загрузка...
 
2. Інші джерела власних надходжень бюджетних установ.
Повернутись до змісту
Цю групу утворюють кошти, перераховані бюджетним установам на виконання окремих доручень, а також гранти, дарунки (благодійні внески). Вони не мають постійного характеру і плануються лише у випадках, що попередньо обумовлені (рішеннями Кабінету Міністрів України, укладеними угодами, в тому числі міжнародними, календарними планами проведення централізованих заходів тощо).
Ця група поділяється на такі підгрупи:
2.1. Гранти та дарунки, отримані бюджетними установами (код 24122100).
Сюди відносяться всі види добровільної безповоротної та безоплатної допомоги у вигляді майна. Гранти, дарунки, пожертви, благодійні внески, у тому числі внески від спонсорів та меценатів.
Гранти являють собою фінансові ресурси, що надаються донором реципієнту на безповоротній основі та спрямовуються на реалізацію цілей, визначених програмою надання гранта, проектом міжнародної технічної допомоги тощо.
2.2. Кошти, що отримуються бюджетними установами на виконання окремих доручень (код 24122200).
Це кошти, що надійшли бюджетній установі від підприємств, організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ на виконання конкретно обумовлених доручень і мають витрачатися саме на цю мету.
Сюди також відносяться інвестиції, що згідно з чинним законодавством отримують бюджетні установи, в тому числі на будівництво житла.
Власні надходження бюджетних установ використовуються відповідно до закону про Державний бюджет України чи рішення про місцевий бюджет за такими напрямами:
стосовно підгрупи 1.1 - на покриття витрат, пов'язаних з організацією та наданням зазначених послуг;
стосовно підгрупи 1.2 - на організацію зазначеної діяльності, а також на господарські видатки бюджетних установ;
стосовно підгрупи 1.3 - на утримання, обладнання, ремонт майна бюджетних установ;
стосовно підгрупи 1.4 - на ремонт, модернізацію чи придбання нових необоротних активів (крім будівель і споруд) та матеріальних цінностей; на покриття витрат, пов'язаних з організацією збирання і транспортування зазначених матеріалів на приймальні пункти; на преміювання осіб, які безпосередньо зайняті збиранням брухту та відходів, а також на господарські потреби бюджетних установ.
стосовно групи 2 - за спеціально визначеними напрямами при надходженні таких коштів.


При цьому необхідно забезпечити реальне планування показників надходжень до спеціального фонду, виходячи з показників їх фактичних надходжень за останній період (минулий та поточний роки).
Слід відмітити, що сума загальних обсягів надходжень до спеціального фонду в 2001 -2003 роках та обсяг спеціальних видатків в 2001 - 2003 роках повинні співпадати, а тому підсумкові показники в рядку "ВСЬОГО" у відповідних графах у підпункті 4.1 та підсумкові показники в рядку "ВСЬОГО" по відповідних колонках у пункті 5 мають бути однаковими.
У пункті 5 в таблицю викладу запиту видатків по бюджетній програмі необхідно внести показники видатків за економічною класифікацією, а саме
• стосовно загальних видатків - видатки у колонках 3,6,9 у рядку "ВСЬОГО" повинні дорівнювати відповідним сумам, визначеним у колонках 5,6,7 пункту 3 форми 2003-1 для відповідної бюджетної програми і сумам, визначеним у колонках 3,6,9 пункту 4 форми 2003-2.
