загрузка...
 
4.5. Розв’язання реґламентних економічних задач про залишки та використання паливно-енергетичних ресурсів і звіту з праці
Повернутись до змісту
У статистичній інформаційній системі інформаційний зв’язок між реґіональними відділами статистики та державним управлінням статистики організовано за принципом «знизу—вгору», якщо передається звітна інформація, а у разі передавання методичної та директивної інформації — за принципом, «згори—вниз».
Загальну схему технології збирання та оброблення інформації в інформаційній системі статистики наведено на рис. 4.1.

Основним призначенням програмного комплексу є отримання статистичних звітів про залишки та використання енергетичних ресурсів.
Задача полягає в автоматизації процесів складання статистичних звітів на основі ф. № 4-МТП (річна), що подається суб’єктами господарської діяльності.
Області надсилають інформацію два рази на рік. Це форми:
4-МТП річна (термінова) зведена з території; 4-МТП річна-зведена по території, загальні зведення, зведення по КВЕД .
Даним програмним комплексом всі надіслані звіти можна коригувати, контролювати, друкувати, будувати з них зведення. Зведення можна коригувати тільки на реґіональному рівні статистики України. На державному рівні можна коригувати тільки деякі зведення, інші будуються на основі надісланих від областей загальних зведень.
Інформаційна система з формування статистичних звітів про залишки та використання паливно-енергетичних ресурсів забезпечує автоматизацію процесів: ведення довідкової інформації; ведення каталогу первинних і зведених документів; коригування з екрана рядків каталогу; контроль каталогу загальних зведень з довідниками; одержання довідки з каталогу про записані або не записані звіти; друкування каталогу; ведення і коригування звітів з контролем; автономний контроль звітів; складання, контроль, коригування зведень; порівняння зведень між собою; порівняння зведень по території і по галузях з минулим роком, кварталом; друкування таблиць.
Інформаційна система «Отримання статистичних звітів про залишки та використання паливно-енергетичних ресурсів» призначена в цілому для виконання таких функцій: введення, нагромаджування, коригування, оброблення цифрової та алфавітної інформації; формування статистичних звітів; видача на екран результатів інформації; розрахунок результатів за заданими формами. Використовують ці функції спеціалісти зі статистики на реґіональному та державному рівнях.
Об’єктами управління при розв’язанні задачі виступають споживачі та постачальники паливно-енергетичних ресурсів.
Періодичність оброблення звітності — один раз на рік. Видача вихідної інформації здійснюється за запитом користувача.
Автоматизоване розв’язання задачі припиняється в разі несправності обчислювальної техніки, відсутності електроенергії, порушення структури вхідних для задачі масивів.
При розв’язанні задачі персоналом виконуються такі дії:
ведення основних і нормативно-довідкових масивів;
додатковий контроль за достовірністю під час введення даних та іншої інформації;
архівація даних;
передавання даних по мережі тощо.
У свою чергу технічні засоби мають забезпечити:
захист інформації від несанкціонованого доступу до неї;
достовірний розрахунок потрібних показників формування з виведення на екран і друкування вихідних документів;
повідомлення про можливі дії, помилки, збійні ситуації.
Машинне оброблення забезпечує своєчасність одержання інформації, а застосування контролю збільшує її достовірність.
Опис вихідних повідомлень
При веденні обліку за допомогою інформаційної автоматизованої системи функція оброблення даних визначається користувачем і здійснюється у формі, доступній для людського сприйняття. Тому виникає необхідність відображення вихідної інформації, яка міститься на машинному носії, придатному для сприйняття і використання обліковим персоналом. Відображення вихідної облікової інформації в умовах застосування автоматизованої системи здійснюється в реальному масштабі часу, тобто спостерігається зближення процесів формування, відображення та використання вихідної інформації.
Вхідною інформацією як для державного, так і для реґіонального рівня є: зведені звіти у вигляді ф. № 4-МТП (термінова); зведені звіти у вигляді ф. № 4-МТП (річна, зведена); а також роздруковані вихідні таблиці. Крім того, для реґіонального рівня вихідною інформацією є архівні файли, призначені для передавання їх на державний рівень засобами електронної пошти.
За призначенням вихідні форми документів поділяються на основні та допоміжні документи. Основні документи слугують основним функціональним цілям Державного комітету статистики і мають відповідати всім методологічним вимогам і правилам ведення статистичних документів. Допоміжні документи містять різноманітні разові та періодичні відомості, які використовуються лише для довідкових, контрольних та управлінських цілей.
Зміст вихідних документів має забезпечувати можливість перевірки правильності результатної інформації та її відповідність інформації первинних документів.
Як правило, вихідна інформація видається за запитом. Тому найбільш доцільною формою її відображення є фрагментарні документи та відеограми. Склад показників відеограм має відповідати інформації повних вихідних документів, переведених у «безпаперову» форму. Інформація відеограм може бути виведена у вигляді фрагментарного документа, і навпаки.
Існує три способи відображення інформації на АРМ 4-МТП:
отримання вихідної інформації в повному обсязі на паперовому носії з метою поточного використання документів архівного зберігання і документальних ревізій. Такі документи оформляються з урахуванням довготривалого зберігання і мають юридичну силу;
складання фрагментарних документів, які відрізняються від повних тим, що містять лише вибіркову інформацію, яка здебільшого видається за запитом у довідкових цілях;
відображення вихідної інформації у вигляді відеограм.
Другий і третій способи відображення інформації можуть мати подальший розвиток при організації вихідних документів на машинозчитувальних носіях.
В умовах оброблення інформації на основі автоматизованої системи з можливістю видачі «безпаперових» вихідних документів та організації роботи в режимі «запит—відповідь» постає задача одночасного використання чотирьох збалансованих груп документів: документів на машинозчитувальних носіях, повних документів, фрагментарних документів на паперовому носії та відеограм. Перелік та опис вихідних повідомлень наведено в табл. 4.11.Перелік та опис вхідних повідомлень наведено у табл. 4.12.
Таблиця 4.12

