загрузка...
 
2.1. Статистична інформація — основа для управління
Повернутись до змісту
Усі процеси життя людського суспільства відображуються за допомогою інформації. Інформація — це засіб спілкування людей, через неї ми одержуємо відомості про навколишній світ і процеси, які в ньому відбуваються. Інформація має різні форми подання. Найчастіше це екранна форма, друкований текст, документи, таблиці.
У теорії машинного оброблення інформація розглядається з позиції технології її перетворення з метою управління, тобто як сукупність відомостей, які є об’єктом передавання, зберігання та оброблення.
Однією з найбільш масових різновидностей інформації є економічна інформація, яка відбиває процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ і послуг. Вона виникає у процесі виробничо-господарської діяльності та використовується для управління цією діяльністю під час виконання таких функцій управління, як планування, облік, аналіз, контроль і регулювання, характеризуючи в числовому вигляді стан виробничо-господарської і фінансової діяльності об’єкта (народного господарства, галузі, об’єднань, підприємств, комерційних структур) через систему натуральних і вартісних показників.
Економічна інформація є предметом машинного оброблення. Вона розглядається у трьох аспектах: прагматичному, семантичному і синтаксичному. Прагматичний аспект пов’язаний з розглядом цінності, корисності використання економічної інформації для вироблення правильного управлінського рішення; дає змогу відібрати необхідну інформацію для кожного рівня управління. Семантичний аспект полягає у вивченні смислового змісту інформації, визначенні зв’язків між окремими її складовими. Синтаксичний аспект уможливлює встановлення параметрів інформаційних потоків, розглядає форми подання інформації, її носії і способи кодування незалежно від змісту. Такий підхід до інформації пов’язаний з використанням комплексу технічних засобів і є основою технології її оброблення. Оброблення інформації на ЕОМ потребує її структуризації та формалізованого опису окремих сукупностей інформації.
У структурі інформації вирізняють окремі її елементи (інформаційні одиниці), які можуть бути простими і складними. Прості елементи не піддаються подальшому розчленуванню, складні утворюються як сполучення різних елементів і зображуються складовими одиницями інформації, або інформаційними сукупностями. Існує кілька підходів до структуризації економічної інформації. Один з них — логічний, який дає змогу встановити структурні елементи залежно від функціонального призначення інформації та її особливостей.
Статистична інформація є різновидом економічної інформації і являє собою сукупність відомостей, що характеризують розвиток господарства країни, а також взаємозв’язки між його ланками.
Класифікація статистичної інформації передбачає її поділ за низкою загальних ознак, а також за характерними ознаками, які мають принципове значення в умовах машинного оброблення. Насамперед розглянемо класифікацію інформації за загальними ознаками.
Чітко визначене коло джерел інформації для кожного рівня системи Держкомстату України дає змогу класифікувати статистичну інформацію за місцем її виникнення. Джерелами її є: на районному та обласному рівнях — підприємства та організації, на державному рівні — міністерства та відомства, що їхню звітність не централізовано в органах державної статистики.
За належністю до галузі економіки можна виділити статистичну інформацію щодо промисловості, навколишнього середовища і сільського господарства, основних фондів і будівництва, послуг, транспорту і зв’язку і т. д.
За способом подання розрізняють статистичну інформацію поштову, яка за періодичністю надходження поділяється на щоденну, декадну, місячну, квартальну, піврічну, річну та одноразову, і термінову, що передається по телеграфних і телефонних каналах зв’язку і буває щоденної, декадної та місячної періодичності.
На основі загальної класифікації статистичної інформації можна виокремити низку ознак, принципово важливих в умовах машинного оброблення.
На кожному рівні оброблення статистичну інформацію за призначенням підрозділяють на вхідну і вихідну. При цьому і вхідна, і вихідна інформація буває внутрішньою і зовнішньою щодо органів державної статистики. Внутрішня інформація циркулює в самій системі Держкомстату України, а зовнішня надходить від різних організацій, що звітують, та органів управління.
Класифікація інформації за цими ознаками необхідна для встановлення загальних обсягів вхідної і вихідної інформації з метою визначення пропускної спроможності інформаційно-обчислювальної мережі Держкомстату України та організації подальшої інформаційної взаємодії з іншими електронними інформаційними системами.
Внутрішню вхідну (вихідну) інформацію, яка передається з одного рівня на інший, можна подати в різній формі (на бланках звітів, у телетайпрограмах і на магнітних носіях у вигляді електронних таблиць).
За способом оброблення на кожному з рівнів статистичну інформацію поділяють на первинну, внутрішньомашинну (проміжну) і зведену.
Первинна (вхідна) інформація виникає безпосередньо в місцях джерел інформації і є основою одержання зведеної (вихідної) інформації після її відповідного машинного оброблення з допомогою заданого алгоритму.
Внутрішньомашинна інформація виникає у процесі перетворення первинної інформації у зведену. Вона містить дані, що нагромаджуються й обробляються, і може зберігатися у пам’яті ПЕОМ, а найчастіше — на різних машинних носіях, для подальшого використання.
Класифікація статистичної інформації за способом оброблення дає змогу врахувати особливості розв’язання статистичних задач, що значною мірою визначається структурою внутрішньомашинної інформаційної бази.
За ступенем стабільності статистична інформація буває умовно-постійною і змінною. Умовно-постійною є інформація, яка залишається незмінною довгий час і багаторазово використовується у процесі машинного оброблення (довідкова інформація, дані минулих періодів, планові дані тощо).
Змінна інформація містить фактичні дані за відповідний період, які є у первинних статистичних звітах, що змінюються залежно від періодичності надходження.
Класифікація статистичної інформації за ступенем стабільності необхідна для точнішого визначення і подальшої організації масивів постійної інформації, які можна буде ефективно використати в умовах машинного оброблення, значно скорочуючи обсяги робіт з уведення даних у ПЕОМ.


загрузка...