загрузка...
 
Про оподаткування прибутку підприємств ( частина 3)
Повернутись до змісту
Стаття 5. Валові витрати

5.1. Валові витрати виробництва та обігу (далі - валові
витрати) - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій,
матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як
компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються
(виготовляються) таким платником податку для їх подальшого
використання у власній господарській діяльності.

5.2. До складу валових витрат включаються:

5.2.1. Суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих)
протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією,
веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг) і
охороною праці, у тому числі витрати з придбання електричної
енергії (включаючи реактивну), з урахуванням обмежень,
установлених пунктами 5.3 - 5.7 цієї статті. ( Підпункт 5.2.1
пункту 5.2 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 639/97-ВР від 18.11.97, N 349-IV ( 349-15 ) від 24.12.2002,
N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

( Дію підпункту 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 зупинено на 2005
рік згідно із Законом N 2285-IV ( 2285-15 ) від 23.12.2004 ) ( Дію
підпункту 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 зупинено на 2004 рік згідно із
Законом N 1344-IV ( 1344-15 ) від 27.11.2003 ) 5.2.2. Суми коштів
або вартість товарів (робіт, послуг), добровільно перераховані
(передані) протягом звітного року до Державного бюджету України
або бюджетів місцевого самоврядування, до неприбуткових
організацій, визначених у пункті 7.11 статті 7 цього Закону, у
розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше п'яти відсотків
оподатковуваного прибутку попереднього звітного року, за винятком
внесків, передбачених підпунктом 5.6.2 пункту 5.6 цієї статті, та
внесків, передбачених підпунктом 5.2.17 цього пункту. ( Абзац
перший підпункту 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

Суми коштів або вартість майна, перерахованих (переданого)
юридичним особам, у тому числі неприбутковим організаціям -
засновникам постійно діючого третейського суду, як третейський
збір чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору
третейським судом відповідно до закону, включаються до складу
витрат платників податків у повному обсязі. ( Підпункт 5.2.2
пункту 5.2 статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 1701-IV
( 1701-15 ) від 11.05.2004 )

( Підпункт 5.2.2 пункту 5.2 статті 5 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97, в редакції Закону N 349-IV
( 349-15 ) від 24.12.2002 )


5.2.3. Сума коштів, перерахованих підприємствами
всеукраїнських об'єднань осіб, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на яких працює за основним місцем
роботи не менше 75 відсотків таких осіб, цим об'єднанням для
проведення їх благодійної діяльності, але не більше 10 відсотків
оподаткованого прибутку попереднього звітного періоду. ( Підпункт
5.2.3 пункту 5.2 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 639/97-ВР від 18.11.97 )

5.2.4. Суми коштів, внесені до страхових резервів у порядку,
передбаченому статтею 12 цього Закону.

5.2.5. Суми внесених (нарахованих) податків, зборів
(обов'язкових платежів), установлених Законом України "Про систему
оподаткування" ( 1251-12 ), (крім тих, що прямо не визначені у
переліку податків, зборів (обов'язкових платежів), визначених
зазначеним Законом), включаючи акцизний збір та рентні платежі, а
також збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію, за винятком податків, зборів
(обов'язкових платежів), передбачених підпунктами 5.3.3, 5.3.4, та
пені, штрафів, неустойок, передбачених підпунктом 5.3.5 цієї
статті. ( Абзац перший підпункту 5.2.5 пункту 5.2 статті 5 із
змінами, внесеними згідно із Законами N 349-IV ( 349-15 ) від
24.12.2002, N 849-IV ( 849-15 ) від 22.05.2003 )
Для платників податку, основною діяльністю яких є виробництво
сільськогосподарської продукції, до складу валових витрат
включається плата за землю, що не використовується в
сільськогосподарському виробничому обороті.

5.2.6. Суми витрат, не віднесені до складу валових витрат
минулих звітних податкових періодів у зв'язку з втратою, знищенням
або зіпсуттям документів, установлених правилами податкового
обліку, та підтверджених такими документами у звітному податковому
періоді.

5.2.7. Суми витрат, не врахованї у минулих податкових
періодах у зв'язку з допущенням помилок та виявлених у звітному
податковому періоді у розрахунку податкового зобов'язання.

5.2.8. Суми безнадійної заборгованості в частині, що не була
віднесена до валових витрат у разі коли відповідні заходи щодо
стягнення таких боргів не привели до позитивного наслідку. Для
банків та інших небанківських фінансових установ норми цього
пункту діють з урахуванням норм статті 12 цього Закону. ( Підпункт
5.2.8 пункту 5.2 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 639/97-ВР від 18.11.97, N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

5.2.9. Суми витрат по операціях, передбачених пунктом 5.9
цієї статті та статтею 7 цього Закону.

