загрузка...
 
2.3. Період становлення і розвитку класичного міжнародного права.
Повернутись до змісту
Поява науки міжнародного права проглядається ще в давньоримському праві завойованих народів і в наступнику цього права - Римському праві народів. Від зародження і протягом тисячоліть наука міжнародного права розвивалася під впливом релігійних постулатів. Одвічним і протягом тривалого часу одним з основних було питання про війну, її цілі, характер, способи ведення, ставлення до мирного населення, до приватної власності. Ці та інші питання носили морально-етичний соціальний характер і не могли залишатися осторонь від впливу на них з боку релігії. У цьому плані одним із важливих постулатів християнства при його розвитку була відмова від насильства, що мала місце в Новому завіті. На основі цього постулату розвивалася концепція гуманного ставлення до військовополонених, що знайшло відображення у Римському праві народів, у якому, як уже відзначалося, був інститут, що регламентує право полону (приблизно в цей же час, у IV—III ст. до н. е., в давньо-індійському зведені моральних і юридичних розпоряджень, що грунтуються на релігійних канонах Законів Ману, мали місце правила, що передбачають захист жертв війни), інститут права війни, що передбачає обов'язковість її оголошення, інститут умов перемир'я, інститут укладання мирних договорів.
Через значний вплив релігійних положень на розвиток міжнародних відносин споконвічно і протягом тривалого часу розвитком науки міжнародного права займалися вчені-теологи.
Спираючись на такі найважливіші положення християнства, як "Боже перемир'я" на час релігійних свят, забезпечення захисту мирного населення, надання права прихистку в храмах, заборона найбільш жорстоких видів зброї, теологи, як свідчить Ж.Тускоз, створюють концепцію "публічного права", або "природного права", сукупності норм, котрі не є витягом з одкровень Святого писання, а випливають із природи людини, наділеної розумом. Дотримання даного слова, наприклад, одна з таких норм. У такій перспективі міжнародне право повинне стосуватися всіх людей, якою б не була їхня релігія.
Розвиваючи міжнародно-правові положення, що стосуються ведення воєнних дій, учеш-богослови (наприклад, Амвросій Медіоланський, IV ст. н. є.) вирізняли серед воєн війни справедливі і допускали участь у них християн. Блаженний Августин (IV ст.) справедливими вважав війни, які змушений був вести Рим, якщо на нього "зухвало нападали вороги". До воєн нечестивих Августин відносив війни, метою яких були грабіж і слава.
Дуже показовим у діяльності церкви щодо розвитку науки міжнародного права того періоду є робота Вселенських соборів, на яких нерідко розглядалися питання, що свідчать про працю католицьких теологів у цій сфері.
Прикладом цього служить згаданий вище Карфагенський Собор 438 p., на якому розглядалася необхідність затвердження у відносинах між державами принципу "pakta sunt servanda". Робота цього Собору певною мірою також сприяла розвитку гуманних (лицарських) правил ведення війни і становленню принципу суверенітету монарха, на основі якого надалі розвивався принцип суверенної рівності держав.
Таким чином, до моменту падіння Римської імперії (VCT. н. є.) наука міжнародного права, що з'явилась і розвивалася під впливом релігії (спочатку поганської - в епоху Стародавнього Риму до зародження і поширення християнства, потім християнської - в IV ст. н. е.), мала у своєму арсеналі дуже відчутні напрацювання у сфері права війни і миру, посольського права й інших відносин між державами, у т. ч. - й до іноземних громадян, чому сприяв інститут проксенів.
У доктрині міжнародного права можна зустріти думку, що наука міжнародного права виникає в епоху феодалізму. З цим навряд чи можна погодитись, і наведені, хоча й короткі, дані (особливо з ранніх учень християнських богословів та положень Римського права народів - як результату діяльності римських учених) сприяють такому непогодженню.
