загрузка...
 
6.3. Рекомендації структурним підрозділам Міністерства фінансів
Повернутись до змісту
щодо аналізу бюджетних запитів
Форма 2003-1
Розподіл граничного обсягу видатків загального фонду на 2003 рік за бюджетними програмами, порівняння з відповідними показниками на 2001 і 2002 роки та прогноз на 2004 - 2006 роки (п.З).
Обґрунтування розподілу граничного обсягу видатків загального фонду на 2003 рік за бюджетними програмами з оцінкою очікуваних результатів для досягнення основної мети діяльності (місії) в 2003 та наступних роках (п.4)
Оцінка критеріїв розподілу граничного обсягу видатків загального фонду на 2003 рік між бюджетними програмами, враховуючи відхилення показників за бюджетними програмами від відповідних показників, що були розраховані відповідним структурним підрозділом Міністерства фінансів.
Оцінка правильності здійснення головним розпорядником прогнозу на 2004 - 2006 роки відповідно до вимог, наведених в Інструкції стосовно заповнення форм бюджетного запиту до проекту державного бюджету на 2003 рік.
Форма 2003-2
Основна мета виконання бюджетної програми, строки реалізації та головні завдання бюджетної програми на 2003 рік (п.З).
При аналізі цього пункту необхідно відповісти на наступні питання:
• чи наведено повний перелік нормативно-правових актів, на підставі яких
здійснюється виконання бюджетної програми;
• чи відповідає, на думку галузевого управління, визначення мети тому, чого
головному розпоряднику необхідно досягти в результаті реалізації
бюджетної програми
• чи відповідають завдання тому, яких конкретно короткострокових цілей
необхідно досягти головному розпоряднику, чи є завдання вимірюваними
(наприклад,збільшити кількість дітей, що підлягають безкоштовній
вакцинації, з 75% до 80%) і як узгоджуються завдання з метою;
• чи узгоджуються мета і завдання, на діяльність яких спрямована бюджетна
програма, із загальною метою діяльності головного розпорядника і здійсненим
ним розподілом граничного обсягу видатків на 2003 рік (пояснення до пунктів
2 та 4 форми 2003-1).
Прогноз надходжень для виконання бюджетної програми (п.4)
При аналізі цього пункту необхідно визначити чи є прогнозні обсяги надходжень до спеціального фонду в 2003 році реальними, виходячи з фактичних надходжень в 2002 році? При здійсненні аналізу також використовується порівняння прогнозних надходжень на 2003 рік з фактичними надходженнями в 2002 році.
Виклад запиту видатків за бюджетною програмою в розрізі економічної класифікації (п.5)
Необхідно проаналізувати, чи забезпечує розподіл видатків між економічними категоріями належне виконання бюджетної програми (особливо звернути увагу на правильність визначення обсягів видатків за КЕКВ 1110.1160.2000 як таких, що виділяються у додатку до закону про бюджет, обов'язково застосовуючи порівняння з планом на 2002 рік)? Якщо ні, чим це пояснює головний розпорядник і які заходи щодо цього забезпечення можна йому запропонувати в межах граничного обсягу видатків, включаючи варіант перерозподілу ним видатків між окремими бюджетними програмами?
Необхідно також звернути увагу на відповідність розподілу за економічними категоріями економічному змісту цих категорій (правильність застосування економічної класифікації).
Виклад запиту видатків за бюджетною програмою в розрізі напрямів діяльності (п.6)
При аналізі цього пункту необхідно звернути увагу на те, чи достатньо обґрунтовано та змістовно бюджетна програма розписана за напрямами діяльності, наскільки вони правильно визначені (які не враховані, які можна виключити) і як відповідають основній меті виконання бюджетної програми та завданням? Особливу увагу звернути на те. щоб напрямки діяльності не відображали економічну класифікацію.