У процесі розв’язання задачі розраховується середня ціна палива та пально-мастильних матеріалів. Розраховується середня ціна зі зведень по Україні, Автономній Республіці Крим, областях та м. Києву до об’єднання з додатковою інформацією за формулою

Файли БД — основні носії даних — мають такі характеристики:
число записів у файлі — до 1 000 000;
розмір запису — до 4000 б;
кількість полів запису — до 255;
кількість однозначно відкритих вікон — до 25.
Типи та розміри полів (у байтах):
символьні поля — до 254;
числові поля — до 20;
поля дат — 8;
логічні поля — 1;
текстові поля до 5000.
У процесі збирання інформація реєструється в ручний, машинно-ручний спосіб або автоматично. У разі машино-ручного способу операції виконуються за допомогою пристрою, який поєднує виписування документа і формування машинного носія. Як носії вхідної, вихідної інформації використовуються паперові носії, жорсткий магнітний диск, гнучкий магнітний диск та інформація, що надходить засобами електронної пошти. На паперовому носії надходять первинні документи і формуються вихідні документи. На жорсткому магнітному диску зберігаються та формуються масиви, отримані в процесі оброблення первинної інформації.
Первинними документами на реґіональному рівні є: звіти підприємств (організацій) за ф. № 4-МТП (річна) «Звіт про залишки і використання палива та пально-мастильних матеріалів». У звіті за ф. № 4-МТП вказуються коди: форми документа за ДКУД, організації-складача за ЄДРПОУ, території за КОАТУУ, галузі за ЗКГНГ, виду економічної діяльності за КВЕД, форми власності за КФВ, організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ, міністерства, центрального органу державної виконавчої влади за СПОДУ, вищестоящої організації за ЄДРПОУ. У розділах звіту вказуються:
І розділ звіту «Залишки палива та пально-мастильних матеріалів» — види палива, одиниці виміру, коди рядків, залишки на початок звітного періоду у споживачів та у постачальників, залишки на кінець звітного періоду у споживачів та в постачальників;
ІІ розділ звіту «Використання палива та пально-мастильних матеріалів» — види палива, одиниці виміру, коди рядків, використано всього в натуральному вимірі та у вартісному вимірі, використано в натуральному вимірі як давальницька сировина;
ІІІ розділ «Споживання палива енергетичним сектором» — види палива, одиниця виміру, код рядка, витрати на перетворення в інші види палива та енергії, витрати на власне споживання енергетичним сектором;
ІV розділ «Кінцеве споживання палива та пально-мастильних матеріалів» — види палива, одиниці виміру, коди рядків, використано для неенергетичних цілей як сировина або як матеріал, кінцеве споживання, у тому числі використано: на виробництво промислової продукції, на сільськогосподарські роботи, на діяльність транспорту, на будівництво, на торговельну діяльність і на громадське харчування, на комунально-побутові потреби, на інші потреби; реалізовано населенню;
V розділ «Втрати палива при видобутку та виробництві, перетворенні, переробці, транспортуванні та розподілі» — види палива, одиниці виміру, коди рядків, витрати при видобутку та виробництві, витрати під час транспортування, розподілу та зберігання, із загальної кількості використано палива у процесі перетворення, перероблення в непаливну продукцію; витрати через невикористання та необлік.
Предметом кожного розділу є номенклатура видів палива та пально-мастильних матеріалів. Реєстрацію документів виконує оператор. Оператор набирає на клавіатурі інформацію і водночас здійснює перенесення її на машинний носій, контролюючи при цьому перенесення даних.
Вхідними документами на державному рівні є зведені звіти двох видів, одержані від реґіональних управлінь статистики: зведені звіти за ф. № 4-МТП (річна) та зведення по території у вигляді ф. № 4-МТП (термінова).
Збирання інформації за ф. № 4-МТП (річна) виконується органами реґіональних управлінь статистики від усіх зареєстрованих в Україні та розташованих на території країни, області, міста підприємств (об’єднань), незалежно від форми власності та підпорядкування.
Схема оброблення інформації на реґіональному рівні включає такі операції.
здійснення в реґіональних управліннях статистики відповідним контролером запису в базу даних і коригування первинної інформації, одержаної від підприємств за ф. № 4-МТП (річна);
формування зведень по території у вигляді ф. № 4-МТП (термінова), яка передається по каналах зв’язку (електронною поштою) на державний рівень. В Автономній Республіці Крим додатково складається зведення по м. Севастополю;
формування зведень за територіями з первинних звітів за ф. № 4-МТП (річна): у разі малих підприємств, приватизованих підприємств, міністерств (відомств) та інших формувань; за галузями економіки, видами економічної діяльності, формами власності, організаційно-правовими формами господарювання; загальні зведення;
завантаження в базу даних ф. № 4-МТП первинних звітів з КЕОІ 1-КМП — ресурси у вигляді ф. № 4-МТП (річна, додаткова);
формування зведень із ф. № 4-МТП (додаткова): за територіями; у розрізі малих підприємств, приватизованих підприємств, міністерств (відомств) та інших формувань за галузями економіки, видами економічної діяльності, формами власності, організаційно-правовими формами господарювання; загальні зведення. Друкування таблиць зі зведеннями;
передавання по каналах зв’язку на державний рівень зведень за територіями; загальних зведень; за видами економічної діяльності.
Схема оброблення інформації на державному рівні має такий зміст:
формування зведень по Україні у вигляді ф. № 4-МТП (термінова). Друкування територіальних зведень по Україні у вигляді ф. № 4-МТП (термінова);
формування зведень даних за ф. № 4-МТП (річна, додаткова): у розрізі територій кожного реґіону, м. Севастополя, малих підприємств, по Україні в розрізі міністерств (відомств) та інших формувань, по Україні в розрізі галузей економіки, по Україні в розрізі видів економічної діяльності, по Україні в розрізі форм власності, по Україні в розрізі організаційно-правових форм господарювання; по Україні в розрізі міністерств, а ті, у свою чергу, — у розрізі форм власності;
завантаження в базу даних ф. № 4-МТП (річна, додаткова). Формування зведень по Україні за ф. № 4-МТП (додаткова): по Україні всього, у розрізі підприємств приватизованих підприємств, галузей економіки, видів економічної діяльності, форм власності, організаційно-правових форм господарювання, міністерств;
формування зведень по Україні з урахуванням даних форми № 4-МТП (річна, додаткова): по Україні, у розрізі підприємств, приватизованих підприємств, за галузями економіки, за видами економічної діяльності, за формами власності, за організаційно-правовими формами господарювання;
друкування таблиць.
Збирання та реєстрація інформації здійснюються на ПЕОМ. При цьому використовуються такі види контролю: програмний, візуальний і контроль первинних документів на повноту заповнення та на правильність усієї структури. Програмний контроль дає змогу перевіряти інформацію. Візуальний контроль використовується для порівняння електронних і паперових документів.
В умовах автоматизованої системи статистики використовуються коди, наведені в табл. 4.13.

