загрузка...
 
3.1.3. Національні статистичні класифікатори
Повернутись до змісту
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про концепцію побудови національної статистики та державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики» від 4 травня 1993 р. № 326 в Україні розпочалося розроблення 18 національних статистичних класифікацій.
До національних класифікаторів і класифікацій України належать:
Класифікатор видів економічної діяльності;
Класифікатор форм власності;
Класифікатор організаційно-правових форм господарювання;
Класифікатор професій;
Класифікатор нормативних документів;
Український класифікатор відходів;
Класифікатор валют;
Класифікатор держав світу;
Класифікатор корисних копалин та підземних вод;
Державний класифікатор управлінської документації;
Класифікатор системи позначень одиниць вимірювання та обліку;
Класифікатор послуг зовнішньоекономічної діяльності;
Класифікатор основних фондів;
Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України;
Класифікатор видів науково-технічної діяльності;
Державний класифікатор продукції та послуг;
Український класифікатор товарів зовнішньоекономічної діяльності;
Державний класифікатор будівель і споруд.
Перелік класифікаторів і періоди їх уведення наведено в табл. 3.1.


Виходячи з методології статистики та враховуючи її значення для економіки країни, головним національним статистичним класифікатором вважається Класифікатор видів економічної діяльності (КВЕД) (табл. 3.2).

При розробленні КВЕД за основу було взято міжнародну стандартну галузеву класифікацію всіх видів економічної діяльності в Європейському Союзі. Гармонізація національних класифікаторів України з міжнародними класифікаторами полягає в тому, що для створення класифікацій видів економічної діяльності було повністю прийнято методологію NACE без будь-яких змін у її структурі. Тому класифікація видів економічної діяльності України не потребує перехідних ключів для отримання інформації на рівні секцій, підсекцій, розділів і класів NACE від національних статистичних органів для міжнародних організацій.
За нової класифікації видів економічної діяльності підприємства та організації всіх видів діяльності поділяються на видобувні, обробні та такі, що надають послуги.
Уведення в дію КВЕД припиняє чинність «Общесоюзного классификатора отраслей народного хозяйства» (ОКОНХ) та Загальної класифікації галузей народного господарства (ЗКГНГ), затвердженої наказом Мінстату України від 24.01.1994 р. № 21.
Загальне кодове позначення КВЕД включає: секцію, підсекцію, розділ, групу, клас, підклас.
Загальне кодове позначення об’єктів КВЕД має такий вигляд:
Y YY XX. XX. X,
де

Згідно з міжнародними стандартами підприємствами видобувних видів є сільськогосподарські, мисливські та лісогосподарські (секція А), рибогосподарські (секція B) підприємства та власне видобувна промисловість (секція C). Підприємства, що обробляють сировину, вважаються підприємствами обробної промисловості (секція D), виробництво електроенергії, газу та води (секція Е). Підприємства решти видів діяльності (наприклад, торгівлі, науки, охорони здоров’я, державного управління) вважаються такими, що надають послуги (секції F — Q).
Упровадження КВЕД забезпечує:
проведення статистичних обстежень економічної діяльності підприємств та організацій і аналізу статистичної інформації на макрорівні (складання міжгалузевого балансу виробництва і розподілу товарів і послуг відповідно до системи національних рахунків);
реєстрацію та облік підприємств та організацій за видами економічної діяльності в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій;
застосування єдиної статистичної методології та визначень щодо статистичних одиниць, прийнятих у Європейському Союзі;
можливість зіставити національну статистичну інформацію з міжнародною.
Класифікатор організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ) — державний класифікатор, розроблений згідно з Програмою переходу України на міжнародну систему статистики та обліку, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4.05.1993 р. № 326.
КОПФГ використовується під час збирання та оброблення інформації в Автоматизованих системах державної статистики, фінансовій звітності, Державному реєстрі звітних (статистичних) одиниць України, наукових дослідженнях. Об’єктами класифікації в КОПФГ є організаційно-правові форми господарських суб’єктів, установлені відповідними законодавчими актами України.
Структурно класифікатор складається з тризначних цифрових кодів, побудованих за серійно-порядковим методом кодування, та назв організаційно-правових форм господарювання.
Класифікацію організаційно-правових форм господарювання унаочнює табл. 3.3.


Класифікатор професій (КП) є складовою державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації.
Класифікатор розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики» від 4.05. 1993 р. № 326.
Класифікатор професій використовується для:
систематизації статистичних даних щодо праці за професійними ознаками;
аналізу та підготовки статистичних даних, а також розроблення відповідних прогнозів стосовно зайнятості, доходів, охорони праці, перепідготовки кадрів, що вивільняються;
підготовки статистичних даних для періодичних оглядів зі статистики праці, що розробляються міжнародною організацією праці;
вирішення питань контролю та аналізу міжнародної міграції, міжнародного набору та працевлаштування трудящих.
Структурно класифікатор професій складається з кодів і назв класифікаційних угрупувань: розділів, підрозділів, класів, підкласів і груп професій (рис. 3.1).

