загрузка...
 
Фінансовий облік
Повернутись до змісту

Методологічно та організаційно бухгалтерський облік поділяється на фінансовий І управлінський Це дві галузі єдиної системи обліку, кожна з яких має своє призначення І відіграє свою роль в управлінні підприємством, у забезпеченні необхідною Інформацією різнопланових користувачів
Фінансовий облік— це сукупність правил та процедур, які забезпечують підготовку, оприлюднення Інформації про результати діяльності підприємства Організація фінансового обліку повинна забезпечити: суцільне, повне І безперервне відображення усіх господарських операцій, які відбулися за звітний період; складання встановленої фінансової (бухгалтерської) звітності; постачання необхідною та вірогідною Інформацією користувачів
Обєктами фінансового обліку, що відображаються як на синтетичних, так І на аналітичних рахунках, є:
- активи підприємства: основні засоби, нематеріальні активи, капітальні вкладення, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення, виробничі та товарні запаси, розрахунки з дебіторами, грошові кошти, Інші активи;
- джерела власних засобів: статутний фонд (капітал), резервний (страховий) фонд, фонди І резерви спеціального та цільового призначення, нерозподілений прибуток, Інші джерала власних засобів;
- зобовязання (пасиви) підприємства: довгострокові та короткострокові кредити банків І позикові кошти, розрахунки з кредиторами, Інші короткострокові зобовязання; витрати підприємств за їхніми елементами І доходи за їхніми видами;
- фінансові результати діяльності підприємств І їхній розподіл;
- господарські операції, повязані з процесами придбання ресурсів, виробництва та реалізації
Принципово важливим питанням фінансового обліку є методологія та організація обліку витрат І доходів Саме в цьому питанні проявляються відмінності побудови фінансового обліку
В Україні діє Інтегрований принцип відображення в обліку витрат, за яким елементи витрати в єдиному обліковому циклі групуються за цільовим призначенням (за замовленням, видами продукції тощо) Міжнародні стандарти рекомендують вести облік витрат за принципом «витрати — випуск», який уже застосовується в більшості країн з розвиненою ринковою економікою
За принципом «витрати — випуск» витрати у фінансовому обліку відображаються за елементами загалом по підприємству Як відомо,
елемент — це первинний, економічно однорідний вид витрат, який не може бути розкладений на складові частини на даному підприємстві Елемент витрат має зовнішнє походження, показує, що затрачено І скільки, не відображаючи цільового спрямування витрат
Доходи обліковуються за їхніми видами загалом по підприємству Розробляється детальна номенклатура доходів за їхніми видами І створюється відповідна система рахунків На цих рахунках накопичуються доходи підприємства впродовж звітного періоду (доходи від реалізації, фінансові доходи, позареалізаційні доходи та Ін)
Наприкінці звітного періоду (кварталу, року) доходи за звітний період порівнюються з витратами і визначається фінансовий результат
Фінансові результати звітного періоду
рахунки затрат рахунки доходів
- Матеріальні затрати - Доходи від реалізації
- Затрати на оплату праці - Фінаносві доходи
- Затрати на амортизацію - Позареалізаційні доходи
- Витрати по податках
За даними фінансового обліку складається фінансова (бухгалтерська) звітність підприємства, ця Інформація не є комерційною таємницею І призначена як для внутрішніх, так І зовнішніх користувачів
Принцип «витрати — випуск» дає змогу комплексно автоматизувати всі розділи фінансового обліку, в тому числі облік витрат І доходів та складання звітності, використовуючи стандартне програмне забезпечення Адже номенклатура елементів витрат І видів доходів є типовою, вона не залежить від особливостей організації та технології виробництва на підприємствах чи виду діяльності
Фінансовий облік здійснюється відповідно до принципів GAAP Фінансовий облік ведеться з метою підготовки фінансової звітності, яка включає в себе Баланс, Звіт про доходи, а також Звіт про зміни в фінансовому положенні (Звіт про рух грошових коштів) До цих документів до -даються також додатки, звернення президента компанії, огляд поглядів менеджерів щодо діяльності компанії тощозагрузка...