Кожне зареєстроване підприємство має свій код, створений за загальнодержавним класифікатором, залежно від того, до якої галузі належить підприємство і який номер в галузі воно має. Для оброблення коду застосовується ієрархічна система класифікації і серійно-порядковий метод кодування. Код підприємств та організацій має таку структуру:

Код територій має ієрархічну систему класифікації і побудований за серійно-порядковим методом кодування. Його структура:

Код галузей економіки має ієрархічну систему класифікації і побудований за серійно-порядковою системою кодування. Його структура:

Код міністерств (відомств) та інших формувань має ієрархічну систему класифікації і побудований за серійно-порядковим методом кодування.
Код форм власності має два розряди, для його оброблення використовується ієрархічна система класифікації та серійно-порядковий метод кодування.
Код організаційно-правової форми господарювання має три знаки, для його побудови використовується ієрархічна система класифікації та серійно-порядковий метод кодування.
Код видів діяльності має п’ять знаків, для його побудови використовується ієрархічна система класифікації та серійно-порядковий метод кодування.
Код районів має три знаки, для його побудови використовується ієрархічна система класифікації та серійно-порядковий метод кодування.
Розглянемо проектування форм первинних документів. Первинними документами на реґіональному рівні є звіти підприємств (організацій) за ф. № 4-МТП (річна) «Звіт про залишки і використання палива та пально-мастильних матеріалів». Він має п’ять розділів:
розділ 1 «Залишки палива та пально-мастильних матеріалів»;
розділ 2 «Використання палива та пально-мастильних матеріалів»;
розділ 3 «Споживання палива енергетичним сектором»;
розділ 4 «Кінцеве споживання палива та пально-мастильних матеріалів»;
розділ 5 «Втрати палива при видобутку та виробництві, перетворенні, переробці, транспортуванні та розподілі».
Перший розділ включає графи: види палива, одиниці виміру, код рядка, залишки на початок звітного періоду у споживачів, залишки на початок звітного періоду в постачальників, залишки на кінець звітного періоду у споживачів, залишки на кінець звітного періоду в постачальників.
Графи другого розділу: види палива, одиниці виміру, код рядка, використано всього в натуральному вимірі, використано всього у вартісному вимірі, використано в натуральному вимірі як давальницька сировина.
Графи третього розділу: види палива, код рядка, витрати на перетворення в інші види палива та енергії, витрати на власне споживання енергетичним сектором. Витрати на перетворення в інші види палива та енергії вказуються підприємствами, що займаються перетворенням палива в інші види енергії або паливних продуктів. Ці підприємства зазначають у вільних назвах граф коди: 01 — витрати палива на виробництво кам’яновугільних, буровугільних і торф’яних брикетів; 02 — витрати на виробництво коксу та коксового газу; 03 — витрати палива на виробництво різних видів газу, в тому числі синтетичного; 04 — обсяги доменного коксу, еквівалентній обсягу виходу доменного газу при виробництві чавуну та феросплавів у доменних печах; 05 — витрати нафти та інших компонентів на виробництво нафтопродуктів; 06 — витрати палива на виробництво теплової та електроенергії електростанціями загального користування; 07 — витрати палива на виробництво теплової та електроенергії електростанціями підприємств; 08 — витрати палива на виробництво теплової та електроенергії теплоелектроцентралями; 09 — витрати палива на перетворення паливно-енергетичних ресурсів іншими підприємствами та установами, не зазначеними вище. Підприємством заповнюється стільки назв вільних граф, скільки ним здійснюється напрямів перетворення палива в інші види енергії або палива.
Графи четвертого розділу статистичного звіту: види палива; одиниці виміру; код рядка; використано для неенергетичних цілей як сировина чи матеріал; кінцеве споживання; у тому числі: на виробництво промислової продукції; на сільськогосподарські роботи; на діяльність транспорту; на будівництво; на торговельну діяльність; громадське харчування; на комунально-побутові потреби; інші потреби; реалізовано населенню (включаючи працівників підприємства).
П’ятий розділ включає графи: види палива; одиниці виміру; код рядка; втрати під час транспортування, розподілу та зберігання; втрати через невикористання, необлік та з інших причин; із загальної кількості використано палива: втрати у процесі перетворення, втрати під час переробки в непаливну продукцію.
Реєстрацію документів здійснює оператор. Він набирає на клавіатурі інформацію, водночас здійснює її перенесення на машинний носій, при цьому контролює перенесення даних.
Вхідними документами на державному рівні є зведені звіти двох видів, одержані від обласних управлінь статистики: зведений звіт за ф. № 4-МТП (річна); зведення по території у вигляді ф. № 4-МТП (термінова).
Вихідною інформацією і для державного, і для обласного рівнів є зведені звіти у вигляді ф. № 4-МТП (термінова), зведені звіти у вигляді ф. № 4-МТП (річна, зведена), а також роздруковані вихідні таблиці. Крім того, такою інформацією є файли зі звітами для передавання на державний рівень.
На підставі вхідної інформації будується вихідна інформація у вигляді ф. № 4-МТП (термінова). На реґіональному рівні це зведена інформація про використання палива за номенклатурою видів палива в цілому по реґіону; на державному рівні — зведена інформація по Україні в розрізі Автономної Республіки Крим, по областях, м. Києву і м. Севастополю.
Виходячи з поставлених задач та вимог, які висуваються до інформаційної системи, для технічного оснащення АРМ і нормального розв’язання цих задач використовується така конфігурація обчислювального комплексу на основі ЕОМ PC/AT: топологія мережі типу «Зірка»; мікропроцесор Pentium з тактовою частотою не нижче 100 МГц; пристрій безперебійного живлення; операційна система Windows 98, MS DOS версії не нижче 5.0; оперативна пам’ять 32 Мб; порти введення-виведення (паралельний і послідовний); накопичувач на ЖМД 1 Гб; накопичувач на ГМД 1,4 Мб; кольоровий монітор типу VGA або SVGAl; клавіатура зі 101 клавішею з латинськими символами та символами кирилиці; принтер; маніпулятор «миша».
У процесі оброблення статистичних звітів за ф. № 4-МТП використовуються: довідник підприємств EDRPOU, номенклатури видів палива PALYVO, довідник видів економічної діяльності VED, довідник видів влаcності VLAS, довідник галузей GALUZ, довідник організаційно-правових форм власності OPFV, довідник територій TERYT, масив розділу 1R1, масив розділу 2R2, масив розділу 3R3, масив розділу 4R4, масив розділу 5R5.
Структуру інформаційних масивів, використовуваних при формуванні статистичної звітності обсягів виробництва та споживання паливно-енергетичних ресурсів, унаочнюють рис. 4.2—12.
Назва масиву — «Номенклатура видів палива»
Позначення масиву — PALYWO
Назва носія інформації — МД
Обсяг масиву — 43 записи
Довжина запису — 60 символів
Метод організації — послідовний
Ключ упорядкування — унікальний
Ідентифікатор індексного масиву — PALYVOI