5.2.10. Суми витрат, пов'язаних з поліпшенням основних фондів
у межах, встановлених підпунктом 8.7.1 цього Закону, та суми
перевищення балансової вартості основних фондів та нематеріальних
активів над вартістю їх продажу, визначені у порядку,
встановленому статтею 8 цього Закону. ( Підпункт 5.2.10 пункту
5.2 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР
від 18.11.97 )

5.2.11. Суми витрат, пов'язаних з безоплатним наданням
працівникам вугільної промисловості, непрацюючим пенсіонерам, які
мають стаж роботи на підприємствах галузі не менш як 10 років на
підземних роботах або не менш як 20 років на поверхні, інвалідам з
числа осіб, що під час роботи на цих підприємствах отримали
каліцтво або професійні захворювання, а також сім'ям працівників
вугільної промисловості, що загинули на виробництві, які отримують
пенсію в разі втрати годувальника, вугілля на побутові потреби за
нормами, що встановлюються у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України. ( Пункт 5.2 статті 5 доповнено підпунктом
5.2.11 згідно із Законом N 1133-XIV ( 1133-14 ) від 07.10.99 )

5.2.12. Суми коштів, спрямовані уповноваженими банками до
додаткового спеціального резерву страхування коштів пенсійного
фонду банківського управління відповідно до Закону України "Про
внесення змін до Закону України "Про проведення експерименту в
житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"
( 3044-14 ). ( Пункт 5.2 статті 5 доповнено підпунктом 5.2.12
згідно із Законом N 1694-III ( 1694-14 ) від 20.04.2000, в
редакції Закону N 3045-III ( 3045-14 ) від 07.02.2002 )

5.2.13. Суми коштів або вартість майна, добровільно
перераховані (передані) для цільового використання з метою охорони
культурної спадщини установам науки, освіти, культури,
заповідникам, музеям-заповідникам, а також неприбутковим установам
та організаціям у випадках, визначених у пункті 7.11 статті 7
цього Закону, у розмірі, що перевищує два відсотки, але не більше
десяти відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного
періоду. ( Пункт 5.2 статті 5 доповнено підпунктом 5.2.13 згідно
із Законом N 1805-III ( 1805-14 ) від 08.06.2000 - набирає
чинності з 1 січня 2001 року, із змінами, внесеними згідно із
Законами N 349-IV ( 349-15 ) від 24.12.2002, N 1957-IV ( 1957-15 )
від 01.07.2004, N 2245-IV ( 2245-15 ) від 16.12.2004 )

( Підпункт 5.2.14 пункту 5.2 статті 5 виключено на підставі
Закону N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

5.2.15. Суми витрат, пов'язаних з підтвердженням
відповідності продукції, систем якості, систем управління якістю,
систем управління довкіллям, персоналу встановленим вимогам
відповідно до Закону України "Про підтвердження відповідності
( 2406-14 ). ( Статтю 5 доповнено підпунктом 5.2.15 згідно із
Законом N 2406-III ( 2406-14 ) від 17.05.2001 )

5.2.16. Суми витрат, пов'язаних з розвідкою (дорозвідкою) та
облаштуванням нафтових та газових родовищ (за винятком витрат на
спорудження будь-яких свердловин, що використовуються для розробки
нафтових та газових родовищ). ( Пункт 5.2 статті 5 доповнено
підпунктом 5.2.16 згідно із Законом N 2712-III ( 2712-14 ) від
20.09.2001 - набуває чинності з 01.01.2002 року )

5.2.17. Суми коштів або вартість майна, добровільно
перераховані (передані) організаціям роботодавців та їх
об'єднанням, створеним відповідно до закону з цього питання, у
вигляді вступних, членських та цільових внесків, але не більше
0,2 відсотка фонду оплати праці платника податку у розрахунку за
звітний рік. ( Пункт 5.2 статті 5 доповнено підпунктом 5.2.17
згідно із Законом N 349-IV ( 349-15 ) від 24.12.2002 )

5.3. Не включаються до складу валових витрат витрати на:

5.3.1. Потреби, не пов'язані з веденням основної діяльності,
а саме:
організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг
та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім
благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям,
визначених пунктом 7.11 цього Закону, та витрат, пов'язаних з
проведенням рекламної діяльності, які регулюються нормами
підпункту 5.4.4 цієї статті). Обмеження частини другої цього
підпункту не стосуються платників податку, основною діяльністю
яких є організація прийомів, презентацій і свят за замовленням та
за рахунок інших осіб;
придбання лотерей, участь в азартних іграх;
фінансування особистих потреб фізичних осіб за винятком
виплат, передбачених пунктами 5.6 і 5.7 цієї статті, та в інших
випадках, передбачених нормами цього Закону.

5.3.2. Придбання, будівництво, реконструкцію, модернізацію,
ремонт та інші поліпшення основних фондів та витрати, пов'язані з
видобутком корисних копалин, а також з придбанням нематеріальних
активів, які підлягають амортизації, згідно із статтями 8 і 9 та
підпунктом 7.9.4 цього Закону. ( Підпункт 5.3.2 пункту 5.3 статті
5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від
18.11.97 )

5.3.3. Сплату податку на прибуток підприємств, податку на
нерухомість, а також податків, установлених пунктами 7.8, 10.2 і
статтею 13 цього Закону; сплату податку на додану вартість,
включеного до ціни товарів (робіт, послуг), що придбаваються
платником податку для виробничого або невиробничого використання,
сплату податків на доходи фізичних осіб, які відраховуються за
рахунок сум виплат таких доходів згідно із законом України про
оподаткування доходів фізичних осіб.
Для платників податку на прибуток підприємств, які не
зареєстровані як платники податку на додану вартість, до складу
валових витрат виробництва (обігу) входять суми податків на додану
вартість, сплачених у складі ціни придбання товарів (робіт,
послуг), вартість яких належать до валових витрат такого платника
податку.
У разі якщо платник податку на прибуток, зареєстрований як
платник податку на додану вартість, одночасно здійснює операції з
продажу товарів (робіт, послуг), що оподатковуються податком на
додану вартість та звільнені від оподаткування, або не є об'єктом
оподаткування таким податком, податок на додану вартість,
сплачений у складі витрат на придбання товарів (робіт, послуг),
які відносяться до складу валових витрат, та основних фондів і
нематеріальних активів, що підлягають амортизації, включається
відповідно до валових витрат або балансова вартість відповідної
групи основних фондів збільшується на суму, що не включена до
складу податкового кредиту такого платника податку згідно із
Законом України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ).
( Підпункт 5.3.3 доповнено абзацом третім згідно із Законом N
639/97-ВР від 18.11.97 )

5.3.4. Сплату вартості торгових патентів, яка враховується у
зменшення податкових зобов'язань платника податку в порядку,
передбаченому пунктом 16.3 цього Закону.

