загрузка...
 
Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : ЗМІСТ ПІДРУЧНИКА
Повернутись до змісту
Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання. Підручник. - Тернопіль: Економічна думка, 2001. - 365 с
Підручник знайомить читачів із теоретичними основами економічного аналізу, метою і завданнями системи внутрішньовиробничого управління виробництвом.
Наведена методика аналізу виробничого потенціалу, витрат на виробництво продукції, фінансових результатів та інших показників.
Розглянуті методи аналізу фінансового стану підприємства, показники фінансової стійкості, ліквідності, ефективності використання оборотного капіталу.
Досліджені методологічні питання аналізу зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарської діяльності.
Видання призначене для викладачів аспірантів, студентів вищих навчальних закладів відповідних спеціальностей, а також практичних фахівців економічних служб.
Рецензенти: Б. М. Андрушків, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік економічної академії наук України, голова облпрофради Тернопільської області.
І. М. Пиріг, кандидат економічних наук, академік, голова державної податкової адміністрації в Тернопільській області.

Зміст
Частина І. Економічний аналіз Розділ І. Теоретичні основи економічного аналізу.
1.1. Роль аналізу для внутрівиробничого управління.
1.2. предмет, зміст і завдання аналізу.
1.3. Зв'язок економічного аналізу з іншими науками.
1.4. Методи і прийоми економічного аналізу.
1.5. Етапи аналізу і його організація.
1.6. Проектування організації економічного аналізу.
1.7. Інформаційна база аналізу. Вимоги до інформації.
1.8. Евристичні методи в аналізі.
Розділ ІІ. Основи аналізу попиту і пропозиції.
2.1. Аналіз попиту і пропозиції на продукцію та послуги підприємства.
2.2. Ринкова рівновага й аналіз її зміни.
2.3. Аналіз еластичності попиту і пропозиції на продукцію та послуги підприємства.
Розділ ІІІ.
3.1. Аналіз випуску продукції за асортиментом і складом продукції.
3.2. Аналіз впливу структурних зрушень на обсяг продукції.
3.3. аналіз ритмічності випуску продукції.
3.4. Аналіз якості продукції.
3.5. Аналіз збуту продукції, системи технічного обслуговування та ціноутворення.
3.6. Аналіз рекламної робити.
3.7. Аналіз виконання договорів про поставку і реалізацію продукції.
Розділ ІV. Аналіз організаційно-технічного рівня виробничого процесу.
Розділ V. Аналіз ресурсів підприємства.
5.1. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів.
5.2. Аналіз забезпеченості підприємства основними фондами й ефективності їх використання.
5.3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами й ефективності їх використання.
Розділ VІ. Аналіз собівартості продукції.
6.1. Мета, етапи і зміст аналізу.
6.2. Виконання внутрішньовиробничого завдання і динаміка показників собівартості продукції.
6.3. Аналіз загальних чинників зміни собівартості за статтями.
6.3.2. Прямі трудові витрати.
6.3.3. Комплексні статті собівартості.
6.4. Аналіз собівартості одиниці виробу.
6.5.Аналіз резервів зниження собівартості.
6.6.Аналіз собівартості продукції за стадіями життєвого циклу.
Розділ VII. Аналіз взаємозв'язку витрат, виручки і прибутку.
7.1. Графічне зображення аналізу беззбитковості.
7.2. Алгебраїчне вирішення.
7.3. Аналіз збитковості і маржинальний дохід на одиницю продукції.
7.4. Вплив зміни цін на продукцію.
7.5. Вплив зміни постійних витрат.
7.6. Вплив зміни змінних витрат.
7.7. Аналіз покриття різних видів витрат при різних обсягах випуску.
Частина ІІ. Фінансовий аналіз
Розділ І. Аналіз фінансового стану підприємств.
1.1.Інформаційні джерела аналізу. Основні методи аналізу.
1.2.Структурний аналіз активів і пасивів підприємств.
1.3.Аналіз структури активів.
1.4.Аналіз структури пасивів.
1.5.Аналіз фінансової стійкості. Аналіз наявності і достатності реального власного капіталу.
1.6.Аналіз платоспроможності.
1.7.Аналіз забезпеченості запасів джерелами їх формування.
1.8.Аналіз ефективності використання нематеріальних активів.
1.9. Аналіз фінансового прогнозу (можливого банкрутства) підприємства.
1.10.Аналіз оборотності запасів товарно-матеріальних цінностей.
1.11.Оперативний аналіз виробничих запасів в умовах функціонування автоматизованих робочих місць.
1.12.Перспективний аналіз виробничих запасів.
1.13. Аналіз дебіторської заборгованості.
1.14. Аналіз кредиторської заборгованості.
1.15. Експрес-аналіз фінансового стану.
1.16. Аналіз фінансових результатів.
1.17. Аналіз розподілу прибутку.
1.18. Аналіз використання підприємствами чистого прибутку.
1.19. Аналіз рентабельності продукції.
1.20. Аналіз грошових потоків.
1.21. Аналіз платежів при торговельних операціях.
1.22. Аналіз фінансових операцій, що обмежують валютний ризик.
1.23. Лізинг як форма поліпшення фінансового стану підприємства.
1.24. Факторинг як нова високоефективна система поліпшення ліквідності коштів підприємств.
Розділ ІІ. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємств.
2.1. Міжнародні розрахунки і вдосконалення валютно-фінансових відносин у зовнішньоекономічній діяльності.
2.2. Основні форми міжнародних розрахунків. 2.3 Акредитивна й інкасова форми розрахунків.
2.4. Валютно-фінансові умови зовнішньо-торгових контрактів. Валютні ризики.
2.5. Шляхи вдосконалення валютно-фінансових відносин у зовнішньоекономічній діяльності.
2.6. Аналіз якості виконання контрольних зобов'язань з закордонними партнерами.
2.7. Контракти як інформаційна база для аналізу зовнішньо-економічної діяльності підприємств.
2.8. Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг.
2.9. Аналіз накладних витрат щодо експорту й імпорту й імпорту товарів.
2.10. Аналіз ефективності експорту (імпорту) товарів. Література.


загрузка...