Назва масиву «Довідник видів економічної діяльності»
Позначення масиву — VED
Назва носія інформації — МД
Обсяг масиву — 220 записів
Довжина запису — 100 символів
Метод організації — послідовний
Ключ упорядкування — унікальний
Ідентифікатор індексного масиву — VED1

Назва масиву — «Довідник видів власності»
Позначення масиву — VLAS
Назва носія інформації — МД
Обсяг масиву — 7 записів
Довжина запису — 65 символів
Метод організації — послідовний
Ключ упорядкування — унікальний
Ідентифікатор індексного масиву — VLASI

Назва масиву — «Довідник галузей»
Позначення масиву — GALUZ
Назва носія інформації — МД
Обсяг масиву — 150 знаків
Довжина запису — 80 символів
Метод організації — послідовний
Ключ упорядкування — унікальний
Ідентифікатор індексу масиву — GALUZI

Назва масиву — «Довідник організаційно-правових форм власності»
Позначення масиву — OPFV
Назва носія інформації — МД
Обсяг масиву — 16 записів
Довжина запису — 50 символів
Метод організації — послідовний
Ключ упорядкування — унікальний
Ідентифікатор індексного масиву — OPFVI

Назва масиву — «Довідник територій»
Позначення масиву — TERYT
Назва носія інформації — МД
Обсяг масиву — 28 знаків
Довжина запису — 37 символів
Метод організації — послідовний
Ключ упорядкування — унікальний
Ідентифікатор індексного масиву — TERYTI

Назва масиву — «Розділ 1»
Позначення масиву — R1
Назва носія інформації — МД
Обсяг масиву — 1 000 000 записів
Довжина запису — 100 символів
Метод організації — послідовний
Ключ упорядкування — код рядка
Ідентифікатор індексного масиву — R1

Назва масиву — «Розділ 2»
Позначення масиву — R2
Назва носія інформації — МД
Обсяг масиву — 1 000 000 записів
Довжина запису — 100 символів
Метод організації — послідовний
Ключ упорядкування — код рядка
Ідентифікатор індексного масиву — R2

Назва масиву — «Розділ 3»
Позначення масиву — R3
Назва носія інформації — МД
Обсяг масиву — 1 000 000 записів
Довжина запису — 100 символів
Метод організації — послідовний
Ключ упорядкування — код рядка
Ідентифікатор індексного масиву — R3

Назва масиву — «Розділ 4»
Позначення масиву — R 4
Назва носія інформації — МД
Обсяг масиву — 1 000 000 записів
Довжина масиву — 100 символів
Метод організації — послідовний
Ключ упорядкування — код рядка
Ідентифікатор індексного масиву — R4

Назва масиву — «Розділ 5»
Позначення масиву — R5
Назва носія інформації — МД
Обсяг масиву — 1 000 000 записів
Довжина масиву — 100 символів
Метод організації — послідовний
Ключ упорядкування — код рядка
Ідентифікатор індексного масиву — R5

Склад масиву довідника підприємств: код ЕДРПОУ (EDRPOU-9(8)), назва підприємства (NAZP-А(25)), форма власності (FORMVL-А(25)), вид економічної діяльності (VED-А(25)), організаційно-правова форма (OPFG-А(25)), адреса (ADR-А(25)).
Склад масиву номенклатури видів палива: вид палива (NPAL-A(25)), код рядка (KRIAD-9(3)), одиниця виміру (ODVYM-A(4)), коефіцієнт теплотворності (KTEPL-9(6)).
Довідник видів економічної діяльності: код виду діяльності (KVED-9(6)), назва виду діяльності (NVED-A(25)).
Довідник видів власності: код власності (CVLAS-(9(1)), форма власності (FORM-A(25)).