Звіт (кол.З) - касові видатки загального фонду відповідно до звіту за 2001 рік, поданого Державному казначейству, приведені у відповідність до програмної класифікації;
затверджено (кол.6) - асигнування загального фонду на 2002 рік, затверджені розписом Державного бюджету України на 2002 рік від 9 лютого 2002 року (без урахування внесених змін, крім структурних змін у системі головного розпорядника, наприклад, виділення відповідального структурного підрозділу із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником) - заповнюється автоматично;
проект (кол.9) - проект видатків на 2003 рік виходячи з доведеного граничного обсягу в цілому по головному розпоряднику;
• стосовно спеціальних видатків:
звіт (кол.4) - касові видатки спеціального фонду у 2001 році відповідно до звіту, поданого Державному казначейству, приведені у відповідність до програмної класифікації;
затверджено (кол.7) - асигнування спеціального фонду, затверджені розписом Державного бюджету України на 2002 рік від 9 лютого 2002 року (без урахування внесених змін, крім структурних змін у системі головного розпорядника, наприклад, виділення відповідального структурного підрозділу із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником) - заповнюється автоматично;
проект (кол.10) - проект видатків спеціального фонду по відповідній бюджетній програмі, яку передбачається проводити у 2003 році.
У пункті 6 визначається перелік напрямів діяльності, виконання яких забезпечує реалізацію цієї бюджетної програми:
у графі 2 - назва напряму діяльності (вибирається із наведеного переліку, в разі необхідності -доповнюється новим записом);
у графі 3 - проект загальних видатків на 2003 рік за напрямами діяльності, виходячи з граничного обсягу на 2003 рік;
у графі 4 - проект спеціальних видатків на 2003 рік за напрямами діяльності, обрахованих головним розпорядником на 2003 рік.
Показники видатків у підсумковому рядку "ВСЬОГО" у пункті 6 по відповідних колонках повинні відповідати показникам видатків у підсумковому рядку "ВСЬОГО", приведеному у пункті 5 по відповідних колонках.
Напрями діяльності вказують на різноманітні дії, які мають забезпечити досягнення мети в результаті виконання головним розпорядником певної бюджетної програми, тому вони не повинні суттєво змінюватися з року в рік, за виключенням, коли бюджетна програма або окремі напрями у складі бюджетної програми мають періодичний характер, закінчується термін їх виконання, або в результаті прийняття нового законодавства виникають нові напрями діяльності у складі існуючої бюджетної програми.
Виходячи з вищенаведеного та з метою забезпечення порівнянності показників, у пункті 6 форми 2003-2 наведено перелік напрямів діяльності згідно з переліком, запропонованим головним розпорядником при підготовці бюджетних запитів на 2002 рік, за яким головним розпорядникам слід заповнювати відповідні прогнозні показники на 2003 рік. У разі необхідності головний розпорядник не заповнює окремі записи та/або доповнює цей перелік новими записами, в тому числі виходячи з переліку державних цільових програм, які виконуються головним розпорядником в межах бюджетної програми (пункт 10 Форми 2003-2).
У разі об'єднання декількох бюджетних програм, напрями діяльності, заповнені головним розпорядником у бюджетних запитах на 2002 рік, наведені за кожною з бюджетних програм, що пропонується до об'єднання, наведено у бюджетній програмі, в яку вони об'єднуються.
У разі розщеплення однієї бюджетної програми на декілька, за кожною такою бюджетною програмою наведено перелік напрямів діяльності, заповнений головним розпорядником у бюджетному запиті на 2002 рік за бюджетною програмою, що пропонується до розщеплення. При заповненні цих показників за кожною з розщеплених бюджетних програм головному розпоряднику слід використовувати тільки ті напрями діяльності, які стосуються саме цієї програми.
При цьому головний розпорядник має можливість у разі необхідності доповнити існуючий перелік напрямів діяльності новими.
У разі, якщо у головного розпорядника з'являється нова бюджетна програма, напрями діяльності визначаються і заповнюються самостійно.
При визначенні напрямів діяльності не треба змішувати їх з економічною класифікацією видатків та використовувати економічну класифікацію для опису напрямів діяльності. Економічна класифікація впорядковує витрати за економічною природою проведених операцій, а діяльність здійснюється шляхом застосування декількох економічних категорій витрат для досягнення певного результату. Напрями діяльності вказують на різноманітні дії, які мають забезпечити досягнення мети.
