загрузка...
 
3.3 Напрями діяльності
Повернутись до змісту
Одним з елементів складання бюджетної програми е визначення напрямів діяльності.
Напрями діяльності - це конкретні види дій у рамках програми, спрямовані на виконання завдань програми.
Прикладами напрямів діяльності у програмі "Постачання питної води населенню" може бути "Проведення хімічних тестувань якості води ", "Побудова та ремонт нових водопроводів ", "Побудова та ремонт водоочисних споруд. "
При складанні бюджетної програми важливо чітко окреслити напрями діяльності в рамках цієї програми. Це дозволить відстежити основні напрями витрачання бюджетних коштів під час планування та аналізу виконання показників видатків бюджетних програм, оскільки напрями діяльності бюджетної програми відображатимуть:
1. вид діяльності, який здійснює головний розпорядник бюджетних коштів, і
його головне призначення;
2. яких цілей намагається досягнути у своїй діяльності головний розпорядник
бюджетних коштів;
3. яким чином він намагається це здійснювати (які заходи вживаються).
Відображення видатків за бюджетною програмою у розрізі напрямів її реалізації сприяє прийняттю більш раціональних рішень щодо необхідності та доцільності здійснення цих видатків за рахунок коштів державного бюджету. Ця чітка картина, у свою чергу, сприяє створенню такого клімату для розробки політики, в якому стає можливим приймати більш раціональні фінансові рішення стосовно рівня та складу видатків бюджету. Перелік напрямів діяльності забезпечує реалізацію бюджетної програми в межах тих коштів, які виділяються на її виконання. Це означає, що напрями діяльності вказують на різноманітні дії, які мають забезпечити досягнення мети в результаті виконання головним розпорядником певної бюджетної програми, тому вони не повинні суттєво змінюватися з року в рік, за виключенням, коли бюджетна програма чи окремі напрями у складі бюджетної програми мають періодичний характер, або закінчується термін їх виконання, або в результаті прийняття нового законодавства виникають нові програми діяльності у складі існуючої бюджетної програми.
Важливо не плутати "напрями діяльності" з економічною класифікацією видатків бюджету, тому що розподіл програмних видатків за економічною природою проведення операцій не описує напрями діяльності. Останні об'єднують в собі декілька економічних категорій витрат для досягнення певного результату.
Отже, напрями діяльності вказують на ті дії, здійснення яких забезпечує досягнення мети.
При заповненні головними розпорядниками бюджетних запитів проект загальних і спеціальних видатків на відповідний рік заповнюється за напрямами діяльності.
При плануванні показників за бюджетними програмами та наступній їх конкретизації за напрямами діяльності слід звернути увагу на те, що бюджетна програма повинна відповідати основним функціям головного розпорядника, про що йшлося раніше. Це означає, що реалізація програми повинна відбуватися у межах компетенції того, хто її виконуватиме. Причому це стосується як головного розпорядника в цілому, так і відповідальних виконавців по кожній бюджетній програмі в системі головного розпорядника.
Разом з тим слід ретельно проаналізувати, які завдання ставляться перед розпорядником і для чого йому потрібно планувати видатки з державного бюджету за певними бюджетними програмами. Останні повинні відображати завдання і функції такого головного розпорядника. Окрім того, якщо є якісь заходи, які безпосередньо не відносяться до компетенції розпорядника, але без них неможливо реалізувати власне саму бюджетну програму, то такі заходи можна відобразити як напрями діяльності за бюджетною програмою та надати відповідні обґрунтування (наприклад, навести нормативно-правові акти, які регулюють діяльність розпорядника та описують заходи, необхідні для реалізації програми: постанови, розроблені процедури тощо).
Наприклад, програма щодо фінансової підтримки державних ансамблів не повинна проводитися іншим розпорядником бюджетних коштів, крім розпорядника, до функцій якого належить діяльність у сфері культури та мистецтв. Або інший приклад - програма щодо збереження природно-заповідного фонду в певних місцевостях має бути віднесена до діяльності Міністерства екології та природних ресурсів України, оскільки саме це міністерство відповідно до своїх функцій має здійснювати роботу щодо реалізації зазначеної бюджетної програми. У той же час, якщо виконання програм все ж таки закріплюється за іншим головним розпорядником (відповідальним виконавцем), то така діяльність може відображатися як напрям діяльності у межах, програми. Скажімо, у другому випадку, коли йдеться про збереження природно-заповідного фонду, такі заходи можна визначити як напрями діяльності у складі бюджетної програми, наприклад, оздоровлення та відпочинок працівників у системі такого розпорядника. Але такі випадки частіше є небажаними і поодинокими, тому при розробці переліку та показників бюджетних програм на відповідний рік важливо чітко визначатися щодо переліку бюджетних програм та відповідних напрямів діяльності, які б належали до сфери відповідальності конкретного розпорядника бюджетних коштів.загрузка...