загрузка...
 
РОЗДІЛ V. ЗАПОВНЕННЯ ФОРМ БЮДЖЕТНИХ ЗАПИТІВ ДО ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ на 2003 рік
Повернутись до змісту
Інструкція стосовно заповнення форм бюджетного запиту до проекту державного бюджету на 2003 рік
Форми бюджетного запиту на 2003 рік мають такі особливості порівняно з відповідними формами на 2002 рік:
1. для забезпечення подальшого впровадження елементів середньострокового
бюджетного планування встановлюються певні обмеження щодо складання головними
розпорядниками прогнозу видатків на 2004 - 2006 роки, що надасть можливість головному
розпоряднику краще планувати свою діяльність та розвиток у наступні роки та дозволить
розробити реалістичний прогноз видатків державного бюджету на цей період, виходячи з
наявних ресурсів держави;
2. пропонується здійснити прогноз власних надходжень бюджетних установ до
спеціального фонду в розрізі детальних кодів класифікації доходів, затвердженої наказом
Міністерства фінансів від 27.12.2001 № 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження";
3. передбачається перелік напрямів діяльності, запропонований головним
розпорядником у бюджетних запитах на 2002 рік, та можливість його вдосконалення, що
дозволить у майбутньому порівнювати бюджетні програми за напрямами діяльності;
4. передбачено базовий перелік результативних показників, розроблений на підставі
результативних показників, наведених головними розпорядниками у бюджетних запитах на
2002 рік, що дозволить проаналізувати економічний ефект від використання бюджетних коштів
на реалізацію програми;
5. з метою більш якісної підготовки головними розпорядниками бюджетних запитів
на 2003 рік та проведення аналізу динаміки та структури чисельності зайнятих у бюджетних
установах, в тому числі за категоріями, передбачено базовий перелік категорій працівників
для заповнення пункту 9 Форми 2003-2.
Граничний обсяг загальних видатків на 2003 рік доводиться до головного розпорядника в цілому, що дасть можливість головному розпоряднику здійснити розподіл граничного обсягу за програмами з урахуванням пріоритетних напрямів своєї діяльності. Виключення складають тільки доведені в межах сумарного граничного обсягу в цілому по головному розпоряднику граничні обсяги видатків стосовно утримання апаратів органів державної влади (не дозволяється збільшувати).
При цьому обсяг спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно, виходячи із звітних даних за 2001 рік, планових показників на 2002 рік та очікуваного виконання в 2002 році, прогнозних показників на 2003 - 2006 роки. Формування дохідної частини спеціального фонду здійснюється згідно з пунктом 17 постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".
Форми складаються послідовно, тобто форма 2003-2 складається на підставі показників форми 2003-1, і лише після їх заповнення в разі необхідності заповнюється форма 2003-3.
Звітні дані за 2001 рік (що планувались за шестизначними кодами функціональної класифікації, діючої до 1 січня 2002 року) повинні бути приведені у відповідність до програмної класифікації, тобто вони повинні бути розподілені за бюджетними програмами, які здійснюються в 2002 році, а в разі їх відсутності в 2002 та 2003 роках - потрібно відобразити окремою бюджетною програмою (для аналізу і співставлення у формі 2003-1).
Для аналізу показників, які застосовуються у формах бюджетного запиту на 2003 рік, використовують дані звіту за 2001 рік (поданого органам Державного казначейства) та показники, які затверджені розписом Державного бюджету України на 2002 рік (без урахування внесених змін, крім структурних змін у системі головного розпорядника, наприклад, виділення відповідального структурного підрозділу із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником).У формах видатки на 2003 рік розписуються за наступною економічною класифікацією: 1110,1120,1130,1140,1150,1160,1170,1200,1310,1320,1340,1350,2110, 2120, 2130, 2200, 2300, 2410, 2420, 2430, 2440, 3000, 4000. При підготовці інформації за 2001 рік показники видатків за кодами економічної класифікації необхідно привести у відповідність до кодів економічної класифікації, затвердженої додатком 1 до наказу Міністерства фінансів України від 27.12.2001 № 604 "Про бюджетну класифікацію та її запровадження".
