загрузка...
 
4.4. Організація розв’язання реґламентної економічної задачі з аналізу обсягу продукції (робіт, послуг) промислового виробництва у вартісному і натуральному вимірі
Повернутись до змісту
Розрахунок показників виробничо-господарської діяльності підприємств на підставі оброблення звітів про виробництво промислової продукції найважливіша задача аналізу.
Комплекс електронного оброблення інформації виконує розрахунки обсягів продукції (робіт, послуг) промислового виробництва у вартісному вимірі, розрахунок індексів промислового виробництва та показників праці, реалізації, обсягів виробництва найважливіших видів промислової продукції в натуральному вимірі, у т. ч. з давальницької сировини, залишків готової продукції та збуту.
У разі проведення статистичних спостережень за ф. № 1-П (термінова) та ф. № 1-П (квартальна) основною метою є одержання репрезентативних даних про обсяги та індекси виробництва продукції у вартісному і натуральному вимірі по «чистій» території і за галузями промисловості. Відповідно для одержання такої інформації за статистичну одиницю приймаються місцеві одиниці:
промислове підприємство, яке є юридичною особою і не входить до складу іншого;
дочірнє підприємство, основна сфера діяльності якого — промисловість.
Звіт подають підприємства всіх форм власності, які випускають промислову продукцію.
Перелік статистичних одиниць, які звітують за ф. № 1-П (термінова, місячна), визначається реґіональними органами статистики згідно з інструкціями та вказівками Держкомстату. Кількість звітів по Україні — понад 10 000, по м. Київу — 437. Задача розв’язується на реґіональному та державному рівнях.
Вхідним документом для реґіонального рівня є статистичний звіт за ф. № 1-П (термінова, місячна) «Терміновий звіт промислового підприємства по продукції».
Звіт складається з трьох розділів:
Розділ І «Економічні показники» (вартісні показники, у діючих оптових і порівнянних цінах, у тис. грн з одним десятковим знаком);
Розділ ІІ «Виробництво видів продукції» (за номенклатурою, встановленою органами державної статистики);
Розділ ІІІ «Виробництво товарів народного споживання» (в оптових цінах підприємств, у тис. грн з одним десятковим знаком).
Для розв’язання задачі використовуються державні та локальні класифікатори.
Державні класифікатори — це:
ДКУД — Державний класифікатор управлінської документації;
ЄДРПОУ — Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України;
КОАТУУ — Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України;
СПОДУ — Система позначень органів державного управління;
КФВ — Класифікатор форм власності;
КОПФГ — Класифікатор організаційно-правових форм господарювання;
КВЕД — Класифікатор видів економічної діяльності;
ЗКГНГ — Загальний класифікатор галузей народного господарства;
КДС — Класифікатор держав світу;
КСПОВО — Класифікатор системи позначень одиниці вимірювання та обліку.
Локальною довідковою інформацією є: перелік розділів номенклатури промислової продукції та довідник підприємств.
Для форм статистичної звітності № 1-П (термінова) та № 1-П (квартальна) будується єдиний каталог підприємств. Тому кодування класифікаційних груп підприємств проводиться за однаковою схемою в усіх КЕОІ за даними цих форм. Довідник підприємств є базовим для промислових підприємств основного кола.
Довідник підприємств включає кілька типів статистичних одиниць використовуваних залежно від задач і цілей статистичних спостережень. Для кожного підприємства в довідник вносяться: код галузі промисловості за ЗКГНГ; код виду економічної діяльності за КВЕД на рівні п’яти значущих цифр (7 знаків), фактичні види промислової діяльності за КВЕД з’ясовуються на підставі даних ІІ розділу річного звіту за ф. № 1-П (квартальна); ознака приватизованого підприємства, ознака підприємства з іноземними інвестиціями. Коди країн, до яких належать іноземні засновники, проставляються згідно із класифікатором держав світу (КДС).
У графі «Дата реєстрації» проставляється дата державної реєстрації; якщо підприємство зазнавало реорганізації, то наводиться дата реєстрації останньої реорганізації.
Ліквідовані підприємства (з відповідною ознакою) до кінця звітного року з каталогу не вилучаються, але в кількості підприємств не враховуються.