5.3.5. Сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням
сторін договору або за рішенням відповідних державних органів,
суду. ( Підпункт 5.3.5 пункту 5.3 статті із змінами, внесеними
згідно із Законом N 349-IV ( 349-15 ) від 24.12.2002 )

5.3.6. Утримання органів управління об'єднань платників
податку, включаючи утримання холдінгових компаній, які є окремими
юридичними особами.
Під терміном "холдингові компанії" слід розуміти юридичних
осіб, які є власниками інших юридичних осіб або здійснюють
контроль над такими юридичними особами як пов'язані особи,
відповідно до пункту 1.26 цього Закону. ( Підпункт 5.3.6
доповнено абзацом другим згідно із Законом N 639/97-ВР від
18.11.97 )

( Підпункт 5.3.7 пункту 5.3 статті 5 виключено на підставі
Закону N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

5.3.8. Виплату дивідендів.

5.3.9. Виплату винагород або інших видів заохочень пов'язаним
з таким платником податку фізичним чи юридичним особам у разі,
якщо немає документальних доказів, що таку виплату або заохочення
було проведено як компенсацію за фактично надану послугу
(відпрацьований час). За наявності зазначених документальних
доказів віднесенню до складу валових витрат підлягають фактичні
суми виплат (заохочень), але не більші ніж суми, розраховані за
звичайними цінами.
Не підлягають віднесенню до складу валових витрат суми
збитків платника податку, понесених у зв'язку з продажем товарів
(робіт, послуг) або їх обміном за цінами, що нижчі за звичайні,
пов'язаним з таким платником податку особам.
У разі коли сума виплат (заохочень) або її частина пов'язаним
фізичним особам не визнаються валовими витратами, така сума (або
її частина) є базою для нарахування внесків на соціальні заходи,
передбачені пунктом 5.7 цієї статті.
Не належать до складу валових витрат будь-які витрати, не
підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими
документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена
правилами ведення податкового обліку.
У разі втрати, знищення або зіпсуття зазначених документів
платник податку має право письмово заявити про це податковому
органу та здійснити заходи, необхідні для поновлення таких
документів. Письмова заява має бути надіслана до/або разом з
поданням розрахунку податкових зобов'язань звітного періоду. Якщо
платник податку не подасть у такий строк письмову заяву та не
поновить зазначених документів до закінчення податкового періоду,
що настає за звітним, непідтверджені відповідними документами
витрати не визнаються валовими витратами і на суму недосплаченого
податку нараховується пеня у розмірі облікової ставки
Національного банку України, збільшеної в 1,2 раза.
Якщо платник податку поновить зазначені документи у наступних
періодах, підтверджені витрати (з урахуванням сплаченої пені)
включаються до валових витрат податкового періоду, на який
припадає таке поновлення.
( Підпункт 5.3.9 пункту 5.3 статті 5 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97 )

5.4. Особливості віднесення витрат подвійного призначення до
складу валових витрат платника податку
До валових витрат включаються:
5.4.1. Витрати платника податку на забезпечення найманих
працівників спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, що
необхідні для виконання професійних обов'язків, а також продуктами
спеціального харчування за переліком, що встановлюється Кабінетом
Міністрів України.

5.4.2. Витрати, крім тих, що підлягають амортизації,
пов'язані з науково-технічним забезпеченням основної
діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських
процесів, проведення дослідно-експериментальних та
конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і
зразків, пов'язаних з основною діяльністю платника податку,
виплатою роялті та придбанням нематеріальних активів (крім тих, що
підлягають амортизації) для їх використання в основній
діяльності платника податку. Норми цього підпункту стосуються
витрат на зазначені заходи незалежно від того, чи призвели такі
заходи до збільшення доходів платника податку.
Витрати на придбання літератури для інформаційного
забезпечення господарської діяльності платника податку, у тому
числі з питань законодавства, і передплату спеціалізованих
періодичних видань, а також на проведення аудиту згідно з чинним
законодавством, включаючи проведення добровільного аудиту за
рішенням платника податку. ( Абзац другий підпункту 5.4.2 пункту
5.4 статті 5 в редакції Закону N 639/97-ВР від 18.11.97 )
Витрати платника податку, пов'язані з професійною
підготовкою, навчанням, перепідготовкою або підвищенням
кваліфікації осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким
платником податку; витрати на навчання та (або) професійну
підготовку у вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних
закладах інших осіб, які не перебувають з таким платником податку
у трудових відносинах, але уклали з ним письмову угоду (договір,
контракт) про взяті ними зобов'язання відпрацювати у платника
податку після закінчення вищого та (або) професійно-технічного
навчального закладу та отримання спеціальності (кваліфікації) не
менше трьох років; витрати на організацію навчально-виробничої
практики за профілем основної діяльності платника податку або в
структурних підрозділах, що забезпечують його господарську
діяльність, осіб, які навчаються у вищих та професійно-технічних
навчальних закладах. Зазначені витрати включаються до валових
витрат у розмірі до 3 відсотків фонду оплати праці звітного
періоду. ( Абзац третій підпункту 5.4.2 пункту 5.4 статті 5 в
редакції Закону N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004 )