Всі показники повинні бути відображені в тисячах гривень з округленням до десятої (для прикладу 52,8 тис. грн.).
Розподіл граничного обсягу видатків за бюджетними програмами повинен забезпечувати належне виконання основних завдань головного розпорядника, виходячи з пріоритетів, визначених Урядом на 2003 - 2006 роки. Такий розподіл повинен врахувати необхідність зменшення рівня заборгованості минулих періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов'язаннями 2003 року.
Якщо головний розпорядник у своєму бюджетному запиті подасть такий розподіл граничного обсягу загальних видатків на 2003 рік, структура якого не забезпечує мінімально необхідний рівень функціонування цього головного розпорядника (наприклад, більшість коштів планується направити на оплату праці, а на утримання установи та оплату комунальних послуг і енергоносіїв тощо - в недостатніх обсягах), Мінфін має право повернути такий бюджетний запит цьому головному розпоряднику для приведення його у відповідність до даної вимоги. У разі невиконання головним розпорядником зазначених вимог, Міністерство фінансів має право самостійно внести необхідні корективи в бюджетний запит, повідомивши про це головного розпорядника.
Бюджетні запити на 2003 рік повинні складатися всіма розпорядниками і подаватися головними розпорядниками до Міністерства фінансів.
Головний розпорядник несе відповідальність за своєчасність подання, достовірність, зміст та повноту інформації бюджетного запиту.
У разі несвоєчасного подання бюджетного запиту на 2003 рік, що є бюджетним правопорушенням, Міністерство фінансів, керуючись статтею 124 Бюджетного кодексу України,
може складати протокол про бюджетне правопорушення згідно з наказом Міністерства фінансів від 26.02.2002 № 129, зареєстрованим у Мін’юсті від 01.03.2002 за № 213/6501, і застосовувати до головного розпорядника відповідні стягнення.
У разі надання необґрунтованих або складених з порушенням вимог цієї Інструкції бюджетних запитів до проекту державного бюджету на 2003 рік відповідні видатки не можуть бути включені до проекту державного бюджету на 2003 рік.
На підставі даних, наведених у формах бюджетних запитів, комітети Верховної Ради України будуть приймати рішення щодо доцільності затвердження відповідних видатків.
Бюджетний запит на 2003 рік - загальний (Форма 2003-1)
Форма 2003-1 призначена для наведення узагальненого запиту по головному розпоряднику.
Форма 2003-1 передбачає здійснення чіткого формулювання мети діяльності головного розпорядника; розподілу головним розпорядником граничних обсягів видатків загального фонду на 2003 рік та складання прогнозу видатків загального фонду на 2004 - 2006 роки в розрізі бюджетних програм та відповідальних виконавців; письмового пояснення такого розподілу і результатів, яких головний розпорядник має досягти у 2003 та наступних роках, та які з бюджетних програм є пріоритетними.
Вона повинна містити наступну інформацію.
Пункт 2 - необхідно висвітлити мету діяльності головного розпорядника коштів та привести нормативно-правові акти, на підставі яких здійснюється його діяльність.
Мета діяльності головного розпорядника - це те, чого він намагається досягнути шляхом здійснення всіх своїх бюджетних програм.
При визначенні мети діяльності необхідно: 1) враховувати визначені нормативними актами пріоритетні напрями розвитку відповідної галузі; 2) формулювати чітко та лаконічно; 3) пов'язувати з досягненням певного результату; 4) охоплювати всю діяльність головного розпорядника. Наприклад, виходячи із вищезазначеного, по Міністерству освіти і науки можна визначити наступну мету діяльності (місію): "забезпечити реалізацію права кожного громадянина на освіту згідно з Конституцією України, яка передбачає доступність дошкільної, професійно-технічної, повної загальної середньої освіти та її обов'язковість, а також: здобуття освіти у вищих навчальних закладах та розвиток вітчизняного наукового потенціалу ".
