загрузка...
 
2.3. Уніфікація форм первинної і зведеної статистичної звітності
Повернутись до змісту
Статистична інформація формується на основі облікових даних підприємств, організацій і комерційних структур і відображується у формах, затверджених Держкомстатом України. Склад статистичних показників, включених у форму звітності, періодично може змінюватися через низку об’єктивних причин. У зв’язку з цим статистична звітність постійно переглядається і вдосконалюється — у статистичні звіти включають нові показники, вилучають застарілі, змінюються і терміни та періодичність їх подання. Перехід до ринкової економіки і різних форм власності спричинює значні зміни у складі статистичних звітів, їхній структурі та системі показників.
З метою ефективного використання різних технічних засобів статистичні звіти узгоджуються з розробниками проектів автоматизованого оброблення інформації і пристосовуються до вимог машинного оброблення. За спеціальними формулами розраховується площа бланка, таблиць, граф, рядків. Зразки документів і склад реквізитів, які в них містяться, узгоджуються з усіма заінтересованими користувачами статистичної інформації, а потім подаються керівництву Держкомстату України на затвердження. Затверджені звіти тиражуються й розсилаються підприємствам, організаціям і комерційним структурам. Кожному статистичному звіту присвоєно код відповідно до державного класифікатора управлінської документації. Статистична документація є складовою управлінської системи документації. Уніфікація форм статистичної звітності ґрунтується на єдиному порядку розроблення і затвердження звітів в Держкомстаті України та методології їх пристосування до вимог машинного оброблення. Уніфіковано форми первинних статистичних звітів, які складаються підприємствами, організаціями і комерційними структурами, зведені статистичні звіти, форми статистичних обстежень і переписів, а також бланки телеграм для передавання термінової статистичної звітності по каналах зв’язку.
Актуальними є питання взаємодії з інформаційними системами підприємств у частині подання статистичної інформації в систему державної статистики на машинних носіях і по каналах зв’язку.
Статистичні звіти мають складну будову і являють собою комбінацію зональної, анкетної і табличної форм.
До уніфікованих статистичних документів висувається низка вимог. Звіти мають бути стандартного розміру і мати затверджену державним стандартом форму побудови, яка передбачає виділення в документах трьох зон: заголовну, змістовну, оформлення (рис. 2.3).

