загрузка...
 
Словник маркетолога - Вандич : Д
Повернутись до змісту
ДАГМАР (DAGMAR) - модель рекламного звернення, побудована на принципах моделі AІДA. Дана модель передбачає проходження покупцем таких етапів: упізнання марки товару, асиміляція - усвідомлення потенційним покупцем усіх позитивних якостей товару, психологічне тяжіння до купівлі, купівля товар). Ефект визначається приростом кількості покупців на кожному з цих етапів.
Дебітор - боржник, фізична або юридична особа, що мас заборгованість установі, організації, підприємству.
Девальвація - офіційне зниження курсу національної валюти відносно іноземних валют, тобто фактичне знецінення грошей.
Девіз - платіжні засоби (перекази, чеки, акредитиви тощо) в іноземній валюті, які використовуються в іноземних розрахунках, вексель, виданий за кордон, вартість якого вказана в перерахунку на іноземну валюту.
Дезнгнація -
1. Підписи осіб, котрі надають кредит.
2. Список товарів, що псуються.
Декорт- знижка з ціни товару на дострокові платежі.
Декувер - різниця між оцінкою майна і страховою сумою.
Делікт- правопорушення, зобов'язання відшкодувати нанесені збитки.
Демаркетинг - характерний для ажіотажного попиту
1. Маркетинг в ситуації, коли попит на товари перевищує рівень виробничих потужностей і товарні ресурси користуються надмірним попитом.
2. Заходи, спрямовані на зниження попиту населення на товари і послуги, шляхом підвищення ціни, скорочення або припинення їх рекламування.
Демографія - наука, яка вивчає населення з точки зору чисельності, густоти, віку, співвідношення статей, рас, роду занять тощо.
Демографічні фактори макросередовища враховують зміну чисельності населення, рівень народжуваності, розподіл населення за віком та статтю, міграція населення, його національна структура тощо.
Демпінг - продаж товару за ціпами. значно нижче середнього ринкового рівня, іноді нижче собівартості. У багатьох західних країнах діють антидемпінгові законодавства, що захищають прибуток національних виробників і нерідко перешкоджають ввозу товарів з інших країн, пропонованих за зниженими цінами її зв'язку з недостатньою конкурентноздатністю.
Деномінація - зміцнення національної грошової одиниці шляхом обміну за встановленим співвідношенням старих грошових знаків на нові з метою впорядкування грошового обміну, полегшення обліку та розрахунків у країні.
Депозит - гроші або цінні папери, внесені до банку для зберігання.
Депонент -
1. Фізична або юридична особа, яка внесла цінності в депозит державної установи.
2. Особа, яка володіє вільними сумами на рахунках у комерсантів, у кореспондентів банку.
3. Працівник, який не отримав своєчасно зарплату.
Депресія - фаза промислового циклу, що настає безпосередньо за фазою кризи. Проходить зупинення спаду промислового виробництва, наступає етап застою, зростає банкрутство, безробіття.
Державна власність - приналежність державі засобів виробництва, робочої сили, національного доходу та інших об'єктів власності у різних сферах суспільного життя.
Детерміновані методи дослідження операцій - методи, які застосовують тоді, коли є багато взаємопов'язаних змінних і треба знайти оптимальне рішення - наприклад, варіант поставки продукту споживачу, який би забезпечував максимальний прибуток, по одному із можливих каналів товароруху.
Дефіцит - недостача, відсутність ресурсів, товарів, грошей тощо
Дефляція - штучне вилучення з обігу частини надлишкової грошової маси в період інфляції з метою підвищення купівельної спроможності грошей.
Діагностика конкурентного середовища - специфічний, самостійний етап маркетингового дослідження, необхідний для формування більш повного і точного уявлення про внутрішні мотиви поведінки конкурентів.
ДІБАБА (ОІВАВА) - модель рекламного звернення, побудована на принципах моделі АІДА. В перекладі з німецької ДІБАБА означає: визначення потреб, ототожнення споживчих потреб з пропозиціями рекламного звернення; підштовхування покупця до необхідних висновків щодо купівлі, які асоціюються з його потребами, урахування прогнозованої реакції покупця, пробудження в покупця бажання, створення сприятливої для купівлі атмосфери.
Диверсифікація (диверсифікованість) -
1. Вид товарної стратегії, відповідно до якої підприємство розширює число вироблених продуктів.
2. Одночасне розширення, розвиток двох і більше, не зв'язаних один з одним видів виробництва із мстою завоювання нових ринків і одержання додаткового прибутку. Застосовують горизонтальну, вертикальну і приховану стратегії диверсифікації.
Диверсифікація (диверсифікованість) вертикальна - запровадження у виробництво (продаж) нових номенклатурних груп продукції вищого чи нижчого технологічного рівня.
Диверсифікація (диверсифікованість) горизонтальна - поповнення асортименту фірми новими виробами, які не пов'язані з існуючими на ринку, проте вони можуть викликати інтерес існуючої клієнтури.