Пункт 3 містить інформацію про розподіл головним розпорядником граничного обсягу видатків загального фонду на 2003 рік, доведеного Мінфіном, та прогноз видатків загального фонду на 2004 - 2006 роки за бюджетними програмами. При введенні у колонку 1 коду програмної класифікації автоматично будуть проставлені у колонках 2-4, 6 відповідно найменування бюджетної програми, назва відповідального виконавця, код функціональної класифікації, до якого належить бюджетна програма, та обсяг видатків загального фонду, затверджений на 2002 рік. (Див. програмне забезпечення АІС "Держбюджет"—>"3віти"—>Довідники" —>Функціональна класифікація видатків" та "Звіти'—>Довідники"—>Програмна класифікація (універсальний)").
При цьому не дозволяється збільшувати граничний обсяг видатків загального фонду на 2003 рік за бюджетними програмами "Керівництво та управління у сфері..." з кодами 01 (III частина коду програмної класифікації). Виключенням може бути збільшення зазначених видатків за обов'язковим погодженням Мінфіну в результаті врахування головним розпорядником додаткових видатків в межах доведеного граничного обсягу проти розрахованих Мінфіном на виконання робіт, пов'язаних з адаптацією законодавства України до законодавства ЄС.
Щодо заповнення зазначеної таблиці стосовно загальних видатків у колонках 5,6,7:
звіт (кол.5) - касові видатки загального фонду відповідно до звіту за 2001 рік, поданого Державному казначейству, приведені у відповідність до програмної класифікації;
затверджено (кол.6) - асигнування загального фонду на 2002 рік, затверджені розписом Державного бюджету України на 2002 рік від 9 лютого 2002 року (без урахування внесених змін, крім структурних змін у системі головного розпорядника, наприклад, виділення відповідального структурного підрозділу із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником) - заповнюється автоматично;
проект (кол.7) - розподіл граничного обсягу видатків загального фонду на 2003 рік за бюджетними програмами. При цьому граничний обсяг видатків, що склався по рядку "Всього" у графі 7, не повинен перевищувати доведеного Мінфіном граничного обсягу видатків загального фонду на 2003 рік по головному розпоряднику в цілому:
прогноз на 2004 - 2006роки (колонки 8-Ю) - прогнозні обсяги видатків загального фонду за бюджетною програмою на наступні роки.
При визначенні видатків на бюджетну програму на плановий рік кожен головний розпорядник повинен оцінити необхідні і можливі бюджетні ресурси для її продовження у наступних за плановим роках, очікуваний результат і вплив від впровадження бюджетної програми у плановому році на обсяг відповідних видатків у наступні періоди. При цьому прогнозні обсяги загальних видатків на наступні роки повинні розраховуватися, виходячи із затверджених видатків на 2002 рік, з урахуванням можливих структурних змін в діяльності головного розпорядника.
При розробці прогнозу видатків загального фонду державного бюджету на 2004 - 2006 роки головні розпорядники повинні враховувати лише такі зміни проти відповідних видатків, затверджених на 2002 рік у визначеній послідовності:
1.1. Зменшення видатків державного бюджету, які, починаючи з 2004,2005 та
2006 років, не потрібно планувати в бюджеті у зв'язку зі зміною законодавства, закінченням/
періодичністю дії програми, разом з відповідними обґрунтуваннями (наприклад, видатки на
виконання державної цільової програми, що виконується в межах бюджетної програми, термін
виконання якої закінчується в плановому році згідно із законодавством; видатки на проведення
виборів народних депутатів України, участь в олімпіадах тощо)',
1.2. Перелік та обсяги видатків державного бюджету на 2004 - 2006 роки, зміна обсягів
яких відбувається у зв'язку зі змінами показників, що впливають на розрахунок видатків,
такими як курс гривні до долара США /впливає тільки на ті видатки, які здійснюються в іноземній
валюті, такі як обслуговування зовнішнього боргу, внески до бюджету ООН, функціонування
закордонних дипломатичних установ України тощо/ (прогнозний курс на 2004 рік - _, грн. за
1 долар США, на 2005 рік - _, , на 2006 рік - _, ), контингент отримувачів пенсій, пільг,
допомог та інших виплат з державного бюджету, закінчення будівництва/ ремонту адміністративного будинку тощо, разом з детальними розрахунками і обґрунтуваннями;
1.3. Індексація видатків у зв'язку із зміною індексу споживчих цін (%): 2004 рік -
106,4, 2005 рік - 105,0,2006 рік - 104,0;
Перелік та обсяги нових видів видатків державного бюджету на 2004,2005 та
2006 роки, які потребують асигнувань з державного бюджету в 2004 - 2006 роках відповідно
до вже прийнятого законодавства або у зв'язку з періодичністю виконання певних програм, разом з детальними розрахунками і обґрунтуваннями (наприклад, видатки на виконання державної цільової програми, що передбачається виконувати в межах бюджетної програми, термін виконання якої починається у плановому році згідно із законодавством; видатки на проведення виборів народних депутатів України, участь в олімпіадах тощо).
