загрузка...
 
3.4.3. Організація автоматизованого розв’язання задач з використанням АРМ економіста-статистика
Повернутись до змісту
У даний час за розв’язування регламентних задач засобами електронного оброблення даних використовують автоматизовані робочі місця (АРМ) економіста-статистика, які забезпечують більш ефективну організацію праці економістів за рахунок автоматизації багатьох функцій і безпосереднього доступу до інформаційних ресурсів ПЕОМ, установлених на робочому місці економіста.
АРМ економіста-статистика автоматизує різні процеси діяльності працівників статистики і забезпечує:
зниження трудомісткості процесу оброблення інформації;
підвищення оперативності використання одержуваної статистичної інформації;
підвищення персональної відповідальності виконавців за якість і достовірність інформації, одержуваної на робочому місці.
АРМ призначене для оброблення первинної статистичної звітності різної періодичності як у монопольному, так і в мережевому режимах.
Результатна інформація в АРМ одержується у формі зведених аналітичних таблиць і графіків.
В АРМ реалізуються такі функції:
уведення даних в ЕОМ з паперових звітів;
арифметичний і логічний контроль даних, які вводяться;
коригування інформації;
розрахунок даних за формулами, які задаються;
нагромаджування даних та їх зберігання за роками та періодами;
логіко-математичне оброблення інформації з метою одержання статистичних матеріалів за запитами;
формування зведених звітів з видачею на екран дисплея, на друкування, на магнітні носії;
групування даних за характеристиками підприємств (організацій) і за показниками;
підбиття підсумків як за поточний рік, так і в часовому розрізі;
побудова графіків і діаграм за показниками зведених звітів;
створення і редагування образу форми, ідентичної первинному звіту, а також образів зведених звітів за запитом користувачів;
передавання вихідних матеріалів користувачам по каналах зв’язку.
Діалог користувачів з ПЕОМ в АРМ організований за принципом «меню», до складу якого входять такі програми: настроювання, класифікатори, звіти, зведення, редагування, сервіс, допомога.
У програмі «Настроювання» користувач визначає потрібний йому розділ за переліком класів облікової документації (підклас галузі статистики, відділ статистики), а також код для роботи з даними відповідного року.
Програма «Класифікатори» представлена списком класифікаторів, які використовуються для формування зведених звітів у вигляді групувань за значеннями кодів цих класифікаторів (ЄДРПОУ, КОАТУУ, ЗКГНГ, КВЕД, КФВ, КОПФГ тощо). У режимі передбачено два види пошуку класифікаторів: за ключем (швидкий пошук) і за контекстом.
З допомогою програми «Звіти» здійснюються введення, контроль і запис даних первинної звітності, які надходять від підприємств та організацій. Меню програми роботи зі звітами наведено на рис. 3.5.

При входженні в даний режим на екрані дисплея висвічується перелік звітів, які підлягають уведенню для заданого класу (підкласу) галузі статистики. Потім дані за звітний період уводяться в електронні таблиці відповідно до визначеного списку підприємств та організацій, які звітуються за даною формою.
У процесі введення виконується перевірка правильності введеної інформації з використанням арифметичного і логічного контролю за формулами, які задаються економістами. Внаслідок контролю утворюється файл протоколу, який містить інформацію про виявлені помилки. Його можна переглянути на екрані або роздрукувати. Після аналізу помилок звіти можуть бути відкориговані.
У даній програмі роботи можна також розрахувати підсумкові або середні значення для кожного показника форми за заданою групою звітів. Уведені звіти можна помістити у файл, призначений для передавання на більш високий рівень системи Держкомстату України.
Програма «Зведення» призначена для формування зведених звітів за відповідний період часу з первинних звітів. Меню програми одержання зведених звітів наведено на рис. 3.6.