Довідник галузей: код галузі (KGL-9(4)), назва галузі (NGL-A(25)).
Довідник організаційно-правових форм власності: код організаційно-правових форм власності (OPFG-9(7)), назва форми господарювання (NOPFG-A(25)).
Довідник територій: код території (KODTER-9 (4)), назва території (NTER-A(25)).
Склад масиву R1: код рядка (KRIAD-9(3)), залишок на початок (ZALP-9(9)), залишок на кінець (ZALK-9(9)).
Склад масиву R2: вид палива (NPAL-A(25)), код рядка (KRIAD-9(3)), одиниця виміру (ODVYM-A(4)), використання в натуральному вимірі (USENAT-9(6), 9(2)), використано в вартісному вимірі (USECOST-9(6), 9(2)), використано як давальницька сировина (USEDSR-9(6), 9(2)).
Склад масиву R3: вид палива (NPAL-А(25)), код рядка (KRIAD-9(3)), одиниця виміру (ODVYM-А(4)), витрати на виробництво теплоенергії котельними (VITVTK-9(6),9(2)), витрати на власне споживання енергетичним сектором (VTVLSES-9(6), 9(2)).
Склад масиву R4: вид палива (NPAL-A(25)), код рядка (KRIAD-9(3)), одиниця виміру ( ODVYM- A(4)), використано для енергетичних цілей (USEENER-9(6), 9(2)), кінцеве споживання (ENDUSE-9(6), 9(2)), використано на виробництво (USEVVO-9(6), 9(2)).
Склад масиву R5: вид палива (NPAL-A(25)), код рядка (KRIAD-9(3)), одиниця виміру (ODVYM-A(4)), втрати при видобутку, виробництві (VTRVVO-9(6), 9(2)), втрати при транспортуванні (VTRTR-9(6), 9(2)), втрати при переробленні (VTPERER-9(6), 9(2)), втрати при перетворенні (VTPERET-9(6), 9(2)), втрати з інших причин (INVTR-9(6), 9(2)).
Програмним комплексом передбачено видачу трьох видів звітів:
звіти підприємств — ф. № 4-МТП (річна);
зведені звіти — ф. 4-МТП (річна, зведена); ф. № 4-МТП (термінова).
Формування та контроль даних ф. № 4-МТР і нормативно-довідкової інформації (НДІ) здійснюються в такому порядку. На екран дисплея виводиться форма первинного документа, а з клавіатури вводиться набір даних шляхом заповнення порожніх вікон форми. Водночас із набором перевіряється допустимість значень реквізитів і правильність їх подання. Інформація, яка пройшла контроль, записується на машинний носій у робочу базу даних. Помилкові дані відображаються на екрані дисплея для необхідного коригування реквізитів. Коригування первинних документів і нормативно-довідкової інформації здійснюється шляхом поновлення, фізичного вилучення чи введення нових даних. Виправлені дані знову вносять до бази даних.
Помилковий запис фізично вилучається лише в тому разі, якщо помилку виявлено у ключовому реквізиті. Замість виявленого запису вводиться новий запис, який за своєю структурою відповідає первинному документу чи нормативно-довідковій інформації.
Вхідна інформація та НДІ в даній інформаційній системі включає типові форми документів і НДІ, базу даних первинної інформації та НДІ на машинних носіях.
Типові форми первинних документів і НДІ створюються на ПЕОМ за зразком бланків первинних документів. Водночас формується база даних первинної інформації, в якій зберігаються статистичні записи за звітний період.
Перелік та опис вхідних повідомлень наведено в табл. 4.14.