Наприклад, "забезпечення навчального процесу в молодших класах" - напрям діяльності, забезпечуючи виконання якого працівники отримують заробітну плату, витрачають певні матеріали, що є економічними категоріями. Напрями діяльності, що здійснюються за рахунок коштів спеціального фонду, повинні узгоджуватися з основними напрямами діяльності, які забезпечують реалізацію програми.
Пункт 7 - заповнити результативні показники за наведеним базовим переліком, що дасть можливість здійснити оцінку використання коштів на виконання бюджетної програми для досягнення її мети та завдань, визначених головним розпорядником.
Базовий перелік результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, наведено з метою удосконалення здійснення оцінки використання коштів на виконання бюджетних програм, забезпечення офіційного підтвердження результативних показників, підвищення відповідальності головних розпорядників за якість та результати виконання бюджетних програм.
Обов'язково заповнити поле "Джерело інформації", визначивши найменування статистичних збірників, звітності та обліку, що ведуться головним розпорядником, інших видів джерел інформації, які підтверджують достовірність наведених результативних показників.
У разі необхідності головний розпорядник доповнює наведений перелік резуль¬тативних показників новими записами.
Слід зазначити, що такий перелік стосується не кожної бюджетної програми окремо, а певної кількості бюджетних програм, що належать до відповідного розділу функціональної класифікації видатків бюджету (3- значний код функціональної класифікації) [Наприклад, такий як 0480 "Дослідження і розробки у галузях економіки", до складу якого належать сім детальних 4 - значних кодів). Перелік результативних показників, наведений за кодом 0480 буде відображений для заповнення по всіх бюджетних програмах, які відповідають 4-значним детальним кодам, що належать до складу коду 0480].
Результативні показники поділяються на такі типи:
1. показники затрат визначають обсяги та структуру ресурсів, що вкладаються для виконання бюджетної програми (наприклад, кількість установ, кількість обладнання, тощо). При цьому, показники чисельності, які відносяться до цього типу результативних показників, заповнюються окремо у пункті 9 Форми 2003-2;
2. показники продукту визначають параметри оцінки досягнення поставлених
цілей, такі як кількість споживачів товарів (робіт, послуг), вироблених в результаті здійснення бюджетної програми (наприклад, кількість студентів, підготовлених спеціалістів, вилікуваних хворих, відвідувачів бібліотек і музеїв тощо);
3. показники ефективності визначають витрати ресурсів на одиницю показника
продукту (кількість студентів на одного викладача, вартість підготовки одного студента);
4. показники якості показують досягнення чи користь від здійснення бюджетної
програми (наприклад, зниження захворюваності на туберкульоз на 2% порівняно із минулим періодом).
При цьому в процесі проведення аналізу до одних бюджетних програм можна застосувати всі ці типи результативних показників, до інших - лише деякі з них. Тому головним при аналізі бюджетної програми є забезпечення оптимального поєднання критеріїв оцінки (результативних показників).
При аналізі результатів виконання Державного бюджету України у 2002 та 2003 роках зазначені результативні показники будуть застосовані при визначенні критеріїв для комплексної оцінки діяльності головного розпорядника та ефективності використання ним бюджетних коштів.
У пункті 8 необхідно навести структуру видатків на оплату праці.
Обов'язкові виплати включають: основну заробітну плату, основне грошове утримання та обов'язкові надбавки і доплати, згідно з законодавством.
Стимулюючі доплати та надбавки включають всі стимулюючі виплати, крім премій.
Премії- всі види преміальних виплат.
Матеріальна допомога включає матеріальну допомогу на випадок нещасного випадку, хвороби, оздоровлення та інші види.
При цьому в останньому рядку додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.