Результативні показники, які характеризують виконання бюджетної програми (п.7)
Необхідно визначити наступне:
• наскільки ефективним було виконання бюджетної програми в минулому
році, є в поточному році та прогнозується у наступному році;
• чи свідчать наведені результативні показники про погіршення виконання
бюджетної програми? Якщо так, то чим це пояснюється;
• чи може головний розпорядник запобігти такому погіршенню у межах
загальних видатків на наступний рік та яким чином.
Структура видатків на оплату праці (п.8)
Проаналізувати структуру видатків на оплату праці (з розподілом на загальний та спеціальний фонди) та визначити, які є недоліки у зазначеній структурі видатків (наприклад, завищені видатки на премії), як впливає на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом їх оплата праці за спеціальним фондом? При цьому слід обов'язково перевіряти узгодженість показників у відповідних колонках між пунктами 8 та 9 Форми 2003-2.
Чисельність зайнятих у бюджетних установах (п.9)
При аналізі цього пункту необхідно відповісти на наступні питання:
• як вплине зміна чисельності у подальших роках на видатки на оплату праці;
• наскільки доцільно утримувати одні й ті самі штатні одиниці одночасно за раху¬
нок коштів загального та спеціального фондів;
• чи можуть бути виконані завдання бюджетної програми меншою кількістю
працівників.
Перелік державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми (п.10)
Необхідно проаналізувати:
• чи наведено головним розпорядником повний перелік державних цільових
програм, які виконуються в межах бюджетної програми;
• чи відповідають обсяги, визначені при цьому, потребам та можливостям голов¬
ного розпорядника щодо виконання зазначених програм;
• чи врахована головним розпорядником пріоритетність виконання державних
цільових програм в межах бюджетної програми.
Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів
загального фонду бюджету у 2001 році та очікувані результати у 2002 році,
обґрунтування необхідності проведення видатків із загального фонду на 2003 рік,
виходячи з граничного обсягу та на підставі результативних показників,
наведених у пп. 7-9 (п.11)
Які висновки можна зробити із аналізу загальних напрямків використання бюджетних коштів у 2001 та 2002 роках та результатів діяльності головного розпорядника за ці періоди з наведенням пояснень щодо приведених у пунктах 7-9 показників, у тому числі, які висновки можна зробити із аналізу результативних показників, включаючи зміну чисельності працюючих, із вказаних основних напрямків реформування структури головного розпорядника.
Які висновки можна зробити, виходячи із інформації щодо використання коштів на оплату праці, та аналізу змін мережі і контингенту.
Таблиця аналізу управління зобов'язаннями по загальному фонду в 2001 році (п.12.1)
При аналізі дайте відповіді на наступні питання:
• чи погашалась головним розпорядником кредиторська заборгованість
у 2001 році за рахунок загального та/або спеціального фонду;
• чи використані головним розпорядником можливості щодо такого
погашення;
• якщо зростає кредиторська заборгованість, чи пояснені причини такого
зростання.
Таблиця аналізу управління зобов'язаннями по загальному фонду в 2001 - 2002 роках (п.12.2)
Необхідно проаналізувати:
• чи планує головний розпорядник погашати кредиторську заборгованість у 2002
та 2003 роках за рахунок загального та/або спеціального фонду;
• чи враховані головним розпорядником можливості щодо такого погашення.
Перелік положень нормативно-правових актів,
виконання яких у 2002 році не забезпечується граничним обсягом видатків загального фонду, із зазначенням сум (п.12.3)
При аналізі цього пункту необхідно звернути увагу на наступне:
• чи наведено головним розпорядником повний перелік положень нормативно-
правових актів, виконання яких у 2003 році не забезпечується граничним
обсягом видатків загального фонду, із зазначенням сум;
• чи визначено заходи, яких необхідно вжити для приведення нормативних
документів у відповідність до доведеного граничного обсягу;
• чи враховані головним розпорядником його можливості щодо здійснення таких
заходів в межах своєї компетенції:
• чи відповідає наведений перелік пріоритетності діяльності головного
розпорядника (наприклад, видатки на виконання окремого пункту із цього
переліку необхідно було б врахувати в граничному обсязі видатків, замість чого
навести в переліку інше положення нормативно-правового акту, виконання
якого головним розпорядником враховано).