Заголовна зона містить характеристику звіту та організації, що звітує, і може бути поділена на такі частини:
характеристика організації, що звітує, із зазначенням її найменування, назви міністерства, адреси організації, форми власності організації, організаційно-правової форми господарювання, виду діяльності;
постійні для звіту реквізити-ознаки;
характеристика звіту — індекс форми, дата затвердження, періодичність, кому подається;
найменування статистичного звіту.
У цій зоні наводиться в основному текстова інформація, яку для автоматизованого оброблення необхідно закодувати.
У рамці зверху зазначаються коди постійних ознак звіту. Рамку побудовано за зональною формою. Елементи рамки мають по дві реєстраційні клітини: в одній у друкарський спосіб нанесено назву ознаки, у другій проставляють коди ознаки. В основному це коди тих групувальних ознак, за якими розробляються статистичні звіти. У багатьох звітах ця рамка має стандартну форму: код ДКУД нанесено в друкарський спосіб, усі інші коди проставляються економістами вручну під час підготовки звіту до машинного оброблення.
У змістовній частині наводяться назви і кількісно-сумові статистичні показники: звітні дані, а також похідні величини. Вона може мати анкетну, зональну або табличну форму, проте частіше застосовується комбінована форма. Статистичні звіти, як правило, складаються з кількох багаторядкових і багатографних таблиць з постійним складом підмета і присудка. При проектуванні до статистичних звітів висувається низка вимог: розміщення показників у документі має бути зручним для заповнення, читання та огляду.
При побудові статистичного звіту враховуються вимоги автоматизованого оброблення, які передбачають перенесення даних на машинні носії. Реквізити, які вводяться в ЕОМ, у статистичних звітах розміщуються в послідовності, що відповідає їх розміщенню на машинних носіях. Постійні ознаки для звіту розміщуються зверху — у заголовній частині, а змінні ознаки, які характеризують код рядка звіту або код підмету таблиці, — у змістовній частині. Якщо склад підмету таблиці постійний, то ці коди подаються в друкарський спосіб, якщо змінний, то проставляються вручну; кількісно-сумові ознаки показника розміщуються у графах таблиць. Це звітні дані, а також похідні величини (темпи зростання та ін.).
Створення автоматизованого банку даних висуває нові вимоги до проектування статистичних звітів. З них вилучається постійна і похідна інформація, загальний обсяг якої в деяких статистичних звітах становить близько 40 %. Ці дані одноразово вводяться в банк даних, зберігаються там і нагромаджуються. Виключення даних минулих періодів з документів дає змогу значно cпростити форми статистичних звітів, покласти на ЕОМ операції з виконання логічного контролю звітів.
В органах державної статистики проведено також уніфікацію форм телеграм для передавання термінової статистичної інформації по каналах зв’язку. Дані термінової звітності, що надходять в органи статистики від підприємств, організацій і комерційних структур, заносяться на спеціальні бланки, які містять низку службових знаків.
У разі передавання телеграм по каналах зв’язку разом зі статистичними даними передаються і службові знаки, які дають змогу ЕОМ сприйняти інформацію, яка надходить по каналах зв’язку в режимі телеоброблення.
Статистичні документи можуть розміщуватися на спеціальних паперових бланках, інформація з яких автоматично вводиться в ЕОМ без використання проміжних машинних носіїв. З цією метою використовуються високопродуктивні сканери. Так, у 2001 р. уведення інформації Всеукраїнського перепису населення відбувалося зі спеціальних переписних листів за допомогою сканерів. Один сканер уводив за день інформацію з 1000 переписних листів.
У результаті оброблення комплексу первинних статистичних звітів одержують різні зведення, таблиці, згруповані за певними ознаками.
У зв’язку з організацією автоматизованих робочих місць (АРМ) економістів-статистиків все більшого значення набувають форми виведення статистичної інформації на екран дисплея у вигляді таблиць і графіків. Виведення зведених статистичних даних на машинні носії широко використовується в системній технології автоматизованого оброблення для передавання інформації з одного рівня державної статистики на інший, а також в інші інформаційні системи.
Зупинимося на проектуванні паперових носіїв. Зміст вихідних зведених таблиць визначається під час складання програми статистичної роботи, а їх остаточний вигляд установлюється у процесі розроблення проекту машинного оброблення і залежить від техніко-есплуатаційних властивостей застосовуваних ЕОМ. Зведені статистичні звіти проектуються з урахуванням вимог машинного оброблення, яке забезпечує одержання готових для користування таблиць.
Складаючи програму статистичної роботи, економісти галузевих відділів статистики за узгодження з користувачами статистичної інформації визначають склад показників, які вводяться ЕОМ, і розподіляють їх по зведеннях у певній послідовності. Кожному зведенню надається найменування та ескіз форми з урахуванням експлуатаційних можливостей обчислювальних машин, використовуваних для їх складання; якщо ж передбачається ручне розроблення, то бланки форм звітності замовляються у друкарні. У разі використання ЕОМ звіт повністю друкується машиною. Під час підготовки статистичної задачі для ЕОМ економісти галузевих відділів статистики підготовляють шапки вихідних таблиць, тобто найменування зведення, а також підмета і присудка таблиці. Шапки всіх вихідних таблиць записуються на машинні носії і використовуються у процесі формування зведених таблиць на ЕОМ. Найменування підмета і присудка в таблицях слід робити якнайкоротшими, оскільки розмір друкувального механізму ЕОМ обмежений. Скорочення довгих найменувань рядків не повинно спричинювати перекручення змісту. Проектуючи зведені звіти на ЕОМ, слід враховувати можливість одержання додаткових групувань і показників на основі один раз уведених даних з метою глибшого економічного аналізу. Зведені статистичні звіти класифікуються щодо галузі статистики за призначенням і періодичністю.
В органах статистики встановлено типові групування, за якими складаються зведені таблиці. Як групувальні ознаки найчастіше використовуються коди галузей народного господарства, система позначень органів державного управління України, а також коди території.
До статистичних зведень висуваються певні вимоги. Склад показників, які містяться у зведеннях, має задовольняти споживачів статистичної інформації, їх потреби для цілей управління різними ланками народного господарства. Особлива увага приділяється достовірності даних, їх логічному розташуванню. Зведення мають складатися до вказаного терміну, видаватися в регламентному режимі. Усі зведені статистичні звіти, одержувані машиною, повністю пристосовані до заповнення на ЕОМ відповідно до можливостей друкувального устаткування. Машина друкує титульний аркуш і заголовну частину.
У заголовній частині друкуються найменування звіту, його індекс, постійні ознаки звіту (наприклад, найменування міністерства, щодо якого складається звіт).
У таблицях відображені групувальні ознаки, абсолютні та відносні величини, підсумки різних ступенів. Кількість символів, що друкуються в рядку, залежить від місткості друкувального устаткування ЕОМ; як правило, вона становить 120—180 символів.
Якщо через велику кількість граф у звіті вони не вміщуються в одному рядку, допускається розміщення однорідних показників у другому рядку.
На кожній сторінці зведеного звіту друкується певна кількість рядків. Повна назва граф присудка наводиться тільки на першій сторінці, а на наступних сторінках друкуються лише номери граф. На першій сторінці зведеного звіту друкується титул (титульний аркуш), на останній — дата складання звіту і підписи.


загрузка...