Водночас (і з цим доводиться погоджуватися) висловлюється думка, що після падіння Риму процес розвитку науки міжнародного права на тривалий час (близько півтисячоліття) призупинився. Аналіз ряду робіт з історії міжнародного права свідчить про те, що помітні науково-теоретичні розробки у цей період не з'являлися, хоча процес розвитку самого міжнародного права продовжувався.
Разом з тим можна відзначити, що з розвитком на Сході Європи відносин Київської держави з Новгородом, Візантією та рядом прикордонних держав становленню більш гуманних, порівняно із Західною Європою, положень ведення війни, ставленню до іноземців, розвитку посольського права (сувора недоторканність навіть послів ворожої сторони) сприяли праці слов'янських учених-теологів. У числі найбільш характерних у цьому відношенні можна назвати "Слово про закон і благодать" митрополита Іларіона, "Повчання" Володимира Мономаха (про військовий гуманізм), "Слово о полку Ігоревім" та ін.
Важливу роль, як відзначають Ю. Я. Баскін та Д. І. Фельдман, у розвитку науки міжнародного права зіграв Декрет Граціана (1150 p.). (Граціан - чернець Болонського монастиря, XII ст.; склав збірник канонічного права, що пізніше, у XVI ст., став основною частиною Зводу канонічного права - Corpus juris canonici). В цьому Декреті дискутувалися питання науково-релігійного характеру. Серед них ставились і такі:
- чи є війна гріхом;
- що являє собою справедлива війна;
- чи правомірно вживати військову силу з метою надання допомоги союзнику у відбитті несправедливості;
- чи правомірні дії, метою яких є помста;
- чи правомірне насильство над єретиками;
- чи може бути власність єретиків отримана церквою (оскільки вона теж має відбиток гріховності);
- чи можуть брати участь у війні прелати й особи духовного звання взагалі і, зокрема, за власним бажанням, за церковним наказом, за наказом імператора.
Як видно з цих питань, усі вони - зі сфери правового регулювання воєнних дій. найважливішої сфери міжнародного права того часу, і багато з них вимагають відповідей у вигляді релігійних санкцій. Більше того, санкцій, що складно визначаються, оскільки деякі питання носять надто суперечливий, якщо не провокаційний характер. Певними засадами відповідей на ці питання можуть бути два постулати Євангелія:
- війна як засіб насильства неприпустима;
- війна проти єретиків і невірних є війною справедливою.
На базі цих і подібних положень розвивалася наука міжнародного права того часу.
До середини середніх віків у науці міжнародного права порівняно чітко починають формуватися різні напрямки, серед яких можна виділити: канонічний, богословський, глосаторів, постглосаторів, лепетів і світський.
У цей період міжнародне право розвивалося під впливом ставлення католицької церкви до світської влади і до війни. Значний внесок у розвиток науки міжнародного права під таким впливом зробив найвизначніший ідеолог західноєвропейського феодалізму, учений теолог і філософ Хома Аквінський (1225-1274 pp.). Він обґрунтував правосуб'єктність найбільш розвинутих європейських держав, чим сприяв зближенню церковної і світської влади й, отже, зміцненню Апостольського престолу У сфері ставлення церкви до війни Аквінський досліджував питання, що стосуються моральної і юридичної сутності війни та її наслідків, і на основі цього зробив певні висновки щодо правомірності воєн. У загальному плані ці висновки певною мірою віддзеркалювали вищевідзначені постулати католицької релігії.
Однак Аквінський, зокрема вважав, що правомірність або неправомірність воєн залежить від того, наскільки вони порушують принципи мирних стосунків.
До таких принципів він відносив:
- принцип "pakta sunt servanda";
- принцип сумлінності в міжнародних відносинах, неприпустимість віроломства;
- принцип використання добрих засобів у досягненні добрих цілей;
- принцип справедливості.
У випадку порушення хоча б одного з цих принципів створювалася ситуація вимушеного застосування сили, і тоді війна набувала характеру справедливої, а отже, і дозволеної.
Війна, вважав Аквінський, у всіх випадках може бути почата тільки після належного й обгрунтованого її оголошення. Воюючі зобов'язані дотримуватися правил ведення воєнних дій. Такі правила повинні виходити з положень божественного і природного права.
