаються в обласні управління статистики, а також надаються місцевому керівництву району.
На обласний рівень передається лише 30 % зібраної статистичної інформації. Місцевим органам влади: податковій районній інспекції, районній прокуратурі, бюро працевлаштування, районній і міській адміністрації, у пресу передається 70 % інформації.
Районні відділи статистики відповідають також за збирання статистичної звітності, передбаченої планом статистичних робіт, зокрема з надання послуг населенню, щодо капітального будівництва, приватизації, контролю за цінами, охорони здоров’я, рівня особистих прибутків.загрузка...