загрузка...
 
Про оподаткування прибутку підприємства (частина 2)
Повернутись до змісту
Стаття 2. Платники податку

2.1. Платниками податку є:
2.1.1. З числа резидентів - суб'єкти господарської
діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та
організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання
прибутку як на території України, так і за її межами.

2.1.2. З числа нерезидентів - фізичні чи юридичні особи,
створені у будь-якій організаційно-правовій формі, які отримують
доходи з джерелом їх походження з України, за винятком установ та
організацій, що мають дипломатичний статус або імунітет згідно з
міжнародними договорами України або законом.

2.1.3. Філії, відділення та інші відокремлені підрозділи
платників податку (далі - філії), зазначених у підпунктах 2.1.1
цього пункту, що не мають статусу юридичної особи, розташовані на
території іншої, ніж такий платник податку, територіальної
громади.
Платник податку, який має такі філії, може прийняти рішення
щодо сплати консолідованого податку та сплачувати податок до
бюджетів територіальних громад за місцезнаходженням філій, а також
до бюджету територіальної громади за своїм місцезнаходженням,
визначений згідно з нормами цього Закону та зменшений на суму
податку, сплаченого до бюджетів територіальних громад за
місцезнаходженням філій.
Сума податку на прибуток філій за відповідний звітний
(податковий) період визначається розрахунково виходячи із
загальної суми податку, нарахованого платником податку,
розподіленого пропорційно питомій вазі суми валових витрат філій
та амортизаційних відрахувань, нарахованих по основних фондах
такого платника податку, які розташовані за місцезнаходженням
філії, у загальній сумі валових витрат та амортизаційних
відрахувань цього платника податку.
Вибір порядку сплати податку на прибуток, визначеного цим
підпунктом, здійснюється платником податку самостійно до 1 липня
року, що передує звітному, про що повідомляються податкові органи
за місцезнаходженням такого платника податку та його філій
(відокремлених підрозділів). Зміна порядку сплати податку протягом
звітного року не дозволяється. При цьому філії (відокремлені
підрозділи) подають податковому органу за своїм місцезнаходженням
розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого
податку, форма якого встановлюється центральним органом державної
податкової служби України, виходячи з положень цього підпункту.
( Абзац четвертий підпункту 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 в редакції
Закону N 1523-III ( 1523-14 ) від 02.03.2000 )
Відповідальність за своєчасне та повне внесення сум податку
до бюджету територіальної громади за місцезнаходженням філії несе
платник податку, у складі якого знаходиться така філія.
( Підпункт 2.1.3 пункту 2.1 статті 2 в редакції Закону
N 639/97-ВР від 18.11.97 )

2.1.4. Постійні представництва нерезидентів, які отримують
доходи з джерел їх походження з України або виконують агентські
(представницькі) функції стосовно таких нерезидентів або їх
засновників.

2.2. Платниками податку на прибуток, одержаний від
господарської діяльності залізничного транспорту, є управління
залізниці. Перелік робіт та послуг, що належать до господарської
діяльності залізничного транспорту, затверджується Кабінетом
Міністрів України.

2.2.1. Доходи залізниць, одержані від господарської
діяльності залізничного транспорту, визначаються у межах доходних
надходжень, перерозподілених між залізницями у порядку,
затверджуваному Кабінетом Міністрів України.

2.2.2. Платниками податку на прибуток, що одержаний не від
господарської діяльності залізничного транспорту, є підприємства
залізничного транспорту та їх структурні підрозділи.

2.3. Національний банк України та його установи (крім
госпрозрахункових, що оподатковуються у загальному порядку)
сплачують до Державного бюджету України суму перевищення валових
доходів консолідованого балансу над валовими витратами та частиною
валових витрат років, що передують звітному (у разі коли вони не
відшкодовані валовими доходами таких років) після закінчення
фінансового року. У разі перевищення за підсумками року
затверджених видатків Національного банку України над отриманими
доходами дефіцит покривається за рахунок Державного бюджету
України.

2.4. Установи кримінально-виконавчої системи та їх
підприємства, які використовують працю спецконтингенту,
спрямовують доходи, отримані від діяльності, визначеної Державним
департаментом України з питань виконання покарань, на фінансування
господарської діяльності таких установ та підприємств з включенням
сум таких доходів до відповідних кошторисів їх фінансування,
затверджених Державним департаментом України з питань виконання
покарань. ( Пункт 2.4 статті 2 із змінами, внесеним згідно із
Законами N 312-XIV ( 312-14 ) від 11.12.98, N 2377-IV ( 2377-15 )
від 20.01.2005 )

2.5. Постійне представництво до початку своєї господарської
діяльності стає на облік в податковому органі за своїм
місцезнаходженням у порядку, встановленому центральним податковим
органом України. Постійне представництво, яке розпочало свою
господарську діяльність до реєстрації у податковому органі,
вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним
прибутки вважаються прихованими від оподаткування. ( Пункт 2.5
статті 2 в редакції Закону N 639/97-ВР від 18.11.97 )

Стаття 3. Об'єкт оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається
шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу звітного
періоду, визначеного згідно з пунктом 4.3 цього Закону на:
суму валових витрат платника податку, визначених статтею 5
цього Закону;
суму амортизаційних відрахувань, нарахованих згідно із
статтями 8 і 9 цього Закону.