Представники духівництва, на думку X. Аквінського. не мають права участі у воєнних діях. Вони мусять продовжувати властиві їм релігійні обов'язки й тому не підлягають нападу і полоненню.
Водночас Аквінський вважав, що, якщо військові дії позбавляють людину можливості спілкування з богом або створюють загрозу церкві та її майну, в цих випадках духовні особи можуть зі зброєю в руках захищати інтереси церкви.
Своїми поглядами у сфері міжнародно-правових і релігійних відносин Хома Аквінський відображав напрямок, якого дотримувалися богослови і каноніки. По суті справи, він став основоположником цього напрямку, тобто богословського і канонічного права як сукупності норм, викладених у церковних канонах.
У радянській філософській і міжнародно-правовій доктрині роль Аквінського подавалася в дуже негативному світлі й замовчувалося те позитивне, що йому було властиве, особливо у сфері розвитку науки міжнародного права.
Характеризуючи напрямок (школу) глосаторів, постглосаторів і легістів, слід зазначити, що в основі цього напрямку (школи) лежали ідеї італійського юриста Ірнерія (1085-1125 pp.). Питання, знову-таки, насамперед стосувалося права ведення війни. У конкретній постановці воно формувалося так: хто має право вести війни? І звідси - друге питання: чи правомірні приватні війни? У зв'язку з такими питаннями слід зазначити, що вони були дуже своєчасними, оскільки в умовах феодальної роздробленості війни дуже часто набували характеру приватних воєн (дуже жорстоких).
Глосатори теж, як X. Аквінський, виступали проти приватних воєн, приходили до вирішення питання про право суб'єктності: хто може вести війну? Вони виступали проти права приватних осіб вести подібні війни й в обгрунтування своєї позиції вважали, що право ведення воєн належить тільки суверенам, за якими визнається міжнародна правосуб'єктність. Така постановка питання в тих умовах була дуже складною, оскільки, на думку Риму, такою правосуб'єктністю володіли тільки держави, що не залежать від нього.
Беручи до уваги те, що в той період Західна Європа, практично, складала єдину Західну Римську імперію, то держави, що складали цю імперію, міжнародну правосуб'єктність не визнавали.
У той же час ряд європейських держав і навіть великих міст (в Італії особливо), входячи до складу Римської імперії, на практиці мали певну самостійність у міжнародних відносинах і всіма засобами прагнули зміцнити і розширити її. Для цього використовувалися привілеї, даровані римським імператором окремим державам і міським громадам, а також наявна на той час практика, що уявлялась як усталений звичай.
Що стосується загального погляду на правову оцінку воєнних дій, то глосатори і їхні послідовники, постглосатори, сформулювали ряд умов, залежно від яких війна розглядалася як справедлива або несправедлива.
Ось ці умови:
- образа може стати причиною розв'язання війни;
- з'ясування правди або оборона від нападу може стати причиною початку воєнних дій;
- право оголошення війни належить тільки державам і Папі;
- участь у війні тільки світських осіб, оскільки участь у війні духовних осіб неприпустима;
- виправдана мета війни - досягнення миру.
Розглядаючи питання розвитку науки міжнародного права у середні віки, необхідно відзначити зусилля світських авторів, в основному тих, що прагнули обгрунтувати правомірність зовнішньополітичної діяльності імператора і його незалежність від Апостольського престолу. У своїх роботах вони також розглядали питання незалежності національних держав, питання суверенної влади і суверенітету та питання правомірності воєн.
У числі таких робіт варто назвати "Монархію" Данте Аліг'єрі (1265-1321 р.), у якій автор відкрито виступив проти Папи, "Діалог між читачем і учнем" Вільяма Оккама (1279-1349 p.), аналогічного і ще більш відвертого твору антипапського характеру з критикою політичних амбіцій пап, їхніх домагань на політичне панування в християнському світі. Автори подібних робіт відстоювали тезу про те, що світська влада походить від бога, й у цій справі посередництво пап із їхнім прагненням поставити монархів у залежність від себе зайве. Подібна думка обґрунтовувалась, зокрема, в трактаті "Вісім питань про папську владу".