Диверсифікація (диверсифікованість) конгломератна - поповнення асортименту виробами, що не мають ніякого відношення ні до застосовуваної фірмою технології, ні до її нинішніх товарів і ринків.
Диверсифікованість концентрична - поповнення асортименту новими виробами, що з технічної чи маркетингової точки зору схожі на існуючі товари фірми.
Диверсифікація латеральна - запровадження у виробництво (продаж) нових номенклатурних груп, які не мають жодного технологічного зв'язку з уже існуючими.
Дивіденд доход, одержуваний власником акції у вигляді відсотка її вартості.
Дизайн - художнє конструювання виробів: проектування естетичного вигляду виробів.
Дизайн маркетингового дослідження
1. Проектування і конструювання процесу маркетингового дослідження, його моделі; рочробка раціонального плану для проведення дослідження, проведення робіт з пошуку маркетингової інформації. Може здійснюватися вручну і з застосуванням інформаційних технологій.
2. і норма процедура вивчення стану і прогнозування змін у поведінці суб'єктів маркетингового дослідження в часі, по ресурсах і потребам.
Дилер - у перекладі з англійської мови і по виду занять - це ділок. Гак, наприклад, д. фондової біржі - це людина, яка торгує цінними паперами за свій рахунок і по дорученню. Хоча д. іноді виступає як брокер, у його діяльності переважає не посередництво, а самостійна торгівля, у якій він стас власником товарів. У відмінності від брокера і торгового агента доходи Д. складаються в основному не ча рахунок винагород, а з різниці між продажною і покупною Ціною товару. У маркетингу д. - це можлива ланка каналів розподілу.
Днскаунт пряме зниження ціни при купівлі протягом встановленого періоду часу.
Дистриб'ютор - збутовий посередник з повним циклом обслуговування. Займається перепродажем товарів від свого імені і за свій рахунок, має склади, займається сервісним обслуговуванням продукції. Часто виступає як генеральний посередник певного виробника.
Днстрнб'юторські фірми - фірми, які займаються складуванням та транспортуванням товарів, які допомагають підприємству постачати вироблювані ним товари до споживача.
"Директ мейл"-див. прямий поштовий маркетинг.
Диференціація - доповнення існуючих номенклатурних груп продукції (продуктових ліній) новими позиціями.
Диференціація цін - пропонування продукції на ринку за різними цінами (для різних споживачів, на різних ринках, у різних регіонах).
Диференційований маркетинг - стратегія маркетингу, спрямована на конкретний сегмент ринку (див. стратегії охоплення ринку).
Довжина каналів розподілу - кількість посередників, через яких товар проходить на шляху від виробника до споживача.
Дослідження експериментальні - маркетингові дослідження, які передбачають перевірку гіпотези про певний причинно-наслідковий зв'язок між досліджуваними явищами.
Дослідження казуальні - маркетингові дослідження, які проводять для перевірки гіпотез щодо причинно-наслідкового зв'язку. В основі такого дослідження полягає прагнення зрозуміти якесь явище на основі використання логіки типу: "Якщо X, то чому У".
Дослідження операцій маркетингу -
1. Сукупність методів (математичного програмування, теорії ігор, теорії рішень, теорії розпізнавання образів і т.п.). використовуваних у системі розробки і прийняття маркетингових рішень.
2. "Мистецтво давати погані відповіді на ті практичні питання, на які даються ще гірші відповіді іншими способами" Г.Л. Сааті (амер. фахівець в галузі досліджень операцій).
Дослідження описові - маркетингові дослідження, які передбачають опис певної проблеми чи явища.
Дослідження пошукові маркетингові дослідження, які передбачають збирання певних попередніх даних, па підставі яких можна виробити гіпотезу.
Дослідження ринку
1. Систематичне виробниче (для вдосконалювання виробництва) дослідження ринків, їхньої здатності забезпечувати відтворення товарів чи послуг для задоволення наявних і потенційних споживачів. Дослідження охоплює ринки збуту, ринки робочої сили, ринки капіталу, рийки сировини і матеріалів.
2. Кількісний і якісний аналіз одного чи сукупності ринків для одержання інформації про потенціал, місткість ринку, характеристики конкурентного середовища, ціни.
Дослідник - будь-яка особа, дослідницьке агентство, відділ, підрозділ чи організація, що здійснює або консультує проект маркетингового дослідження або пропонує для цього їхні послуги.
Договір оренди - основний документ, який регламентує відношення наймодавця з орендарем. Він укладається на засадах добровільності і повної рівноправності сторін.
Договірна ціна - ціна на продукцію, встановлена за згодою між виробником (продавцем) і споживачем (покупцем).
Дотація - асигнування з державного бюджету підприємствам, організаціям, установам, доходи яких не покривають планових витрат.загрузка...