Контроль довідника підприємств проводиться щодо: заповнення всіх реквізитів; відповідності кодів у довіднику чинних нормативно-довідковій інформації; відповідності кодів організаційно-правових форм господарювання і форм власності за таблицею співвідношення класифікацій форм власності та організаційно-правових форм господарювання; наявності кодів організаційно-правових форм господарювання, що є узагальнюючими і не можуть бути присутніми; подвійних записів; перевіряється також контрольне число коду ЄДРПОУ.
Планується використання такого принципу: 20 % підприємств надають 80 % інформації.
Порядок збирання і оброблення звітності. Звітність передається на оброблення щомісяця 2-го числа після звітного періоду. Оброблення інформації триває на реґіональному рівні 4 робочих дні, на державному рівні — 8 робочих днів. Послідовність передання та оброблення інформації така: на 2-й робочий день після звітного періоду підприємства надають первинні звіти, на 3-й робочий день після звітного періоду звіти передаються на ГОЦ, на 5—10-й робочий день після звітного періоду інформація надається Держкомстату України.
Передавання звітності здійснюється на реґіональному рівні нарочним або засобами електронного зв’язку, на державному рівні сформований на реґіональному рівні масив первинних звітів за ф. № 1-П (термінова, місячна) та сформовані зведені масиви за окремими показниками передаються на ГМУС Держкомстату України засобами електронного зв’язку в три етапи окремо по розділах, згідно зі щомісячним графіком.
Отже, промислові підприємства усіх форм власності, що звітують за ф. № 1-П (термінова, місячна), передають інформацію відділу статистики за місцем знаходження телетайпом, телефаксом, іноді посильним.
Реґіональні управління статистики заносять одержані звіти на магнітні носії, контролюють отриману інформацію та передають її в установлені ГМУС Держкомстату України терміни на державний рівень по каналах зв’язку.
На реґіональному рівні для прискорення введення інформації з термінової звітності виконують ручне формування карток. У картку проставляють реєстраційний номер звіту для підрахунку кількості введених карток підприємств. Уведення інформації здійснюється окремими масивами на кількох ПЕОМ, а далі вона об’єднується в загальні масиви. Кожний розділ звіту записується в окремий масив.
Потім проводять робоче друкування введеної інформації за різними ознаками: за номерами пачки звітів; за розділами звіту; за видами підприємств тощо.
На державний рівень передаються: первинний масив інформації за розділом І «Економічні показники»; інформація щодо середньооблікової чисельності працівників за звітний місяць, за відповідний місяць попереднього року та розрахункові показники — за період з початку звітного року, за відповідний період попереднього року, за звітний квартал, за відповідний квартал попереднього року, за попередній місяць, за попередній квартал по кожному підприємству.
Масиви інформації передаються в три етапи, як передбачено номенклатурою промислової продукції та ТНС (графа К — схема 4, перша черга; графа Л — схема 4, друга черга; графа Ц — продукція для збуту). Крім того, на державний рівень передаються довідник підприємств і щомісячні коректури до довідника підприємств.
На державному рівні формуються довідки з отриманих масивів в реґіональному розрізі по групах областей за часом надходження з реґіонів. Отримана інформація контролюється на повноту. Потім проводитися зіставлення зі звітом за попередній місяць, щоб уникнути 100 %-вого повторення показників графи 1 первинного звіту.
Контроль звітів передбачається в таких варіантах. Якщо під час проведення контролю на обласному рівні виявлено помилки, то згідно з протоколом у первинні звіти вносяться правки і знову виконуються всі види контролю. Якщо помилки пов’язані з кодовою частиною звіту, здійснюється коригування каталогу підприємств, при цьому одночасно зміни вносяться в масиви первинних звітів. Якщо помилки виявлено під час контролю первинних звітів на державному рівні, то економісти управління звертаються у відповідне реґіональне управління статистики за роз’ясненнями. Для виправлення помилок реґіональне управління статистики має надіслати коректури або повторно вислати на ГОЦ електронною поштою архівні файли з бази даних.
Порядок формування вихідних таблиць та розрахунків показників. Формування вихідної інформації здійснюється за реквізитами підприємств відповідно до реєстрації в ЄДРПОУ та каталогу підприємств.