Одночасно з розвитком питань про зміцнення суверенної влади монархів продовжувалися пошуки у сфері наукового обгрунтування неправомірності воєн як засобу вирішення міжнародних спорів. Велика заслуга в цьому належить богослову і філософу Дж.Вікле-фу (1320-1384 pp.). Поряд із висловленням подібних поглядів на війну, Дж. Віклеф виступив проти примату Римського права народів у вирішенні міжнародно-правових питань. Таку ж позицію він займав і щодо канонічного права. Велике значення в розвитку науки міжнародного права Дж. Віклеф надавав богословським канонам Старого і Нового завітів.
Надалі ці погляди розвивалися в роботах найвизначніших учених. Так, з обґрунтуваннями ідеї національного суверенітету виступив відомий італійський філософ Ніколо Макіавеллі (1469-1527 pp.). Його аргументація на користь національного суверенітету поклала початок у розробці питання про суб'єктів міжнародного права.
У сфері розробки вчення про війни, про правила ведення воєнних дій помітну роль відіграла робота письменниці Христини Пізанської. У своїй праці "Книга про військові і лицарські подвиги" (1488 р.) X. Пізанська розглядає питання правомірності виникнення воєн. Як засади такої правомірності вона називає:
- захист порушених прав;
- опір діям, що наносять збиток країні і її населенню;
- ведення воєнних дій із метою повернення неправомірно відірваних земель.
Крім цих засад (причин), автор називає й інші, що мають більш моральний, ніж правовий характер. У числі таких причин називаються:
- відповідь на нанесену кривду або образи;
- захист церкви й осіб духовного звання;
- допомога васалу, котрий веде правомірну війну;
- допомога суверену, котрий веде правомірну війну.
Дещо незрозумілою уявляється позиція Пізанської щодо воєн, які ведуться з метою привласнення чужих земель. Однак, очевидно, на автора робили певні впливи дух часу і традиції європейського середньовічного лицарства.
Одночасно з подібними вельми прогресивними поглядами у сфері розвитку державного суверенітету і правомірності ведення воєн у Європі мали місце і ще більш прогресивні тенденції. Як приклад таких можна навести прагнення чеського короля Юрія Падебрада (1420-1471 pp.) обгрунтувати необхідність відмови від війни як засобу вирішення міждержавних конфліктів. Об'єктивності заради слід зазначити, що подібна пропозиція, по-перше, стосувалася тільки європейських держав, по-друге, вона мала дуже чітку релігійну спрямованість і обґрунтованість.
У конкретній формі позиція Падебрада зводилася до такого:
- організувати (укласти) союз європейських держав, що сповідують християнство, на основі суверенної рівності монархів;
- мета союзу - забезпечити мир (тобто заборонити війну) у християнському світі.
Однак дуже важливим і дуже негативним було й підґрунтя такої позиції. Падебрад боровся за подібний миротворчий союз і відмову від війни у християнському світі для того, щоб згуртувати цей світ і на такій основі відкрити священну війну проти ворогів віри Христової. Негативність такої позиції, що виявлялась у визнанні війни за релігійними мотивами, збільшується ще й тим, що позиція Падебрада у своїй основі мала на меті вузьконаціональні інтереси чеського королівства тих часів - позбавитись від постійної загрози з боку Османської імперії. Це деякою мірою знижує ефект прогресивності пропозиції Падебрада.
РаЗом із тим, погляди Падебрада на суверенну рівність монархів, що переростає в суверенну рівність держав, підкріплювалися його міркуваннями про необхідність розвитку демократичних засад у союзі християнських держав. Серед таких засад він пропонував узаконити процедуру прийняття рішень у союзі шляхом рівного голосування (одна держава - один голос), раду союзу називав колегією, а держави - республіками.