Стаття 4. Валовий доход

4.1. Валовий доход - загальна сума доходу платника податку
від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом
звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній
формах як на території України, її континентальному шельфі,
виключній (морській) економічній зоні, так і за її межами.
Валовий доход включає:

4.1.1. Загальні доходи від продажу товарів (робіт, послуг),
у тому числі допоміжних та обслуговуючих виробництв, що не мають
статусу юридичної особи, а також доходи від продажу цінних
паперів, деривативів, іпотечних сертифікатів участі, іпотечних
сертифікатів з фіксованою дохідністю, сертифікатів фондів операцій
з нерухомістю (за винятком операцій з їх первинного випуску
(розміщення), операцій з їх кінцевого погашення (ліквідації) та
операцій з консолідованим іпотечним боргом відповідно до закону).
( Підпункт 4.1.1 пункту 4.1 статті 4 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97, в редакції Закону N 1957-IV
( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

4.1.2. Доходи від здійснення банківських, страхових та інших
операцій з надання фінансових послуг, торгівлі валютними
цінностями, цінними паперами, борговими зобов'язаннями та
вимогами.

4.1.3. Доходи від операцій, передбачених статтею 7 цього
Закону.

4.1.4. Доходи від спільної діяльності та у вигляді
дивідендів, отриманих від нерезидентів, процентів, роялті,
володіння борговими вимогами, а також доходів від здійснення
операцій лізингу (оренди).

4.1.5. Доходи, не враховані в обчисленні валового доходу
періодів, що передують звітному, та виявлені у звітному періоді.

4.1.6. Доходи з інших джерел, у тому числі, але не виключно,
у вигляді:

сум безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником
податку у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуг),
безоплатно наданих платнику податку у звітному періоді, крім їх
надання неприбутковим організаціям згідно з пунктом 7.11 статті 7
цього Закону та у межах таких операцій між платником податку та
його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної
особи, крім випадків, визначених у частині четвертій статті 3
Закону України "Про списання вартості несплачених обсягів
природного газу" ( 911-15 ); ( Абзац другий підпункту 4.1.6 пункту
4.1 статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 911-IV
( 911-15 ) від 05.06.2003 )

сум поворотної фінансової допомоги, отриманої платником
податку у звітному періоді, що залишається неповерненою на кінець
такого звітного періоду від осіб, що не є платниками цього податку
(у тому числі нерезидентів), або осіб, які згідно із
законодавством мають пільги з цього податку, включаючи право
застосовувати ставку податку нижчу, ніж установлена пунктом 7.2
статті 7 або статтею 10 цього Закону. У разі коли у майбутніх
податкових періодах платник податку повертає таку поворотну
фінансову допомогу (її частину) особі, яка її надала, такий
платник податку збільшує суму валових витрат на суму такої
поворотної фінансової допомоги (її частини) за наслідками
податкового періоду, в якому відбулося таке повернення. При цьому
валові доходи такого платника податку не збільшуються на суму
умовно нарахованих процентів, а податкові зобов'язання особи, що
надала поворотну фінансову допомогу, не змінюються як при її
видачі, так і при її зворотному отриманні. Як виняток з правила,
визначеного цим абзацом, операції з отримання (надання) фінансової
допомоги між платником податку та його філіями, відділеннями,
іншими відокремленими підрозділами, що не мають статусу юридичної
особи, розташованими на території України, не призводять до зміни
їх валових витрат або валових доходів;

сум невикористаної частини коштів, що повертаються із
страхових резервів у порядку, передбаченому пунктом 12.2 цього
Закону;

сум заборгованості, що підлягає включенню до валових доходів
згідно з пунктами 12.3 та 12.4 цього Закону;

сум коштів страхового резерву, використаних не за
призначенням;

вартості матеріальних цінностей, переданих платнику податку
згідно з договорами схову (у відповідальне зберігання) та
використаних ним у власному виробничому чи господарському обороті;

сум штрафів та/або неустойки чи пені, фактично одержаних за
рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних
органів, суду;

сум державного мита, попередньо сплаченого позивачем, що
повертається на його користь за рішенням суду;