Під технологічним процесом розуміють сукупність технологічних операцій, здійснюваних у процесі функціонування автоматизованої інформаційної системи. Технологічна операція — це комплекс дій над інформацією, які виконуються на робочому місці економіста-статистика.
Технологічна схема розв’язання даної статистичної задачі передбачає виконання таких процедур: введення, нагромадження, коригування, оброблення цифрової та алфавітної інформації; формування статистичних звітів; видача на екран результатної інформації; роздруковування результатів за заданими формами.
Найбільш ефективною формою організації технологічного процесу оброблення інформації є оброблення її в умовах АРМ.
Технологічні аспекти застосування ПЕОМ у складі АРМ мають такі особливості та переваги:
оброблення даних виконується в місцях їх виникнення, в міру надходження;
підвищення гнучкості та надійності обчислювальних систем у цілому;
можливість оптимальної взаємодії людини з машиною, доступність обчислювальних засобів;
можливість для користувача мати інформаційну систему будь-якого абонента мережі;
розроблення технологій з підтримкою дій користувача як в методичному плані, так і під час виконання окремих операцій.
Розв’язанням задачі займаються працівники управлінь статистики, які обізнані у предметній області й мають навики роботи з ПЕОМ. Можна виділити такі основні функції цієї задачі, які становлять основу технологічного процесу збирання та оброблення інформації:
зчитування вхідних масивів, оброблення інформації для створення вихідних машинограм і вихідного масиву;
формування статистичних звітів;
формування і друкування вихідних машинограм.
Технологічний процес складається з таких операцій:
отримання від підприємств (організацій) звітів за ф. № 4-МТП (річна);
запуск системи;
запис первинної інформації від підприємств за ф. № 4-МТП (річна) у базу даних з відповідним контролем і коригуванням;
вибір режиму роботи залежно від необхідного запису (введення ознак для формування зведень і перевірка на правильність уведення і на наявність даних в інформаційних масивах за введеними ознаками, а також виведення отриманої інформації на друкування або на екран).
Інформаційну систему «Автоматизоване отримання статистичних звітностей про залишки та використання паливно-енергетичних ресурсів» за ф. № 4-МТП (річна) розроблено для відділів обласних управлінь статистики і Державного комітету статистики України. Ця система має можливість уведення та реєстрації первинних документів, які подаються відповідними юридичними особами, для подальшого їх використання у процесі формування вихідних статистичних звітів. Вихідна інформація надається на машинному носії та у вигляді поліграфічних видань, інших документів.
На АРМ формуються вихідні форми 1—13.

