загрузка...
 
3.4.1. Етапи розроблення комплексів електронного оброблення статистичної інформації
Повернутись до змісту
Комплекси електронного оброблення статистичної інформації широко використовуються на державному, обласному і районному рівнях під час розв’язання статистичних задач. Галузеві управління (відділи) Держкомстату України є замовниками розроблення КЕОІ та відповідальними виконавцями робіт зі створення постановки задач для розроблення програмного забезпечення відповідних комплексів.
Управління (відділи) Державного комітету статистики України спільно з відділами статистики ГМУС на підставі затвердженого річного Плану статистичних спостережень формують річний план розроблення та експлуатації КЕОІ. У розробленні комплексів електронного оброблення статистичної інформації вирізняють такі етапи:
розроблення і затвердження форм державної статистичної звітності;
розроблення документа «Роз’яснення щодо складання звітності»;
розроблення постановки задачі;
розроблення програмного забезпечення та експлуатаційної документації;
дослідна експлуатація;
упровадження у промислову експлуатацію.
Розроблення і затвердження форм державної статистичної звітності. Нові або вдосконалені форми статистичної звітності по кожному галузевому управлінню затверджуються наказом Держкомстату України «Про затвердження форм державної статистичної звітності», який на паперовому носії через канцелярію передається для використання в роботі Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики, міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, з якими співпрацює галузеве управління статистики. У наказі наводиться перелік нових і відмінених форм статистичної звітності та форм, у які внесено зміни; надаються зразки нових і змінених форм статистичної звітності; наводяться інструкції про порядок складання форм статистичної звітності.
Розроблення документа «Роз’яснення щодо складання звітності». Щорічно, напередодні нового календарного року, кожний відділ галузевого управління Держкомстату готує роз’яснення щодо порядку надання, складання та особливостей електронного оброблення нових і чинних форм статистичної звітності або супровідний лист до наказу, затверджуваний начальником галузевого управління, які надсилає на паперовому носії через канцелярію Головному управлінню статистики в Автономній Республіці Крим, обласним, Київському і Севастопольському міським управлінням статистики.
У роз’ясненні до кожної з форм статистичної звітності звертається увага на зміни, які вноситимуться у програмне забезпечення у зв’язку зі змінами форм статистичної звітності. Чітко наводиться опис змін у порядку подання звітності, у формі статзвітності, вихідних таблицях, порівнянні з іншими КЕОІ, введенні нового довідника.
Розроблення постановки статистичної задачі. У процесі створення постановки задачі користуються схемою постановки задачі. Обов’язково до постановки задачі додається бланк форми статистичної звітності.
Складовою процесу постановки задачі є робота, пов’язана з уніфікацією вхідних і вихідних форм і таблиць, пристосуванням їх до більш зручного автоматизованого оброблення, а також використанням для формування бюлетенів і збірників.
КЕОІ має відповідати вимогам замовника і може складатися з різних етапів оброблення статистичної інформації. У процесі створення нового програмного забезпечення або супроводження вже існуючого відділи статистики ГМУС:
відповідають за формування та актуалізацію нормативно-довідкової інформації та здійснюють контроль за її повнотою;
надають пропозиції з удосконалення вихідних таблиць;
здійснюють контроль за процесом і термінами розроблення програмного забезпечення програмістами;
організовують апробацію нового програмного забезпечення у двох-трьох територіальних управліннях статистики або в ГМУС;
разом із програмістами розробляють інструктивні матеріали до програмного забезпечення.
Розроблення програмного забезпечення та експлуатаційної документації. Етап охоплює: участь у розробленні постановки задачі розробників програмного забезпечення; загальні вимоги до програмного забезпечення; експлуатаційну документацію на програмне забезпечення; дослідну експлуатацію; упровадження в промислову експлуатацію.
Розробники програмного забезпечення беруть участь у розробленні постановки задачі та виконують роботи, передбачені на стадіях «Технічне завдання», «Техноробочий проект», «Упровадження», «Супровід». Детально перелік робіт, виконуваних розробником програмного забезпечення на кожній стадії, визначено в документі «Нормативи витрат часу на оброблення програмного забезпечення комплексів електронного оброблення статистичної інформації». З метою реалізації комплексного підходу для всіх КЕОІ відповідальний виконавець з розроблення програмного забезпечення (ГМУС) повинен розробити програмне забезпечення:
з єдиним уніфікованим інтерфейсом;
з типовими стандартизованими функціями, бібліотеками, програмними модулями;
з однаковими іменами файлів для класифікаторів;
з однаковим механізмом формування імен файлів;
з використанням інформаційно-пошукової системи, яка надає можливість за запитом користувача відбирати за означеним критерієм будь-яку сукупність звітів;
з використанням стандартного механізму створення за запитом користувача будь-яких макетів вихідних таблиць.
Програмне забезпечення повинно:
вводити, коригувати, контролювати і роздруковувати первинну інформацію на кількох локальних або мережевих ПЕОМ;
вести динаміку інформаційних масивів;
виконувати злиття баз даних з різних ПЕОМ і передавання узагальнених даних на головну ПЕОМ;
проводити роботу зі статистичними класифікаторами і локальними довідниками;
копіювати/відновлювати дані;
вести контроль за станом інформаційної бази;
здійснювати зв’язки з даними інших КЕОІ;
вивантажувати дані в заданому форматі для передання в інші КЕОІ;
підтримувати формальний опис вхідного документа, формул контролю, вихідних таблиць;
підтримувати багатоваріантний пошук у базах даних;
завантажувати зміни класифікаторів із зовнішніх джерел.