сум акцизного збору, сплачених (нарахованих) покупцями
підакцизних товарів (за їх рахунок) на користь платника такого
акцизного збору, уповноваженого законом вносити його до бюджету,
та рентних платежів, а також сум збору у вигляді цільової надбавки
до діючого тарифу на електричну та теплову енергію; ( Абзац
десятий підпункту 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )

доходів від продажу електричної енергії (включаючи
реактивну);

сум дотацій і субсидій з фондів загальнообов'язкового
державного соціального страхування або бюджетів, отриманих
платником податку. ( Підпункт 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 доповнено
абзацом згідно із Законом N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )
( Підпункт 4.1.6 пункту 4.1 статті 4 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97, в редакції Закону N 349-IV
( 349-15 ) від 24.12.2002 )

4.2. Не включаються до складу валового доходу: ( Абзац
перший пункту 4.2 статті 4 в редакції Закону N 639/97-ВР від
18.11.97 )

4.2.1. Суми податку на додану вартість, отримані
(нараховані) платником податку на додану вартість, нарахованого на
вартість продажу товарів (робіт, послуг), за винятком випадків,
коли підприємство-продавець не є платником податку на додану
вартість. ( Підпункт 4.2.1 пункту 4.2 статті 4 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97, в редакції
Закону N 349-IV ( 349-15 ) від 24.12.2002 )

4.2.2. Суми коштів або вартість майна, отримані платником
податку як компенсація (відшкодування) за примусове відчуження
державою іншого майна платника податку у випадках, передбачених
законодавством.

4.2.3. Суми коштів або вартість майна, отримані платником
податку за рішенням суду або внаслідок задоволення претензій у
порядку, встановленому законодавством як компенсація прямих витрат
або збитків, понесених таким платником податку в результаті
порушення його прав та інтересів, що охороняються законом, у разі,
якщо вони не були віднесені таким платником податку до складу
валових витрат або відшкодовані за рахунок коштів страхових
резервів. ( Підпункт 4.2.3 пункту 4.2 статті 4 із змінами,
внесеними згідно із Законами N 639/97-ВР від 18.11.97, N 762-IV
( 762-15 ) від 15.05.2003 )

4.2.4. Суми коштів у частині надмірно сплачених податків,
зборів (обов'язкових платежів), що повертаються або мають бути
повернені платнику податку з бюджетів якщо такі суми не були
включені до складу валових витрат. ( Підпункт 4.2.4 пункту 4.2
статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від
18.11.97 )

4.2.5. Суми коштів або вартість майна, що надходять платнику
податку у вигляді прямих інвестицій або реінвестицій у
корпоративні права, емітовані таким платником податку, в тому
числі грошові або майнові внески, згідно з договорами про спільну
діяльність на території України без створення юридичної особи.

4.2.6. Суми доходів органів виконавчої влади та органів
місцевого самоврядування від надання державних послуг (видачі
дозволів (ліцензій), сертифікатів, посвідчень, реєстрації, інших
послуг, обов'язковість придбання яких передбачена законодавством),
у разі зарахування таких доходів до відповідних бюджетів.

4.2.7. Суми коштів у вигляді внесків, які:

а) надходять до платників податку, що здійснюють недержавне
пенсійне забезпечення відповідно до закону, від вкладників
пенсійних фондів, вкладників пенсійних депозитних рахунків, а
також осіб, що уклали договори страхування відповідно до Закону
України "Про недержавне пенсійне забезпечення" ( 1057-15 );

б) надходять до страховиків, що здійснюють довгострокове
страхування життя, від страхувальників;

в) накопичуються за пенсійними вкладами, рахунками учасників
фондів банківського управління відповідно до закону;

суми надходжень до неприбуткових установ і організацій згідно
з вимогами пункту 7.11 цього Закону.
( Підпункт 4.2.7 пункту 4.2 статті 4 в редакції Закону N 1957-IV
( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

4.2.8. Кошти спільного інвестування, а саме кошти, залучені
від інвесторів інститутів спільного інвестування (ІСІ), доходи від
здійснення операцій з активами ІСІ та доходи, нараховані за
активами ІСІ, а також кошти, залучені від власників сертифікатів
фондів операцій з нерухомістю, доходи від здійснення операцій з
активами фондів операцій з нерухомістю та доходи, нараховані за
активами фондів операцій з нерухомістю, створених відповідно до
закону. ( Підпункт 4.2.8 пункту 4.2 статті 4 в редакції
Законів N 977-XIV ( 977-14 ) від 15.07.99, N 2831-III ( 2831-14 )
від 29.11.2001, N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

( Підпункт 4.2.9 пункту 4.2 статті 4 виключено на підставі
Закону N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

4.2.10. Номінальну вартість взятих на облік, але неоплачених
(непогашених) цінних паперів, які засвідчують відносини позики, а
також платіжних документів, емітованих (виданих) боржником на
користь (на ім'я) платника податку як забезпечення або
підтвердження заборгованості такого боржника перед таким платником
податку (облігацій, ощадних сертифікатів, казначейських
зобов'язань, векселів, боргових розписок, акредитивів, чеків,
гарантій, банківських наказів та інших подібних платіжних
документів).