При цьому загальний обсяг прогнозних видатків загального фонду на 2004 -2006 роки не повинен перевищувати доведеного граничного обсягу загальних видатків на 2003 рік з урахуванням відповідних індексів інфляції.
Всі пропозиції щодо прогнозних обсягів загальних видатків на 2004 - 2006 роки, які перевищують доведений граничний обсяг загальних видатків на 2003 рік з урахуванням відповідних індексів інфляції, головні розпорядники заповнюють у пункті 2 Форми 2003-3.
У пункті 4 потрібно ґрунтовно та в стислій формі пояснити запропонований у пункті З розподіл граничного обсягу загальних видатків на 2003 рік за бюджетними програмами, вказавши його критерії.
В основу пояснень покласти аналіз результатів, що були досягнуті в попередні роки, та оцінку очікуваних результатів у 2002 - 2003 роках (привести вагомі аргументи щодо ефективного використання коштів, які пропонується включити до державного бюджету в межах граничного обсягу загальних видатків). Пояснення щодо очікуваних результатів повинні бути узгоджені із визначеною метою діяльності головного розпорядника.
Привести перелік бюджетних програм, визначених головним розпорядником пріоритетними.
Порівняти розподіл видатків за бюджетними програмами на 2003 рік з визначеними на 2001 і 2002 роки. У разі зміни пріоритетів дати пояснення щодо цих змін та привести обґрунтування проведеного перерозподілу: необхідність реалізації нової програми, прийняття нового законодавства, скорочення неефективно діючих підрозділів, зміна структури в галузі тощо.
У пункті 5 потрібно ґрунтовно та в стислій формі пояснити запропонований у пункті З прогнозний обсяг видатків на 2004 - 2006 роки за бюджетними програмами, вказавши його критерії. Пояснення надати щодо кожної запропонованої зміни прогнозного обсягу видатків на 2004 - 2006 роки проти видатків на 2002 рік згідно з переліком, наведеним у поясненнях до заповнення колонок 8-Ю Форми 2003-1.
Порівняти розподіл прогнозних видатків за бюджетними програмами на 2004 -2006 роки з визначеними на 2002 і 2003 роки. У разі зміни пріоритетів дати пояснення щодо цих змін та привести обґрунтування проведеного перерозподілу: необхідність реалізації нової програми, прийняття нового законодавства, скорочення неефективно діючих підрозділів, зміна структури в галузі тощо.
Бюджетний запит на 2003 рік - індивідуальний (Форма 2003-2)
Форма 2003-2 є логічним продовженням форми 2003-1, оскільки повинна містити ґрунтовний виклад розподілених граничних обсягів видатків на 2003 рік по кожній бюджетній програмі.
Мета форми - представити всебічне, якісне та змістовне викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на 2003 по бюджетній програмі для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності включення до проекту державного бюджету на 2003 рік (визначення пріоритетності тощо), а також здійснити прогноз надходжень спеціального фонду за відповідною бюджетною програмою на 2004 - 2006 роки.
У пункті 3 вказати нормативно-правові акти, на підставі яких здійснюється виконання бюджетної програми, та визначити мету і завдання, на досягнення яких спрямована бюджетна програма. Ці пояснення повинні узгоджуватись з поясненнями до пунктів 2, 4 та 5 форми 2003-1.