( Абзац четвертий підпункту 5.4.2 пункту 5.4 статті 5
виключено на підставі Закону N 639/97-ВР від 18.11.97 )


Обов'язки з доведення зв'язку витрат на цілі, обумовлені цим
підпунктом, з основною діяльністю платника податку, покладаються
на такого платника податку.
У разі виникнення розбіжностей між податковим органом та
платником податку стосовно зв'язку витрат на цілі, обумовлені цим
підпунктом, з основною діяльністю платника податку, такі
податкові органи зобов'язані звернутися до Міністерства України у
справах науки і технологій, чий експертний висновок є підставою
для прийняття рішення податковим органом.
Оскарження рішень податкових органів, прийнятих на підставі
експертних висновків Міністерства України у справах науки і
технологій, провадиться платниками податку в загальному порядку.

5.4.3. Будь-які витрати на гарантійний ремонт
(обслуговування) або гарантійні заміни товарів, проданих
платником податку, вартість яких не компенсується за рахунок
покупців таких товарів, але не більше від суми, яка відповідає
рівню гарантійних замін, прийнятих (оприлюднених) платником
податку, але не вище 10 відсотків від сукупної вартості таких
товарів, що були продані, та по яких не закінчився строк
гарантійного обслуговування. ( Абзац перший підпункту 5.4.3
пункту 5.4 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N
639/97-ВР від 18.11.97 )
У разі здійснення гарантійних замін товарів платник податку
зобов'язаний вести окремий облік бракованих товарів, повернутих
покупцями, а також облік покупців, що отримали таку заміну або
послуги з ремонту (обслуговування), у порядку, встановленому
центральним податковим органом.
Здійснення заміни товару без зворотного отримання бракованого
товару або без належного ведення зазначеного обліку не дає права
на збільшення валових витрат продавця такого товару на вартість
замін.
Порядок гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійних
замін, а також перелік товарів, на які встановлюється гарантійне
обслуговування, визначаються Кабінетом Міністрів України на
підставі норм законодавства з питань захисту прав споживачів.
Під терміном "оприлюднення" слід розуміти розповсюджене в
змісті реклами, технічної документації, договору або іншого
документа зобов'язання продавця щодо умов та строків гарантійного
обслуговування.

5.4.4. Витрати платника податку на проведення передпродажних
та рекламних заходів стосовно товарів (робіт, послуг), що
продаються (надаються) такими платниками податку.
Витрати на організацію прийомів, презентацій і свят,
придбання і розповсюдження подарунків, включаючи безоплатну
роздачу зразків товарів або безоплатне надання послуг (виконання
робіт) з рекламними цілями, але не більше двох відсотків від
оподаткованого прибутку платника податку за попередній звітний
(податковий) рік. ( Абзац другий підпункту 5.4.4 пункту 5.4
статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 639/97-ВР від
18.11.97, N 349-IV ( 349-15 ) від 24.12.2002 )

5.4.5. Будь-які витрати платника податку, пов'язані з
утриманням та експлуатацією фондів природоохоронного призначення
(крім витрат, що підлягають амортизації або відшкодуванню згідно
із нормами статей 8 і 9 цього Закону), які перебувають у його
власності, витрати із самостійного зберігання, переробки,
захоронення або оплати послуг із зберігання, переробки,
захоронення та ліквідації відходів від основної діяльності
платника податку сторонніми організаціями, з очищення стічних
вод, інші витрати на збереження екологічних систем, які
перебувають під негативним впливом господарської діяльності
платника податку.
У разі виникнення розбіжностей між податковим органом та
платником податку стосовно зв'язку проведених витрат на
природоохоронні заходи з діяльністю платника податку податкові
органи зобов'язані звернутися до Міністерства охорони
навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України,
чий експертний висновок є підставою для прийняття рішення
податковим органом.

5.4.6. Будь-які витрати зі страхування ризиків загибелі
врожаю, транспортування продукції платника податку; цивільної
відповідальності, пов'язаної з експлуатацією транспортних засобів,
що перебувають у складі основних фондів платника податку;
екологічної та ядерної шкоди, що може бути завдана платником
податку іншим особам; майна платника податку; кредитних та інших
ризиків платника податку, пов'язаних із здійсненням ним
господарської діяльності, у межах звичайної ціни страхового тарифу
відповідного виду страхування, діючого на момент укладення такого
страхового договору, за винятком страхування життя, здоров'я або
інших ризиків, пов'язаних з діяльністю фізичних осіб, що
перебувають у трудових відносинах з платником податку,
обов'язковість якого не передбачена законодавством, або будь-які
витрати зі страхування сторонніх фізичних чи юридичних осіб.
( Абзац перший підпункту 5.4.6 пункту 5.4 статті 5 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )
Якщо умови страхування передбачають виплату страхового
відшкодування на користь платника податку - страхувальника,
застраховані збитки, понесені таким платником податку, відносяться
до його валових витрат у податковий період їх понесення, а суми
страхового відшкодування таких збитків включаються до валових
доходів такого платника податку у податковий період їх отримання.