Для реґіонального рівня вихідні таблиці формуються в розрізі:
районів і міст реґіону (таблиці доповнюються графою, у якій питома вага районів розраховується до рядка «Всього по реґіону»);
районів у розрізі галузей (формування та друкування таблиць визначається реґіоном у разі потреби за умови збереження конфіденційності даних (тобто якщо галузь не формується за даними одного підприємства));
галузей;
галузей у розрізі районів.
Для державного рівня вихідні таблиці формуються в розрізі реґіонів, галузей промисловості, форм власності.
Таким чином, показники звітів, що формуються по розділах, можна об’єднати в кілька груп за видам розрахунків: розрахунки зведень за певною ознакою, розрахунки індексів, розрахунки питомої ваги, відсотків.
Для розв’язання цього комплексу задач використовують такі типи розрахунків:

Групування інформації в аналітичних таблиця для збірників і бюлетенів відбувається за: галузями (підгалузями), реґіонами (районами, містами); об’єднаннями (групами підприємств); видами продукції; продукцією з давальницької сировини; групами товарів; найважливішими видами продукції (визначається в реґіоні); формами власності; приватизованими (роздержавленими) підприємствами; за підприємствами недержавного сектору, у т. ч. за видами підприємств, за їхнього організаційно-правовою формою господарювання.
Для розрахунку динаміки промислового виробництва застосовується Методика розрахунків темпів виробництва з використанням індексів.
Щомісячні темпи зростання (індекси) називаються у статистиці ланцюговими й обчислюються за такою формулою:

Після формування зведень за показниками первинного звіту отримуються вихідні таблиці на реґіональному та державному рівнях.
Перелік вихідних форм на реґіональному та державному рівнях однаковий, проте окремі вихідні таблиці формуються тільки на державному рівні
За даними розділу І «Економічні показники» формуються:
таблиці № 44, 35 «Обсяг продукції (робіт, послуг) в діючих оптових цінах по галузях (реґіонах) України»;
таблиці № 45, 37 «Обсяг продукції (робіт, послуг) у порівнянних цінах по галузях (реґіонах) України»;
таблиці № 700, 701 «Розрахунок індексів обсягів виробництва промислової продукції Ланцюговим методом в цілому по промисловості та по галузях (реґіонах);
таблиці № 178, 176 «Кількість, підприємств, які знизили обсяг промислового виробництва, по галузях (реґіонах)»;
таблиці № 415, 416 «Відпрацьовано людино-годин штатними працівниками облікового складу по підприємствах з тривалим строком виробництва»;
таблиці № 402, 401 «Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу основної діяльності у промисловості» (щомісячно);
таблиці № 406, 405 «Індекси продуктивності праці у промисловості» (щомісячно);
таблиці № 408, 407 «Індекси продуктивності праці у промисловості» (щоквартально);
таблиці № 217, 218 «Питома вага кількості підприємств за формами власності по галузях промисловості (реґіонах)»;
таблиці № 231, 206 «Питома вага форм власності в обсязі продукції по галузях промисловості (реґіонах)»;
Статистичний бюлетень «Про основні показники роботи промисловості України» (бюлетень формується тільки на державному рівні).
За даними розділів ІІ « Виробництво видів продукції» і III «Виробництво товарів народного споживання» формуються:
таблиця № 1 «Виробництво найважливіших видів продукції в натуральному виразі» (за звітний і попередній уточнений місяці);
таблиця № 2 «Виробництво найважливіших видів продукції в натуральному виразі» (за звітний місяць і період цього року та місяць і період минулого);
бюлетень «Виробництво промислової продукції в натуральному виразі по реґіонах»;
таблиця № 8 «Виробництво промислової продукції в натуральному виразі» (бюлетень);
таблиця № 12 «Кількість підприємств, що виробляють товари народного споживання»;
таблиця № 19 «Обсяги та індекси виробництва товарів народного споживання по окремих групах товарів по реґіонах»;
таблиця № 20 «Обсяги та індекси виробництва товарів народного споживання по групах товарів» (бюлетень);
таблиця № 21 «Обсяги та індекси виробництва товарів народного споживання по реґіонах» (бюлетень);
таблиця № 28 «Базові індекси виробництва».


загрузка...