Якщо користувачеві необхідно сформувати інший звіт, якого немає в наявному списку, то він без проблем може його сформувати в цьому самому режимі роботи, вибравши в меню пункт «Створити».
По закінченні роботи з системою необхідно закрити ACCESS 7.0, клацнувши правою кнопкою «миші» в правому верхньому кутку на «хрестик», або в системному меню «Файл» вибрати пункт «Вихід» та вийти з програми.
При роботі даного програмного комплексу можуть виникати такі аварійні ситуації: збій у програмі; помилки в даних; відмова технічних засобів.
У разі збою у програмі необхідно запустити програму знову. Якщо збій повторюється, необхідно звернутися до розробника програмного забезпечення.
У випадку, коли знайдено помилку даних, не виявлену системою, необхідно виправити помилку засобами системи або відновити збережену на дискеті копію файлів БД.
При відмові технічних засобів необхідно звернутися до спеціаліста з технічного обслуговування.
Для безпеки збереження даних рекомендується робити резервні копії.
Первинним статистичним документом задачі за формою № 1-ПВ (місячна) є «Звіт з праці». Розроблення комплексу електронного оброблення статистичної інформації здійснюється на районному, обласному і державному рівнях. Передбачається можливість роботи в комп’ютерній мережі та можливість набору первинної інформації на кількох ПЕОМ.
Дата подання підприємствами статистичної звітності до РВС і до ОУС — на 7-й день після звітного місяця. Дата подання звітів РВС до ОУС — на 12-й день після звітного місяця. Дата подання даних електронною поштою з ОУС на ГМУС Держкомстату — на 17-й день після звітного періоду. Дата подання зведених таблиць з ГМУС до управління Держкомстату — на 19-й день після звітного періоду. Тривалість оброблення статистичної звітності на районному рівні — 4 дні, на обласному рівні — 9 днів, на державному рівні — 2 дні.
У районні відділи статистики інформація надходить від підприємств — складачів щомісячно на бланках звіту за ф. № 1-ПВ місячна поштою або кур’єром. Після введення в ПЕОМ довідника підприємств, який вводиться одноразово і в процесі роботи актуалізується, вводяться первинні звіти, які контролюються. З них формується вихідна інформація, яка використовується на районному рівні. Первинна інформація в електронному вигляді передається дискетою або по каналах зв’язку в обласне статистичне управління.
В обласні статистичні управління інформація надходить від підприємств — складачів звітів на бланках звіту за ф. № 1-ПВ місячна поштою або кур’єром; від РВС на ГМД або по каналах зв’язку в електронному вигляді. Після введення в ПЕОМ первинних звітів та первинної інформації, одержаної від РВС, в електронному вигляді формуються зведені звіти, які по каналах зв’язку передаються на державний рівень.
Мови програмування використовуються: на районному рівні — Clipper 5.2; на обласному рівні — Power Builder SQL Anywhere; на державному рівні — Power Builder SQL Anywhere.
Звіт з праці за місяць (ф. № 1-ПВ) включає коди: форм документів за ДКУД; організації-складача за ЄДРПОУ; території за КОАТУУ; галузі за ЗКГНГ; виду економічної діяльності за КВЕД; форми власності за КФВ; організаційно-правової форми господарювання за КОПФГ; міністерства, іншого центрального органу влади за СПОДУ; приватизації.
У першому розділі звіту «Чисельність працівників та фонд оплати праці» включено такі реквізити: назва показників, код рядка за звітний місяць, за період з початку року. До назви показників відносяться: середньооблікова чисельність усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб; фонд оплати праці всіх працівників, тис. грн; сума прибуткового податку, що нарахований з величини доходу всіх працівників, тис. грн; середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу, осіб; робочий час, за який нараховано заробітну плату штатним працівникам, усього людино-годин; з них відпрацьовано; фонд оплати праці штатних працівників, тис. грн.
У другому розділі звіту з праці ф. № 1-ПВ місячна «Заборгованість перед працівниками з виплати заробітної плати та допомоги по соціальному страхуванню» вказуються показники: сума заборгованості з виплати заробітної плати, всього тис. грн; з неї утворена в попередні роки; сума заборгованості з виплати заробітної плати штатним працівникам, тис. грн; облікова чисельність штатних працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, всього осіб; у тому числі за терміном утворення: до трьох місяців, від трьох до шести місяців, понад шість місяців; виплачено у звітному році в рахунок погашення заборгованості за попередні роки, тис. грн; сума заборгованості працівникам із виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, що утворена за рахунок власних коштів підприємства, тис. грн; коштів фонду соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, тис. грн; сума заборгованості потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, за рахунок коштів підприємства, тис. грн; сума заборгованості з виплати заробітної плати на перше січня 2002 року, тис. грн.
Вхідними формами на державному рівні може бути: звіт з праці місячний — електронна форма; вихідні форми, отримані на обласному рівні.
Результатом оброблення інформації є отримання таблиць відповідно до розділів ф. № 1-ПВ місячна. Вихідні таблиці мають назви. Для районного рівня складаються звіти:
Звіт з праці по видах діяльності промисловості району;
Звіт про стан виплати заробітної плати по видах економічної діяльності району;