Структура головного меню повинна:
відображувати технологічний процес оброблення інформації та послідовність виконання функцій на кожному етапі;
надавати можливість переглядати на екрані, вводити в текстовий файл, роздруковувати на принтері, зберігати на магнітних носіях у вигляді текстового файла та DBF-файлів будь-яку інформацію, необхідну економісту-користувачеві, інженеру-технологу, програмісту, що супроводжує КЕОІ.
Пакети ПК повинні формувати каталог підприємств з використанням ЄДРПОУ та статистичних класифікаторів, а не локальних довідників. Зауважимо, що для нових розробок КЕОІ використання класифікаторів замість локальних довідників є обов’язковим. У постановці задачі має бути передбачена робота всіх класифікаторів.
Нові розробки мають охоплювати такі обов’язкові види контролю: арифметичний, балансовий і логічний контроль первинних звітів; контроль з використанням контрольних сум; контроль завантаження даних у базу даних; контроль логічної цілісності даних; контроль первинних звітів щодо двійників; контроль щодо дублювання записів; арифметичний і логічний контроль зведених звітів; контроль наявності звітів у базі даних порівняно з каталогом підприємств або з іншими каталогами. На державному рівні виконується контроль повноти передавання інформації, одержаної від реґіональних управлінь статистики.
Крім зазначених вище функцій, програмне забезпечення для архітектури «клієнт-сервер» повинно забезпечувати:
інформаційну сумісність з іншими підсистемами на рівні файлів обміну даними;
архітектуру відкритих систем;
технологію «клієнт-сервер» або трирівневу архітектуру;
багатокористувацький режим роботи з БД;
організацію введення-виведення інформації як в інтерактивному режимі, так і з інших середовищ;
розмежування прав доступу та захист від несанкціонованого доступу;
розв’язання функціональних задач;
масштабованість підсистеми-функціонування під керуванням СКДБ Sybase ASE;
реалізацію зовнішнього інтерфейсу у вигляді MDI-інтерфейсу;
можливість примусово перервати будь-який процес оброблення без руйнування БД і з відновленням даних до стану, що передував початку виконання процесу.
Результати робіт з розроблення програмного забезпечення оформляються такими документами: Інструкція з інсталяції програмного забезпечення; Посібник користувача; Посібник програміста; тексти програм.
Для КЕОІ, що розробляються з використанням програмних продуктів фірми Sybase або аналогічних, додатково оформляються такі документи: Посібник адміністратора бази даних; концептуальна модель бази даних та опис моделі; фізична модель бази даних та опис моделі.
Дослідна експлуатація. У разі потреби комплекс електронного оброблення статистичної інформації надсилається двом-трьом територіальним управлінням статистики для проведення дослідної експлуатації. У противному разі апробація програмного забезпечення проводиться відділами статистики ГМУС за участю спеціалістів галузевого управління (відділу) у терміни, визначені Планом КЕОІ.
Програмне забезпечення встановлюється на ПЕОМ/сервері, де мають здійснюватися дослідна та промислова експлуатація. Апробація проводиться з використанням контрольного прикладу і розробляється відділами статистики ГМУС.
Після апробації опоненти в триденний строк готують свої зауваження з питань програмного забезпечення, технології оброблення, витрат часу на виконання КЕОІ, які оформляються документом «Акт проведення дослідної (промислової) експлуатації КЕОІ». Акт підписується начальниками галузевого управління статистики, відділу інформаційних технологій ГМУС і затверджується заступником начальника ГМУС. Затверджений Акт проведення дослідної (промислової) експлуатації КЕОІ додається до постановки задачі.
Розробник програмного забезпечення на підставі отриманих зауважень вносить зміни до програмного забезпечення і готує його до відправлення в територіальне управління статистики та здачі у промислову експлуатацію.
Упровадження у промислову експлуатацію. Доопрацьоване за результатами дослідної експлуатації програмне забезпечення електронною поштою надсилається до територіального управління статистики й повторно встановлюється на ПЕОМ/сервері, де здійснювалася дослідна експлуатація і проводитиметься промислова експлуатація.
Після проведення першої промислової експлуатації всі територіальні управління (відділи) статистики та відділи статистики ГМУС зобов’язані в триденний строк надати свої зауваження і пропозиції щодо працездатності та функціонування КЕОІ обласного і державного рівнів на адресу галузевого управління, відділу статистики ГМУС, розробника програмного забезпечення, управління інформатизації.
Прийняття КЕОІ в промислову експлуатацію здійснюється спеціально створеною комісією. Готовність комплексу до промислової експлуатації оформляється документом «Акт про прийняття в промислову експлуатацію в системі Держкомстату комплексу електронного оброблення інформації».
Для програмування КЕОІ використовують такі програмні засоби: FoxPro (версія 2.5), Clipper (версії 5.0, 5.01, 5.2), Power Buіlder 5.0, Power++ 2.0, Visual Basic for Applicaton.
Відповідно до Концепції інформатизації органів державної статистики одним з напрямів інформатизації органів державної статистики є перехід від технології електронного оброблення інформації створюваної за принципом: одна форма статистичної звітності — один комплекс, до технологій «клієнт-сервер». Ця технологія дає змогу реалізувати динамічне оброблення інформації в різних розрізах. Інформація таких баз може передаватися у прикладні статистичні пакети типу SPSS, SAS для забезпечення аналітичної роботи.


загрузка...