Міжнародно-правові погляди Падебрада і їхній християнський характер були дуже близькі за своєю сутністю до тих положень, які розвивалися на Сході Свропи з часів розквіту Київської Русі.
Положення про суверенну рівність і незалежність держав розвивалися в зовнішньополітичній діяльності Московського царства. У цей період найбільший розвиток мали питання договірного і традиційного для Росії тих часів посольського права. У доктрині розвивалися питання неприпустимості війни, оскільки війна протирічить божественним заповідям і може мати місце тільки у крайньому випадку. Особливо засуджувалося захоплення чужих земель. Подібні погляди в той час висловлювали багато вчених-теологів. і особливо Максим Грек.
"Значну роль у розвитку науки міжнародного права. - констатують Ю.Я Баскін та Д. І Фельдман, - зіграв польський дипломат і вчений, учасник Констанцького собору Павло Володкевич'". Характерними для його робіт є:
- захист і обґрунтування державного суверенітету;
- обґрунтування необхідності мирного вирішення спорів;
- гуманізація правил ведення війни.
Дію цих положень і всього міжнародного права П. Володкевич поширював на всі народи, незалежно від їхніх релігійних переконань. Це було значним прогресивним кроком у розвитку науки міжнародного права.
Незважаючи на подібні, дуже значні, досягнення наукової думки у сфері розвитку науки міжнародного права в період, що передував XV століттю, варто констатувати, що цей розвиток був значною мірою поєднаний із розвитком богословського вчення, а також філософії. Джерела цього, традиційного для цілого тисячоліття, явища були породжені в надрах Римського права народів. Однак, якщо роль філософського впливу на розвиток наукової думки у сфері міжнародно-правових відносин у Римській імперії переважала, то в епоху раннього і середнього середньовіччя домінуючу роль відігравали вчені-теологи, більшість із яких належала до курії філософів.
До середини XV століття у сфері розвитку науки міжнародного права починають переважати погляди вчених, роботи яких носили більш юридичний, ніж теологічний або філософський характер. Найбільш характерною для того часу темою таких робіт була регламентація права народів (термін усе-таки запозичений із Римського права народів).
У цій сфері наукової думки до початку XVI століття на провідні позиції висувалася іспанська школа міжнародного права, засновником якої заслужено вважався Франниско де Віторіа (1480-1546 pp.). У своїх роботах Віторіа обґрунтовував:
1. Держави - це суб'єкти міжнародного права, що мають рівні права.
2. Монархи - виразники волі своїх народів і, як такі, мають міжнародну правосуб'єктність, уособлюючи тим самим свої держави.
3. Апостольський престол є духовним володарем християнського світу і світської влади не має.
4. Народи, що сповідують інші ніж християнські релігії, не варто силою навертати у християнство.
5. Колонізація народів узагалі, і особливо народів Американського континенту, неприпустима і повинна визнаватися їх міжнародна правосуб'єктність.
6. Воєнні дії допустимі тільки у випадках порушення природного права народів, що може бути виражене створенням штучних перешкод у торгівлі, мореплаванні, а також при вирішенні суперечок і для відновлення порушеного миру.
Послідовники Ф. Віторіа, в основному іспанські юристи, у своїх роботах критикували практику приватних воєн і з метою гуманізації воєнних дій розробляли правила їх ведення. У цілому їхні погляди обґрунтовувалися положеннями природного права. (Під природним правом римські юристи розуміли сукупність норм, що випливають із самої природи і визначають поведінку не тільки людей, але й тварин. На відміну від римських юристів, представники природно-правової школи вважали, що природне право є різновидом божественного закону і визначає поведінку тільки людей).