У пункті 9 потрібно навести чисельність зайнятих у бюджетних установах в розрізі наведеного переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами за категоріями, починаючи з 2001 ідо 2006 року. /Не обов'язково застосовуються всі категорії працівників, що пропонуються за конкретною бюджетною програмою, оскільки ці категорії сформовані згідно з координуванням бюджетних програм відповідним структурним підрозділом Мінфіну. Тобто за всіма бюджетними програмами, відповідальним за які є певний структурний підрозділ Мінфіну, відображаються однаковий перелік категорій працівників /. При цьому кількість штатних одиниць навести окремо: штатні одиниці та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків (у колонці "загальний фонд"), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок спеціальних видатків (у колонці "спеціальний фонд"). У випадку, якщо згідно з діючим законодавством працівники, що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду, або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку "штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді".
Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків, приведеними у пунктах 5 та 8.
У колонках "затверджено" необхідно привести показники відповідно до затверджених штатних одиниць у штатних розписах по загальному та спеціальному фондах.
У колонках "фактично зайняті" привести відповідно кількість фактично зайнятих штатних одиниць в 2001 році та в 2002 році - станом на 01.06.2002 року. У цих колонках проставляється середньооблікова чисельність за категоріями, визначена в окремому порядку згідно з законодавством.
У пункті 10 наводиться перелік державних цільових програм, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми, із наведенням відповідних обсягів видатків. Так, наприклад, бюджетна програма Міністерства охорони здоров'я "Забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет " включає реалізацію заходів Комплексної програми "Цукровий діабет ", виконання яких покладено на МОЗ.
У кол.2 із запропонованого переліку вибирається код цільової програми;
кол.З - назва державної цільової програми (наприклад: "Державна програма розвитку лісогосподарського та лісопромислового комплексів ", Національна програма "Діти України ") - заповнюється автоматично;
кол.4 - наводиться нормативний документ, яким затверджена програма: назва, номер та дата - заповнюється автоматично;
кол.З -відповідно до нормативного документа наводиться короткий зміст заходів державної цільової програми, які здійснюються за рахунок коштів бюджетної програми головного розпорядника.
Суми колонок 6-11 у рядку "ВСЬОГО" повинні бути в межах відповідних видатків на бюджетну програму, тобто не перевищувати відповідні показники кол. 3,4; 6,7; 9 і 10 пункту 5.
У пункті 11 необхідно проаналізувати загальні напрямки використання бюджетних коштів у 2001 та 2002 роках та результати діяльності головного розпорядника за ці періоди з наведенням пояснень щодо приведених у пунктах 7-9 показників, у тому числі проаналізувати результативні показники, включаючи зміну чисельності працюючих, вказати основні напрямки реформування структури головного розпорядника, що забезпечує виконання бюджетної програми тощо.
Необхідно навести інформацію щодо використання коштів на оплату праці та аналіз змін мережі та контингенту. При цьому слід пояснити структуру видатків на оплату праці (п.8). Це буде важливим аргументом при аналізі витрат на заробітну плату, дасть можливість зробити висновок про приведення у відповідність до визначених асигнувань штатної чисельності установи, а також про дії головного розпорядника по впорядкуванню кількості працюючих у наступні роки і включити до проекту бюджету на 2003 рік відповідні показники. Обґрунтувати необхідність проведення видатків із загального фонду на 2003 рік, виходячи з граничного обсягу та на підставі результативних показників.
Приведені головними розпорядниками у пункті 11 обґрунтування будуть використані при підготовці проекту бюджету на 2003 рік і подані Кабінету Міністрів та Верховній Раді України у вигляді додатку з поясненням щодо кожної бюджетної програми.
Пункт 12. Заповнення таблиць у пунктах 12.1-12.2 дає можливість проаналізувати ефективність управління головним розпорядником своїми зобов'язаннями в 2001 - 2002 роках по загальному фонду в розрізі економічної класифікації (проведені видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність з передбаченими асигнуваннями), а також розробити заходи по приведенню своїх зобов'язань на 2003 рік у відповідність з граничними обсягами видатків на 2003 рік.
Підпункт 12.1.