Пояснення щодо аналізу управління зобов'язаннями
по загальному фонду у 2001 і 2002 роках
та пропозиції щодо упорядкування взяття зобов'язань
загального фонду на 2003 рік відповідно до пп.12.1 -12.3 (п. 12.4)
Дайте відповіді на наступні питання:
• чи включають пояснення щодо аналізу управління зобов'язаннями по загальному
фонду кількісні показники по мережі, штатах і контингентах, які характеризують
заходи розпорядника по приведенню зобов'язань на 2002 рік до
встановленого граничного обсягу;
• якщо головний розпорядник не погашає кредиторську заборгованість за рахунок
загального та/або спеціального фонду, чи є пояснення чому;
• якщо існує невідповідність між зобов'язаннями по видатках та бюджетними
призначеннями, чи подані головним розпорядником пояснення до такої
невідповідності.
Юридичні підстави та пояснення
щодо спеціального фонду
(проведення видатків спеціального фонду
на 2003 рік за рахунок надходжень до спеціальних видатків) (п.13)
Проаналізуйте, чи пояснив головний розпорядник правомірність надходжень до спеціального фонду, мету та завдання спеціальних видатків по виконанню програми, а саме:
• чи вказано нормативно-правовий акт, яким надано повноваження на отри¬
мання власних надходжень та інших надходжень до спеціального фонду, та
визначено напрямки їх використання;
• чи є пояснення до джерел утворення спеціальних надходжень та основних
напрямків їх використання (в тому числі за економічними статтями);
• чи наведено основні показники, які характеризують обсяг спеціальних видатків
на 2003 рік (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спеціальними
підрозділами бюджетних установ за рахунок власних надходжень тощо -
порівняно із звітом за 2001 рік та планом на 2002 рік);
• чи здійснено опис загальни
х напрямків використання власних надходжень та
інших надходжень до спеціального фонду у 2001 та 2002 роках;
• чи наведено показники обсягів надання тих чи інших платних послуг, інших
розрахункових показників, що впливають на обсяги надходжень до
спеціального фонду;
Форма 2003-3
Додатковий запит на видатки загального фонду державного бюджету
на 2002 рік за бюджетними програмами та очікувані у зв'язку з цим зміни прогнозу зазначених видатків на 2003 - 2005 роки
Проаналізуйте:
• чи правильно заповнено колонки 6,7,8,9 цієї таблиці? Тобто, в колонках 6,7,8,
9 повинна бути проставлена лише додаткова потреба до граничного обсягу видатків на 2003 р. та зміни прогнозних обсягів видатків на 2004 - 2006 роки від наведених у відповідних колонках 7,8,9,10 пункту 3 форми 2003-1, а не новий прогноз;
• чи наведено зміну показників результативності, у разі виділення додаткових коштів;
• чи наведено головним розпорядником ґрунтовні пояснення, чому неможливо виконати завдання бюджетних програм в межах граничного обсягу видатків загального фонду на 2003 рік;
• який вплив буде мати виділення додаткових коштів на виконання бюджетних програм з приведенням конкретних очікуваних результатів. У цьому пункті головний розпорядник обов'язково має проаналізувати додатковий запит у порівнянні з відповідними видатками за 2001 та 2002 роки (у разі, якщо такі були);
• чи наведено наслідки, які очікуються у разі не проведення зазначених видатків? Чи правильно такі наслідки визначені;
• чи були здійснені головним розпорядником альтернативні заходи для забезпечення виконання бюджетних програм? Якщо ні, чому? Чи є у нього можливість їх здійснити і яким чином.

загрузка...