Нарівні з Віторіа (але дещо пізніше) великий внесок у справу формування і розвитку науки міжнародного права вніс Альберіко Джентілі (1552-1608 pp.). У своїх роботах він розвивав і уточнював найбільш прогресивні положення науки міжнародного права, що мали місце до нього. Зокрема у його заслуги входять:
переконливе обгрунтування й остаточне формування принципу суверенної рівності суб'єктів міжнародного права, у якості яких можуть виступати монархи як виразники державної волі;
війна може носити справедливий характер, якщо вона необхідна для самооборони і забезпечення державної безпеки, а також для захисту честі;
класифікація справедливих воєн на війни, що ведуться на основі божественного права (тобто за велінням бога, або війни християн із сарацинами в рамках хрестових походів), на війни за природним правом, куди відносяться війни християн із турками та в інтересах самооборони, і на війни за правом людським (тобто, для відновлення порушених прав, ліквідації окупації, відновлення свободи судноплавства і права "нешкідливого проходу").
Разом із тим Джентілі, вважаючи, що справедлива війна повинна вестися на законних підставах і за правилами, включав у ці правила можливість руйнації міст супротивника, знищення і захоплення приватної власності.
Поряд із демонстрацією такої жорстокості, Джентілі висловлювався за недоторканність не тільки релігійних об'єктів, але й цінностей мистецтва, науки, культури (скульптури, архітектурні споруди, бібліотеки, манускрипти і т. д.).
Великий вплив на розвиток міжнародного права здійснили події XVII ст., і особливо рішення Вестфальського миру 24 жовтня 1648 p., та наслідки ранніх буржуазних революцій у Європі, особливо в Нідерландах і Англії.
Вестфальський трактат, що ознаменував кінець тридцятирічної війни, у яку були втягнені майже всі держави Європи і яка велася під релігійними прапорами, містив ряд найважливіших положень політичного і міжнародно-правового характеру, що мали далекосяжні наслідки для народів Європи.
Основними з них були положення, що визначають територіальні зміни в Європі, положення щодо політичного устрою в Європі і положення, що регулюють релігійні відносини в Європі. Ці положення Вестфальського трактату стали політичною і міжнародно-правовою основою подальшого розвитку міжнародних відносин європейських держав.
Серед питань правового характеру, що стали розвиватись на основі Вестфальського трактату, слід зазначити, насамперед, питання (інститут) про міжнародно-правове визнання. У розвиток цього інституту на Вестфальському конгресі були визнані як незалежні держави Нідерланди і Швейцарія, а також суверенні права германських князів (тільки у відносинах із германськими державами). Іншим питанням, що має важливе значення, стали визнане Конгресом право всіх держав-учасників на територію та верховенство в її межах і на рівноправність європейських держав, і не тільки в політичному і міжнародно-правовому відношенні, але й у релігійному.
Поряд із цими положеннями про міжнародно-правове визнання, про територіальне верховенство, про рівноправність держави, у Вестфальському трактаті мали місце положення (норми), що передбачають мирне вирішення спорів, колективні заходи проти агресора, міжнародні гарантії дотримання положень самого трактату. Це в сукупності можна охарактеризувати як початок створення міжнародно-правової і політичної системи безпеки і правопорядку в Європі, у котрій певну участь взяла і Московська держава.
Значну роль у розвитку інститутів міжнародно-правового визнання, територіального верховенства і рівності держав у той період мали наслідки національно-визвольної боротьби народів Нідерландів проти іспанського засилля, а також першої буржуазної революції в Англії. їхнє прогресивне значення полягає в тому, що вони проходили під гаслами рівності народів і їхнього права самим визначати свою долю, і результати цих революцій сприяли формуванню вищезгаданих положень Вестфальського трактату 1648 р.
Таким чином:
1. Була офіційно визнана в масштабі Європи наявність інституту визнання, і в його розвиток були визнані як незалежні держави Нідерланди і Швейцарія; також були визнані суверенні права германських князів, але тільки у відносинах із германськими державами.
2. Було офіційно закріплене право держав - учасниць Конгресу на територію і верховенство в її межах (це значно скоротило практику дарування, спадкування, купівлі-продажу, заповіту територій, областей і т. д.).
3. Було визнане право всіх європейських держав на рівноправність у політичному, міжнародно-правовому і релігійному відношенні. Цим був уперше офіційно визначений принцип суверенної рівності, але в масштабі Європи.