Кол.З - проставляються обсяги видатків, затверджені розписом Державного бюджету України на 2001 рік від 29 січня 2001 року з урахуванням всіх внесених змін, приведені у відповідність до програмної класифікації;
кол.4 - показники за 2001 рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Державному казначейству, та приведені у відповідність до програмної класифікації (суми видатків за економічною категорією будуть проставлені автоматично і повинні відповідати сумам в кол.З пункту 5);
кол.5-6-кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок 2001 та 2002 років згідно із звітом за формою № 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ" та приведена у відповідність до програмної класифікації;
кол.8-9 - сума кредиторської заборгованості, яка у 2001 році погашена за рахунок коштів загального (в т.ч. по діючій до 1 січня 2002 року КФКВ 250402) та спеціального фондів;
кол. 10 - розрахунок зобов'язань по видатках, в т.ч. погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок 2002 року).
Підпункт 12.2.
Колонки 3 та 4 таблиці 12.2 будуть проставлені автоматично і повинні відповідати:
кол.З - кол.6 пункту.5 (обсяги видатків, затверджені розписом Державного бюджету України на 2002 рік від 9 лютого 2002 року (без урахування внесених змін);
кол.4-кол.5 пункту 12.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на початок 2002 року відповідно до звіту за формою № 7 "Звіт про заборгованість бюджетних установ") та приведена у відповідність до програмної класифікації;
кол.8 -кол.9 п.5 (граничний обсяг видатків на 2003 рік).
У кол.5-6 та кол. 10-11 проставляється сума кредиторської заборгованості, яку у 2002 - 2003 роках планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів.У кол.7 та 12 наводиться розрахунок очікуваних зобов'язань по видатках (різниця між затвердженими призначеннями на 2002 рік, граничним обсягом на 2003 рік та кредиторською заборгованістю на початок відповідного року).
Підпункт 12.3.
Необхідно обов'язково навести перелік положень нормативно-правових актів, які регламентують виконання бюджетної програми, з посиланням на конкретні статті (пункти) зазначених нормативних актів, які необхідно призупинити або змінити, визначити суми бюджетних коштів на 2003 рік (тобто провести їх вартісну оцінку).
При цьому наведена у кожному рядку в графі 6 сума коштів, необхідна для виконання нормативно-правового акту, не забезпечена доведеним граничним обсягом, підтверджується детальним розрахунком.
Підпункт 12.4.
Надаються конкретні пропозиції заходів щодо упорядкування зобов'язань на 2003 рік (включаючи ті, яких необхідно вжити для приведення положень нормативно-правових актів, визначених у підпункті 12.3, у відповідність до граничного обсягу) із визначенням термінів їх проведення та розрахунками щодо результатів від запровадження цих заходів; необхідно також дати пояснення управлінню зобов'язаннями по загальному фонду у 2001 - 2002 роках.
При цьому слід наголосити, що головний розпорядник несе повну відповідальність за підготовку, розробку, запровадження нормативних актів та отримання очікуваних результатів від запровадження відповідних заходів.
Пояснення щодо проведених заходів мають включати кількісні показники по мережі, штатах і контингентах, які характеризуватимуть заходи розпорядника по приведенню зобов'язань на 2003 рік до встановленого граничного обсягу видатків на 2003 рік.
У пункті 13 необхідно обов'язково викласти основні підходи до розрахунку прогнозу власних надходжень на 2003 рік та 2004 - 2006 роки, в тому числі навести показники обсягів надання тих чи інших платних послуг, інші розрахункові показники (площа приміщень, вартість іншого майна, що здається в оренду; кількість місць у гуртожитках, кількість відвідувань музеїв тощо) та розмір плати за послуги, відобразити дані щодо формування і використання коштів бюджетними установами, які відповідно до статей 8,15,16 Закону України "Про Державний бюджет на 2002 рік" належать до доходів спеціального фонду.