5.4.7. Будь-які витрати на придбання ліцензій та інших
спеціальних дозволів, виданих державними органами для ведення
основної діяльності, включаючи плату за реєстрацію підприємства в
органах державної реєстрації, зокрема, в органах місцевого
самоврядування, їх виконавчих органах, крім витрат на придбання
торгових патентів, установлених Законом України "Про патентування
деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ). Витрати на
придбання ліцензій та інших спеціальних дозволів на право
здійснення за межами України вилову риби та морепродуктів, а
також надання транспортних послуг. ( Підпункт 5.4.7 пункту 5.4
статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 639/97-ВР від
18.11.97 )

5.4.8. Витрати на відрядження фізичних осіб, що перебувають у
трудових відносинах з таким платником податку або є членами
керівних органів платника податку, у межах фактичних витрат особи,
яка відряджена, на проїзд (включаючи перевезення багажу) як до
місця відрядження і назад, так і за місцем відрядження, оплату
вартості проживання у готелях (мотелях), а також включених до
таких рахунків витрат на харчування чи побутові послуги (прання,
чистка, лагодження та прасування одягу, взуття чи білизни), найм
інших жилих приміщень, телефонних рахунків, оформлення закордонних
паспортів, дозволів на в'їзд (віз), обов'язкового страхування,
витрат на усний та письмовий переклади, інших документально
оформлених витрат, пов'язаних з правилами в'їзду та перебування у
місці відрядження, включаючи будь-які збори і податки, що
підлягають сплаті у зв'язку зі здійсненням таких витрат. ( Абзац
перший підпункту 5.4.8 пункту 5.4 статті 5 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97 )
Зазначені витрати можуть бути включені до складу валових
витрат платника податку лише за наявності підтверджуючих
документів, що засвідчують вартість цих витрат у вигляді
транспортних квитків або транспортних рахунків (багажних
квитанцій), рахунків з готелів (мотелів) або від інших осіб, що
надають послуги з розміщення та проживання фізичної особи,
страхових полісів тощо. Не включається до складу витрат платника
податку готівка, витрачена на цілі, визначені підпунктами 5.3.1 та
5.4.4 цієї статті, а також на цілі, не пов'язані з відшкодуванням
особистих витрат фізичної особи, яка перебуває у відрядженні.
Не дозволяється відносити до складу витрат на харчування
вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів, суми "чайових",
за винятком випадків, коли суми таких "чайових" включаються до
рахунку згідно із законами країни перебування, а також плати за
видовищні заходи.
Додатково до витрат, визначених абзацом першим цього
підпункту, відносяться не підтверджені документально витрати на
харчування та фінансування інших власних потреб фізичної особи
(добових витрат), понесених у зв'язку з її відрядженням, у межах
граничних норм, встановлюваних Кабінетом Міністрів України за
кожний повний день відрядження, включаючи день від'їзду та
приїзду.
Зазначені граничні норми встановлюються в гривнях:
в єдиній сумі для відряджень за кордон незалежно від країни
відрядження та статусу населених пунктів;
в єдиній сумі для відряджень у межах України незалежно від
статусу населених пунктів.
Кабінетом Міністрів України окремо визначаються граничні
норми добових для відряджених членів екіпажів суден (інших
транспортних засобів) або суми, що направляються на харчування
таких членів екіпажів замість добових, у разі, якщо такі судна
(інші транспортні засоби): ( Підпункт 5.4.8 пункту 5.4 статті 5
доповнено абзацом восьмим згідно із Законом N 639/97-ВР від
18.11.97 )
здійснюють комерційну, промислову, науково-пошукову чи
риболовецьку діяльність за межами територіального моря (вод)
України; ( Підпункт 5.4.8 пункту 5.4 статті 5 доповнено абзацом
дев'ятим згідно із Законом N 639/97-ВР від 18.11.97 )
виконують міжнародні рейси для здійснення навігаційної
діяльності чи перевезення пасажирів або вантажів за плату за
межами повітряного або митного кордонів України; ( Підпункт 5.4.8
пункту 5.4 статті 5 доповнено абзацом десятим згідно із Законом N
639/97-ВР від 18.11.97 )
використовуються для аварійно-рятувальних та
пошуково-рятувальних робіт за межами митного кордону або
територіального моря (вод) України. ( Підпункт 5.4.8 пункту 5.4
статті 5 доповнено абзацом одинадцятим згідно із Законом N
639/97-ВР від 18.11.97 )
Сума добових визначається:
у разі відрядження у межах України та країн, з якими не
встановлено або спрощено прикордонний контроль, - згідно з
відмітками відряджуючої та приймаючої сторони на посвідченні про
відрядження, форма якого затверджується центральним податковим
органом;
у разі відрядження до країн, з якими встановлено повний
прикордонний митний контроль, - згідно з відмітками органів
прикордонного контролю у паспорті або документі, що його замінює.
За відсутності зазначених відміток сума добових не
включається до валових витрат платника податку.
Будь-які витрати на відрядження можуть бути включені до
складу валових витрат платника податку за наявності
підтверджуючих документів щодо зв'язку такого відрядження з
основною діяльністю такого платника податку - запрошень
приймаючої сторони, діяльність якої збігається з діяльністю
платника податку; укладеного договору (контракту); інших
документів, які встановлюють або засвідчують бажання встановити
цивільно-правові відносини; документів, що засвідчують участь
особи, яка відряджена стороною, у переговорах, конференціях або
симпозіумах, які проводяться за тематикою, що збігається з
основною діяльністю платника податку.
За запитом представника податкового органу платник податку
має забезпечити за власний рахунок переклад звітних та
підтверджуючих документів, виданих іноземною мовою.
Суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а
також інших осіб, які направляються у відрядження підприємствами,
установами та організаціями, які повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів, визначаються Кабінетом
Міністрів України. Сума добових для таких категорій фізичних осіб
не може перевищувати суму, встановлену абзацом другим цього
підпункту для інших відряджених осіб. Власник або уповноважена ним
особа може встановлювати додаткові обмеження щодо сум та цілей
використання коштів, наданих на відрядження.