Класифікатор валют (КВ) розроблено відповідно до Програми переходу України на міжнародну систему статистики і обліку, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 4.05.1993 р. № 326. Він є складовою державної системи класифікації техніко-економічної і соціальної інформації і використовується для обміну інформацією обліку і статистики в зовнішній торгівлі, банківських і фінансових сферах у тих випадках, коли необхідно користуватися кодовою формою позначення валют. Класифікатор валют має два види кодів — тризначний цифровий код і тризначний буквений код на основі латинського алфавіту. Буквенний код складається з установленого міжнародним стандартом ISO 3166 двозначного коду «Альфа-2» і першої букви назви національної валюти.
Класифікатор держав світу (КДС) розроблено згідно з Програмою переходу України на міжнародну систему статистики та обліку, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4.05.1993 р. № 326. Він використовується для обміну інформацією, обліку, звітності та статистики зовнішньоекономічної та валютно-фінансової діяльності, перевезення експортно-імпортних вантажів та в інших випадках, коли необхідно скористатися кодовою формою позначення держав світу. Структурно класифікатор складається з чотирьох блоків — назви держави чи території та трьох видів кодів: двозначного літерного коду (Альфа-2); тризначного буквеного коду (Альфа-3); тризначного цифрового коду (ньюмерік-3). Буквені коди розроблено на основні латинського алфавіту.
Класифікатор систем позначень одиниць вимірювання та обліку (КСПОВО) уведено в дію наказом Держкомстандарту України в 1996 р. Він є складовою державної системи класифікації техніко-економічної та соціальної інформації. КСПОВО розроблено на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку та статистики» від 4.05.1993 р. № 326.
Класифікатор систем позначень одиниць вимірювання та обліку призначено для збирання, оброблення та обміну інформацією з фінансової та статистичної звітності, у сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Об’єктом класифікації є множина одиниць вимірювання фізичних величин та одиниць обліку, використовуваних у статистиці. Структурно класифікація складається з таких блоків: код (чотиризначне число), назва одиниці вимірювання та одиниці обліку, умовне позначення українське, російське та міжнародне. Коди одиниць вимірювання та одиниць обліку, побудовані за порядковим методом кодування, мають таку структуру: два розряди — номер розділу, два розряди — порядковий номер одиниці вимірювання та одиниці обліку в розділі.
Класифікатор основних фондів (КОФ) є складовою державної системи класифікації та кодування техніко-економічної і соціальної інформації. Класифікацію основних фондів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики» від 4.05.93 р. № 326.
КОФ призначено для використання в автоматизованих системах керування для вирішення таких завдань:
організація систематичного обліку та звітності в частині основних фондів;
проведення робіт з перепису та переоцінки обсягів складу і стану основних фондів;
реалізація комплексу облікових функцій з основних фондів у межах робіт з державної статистики;
здійснення міжнародних зіставлень за структурою і станом основних фондів;
визначення розрахунків похідних економічних показників, включаючи фондомісткість, фондовіддачу, а також рекомендованих нормативів проведення капітальних ремонтів основних фондів.
Код основних фондів побудовано за ієрархічним методом класифікації з використанням послідовної системи кодування. Кожна позиція КОФ містить семизначний цифровий код і назву відповідних класифікаційних угрупувань. Структуру КОФ наведено на рис. 3.2.

Класифікатор, побудований за ознаками функціонального призначення згідно з Положенням бухгалтерського обліку «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92, вирізняє такі групи:
Земельні ділянки.
Капітальні витрати на поліпшення земель.
Будинки, споруди та передавальні пристрої.
Машини та обладнання.
Транспортні засоби.
Інструменти, прилади, інвентар (меблі).
Робоча і продуктивна худоба.
Багаторічні насадження.
Інші основні засоби.
Інші необоротні матеріальні активи.
Державний класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) є складовою єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації.
КОАТУУ розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від «Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики» від 4.05.1993 р. № 326.
КОАТУУ складається з кодів і назв усіх адміністративно-територіальних об’єктів України, які угруповані за ознаками територіальної спільності, історичних, економічних, географічних, етнічних і культурних особливостей. Об’єктами класифікації в КОАТУУ є одиниці адміністративно-територіального устрою України: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища міського типу, сільради, селища, села.
Усю множину об’єктів класифікації розподілено за територіальною ознакою та адміністративною підпорядкованістю на чотири ієрархічні рівні класифікації. До кожного рівня входять об’єкти, підпорядковані об’єктам попереднього рівня. Перший рівень класифікації (розряди 1, 2) включає: Автономну Республіку Крим, області, міста, що мають спеціальний статус, який визначається законами України; другий рівень класифікації (розряди 3—5) — міста обласного підпорядкування, райони Автономної Республіки Крим, області, райони в містах, що мають спеціальний статус, який визначається законами України; третій рівень (розряди 6—8) — міста районного підпорядкування, селища міського типу, сільські ради; четвертий рівень (розряди 9, 10) — села, селища. Загальне кодове позначення об’єктів класифікації КОАТУУ має 10 розрядів і такий вигляд:

Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП) є складовою державної системи класифікації та кодування техніко-економічної та соціальної інформації. Класифікатор розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку та статистики» від 4.05.1993 р. № 326.
Державний класифікатор призначений для використання органами державного і місцевого управління, фінансовими органами, органами статистики та усіма суб’єктами господарювання (юридичними та фізичними особами) в Україні.


загрузка...