загрузка...
 
3.2.1. Характеристика технічних засобів оброблення статистичної інформації
Повернутись до змісту
До технічного забезпечення належать: комплекс технічних засобів (КТЗ), використовуваних для одержання, введення, підготовки, перетворення, оброблення, зберігання, реєстрації, виведення, відображення, використання та передавання даних і реалізації керівних дій; методичні та керівні матеріали щодо комплексу технічних засобів; технічна документація, що стосується КТЗ; персонал, який обслуговує КТЗ.
Технічна база статистичної інформаційної системи являє собою комплекс технічних засобів різних типів, класів і призначення, які реалізують технологічний процес розв’язання статистичних задач та інформаційно-обчислювальне обслуговування підприємств, організацій та установ України. Під комплексом технічних засобів слід розуміти сукупність взаємозв’язаних єдиним управлінням автономних технічних засобів, призначених для автоматизованого оброблення статистичних даних, а також для їх зберігання (нагромадження) і ведення інформаційного обміну.
З метою дотримання встановлених строків розв’язання статистичних задач, забезпечення високої достовірності та аналітичності одержуваних статистичних даних до комплексу технічних засобів ставляться такі вимоги:
зберігання в пам’яті ЕОМ великих масивів постійної інформації;
безперервність технологічного процесу;
аґреґатованість технічних засобів передавання та оброблення даних на різних рівнях;
багатопрограмний режим роботи;
використання ЕОМ як для розв’язання регламентних задач, так і для інформаційно-довідкового обслуговування економістів.
У системі Держкомстату України комплекс технічних засобів виконує такі функції:
збирання і передавання даних від підприємств, організацій, комерційних структур безпосередньо або від районних відді- лів статистики в обласні управління статистики, а з обласних управлінь — у Головне міжреґіональне управління статистики ДКС;
підготовка і зберігання інформації на машинних носіях;
розв’язання статистичних задач;
передавання результатів розв’язання на вищі рівні статистичної системи та організація взаємодії з функціональними і галузевими інформаційними системами відповідного рівня.
Для автоматизації процесів збирання та передавання термінової статистичної звітності в інформаційній системі статистики комплексом технічних засобів передбачено розвинуту систему телеоброблення інформації, можливість приєднання широкої номенклатури абонентських пунктів для збирання та передавання даних, уведення та виведення повідомлень і відображення інформації на екрані. Система телеоброблення даних забезпечує автоматизований обмін інформацією районних відділів статистики з обласними управліннями статистики і з Головним міжреґіональним управлінням статистики ДКС.
Комплекс технічних засобів включає різноманітні засоби, які можуть бути класифіковані за наведеною нижче схемою (рис. 3.4).

Засоби підготовки даних на машинних носіях призначені для створення машинних носіїв за даними первинних статистичних звітів з метою подальшого їх введення в ЕОМ.
Засоби передавання даних забезпечують обмін інформацією між місцем її виникнення і місцем оброблення або між різними рівнями статистичної системи. У системі Держкомстату ця група технічних засобів має особливе значення, оскільки використовується багаторівнева система розв’язання статистичних задач, яка передбачає інтеграцію оброблення інформації на всіх рівнях, включаючи передавання зведених статистичних даних з одного рівня статистичної інформаційної системи на інший.
Засоби оброблення статистичної інформації призначені для перетворення первинної (вихідної) інформації у зведену (результатну). Вони використовуються для складання статистичних зведень, виконання економіко-статистичного аналізу на основі економіко-математичних методів і моделей. Ця група технічних засобів — основна в комплексі технічних засобів — охоплює різні ЕОМ.
Засоби оргтехніки та інші допоміжні засоби дають змогу виконувати копіювально-розмножувальні роботи, нагромаджувати, зберігати інформацію, здійснювати її пошук і відображення. До них належать: розмножувальна техніка, картотеки і картотечне обладнання, використовувані для механізованого зберігання документів, пристрої для зберігання і пошуку мікрофільмів, автоматизовані архіви.
На центральному рівні Державного комітету статистики використовують:
сервер виробничих баз даних (IBM RS/6000), два мережевих адаптери;
резервний сервер баз даних IBM RS/6000, два мережевих адаптери;
файл-сервери типу HP Net Serwer LH Pro;
робочі станції для статистиків HP Vectra VE 5/120, 50 робочих станцій для системних розробок HP Vectra VA 6/180;
робоча станція для підготовки статистичних друкованих видань — мультимедійна графічна станція HP Vectra VA 6/200;
мережеві принтери HP Laserjet 5 Si MX;
робоча станція управління мережею IBM RS/6000.
На реґіональному рівні використовують:
робочі станції Vectra;
файл-сервери типу HP Net Serwer LH Pro та типу HP Net Serwer LH Plus;
принтери HP Laserjet 5 Si MX;
мережеве обладнання.
У системі Держкомстату України для телеграфування широко використовується рулонний телеграфний апарат (телетайп), який друкує інформацію на широкій паперовій стрічці, здійснює перфорацію на п’ятидоріжковій стрічці та передає інформацію зі швидкістю 50 бод.
Більш високі експлуатаційні властивості має середньошвидкісна апаратура передавання даних (АПД), призначена для передавання даних і перетворення сигналів на вході і виході каналів зв’язку, а також для підвищення вірогідності обміну даними.
До складу АПД входять пристрої: перетворення сигналів, захисту від помилок, викличні, керування, введення-виведення, запам’ятовувальні.
Пристрої перетворення сигналів слугують для перетворення сигналів ЕОМ у сигнали, використовувані каналами зв’язку. У разі передавання даних по телеграфних каналах вони посилюють потужність сигналу без будь-яких його змін. Для передавання даних по телефонних каналах необхідно дані, записані в ЕОМ у двійковому коді, перетворювати в сигнали телефонних каналів зв’язку, і навпаки. Цей процес називається модуляцією. Для його здійснення використовують модеми. Пристрої для захисту від помилок призначені для виявлення і виправлення помилок. Викличні пристрої забезпечують автоматичне встановлення з’єднання в комутованих каналах.
АПД приєднуються до ЕОМ мультиплексори передавання даних (МПД) і концентратори. Мультиплексори передавання даних забезпечують електричну і логічну взаємодію ЕОМ з АПД, які різняться за швидкістю та методами кодування. Для сумісної роботи з ЕОМ різних АПД мультиплексори проводять погодження відмін у кодуванні інформації, швидкості передавання по каналах зв’язку і введення-виведення з ЕОМ у формі сигналів. Концентратори використовуються для з’єднання кількох низькошвидкісних каналів передавання даних з одним високошвидкісним.
Як технічні засоби передавання даних по телефонних каналах зв’язку використовують АПД типу DFЄ — 550, які дають змогу зв’язати обласні управління статистики з Державним комітетом статистики України. За вибору найкращого способу передавання інформації враховуються обсяги інформації, що передається, та часові параметри постачання, вимоги до якості передавання інформації, трудові та вартісні витрати на передавання інформації.
На робочих місцях економістів-статистиків установлюються АРМ. Це комплекс апаратних, програмних та інформаційних засобів, які забезпечують інформаційні та обчислювальні потреби спеціаліста і знаходяться на його робочому місці. АРМ — це професійно орієнтована інформаційно-обчислювальна система, яка потребує знань у певній предметній області. АРМ складається з трьох частин: технічного, програмного та інформаційного забезпечення.


загрузка...