Звіт про стан виплати заробітної плати по видах діяльності промисловості району.
Для обласного рівня складаються звіти.
Звіт з праці по видах економічної діяльності області, таблиця 1 м (обл.);
Звіт про стан виплати заробітної плати по видах економічної діяльності, таблиця 1 мз(обл.);
Звіт про стан виплати заробітної плати по районах, таблиця 1 мз (рай)(обл.);
Звіт з праці по районах, таблиця 1 м(рай)(обл.);
Звіт з праці по видах діяльності промисловості, таблиця 11 м (обл.);
Звіт про стан виплати заробітної плати по видах економічної діяльності, таблиця 15 мз(обл.);
Звіт про стан виплати заробітної плати по видах діяльності промисловості за формами власності, таблиця 16 мз (обл.).
Для державного рівня складаються звіти:
Звіт з праці по видах економічної діяльності України;
Звіт з праці по видах економічної діяльності промисловості України;
Звіт про стан виплати заробітної плати по видах економічної діяльності України;
Звіт про стан виплати заробітної плати по видах діяльності промисловості України;
Звіт з праці по регіонах України;
Звіт з праці по промисловості реґіонів України;
Звіт з праці по сільському господарству реґіонів України;
Звіт про стан виплати заробітної плати по сільському господарству регіонів України;
Звіт про стан виплати заробітної плати по видах економічної діяльності України за формами власності;
Звіт про стан виплати заробітної плати по видах діяльності промисловості України за формами власності;
Звіт про стан виплати заробітної плати по реґіонах України за формами власності;
Звіт про стан виплати заробітної плати по видах економічної діяльності на ВАТ України, з часткою державної власності понад 50 %;
Звіт про стан виплати заробітної плати по видах діяльності промисловості на ВАТ області, з часткою державної власності понад 50 %;
Звіт про стан виплати заробітної плати по реґіонах України на ВАТ, з часткою державної власності понад 50 %.
При обробленні звітів за ф. № 1-ПВ місячна використовується така нормативно-довідкова інформація.
Державні класифікатори: територій (області, району, міста) згідно з КОАТУУ; міністерств та відомств СПОДУ; форм власності КФВ; організаційно-правових форм господарювання КОПФГ; видів економічної діяльності КВЕД; галузей народного господарства ЗКГНГ.
Єдині класифікатори створюються на державному рівні та надсилаються реґіональним управлінням статистики у складі математичного забезпечення.
В органах статистики використовуються такі локальні довідники: довідник вихідної інформації по кодам економічної діяльності; довідник вихідної інформації по видах діяльності промисловості; довідник для формування бюлетенів по видах економічної діяльності; довідник для формування статистичних бюлетенів по видах діяльності промисловості; довідник відсотка кількості акцій, що належать державі на ВАТ; довідник підприємств та організацій. Довідник підприємств та організацій створюється на реґіональному рівні на базі класифікаційних даних підприємств, інші довідники створюються на державному рівні та надсилаються в складі програмного забезпечення.
Актуалізація довідників виконується з квартальною періодичністю відповідальними за розроблення звіту фахівцями обласних управлінь статистики на підставі змін і доповнень до відповідних класифікацій, які вносяться відділом класифікацій.
Довідник підприємства включає такі показники: код організації cкладача 9(10); ідентифікаційний код ЄДРПОУ 9(8); код території за КОАТУУ; код області 9(2); код району 9(2); код галузі за ЗКГНГ 9(5); код форми власності за КФВ 9(20); код організаційно-правової форми господарювання КОПФГ 9(3); код міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ 9(5); назва підприємства А(70); код виду економічної діяльності вхідної інформації за КВЕД 9(7); код міністерства для управлінь, відділів подвійного підпорядкування 9(5).
Кодування ідентифікаційного коду ЄДРПОУ, території, галузі, форми власності, організаційно-правової форми господарювання, міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, виду економічної діяльності здійснюються згідно з єдиними загальними класифікаторами.
У вигляді бази даних для оброблення інформації використовуються дані поточної звітності, а також дані попереднього періоду для контролю. Для отримання вихідної інформації використовуються дані зведених таблиць за попередній період і за відповідний період минулого року.
Збирання звітності та її проходження відбуваються в такомупорядку. Районні відділи статистики, які не мають ПЕОМ, отримують звіти на формах № 1-ПВ місячна, контролюють їх, сумують їх по міністерствах, галузях, формах власності та направляють в ОУС поштою або нарочним. На рівні районних відділів статистики, які мають ПЕОМ отримують звіти за ф. № 1-ПВ місячна від підприємств і організацій. Ці звіти записуються на ГМД у вигляді форми № 1-ПВ місячна. Проводиться контроль записаних форм.
Записана первинна інформація на формах передається на рівень ОУС на дискетах або по каналах зв’язку. Після цього для потреб місцевих керівних органів, а також для внутрішнього користування формується вихідна таблиця, звіт із праці за видами діяльності промисловості району.
В ОУС одержана інформація записується на ГМД, контролюється і формується зведена інформація у вигляді вихідних таблиць.
Зведена інформація направляється в ГМУС Держкомстату України по каналах зв’язку. На ГМУС одержана інформація від усіх ОУС контролюється і з неї формується зведена інформація на рівні держави у вигляді таблиць, передбачених для державного рівня.загрузка...