4. Були сформульовані положення (норми), що передбачають мирне вирішення спорів.
5. Були визначені колективні заходи, спрямовані проти можливих агресорів.
6. Були визначені положення, що передбачають міжнародні гарантії дотримання положень самого Вестфальського трактату.
Прийняттю цих положень сприяли результати національно-визвольної боротьби Нідерландів від іспанського засилля і першої буржуазної революції в Англії. Ці події, у свою чергу, демонстрували народження нового міжнародно-правового принципу - права націй і народів на самовизначення (тобто, самим визначати свою долю). Однак офіційне визнання цього принципу відбулося пізніше - після проголошення США. які в боротьбі з Англією реалізували це право.
Рішення Вестфальського трактату сприяли:
- розвиткові інституту тримильного ліміту територіальних вод;
- утвердженню принципу свободи морського судноплавства;
- народженню принципу свободи судноплавства по міжнародних ріках.
У подальшому рішення трактату позначилися на визнанні необхідності заборони каперства і розвитку інституту нейтралітету, особливо у сфері прав нейтральних держав у період воєнних дій на морі. У цьому відношенні характерна Декларація Росії про перший озброєний нейтралітет 1780 p., згідно з якою нейтральні судна ставилися під захист міжнародного права - вони були недоторканні, нейтральний прапор покривав вантаж ворожого характеру. Для захисту цих положень засновувався спеціальний конвой. Також проголошувалося, що блокада, щоб бути дієвою, повинна бути забезпечена реальною силою. Проголошені в результаті боротьби з Англією в 1776 р. США визначили положення цієї Декларації як розумні і справедливі.
У цей період для процесу розвитку міжнародного права було характерне удосконалення норм дипломатичного права, особливо в питаннях дипломатичної недоторканності послів і збереження їхніх привілеїв і пільг (за висловом Петра І, "образа, нанесена російському послу" (Матвееву, якого у 1708 р. англійці намагалися заарештувати за борги), є злочин "як перед англійськими законами, так і перед міжнародним правом, на якому грунтуються привілеї посланців").
Деякі положення Вестфальського трактату 1648 р. при їхній реалізації зустрічали певний опір. Зокрема, незважаючи нате, що Вест-фальський трактат закріпив існуючі на той час кордони європейських держав як непорушні, ще мали місце існуючі раніше звичаї феодального характеру, що дозволяли обмін, дарування та ін. Свідченням цього стали положення Утрехтського (1713 р.) і Раштадського (1714 р.) мирних договорів про обмін територіями рядом європейських держав.
Серед позитивних моментів розвитку міжнародного права слід відзначити утвердження принципу територіальних вод (зокрема, тримильного ліміту їхньої ширини), принципу свободи морського судноплавства і народження принципу свободи судноплавства по міжнародних ріках. Найбільш активно в питаннях про свободу річкового судноплавства співробітничали Франція. Прусія. Австрія, Баварія
До документів, що забороняють діяльність каперів проти нейтральної торгівлі, насамперед варто віднести Декларацію Росії про перший озброєний нейтралітет 1780 р. У Декларації також установлювалися правила здійснення морської блокади. Російська Декларація була підтримана, крім США, Швецією, Данією, Нідерландами, Португалією та рядом інших держав.
Важливе значення у прогресивному розвитку міжнародного права того часу мала боротьба північноамериканських колоній за незалежність від Англії і Франції і проголошення в 1776 р. США. Це і наступні договори США з Францією, Росією та іншими державами стали фактичним і юридичним визнанням права нації на самовизначення й утворення суверенної держави.