5.4.9. До валових витрат відносяться витрати платника податку
на утримання, експлуатацію та забезпечення основної діяльності
таких об'єктів соціальної інфраструктури, що перебували на балансі
та утримувалися за рахунок такого платника податку на момент
набрання чинності цим Законом (крім капітальних затрат, які
підлягають амортизації): ( Абзац перший підпункту 5.4.9 пункту 5.4
статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 349-IV
( 349-15 ) від 24.12.2002 )

дитячих ясел або садків;
закладів середньої та середньої професійно-технічної освіти
та закладів підвищення кваліфікації працівників такого платника
податку;
дитячих, музичних та художніх шкіл, шкіл мистецтв, у разі
якщо вони не надають платних послуг та не займаються іншою
комерційною діяльністю;
закладів охорони здоров'я, пунктів безоплатного медичного
обстеження, профілактики та допомоги працівникам;
спортивних залів і площадок, що використовуються безоплатно
для фізичного оздоровлення та психологічного відтворення
працівників, клубів і будинків культури, в разі якщо вони не
використовуються для надання платних послуг та іншої комерційної
діяльності (крім будинків відпочинку, туристичних баз та інших
подібних закладів);
приміщень, що використовуються платником податку для
організації харчування працівників такого платника податку;
багатоквартирного житлового фонду, включаючи гуртожитки,
одноквартирного житлового фонду в сільській місцевості та об'єктів
житлово-комунального господарства, які перебувають на балансі
юридичних осіб, щодо яких платником податку прийнято документально
оформлене рішення про передачу на баланс місцевих рад;
дитячих таборів відпочинку за умови, що вони не здаються в
оренду, не використовуються для надання платних послуг або іншої
комерційної діяльності. ( Підпункт 5.4.9 пункту 5.4 статті 5
доповнено абзацом дев'ятим згідно із Законом N 639/97-ВР від
18.11.97 )

5.4.10. До валових витрат платника податку відносяться
витрати на утримання, експлуатацію та забезпечення основної
діяльності (крім тих, що підлягають амортизації): ( Абзац перший
підпункту 5.4.10 пункту 5.4 статті 5 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 349-IV ( 349-15 ) від 24.12.2002 )
пунктів медичного огляду найманих працівників, наявність
яких зумовлена законодавством або колективними договорами,
укладеними згідно із законом; ( Підпункт 5.4.10 пункту 5.4 статті
5 доповнено абзацом другим згідно із Законом N 349-IV ( 349-15 )
від 24.12.2002 )
приміщень житлового фонду, які належать юридичним особам,
основною діяльністю яких є надання платних послуг з туристичного
обслуговування сторонніх громадян чи здавання таких приміщень в
оренду (найм) стороннім громадянам або організаціям у порядку,
визначеному цим Законом;
легкових автомобілів, побутових літальних апаратів, моторних
човнів, катерів і яхт, призначених для відпочинку, що належать
платникам податку, основною діяльністю яких є надання платних
послуг з транспортного чи туристичного обслуговування сторонніх
громадян або організацій, а також якщо ці засоби належать
спортивним організаціям і використовуються як спортивне знаряддя.
( Абзац підпункту 5.4.10 пункту 5.4 статті 5 в редакції Закону
N 639/97-ВР від 18.11.97 )
Не включаються до складу валових витрат витрати платника
податку (крім витрат на оплату праці) на утримання і експлуатацію
приміщень житлового фонду (крім житлового фонду, визначеного у
підпункті 5.4.9 цієї статті), побутових літальних апаратів,
моторних човнів, катерів і яхт, призначених для відпочинку, що
використовуються з іншими цілями, ніж зазначені у цьому підпункті,
або іншими платниками податку, ніж зазначені у цьому підпункті;
витрати, пов'язані з стоянкою та паркуванням легкових автомобілів,
а також 50 відсотків витрат на придбання пально-мастильних
матеріалів для легкових автомобілів та оперативну оренду легкових
автомобілів. При цьому платник податку звільняється від обов'язків
доведення зв'язку таких витрат з його господарською діяльністю.
( Абзац підпункту 5.4.10 пункту 5.4 статті 5 в редакції Закону
N 639/97-ВР від 18.11.97; із змінами, внесеними згідно із Законами
N 977-XIV ( 977-14 ) від 15.07.99, N 349-IV ( 349-15 ) від
24.12.2002 )
Обмеження, встановлені цим підпунктом, не стосуються
платників податку, основною діяльністю яких є надання послуг з
утримання та експлуатації приміщень житлового фонду, побутових
літальних апаратів, моторних човнів, катерів і яхт, призначених
для відпочинку, які належать іншим особам, за замовленням та за
рахунок таких інших осіб.