Потрібно також змістовно пояснити мету та завдання спеціальних видатків по виконанню програм, для чого вимагається:
1. вказати нормативно-правовий акт, яким надано повноваження на отримання власних
надходжень та інших надходжень до спеціального фонду, включаючи кошти, що залучаються
державою для реалізації інвестиційних та інституційних проектів, та визначено напрямки їх
використання (на підставі якого в даний час отримуються ці кошти); пояснити джерела
утворення спеціальних надходжень та основні напрямки їх використання (в тому числі за
економічними статтями);
2. навести основні показники, які характеризують обсяг спеціальних видатків на
2003 рік та прогнозні показники на 2004 - 2006 роки (мережа, штати, контингенти, що
обслуговуються спеціальними підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень
тощо - порівняно із звітом за 2001 рік та планом на 2002 рік);
3. описати загальні напрямки використання власних надходжень та інших надходжень
до спеціального фонду у 2001 та 2002 роках.
Бюджетний запит на 2003 рік - додатковий (Форма 2003-3)
Лише після заповнення форм 2003-1 і 2003-2 у разі наявності пропозицій про збільшення граничного обсягу загальних видатків на 2003 рік, може бути заповнена форма 2003-3, в якій потрібно привести обґрунтування запропонованого збільшення (запити на збільшення видатків можливі лише по бюджетних програмах, які згідно з нормативними актами визначені пріоритетними).
Зазначені пропозиції будуть розглядатися Міністерством фінансів в ході до¬опрацювання проекту державного бюджету на 2003 рік у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу ресурсів державного бюджету на наступний рік.
У пункті 2 показники у колонках 3,4,5 будуть проставлені автоматично і повинні співпадати з показниками у колонках 5,6,7 пункту 3 таблиці форми 2003-1 за відповідними бюджетними програмами. У цій формі в кол.6 заповнюються тільки ті бюджетні програми, які згідно з положеннями нормативно-правових актів (пункт 12.3. форми 2003-2) не забезпечені доведеним граничним обсягом загальних видатків на 2003 рік і є пріоритетними, в кол.7, 8,9 - заповнюються тільки ті бюджетні програми, які не забезпечені прогнозним обсягом видатків на 2004 - 2006 роки, мають посилання на нормативний документ і є пріоритетними. Тому, в кол.6,7,8,9 проставляється лише додаткова потреба (+) до граничного обсягу на 2003 рік та прогнозного обсягу на 2004 - 2006 роки, а сума в графах колонки 6 не може перевищувати суми в графах кол.6 пункту 12.3. форми 2003-2 за відповідними бюджетними програмами.
Після кожного коду програмної класифікації, по якому головний розпорядник заповнює додатковий запит до граничного обсягу загальних видатків на 2003 рік, або прогнозного обсягу загальних видатків на 2004 - 2006 роки обов'язково заповнюються обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2003 рік в розрізі напрямів діяльності, вплив у разі виділення цих коштів на виконання бюджетних програми в 2003 році, в тому числі в розрізі результативних показників, та 2004 - 2006 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти), зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів та наслідки на 2003 - 2006 роки у разі невиділення додаткових коштів із загального фонду на 2003 рік, прогнозу на 2004 - 2006 роки та альтернативні заходи, зроблені для забезпечення виконання бюджетної програми.
При заповненні обґрунтувань слід надати пояснення: чому неможливо забезпечити виконання бюджетних програм в межах граничного обсягу видатків загального фонду на 2003 рік, а також вплив у разі виділення додаткових коштів на виконання бюджетних програм в 2003 році з наведенням пояснень щодо впливу на результативні показники продукту та ефективності, та 2004 - 2006 роках з приведенням конкретних очікуваних результатів.
У цьому пункті обов'язково проаналізувати додаткові запити в порівнянні з відповідними видатками за 2001 та 2002 роки (у разі, якщо такі були).
При заповненні зміни результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, показати як зміняться результативні показники продукту та ефективності у разі виділення додаткових коштів у 2003 році.
При заповненні наслідків навести наслідки, які очікуються у разі непроведення зазначених видатків, та пояснити, які альтернативні заходи були здійснені головним розпорядником для забезпечення виконання бюджетних програми.загрузка...