загрузка...
 
РОЗДІЛ III. ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУЛЮВАННЯ БЮДЖЕТНИХ ПРОГРАМ
Повернутись до змісту

3.1 Визначення бюджетних програм
Згідно з міжнародною методологією та практикою зарубіжних країн система планування бюджету на підставі програм - це система прийняття рішень щодо розробки, аналізу, впровадження програм та розподілу ресурсів, яка включає формування програм та складання бюджету.
1. Формування програм - це розробка, аналіз і відбір програм, які необхідно
реалізувати головним розпорядникам бюджетних коштів для досягнення цілей, визначених
на етапі стратегічного планування в програмних і прогнозних документах. На цьому етапі
головні розпорядники бюджетних коштів разом з галузевими управліннями Міністерства
фінансів розробляють програми, які вони повинні реалізовувати відповідно до програмних і
прогнозних документів уряду, визначають чіткі цілі, конкретні завдання та строки щодо їх
реалізації (однорічні або багаторічні програми). Тобто кожне міністерство, інший
центральний орган виконавчої влади повинні мати проект чіткого плану своєї діяльності на
короткостроковий (1 рік) та середньостроковий (від 3 до 5 років) періоди, який складається з
окремих програм.
2. Складання бюджету - це визначення та аналіз ресурсів, необхідних для реалізації
програми і відповідно досягнення поставлених цілей, та оцінка очікуваних результатів. На
цьому етапі головний розпорядник на підставі плану своєї діяльності на коротко- та
середньостроковий періоди більш чітко розподіляє людські, матеріальні та інші ресурси,
необхідні для виконання певної бюджетної програми, обраховує їх вартісну оцінку, і приводить
у відповідність до ресурсів бюджету. У результаті подається бюджетний запит Міністерству
фінансів для включення відповідної програми до бюджету. При цьому обсяг видатків на
відповідну бюджетну програму визначається, виходячи з результатів роботи головного
розпорядника у минулих та поточному роках, оцінки плану його діяльності на коротко- та
середньостроковий періоди щодо відповідності програмним і прогнозним документам уряду,
очікуваних результатів реалізації програми на плановий та наступні роки, та граничного обсягу
видатків головного розпорядника, доведеного Мінфіном.
Бюджетна програма - це систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети та завдань, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів відповідно до покладених на нього функцій.
Бюджетна програма за своїм змістом має відноситися до одного розділу функціональної класифікації, проте на відміну від функції, яка є загальною категорією, що визначає певний напрямок діяльності держави, бюджетна програма повинна мати чітко визначені мету і завдання окремого головного розпорядника, і давати можливість розробити показники виміру очікуваного результату в процесі їх досягнення.
Зупинимося докладніше на структурі коду програмної класифікації. Код програмної класифікації містить сім знаків, з яких:
1.1 частина коду (перша, друга і третя цифри коду) - показує головного розпорядника (відповідний код діючої відомчої класифікації видатків бюджету);
2. II частина коду (четверта цифра коду)—показує відповідальних виконавців у системі
головного розпорядника (якщо відповідальним виконавцем є безпосередньо структурний
підрозділ центрального апарату головного розпорядника бюджетних коштів - такою частиною
коду є цифра "1", щодо всіх інших відповідальних виконавців використовуються цифри від
"2" до "9");
3. III частина коду (п'ята і шоста цифри коду) - показує бюджетну програму, виконання
якої забезпечує один відповідальний виконавець. Якщо програма пов'язана з утриманням
апарату органів державної влади, ставляться цифри "01", для всіх інших бюджетних програм
- від "02" і далі залежно від номера бюджетної програми одного відповідального виконавця;
4. IV частина коду (сьома цифра коду) - показує напрям діяльності в одній бюджетній
програмі (код визначається цифрами від " 1" до "9"). У даний час з метою спрощення системи
і апробування її на практиці ця частина коду не застосовується (тому в даний час на цьому
місці цифра "О").
Обов'язковою умовою є прив'язка коду конкретної бюджетної програми до відповідного коду функціональної класифікації, що забезпечить можливість автоматичного групування показників бюджетних програм за функціональною класифікацією.
Застосування програмно-цільового методу передбачає розробку цілей та завдань бюджетної програми, напрямів її діяльності та показників результативності її виконання відповідно до місії головного розпорядника бюджетних коштів.
Головна мета діяльності (місія) головного розпорядника бюджетних коштів визначається як мета його існування, задля якої він здійснює свою діяльність, а також і користь або блага, які отримує від цієї діяльності суспільство.
Відповідно до головної мети діяльності (місії) та враховуючи стратегічні пріоритети, визначені урядом, головні розпорядники бюджетних коштів планують бюджетні програми, видатки на які можуть бути передбачені в проекті державного бюджету на наступний рік.
Слід підкреслити, що назва бюджетної програми повинна відображати її основну суть. Назва кожного коду програмної класифікації (назва бюджетної програми) повинна бути єдиною, не може повторюватися, тобто має відрізнятися від інших назв кодів програмної класифікації (назв бюджетних програм).
Наприклад, до 2002 року діяв код функціональної класифікації 070602 "Вищі заклади освіти ПІ - IV рівня акредитації". При складанні бюджету на 2002 рік для тих головних розпорядників коштів, які мали видатки на зазначені цілі, було введено бюджетну програму "Підготовка кадрів вищими навчальними закладами освіти III - IVрівня акредитації". Але при цьому зазначалось, що для кожного головного розпорядника буде визначена власна неповторна назва програми. Наприклад, для Міністерства аграрної політики України програма має назву "Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами освіти III - IVрівня акредитації".
Також слід зауважити, що назва програми повинна бути:
• конкретною і чіткою;
• зрозумілою не тільки для людей, що ознайомлені із даною темою, але і для
широкого загалу;
• лаконічною, тому що в іншому випадку вона вже буде відображати скоріше або
напрямки діяльності, або мету програми.
Найважливішим при формуванні бюджетних програм є визначення основної мети виконання бюджетної програми та головних завдань на поточний та наступні бюджетні роки.
Мета бюджетної програми відображає законодавчо визначені основні цілі, яких необхідно досягти у результаті виконання конкретної бюджетної програми. Мета бюджетної програми обов'язково повинна узгоджуватися із місією головного розпорядника. Вона залишається однаковою протягом років і, як правило, програма має лише одну мету (хоча бувають винятки).
загрузка...