5.5. Особливості визначення складу витрат платника податку у
разі сплати процентів за борговими зобов'язаннями

5.5.1. До складу валових витрат відносяться будь-які витрати,
пов'язані з виплатою або нарахуванням процентів за борговими
зобов'язаннями (у тому числі за будь-якими кредитами, депозитами)
протягом звітного періоду, якщо такі виплати або нарахування
здійснюються у зв'язку з веденням господарської діяльності
платника податку. ( Підпункт 5.5.1 пункту 5.5 статті 5 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 977-XIV ( 977-14 ) від 15.07.99 )

5.5.2. Для платника податку, 50 та більше відсотків
статутного фонду (акцій, інших корпоративних прав) якого перебуває
у власності або управлінні нерезидента (нерезидентів), віднесення
до складу валових витрат витрат на виплату або нарахування
процентів за кредитами та іншими борговими зобов'язаннями на
користь таких нерезидентів та пов'язаних з ними осіб дозволяється
у сумі, що не перевищує суму доходів такого платника податку,
отриману протягом звітного періоду у вигляді процентів від
розміщення власних активів, збільшену на суму, що дорівнює
50 відсоткам оподатковуваного прибутку звітного періоду, без
урахування суми таких отриманих процентів. ( Підпункт 5.5.2 пункту
5.5 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законами N 639/97-ВР
від 18.11.97, N 977-XIV ( 977-14 ) від 15.07.99, в редакції Закону
N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

5.5.3. До нерезидентів, визначених у підпункті 5.5.2,
прирівнюються з метою оподаткування також юридичні особи,
звільнені від сплати цього податку згідно з положеннями пунктів
7.11-7.13, 7.19 статті 7 цього Закону, чи ті, що відповідно до
законодавства сплачують цей податок за ставками іншими, ніж
встановлені у пункті 7.2 статті 7 або статті 10 цього Закону.
( Підпункт 5.5.3 пункту 5.5 статті 5 із змінами, внесеними згідно
із Законами N 977-XIV ( 977-14 ) від 15.07.99, N 349-IV ( 349-15 )
від 24.12.2002, в редакції Закону N 1957-IV ( 1957-15 ) від
01.07.2004 )

5.5.4. Для цілей підпункту 5.5.2 оподатковуваний прибуток без
врахування процентів визначається як скоригований валовий доход
звітного періоду без урахування доходу звітного періоду,
отриманого у вигляді процентів, зменшений на суму валових витрат
звітного періоду, за винятком валових витрат звітного періоду,
пов'язаних із виплатою процентів.

5.5.5. Витрати на сплату процентів, які відповідають вимогам
підпункту 5.5.1, але не віднесені до складу витрат виробництва
(обігу) згідно з положеннями підпункту 5.5.2 протягом звітного
періоду, підлягають перенесенню на результати майбутніх податкових
періодів із збереженням обмежень, передбачених пунктом 5.5.2.

5.6. Особливості визначення складу витрат на оплату праці
5.6.1. З урахуванням норм пункту 5.3 цієї статті до складу
валових витрат платника податку відносяться витрати на оплату
праці фізичних осіб, що перебувають у трудових відносинах з таким
платником податку (далі - працівники), які включають витрати на
виплату основної і додаткової заробітної плати та інших видів
заохочень і виплат, виходячи з тарифних ставок, у вигляді премій,
заохочень, відшкодувань вартості товарів (робіт, послуг), витрати
на виплату авторських винагород та виплат за виконання робіт
(послуг), згідно з договорами цивільно-правового характеру,
будь-які інші виплати в грошовій або натуральній формі,
встановлені за домовленістю сторін (крім сум матеріальної
допомоги, які звільняються від оподаткування згідно з нормами
закону, що регулює питання оподаткування доходів фізичних осіб
(законодавства, що встановлює правила оподаткування прибутковим
податком з громадян). ( Підпункт 5.6.1 пункту 5.6 статті 5 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 349-IV ( 349-15 ) від
24.12.2002 )

5.6.2. Додатково до виплат, передбачених підпунктом 5.6.1
цієї статті, до складу валових витрат платника податку включаються
обов'язкові виплати, а також компенсація вартості послуг, які
надаються працівникам у випадках, передбачених законодавством,
внески платника податку на обов'язкове страхування життя або
здоров'я працівників у випадках, передбачених законодавством, а
також внески, визначені абзацом другим цього підпункту.

Якщо відповідно до договору довгострокового страхування життя
або будь-якого виду недержавного пенсійного забезпечення платник
цього податку сплачує за власний рахунок добровільні внески на
страхування (недержавне пенсійне забезпечення) найманої ним
фізичної особи, то такий платник податку має право віднести до
складу валових витрат кожного звітного податкового періоду
(наростаючим підсумком) суму таких внесків, яка сукупно не
перевищує 15 відсотків від заробітної плати, нарахованої такій
найманій особі протягом податкового року, на який припадають такі
податкові періоди.

При цьому сума таких платежів не може перевищувати розмірів,
визначених у підпункті 6.5.1 пункту 6.5 статті 6 Закону України
"Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) протягом такого
податкового періоду.
( Підпункт 5.6.2 пункту 5.6 статті 5 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 349-IV ( 349-15 ) від 24.12.2002, в редакції Закону
N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

( Підпункт 5.6.3 пункту 5.6 статті 5 виключено на підставі
Закону N 639/97-ВР від 18.11.97 )

5.7. Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на
соціальні заходи
5.7.1. До складу валових витрат платника податку відносяться
суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування та внесків
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховані
на виплати, зазначені в підпункті 5.6.1 цієї статті, у розмірах і
порядку, встановлених законом. ( Підпункт 5.7.1 пункту 5.7 статті
5 в редакції Закону N 429-IV ( 429-15 ) від 16.01.2003 )