4.2.11. Доходи від спільної діяльності на території України
без створення юридичної особи, дивіденди, отримані платником
податку від інших платників податку, що оподатковані у порядку,
встановленому пунктами 7.7 та 7.8 цього Закону.

4.2.12. Кошти або майно, які повертаються власнику
корпоративних прав, емітованих юридичною особою, після повної і
кінцевої ліквідації такої юридичної особи-емітента або після
закінчення договору про спільну діяльність, але не вище
номінальної вартості акцій (часток, паїв).

4.2.13. Кошти або майно, що надходять у вигляді міжнародної
технічної допомоги, яка надається іншими державами відповідно до
міжнародних угод, що набрали чинності у встановленому
законодавством порядку.

4.2.14. Кошти, що надаються платнику податку з Державного
інноваційного фонду на зворотній основі при здійсненні
інноваційних проектів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України. ( Підпункт 4.2.14 пункту 4.2 статті 4 в редакції Закону
N 40-IV ( 40-15 ) від 04.07.2002 - набирає чинності з 01.01.2003
року - дію зупинено на 2003 рік згідно із Законом N 380-IV
( 380-15 ) від 26.12.2002, дію зупинено на 2004 рік згідно із
Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003, дію зупинено на 2005
рік згідно із Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004 )

4.2.15. Вартість основних фондів безоплатно отриманих
платником податку з метою здійснення їх експлуатації у випадках,
передбачених законодавством:
якщо такі основні фонди отримані за рішенням органів
центральної виконавчої влади;
у разі отримання спеціалізованими експлуатуючими
підприємствами об'єктів енергопостачання, газо- і
теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж відповідно
до рішень місцевих органів виконавчої влади та виконавчих органів
рад, прийнятих у межах їх повноважень;
у разі отримання підприємствами комунальної власності
об'єктів соціальної інфраструктури, зазначених у підпункті 5.4.9
пункту 5.4 статті 5 цього Закону, що перебували на балансі інших
підприємств та утримувалися за їх рахунок.
Основні фонди, що отримуються у випадках, передбачених цим
підпунктом, приймаються на баланс за балансовою вартістю.
Порядок безоплатної передачі таких основних фондів
встановлюється Кабінетом Міністрів України.
( Пункт 4.2 статті 4 доповнено підпунктом 4.2.15 згідно із
Законом N 793/97-ВР від 30.12.97 )

4.2.16. Кошти або майно, що надаються у вигляді
безповоротної допомоги громадським організаціям інвалідів та
підприємствам і організаціям, що визначені пунктом 7.12 статті 7
цього Закону. ( Пункт 4.2 статті 4 доповнено підпунктом 4.2.16
згідно із Законом N 1926-III ( 1926-14 ) від 13.07.2000 )

4.2.17. Інші надходження, прямо визначені нормами цього
Закону.

4.2.18. До 1 січня 2003 року кошти, що надходять з окремого
спеціального рахунку Державного казначейства України підприємствам
гірничо-металургійного комплексу на реалізацію інвестиційних
проектів, у тому числі для проведення реструктуризації, виведення
надлишкових та неефективних потужностей, відповідно до статті 3
Закону України "Про подальший розвиток гірничо-металургійного
комплексу" ( 2975-14 ). ( Пункт 4.2. статті 4 доповнено підпунктом
4.2.18 згідно із Законом N 2975-III ( 2975-14 ) від 17.01.2002 )

4.2.19. Суми коштів або вартість майна, одержаних засновником
третейського суду як третейський збір чи на покриття інших витрат,
пов'язаних з вирішенням спору третейським судом відповідно до
закону. ( Пункт 4.2. статті 4 доповнено підпунктом 4.2.19 згідно
із Законом N 1701-IV ( 1701-15 ) від 11.05.2004 )

4.2.20. Суми коштів, зарахованих платником податку на
спеціальний рахунок відповідно до Закону України "Про
впорядкування питань, пов'язаних із забезпеченням ядерної безпеки"
( 1868-15 ). ( Пункт 4.2 статті 4 доповнено підпунктом 4.2.20
згідно із Законом N 1868-IV ( 1868-15 ) від 24.06.2004 )

4.3. Скоригований валовий доход - валовий доход, визначений
згідно з пунктом 4.1 цієї статті без врахування доходів,
зазначених у пункті 4.2 цієї статті. ( Пункт 4.3 статті 4 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97 )


загрузка...