У зведені звіти можуть бути вибрані будь-які показники (за вибором користувачів). З ними можуть виконуватися будь-які розрахунки. АРМ дає змогу проводити автоматичне групування даних у процесі одержання зведень. Дані можуть групуватися за якісними ознаками (атрибутивний ряд), за кількісними ознаками (варіаційний ряд), за роками (динамічний ряд).
Атрибутивний ряд призначений для перегляду даних по підприємствах і підсумків по групуваннях. Варіаційний ряд об’єднує підсумки по всіх показниках поточного періоду з урахуванням заданого якісного ранжування будь-якого показника. Динамічний ряд використовується для перегляду даних по підприємствах і підсумків по групуваннях, а всередині кожного групування — по роках. Це дає можливість прослідкувати зміни показників у заданому часовому інтервалі від одного звітного періоду до іншого. Для одержання зведень дані можуть групуватися як з підсумовуванням даних минулих періодів, так і без нього.
Загальний алгоритм формування зведень має такий вигляд:
послідовно вибираються дані з різних первинних звітних документів;
здійснюється їх оброблення з використанням формул, які задаються;
визначається вигляд групування даних;
формуються підсумкові дані.
АРМ передбачає графічне відображення одержаних зведень. Графіки можна будувати за будь-якими показниками зведення, використовуючи стовпчикову, накладену, лінійну, кругову діаграми або діаграми інших видів.
У програмі «Редагування» створюються довідники класів звітності, форм первинної звітності, здійснюється проектування електронних образів форм первинних і зведених звітів. Меню програмування образу форм наведено на рис. 3.7.

В електронній таблиці інформація може бути подана постійним текстом або змінним значенням, яке буває як числовим, так і символьним. Числові значення можуть розраховуватися за різними формулами, а також підсумовуванням.
Для створення електронної таблиці в АРМ передбачено такі можливості:
створення нової таблиці;
створення нової таблиці коригуванням старої;
створення для того самого первинного звіту кількох різних таблиць.
При створенні різних таблиць відображення для того самого звіту показники, які включаються в нову таблицю, зберігають своє змістовне значення, що важливо в разі одержання різних довідок, зведень тощо.
У процесі створення нової електронної таблиці потрібно ввести її заголовок, зобразити шапку, присвоїти відповідні номери стовпцям і рядкам, увести найменування показників, закласти розрахункові формули контролю, присвоїти номери показників за кожним значенням таблиці.
У процесі редагування електронної таблиці передбачається правка шапки і рядків, зміна ширини стовпців, а також формул розрахунку і контролю, вставляння і вилучення рядків і стовпців.
У програмі «Сервіс» передбачено такі функції: індексування, копіювання, відновлення і стиснення інформації, а також вибір даних із класифікаторів.
Програма «Допомога» слугує для пояснення виконання різних операцій в АРМ.
Одержана в результаті роботи АРМ зведена інформація може бути виведена на друк, записана на магнітні носії, передана у вигляді файла по каналах зв’язку на більш високі рівні системи Держкомстату України і в органи управління.
Організація роботи АРМ статистика базується на застосуванні системної технології оброблення інформації, яка об’єднує такі етапи:
формування електронних таблиць на основі документів первинної звітності з використанням необхідних розрахунків і методів контролю інформації;
створення зведених звітів у необхідних розрізах з використанням даних електронних таблиць;
формування локальних баз даних;
передання підготовлених зведених звітів, довідок, аналітичних записок та інших матеріалів у вищі та інші інстанції;
одержання вказівок і запитів щодо виконання зазначених вище видів робіт з урахуванням змін і доповнень, вироблених на основі аналізу переданих матеріалів.
Загалом застосування АРМ зумовлює підвищення ефективності розв’язання регламентних задач оброблення первинної звітності, а застосування системної технології забезпечує високу якість і своєчасне подання результатних даних, а також типізацію технологічного процесу оброблення інформації на реґіональному і районному рівнях cистеми Держкомстату України.
Проектування електронного оброблення даних з використанням АРМ дає змогу формувати інформацію двох типів: довідники жорстко прив’язані до структури первинних і зведених звітів, і каталоги та довідники, які не залежать від цих структур.
На відміну від інших програмних засобів, використовуваних для розв’язання регламентних задач, первинні звіти в АРМ подаються у вигляді електронних таблиць, а результатна інформація може бути одержана у формі зведених, аналітичних матеріалів і графіків.


загрузка...