5.7.2. Якщо наймана особа доручає працедавцю здійснювати
внески на довгострокове страхування життя або будь-який вид
недержавного пенсійного забезпечення за рахунок витрат на оплату
праці такої найманої особи, включених до складу валових витрат
платника податку відповідно до підпункту 5.6.1 пункту 5.6 цієї
статті, або на пенсійний вклад відповідно до пункту 22.25 цього
Закону, то такий працедавець не включає суму таких внесків до
складу своїх валових витрат та до бази для нарахування суми
внесків на пенсійне та інші види державного (соціального)
обов'язкового страхування. ( Підпункт 5.7.2 пункту 5.7 статті 5 в
редакції Закону N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )


( Пункт 5.8 статті 5 виключено на підставі Закону N 1957-IV
( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

5.9. Платник податку веде податковий облік приросту (убутку)
балансової вартості товарів (крім тих, що підлягають амортизації,
та цінних паперів), сировини, матеріалів, комплектуючих виробів,
напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі - запасів) на складах,
у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати
на придбання та поліпшення (перетворення, зберігання) яких
включаються до складу валових витрат згідно з цим Законом (за
винятком тих, що отримані безкоштовно).
Вартість запасів оплачених, але не отриманих (не
оприбуткованих) платником податку - покупцем, до приросту запасів
не включається.
Вартість запасів оплачених, але не відвантажених (не знятих з
обліку) платником податку - продавцем, до убутку запасів не
включається.
У разі коли балансова вартість таких запасів на кінець
звітного періоду перевищує їх балансову вартість на початок того ж
звітного періоду, різниця включається до складу валових доходів
платника податку у такому звітному періоді.
У разі коли балансова вартість таких запасів на кінець
звітного періоду є меншою за їх балансову вартість на початок того
ж звітного періоду, різниця включається до складу валових витрат
платника податку у такому звітному періоді.
Для виробників сільськогосподарської продукції, визначених
статтею 14 цього Закону, норми цього пункту застосовуються для
податкового періоду, що дорівнює дванадцяти календарним місяцям,
починаючи з 1 липня поточного звітного (бюджетного) року. ( Абзац
шостий пункту 5.9 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )
Якщо платник податку приймає рішення про уцінку (дооцінку)
запасів згідно з правилами бухгалтерського обліку, то така уцінка
(дооцінка) з метою податкового обліку не змінює балансову вартість
запасів та валові доходи або валові витрати такого платника
податку, пов'язані з придбанням таких запасів.
З метою податкового обліку платник податку за своїм вибором
здійснює оцінку вибуття запасів за одним з таких методів
бухгалтерського обліку, визначених у відповідному стандарті:
( Абзац восьмий пункту 5.9 статті 5 в редакції Закону N 1957-IV
( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

ідентифікованої вартості відповідної одиниці запасів; ( Пункт
5.9 статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 1957-IV
( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

середньозваженої вартості однорідних запасів; ( Пункт
5.9 статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 1957-IV
( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

вартості перших за часом надходження запасів (ФІФО); ( Пункт
5.9 статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 1957-IV
( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

нормативних затрат; ( Пункт 5.9 статті 5 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

ціни продажу запасів (виключно для запасів, що реалізуються
через роздрібну торгівлю). ( Пункт 5.9 статті 5 доповнено абзацом
згідно із Законом N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )

Для всіх одиниць податкового обліку запасів, що мають
однакове призначення та однакові умови використання,
застосовується тільки один із наведених методів. ( Пункт 5.9
статті 5 доповнено абзацом згідно із Законом N 1957-IV ( 1957-15 )
від 01.07.2004 )

У разі обрання платником податку методу оцінки вартості
вибуття запасів зміна такого методу протягом податкового року для
цілей податкового обліку не дозволяється. ( Пункт 5.9 статті 5
доповнено абзацом згідно із Законом N 1957-IV ( 1957-15 ) від
01.07.2004 )

Для енергогенеруючих підприємств, визнаних такими згідно із
класифікацією видів економічної діяльності, норми цього пункту
застосовуються для податкового періоду, що дорівнює звітному
податковому року. ( Пункт 5.9 статті 5 доповнено абзацом згідно із
Законом N 1957-IV ( 1957-15 ) від 01.07.2004 )
( Пункт 5.9 статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 639/97-ВР від 18.11.97, в редакції Закону N 349-IV ( 349-15 )
від 24.12.2002 )

5.10. У разі коли після продажу товарів (робіт, послуг)
здійснюється будь-яка зміна суми компенсації їх вартості,
включаючи перерахунок у випадках повернення проданих товарів чи
права власності на такі товари (результати робіт, послуг)
продавцю, платник податку - продавець та платник податку -
покупець здійснюють відповідний перерахунок валових доходів або
валових витрат (балансової вартості основних фондів) у звітному
періоді, в якому сталася така зміна суми компенсації.
Цей пункт не регулює правила визначення та коригування
валових витрат та валових доходів внаслідок проведення процедур
урегулювання сумнівної або безнадійної заборгованості чи визнання
боргу покупця безнадійним, що визначаються статтею 12 цього
Закону.
( Статтю 5 доповнено пунктом 5.10 згідно із Законом N 349-IV
( 349-15 ) від 24.12.2002 )

5.11. Установлення додаткових обмежень щодо віднесення витрат
до складу валових витрат платника податку, крім тих, що зазначені
у цьому Законі, не дозволяється.


загрузка...