Мета - широке визначення того, чого необхідно досягти в результаті реалізації бюджетної програми. Наприклад, "забезпечення випуску висококваліфікованих медичних спеціалістів для надання якісних медичних послуги та вироблення якісної медичної продукції".
Завдання може представляти собою короткострокову, конкретну та вимірну ціль програми, як, наприклад, "випустити 300 лікарів та 2000 молодшого медичного персоналу".
У пункті 4 приводяться всі надходження на виконання бюджетної програми:
• стосовно надходжень із загального фонду бюджету - у рядку "Надходження
із загального фонду бюджету" у колонках 3, 6, 9 автоматично будуть про¬
ставлені показники, які приведені у пункті 3 форми 2003-1 у рядку відпо¬
відної програми по колонках 5,6, 7, 8,9,10;
• стосовно надходжень із спеціального фонду бюджету.
Підпункт 4.1.
Необхідно привести дані щодо кожного виду надходжень до спеціального фонду за таким переліком: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціо¬нальними повноваженнями (код 24121100); кошти, що отримуються бюджетними установами від господарської та/або виробничої діяльності (код 24121200); плата за оренду майна бюджетних установ (код 24121300); кошти, що отримуються бюджетними установами від реалізації майна (код 24121400); гранти та дарунки, отримані бюджетними установами (код 24122100) [не відображається план на 2002 - 2003 роки, а тільки факт 2001 року]; кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень (код 24122200), інші доходи спеціального фонду (які визначені статтею 31 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" та статтями 8,15,16 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" і які передбачається отримувати у 2003 році); при цьому в кол.4 (2001 рік (звіт) показники заповнюються тільки в розрізі двох видів власних надходжень, які діяли в 2001 році, з цією метою умовно відносяться відповідно на коди 24121100 та 24122200. Кошти, залучені державою для реалізації інвестиційних та інституційних проектів, відображаються по коду класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання 501100). При визначенні загального підсумку по рядку "ВСЬОГО" за 2001 рік додається різниця між залишками коштів на початок року (код 405100) - на кінець року (код 405200).
У колонках 4,7,10 показники навести таким чином:
звіт (кол.4) - обсяг надходжень до спеціального фонду для виконання бюджетної програми за 2001 рік в цілому по головному розпоряднику відповідно до звіту за 2001 рік, поданого Державному казначейству, приведений у відповідність до програмної класифікації;
затверджено (кол.7) - обсяг надходжень до спеціального фонду для виконання бюджетної програми на 2002 рік, затверджений розписом Державного бюджету України на 2002 рік (без урахування внесених змін, крім структурних змін у системі головного розпорядника, наприклад, виділення відповідального структурного підрозділу із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником) - заповнюється автоматично, за винятком власних надходжень бюджетних установ, які в розпису затверджено за групуючими кодами доходів. Тому необхідно здійснити їх розподіл за детальними кодами (див. Пояснення щодо груп власних надходжень та напрямів використання):
проект (кол. 10) - проект обсягу надходжень до спеціального фонду для виконання даної бюджетної програми на 2003 рік в цілому по головному розпоряднику.
Підпункт 4.2.
Необхідно привести дані що до прогнозних обсягів надходжень до спеціального фонду для виконання даної бюджетної програми на 2004 - 2006 роки в цілому по головному розпоряднику в розрізі кожного виду надходжень до спеціального фонду за таким переліком: плата за послуги, що надаються бюджетними установами (код 24121000), інші джерела власних надходжень бюджетних установ (код 24122000), інші доходи спеціального фонду (які визначені статтею 31 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" та статтями 8,15,16 Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік" і які передбачається отримувати у 2004 - 2006 роках); при цьому кошти, залучені державою для реалізації інвестиційних та інституційних проектів, відображаються по коду класифікації фінансування бюджету та за типом боргового зобов'язання 501100).
Пояснення щодо груп власних надходжень та напрямів їх використання
Власні надходження бюджетних установ поділяються на дві групи.


загрузка...