Поряд із цими подіями не можна не відзначити і внесок у розвиток міжнародного права, що його зробила Велика французька революція 1789-93 pp. Саме її демократичні ідеї послужили початком нової ери розвитку міжнародного права - ери класичного міжнародного права. У 1793 р. член республіканського Конвенту Франції абат Грегуар представив Конвенту "Декларацію прав народів" (21 стаття). У цій Декларації підкреслювалося, що всі народи повинні жити у мирі, добро повинне переважати над злом, навіть під час війни, море і подібні йому невичерпні об'єкти повинні належати всім, а не бути власністю одного народу. На основі цього робилися висновки про рівність усіх народів, про їхню рівноправність і рівність усіх держав. Підкреслювалася обов'язковість дотримання міжнародних договорів. Висувалися вимоги гуманізації людських відносин, на основі чого робився висновок про необхідність гуманного поводження з військовополоненими, поважання прав мирного населення, недоторканності приватної власності.
Ряд цих положень дістав закріплення у Французькій конституції 1793 р. Ще раніше деякі подібні положення були сформульовані на північноамериканському континенті й відображені в Першій конституції США 1776-1787 pp.
Таким чином, розвитку міжнародного права на першому етапі буржуазного періоду значно сприяли правові положення Вестфаль-ського трактату 1848 p., ідеї Англійської, Нідерландської та Американської буржуазних революцій і особливо міжнародно-правові положення, сформульовані Великою французькою революцією 1789 - 93 pp.
Ці події, а також розвинуті й породжені ними міжнародно-правові положення дуже вплинули на подальший розвиток міжнародного права в його класичному варіанті.
У 1815 р. Віденський конгрес заборонив торгівлю неграми, сформулював правила судноплавства по міжнародних ріках, ввів інститут постійного нейтралітету. Рішення Віденського конгресу сприяли утворенню рядом європейських держав Священного Союзу, в основу діяльності якого були покладені принципи легітимізму (законності).
Вельми ефективним у сфері прогресивного розвитку класичного міжнародного права став період другої половини XIX століття. Найбільш характерними в цьому відношенні є документи, прийняті Паризьким конгресом 1856 р. Серед цих документів насамперед необхідно назвати:
Декларацію про принципи морського міжнародного права (скасування каперства, нейтральний прапор покриває ворожий вантаж, нейтральний вантаж на ворожому судні не підлягає захопленню, морська блокада, щоб бути обов'язковою, повинна бути дійсною, - тобто розвиток і закріплення в міжнародно-правовому порядку положень Першого озброєного нейтралітету Росії 1780 p.);
Паризький трактат (про мир і дружелюбність між раніше воюючими сторонами, очищення територій, завойованих під час війни від військ, що їх займають, про прощення всіх винних у період війни. про повернення всіх військовополонених, про нейтралізацію Чорного моря і свободу торгівлі та мореплавання в ньому всіх народів (крім військового мореплавання), про поширення положень Віденського конгресу про судноплавство по ріках на Дунай і до його гирла та ін.);
Конвенцію щодо Дарданелльської і Босфорської проток (заборона військовим суднам іноземних держав заходити в протоки);
Конвенцію між Росією, Францією і Великобританією про Аланд-ські острови (Аландські острови в Балтійському морі не повинні мати ніяких військових укріплень. Це була перша в історії офіційна демілітаризація суші з приморськими районами).
У 1868 р. була прийнята Санкт-Пстербурзька декларація про заборону використання куль, єдиним призначенням яких було поширювати задушливі гази при розриві.
У 1878 р. на Берлінському конгресі були підтверджені рішення Паризького конгресу, спрямовані на гуманізацію воєнних дій.
Розвиток міжнародного права в цьому напрямку продовжувався і далі й особливо відчутно проявився в рішеннях Першої і Другої конференцій миру. Так, на Першій конференції миру в Гаазі у 1899 р. були прийняті:
Декларація про заборону куль, котрі легко розриваються або сплющуються в людському тілі;
Декларація про заборону снарядів, єдиним призначенням яких є поширення задушливих і шкідливих газів.
Друга конференція миру, що проходила в Гаазі у 1907 р., підводячи підсумки демократичного розвитку класичного міжнародного права в
XIX столітті і, ніби сприймаючи найважливіші ідеї цього розвитку в XX столітті, що починалося, прийняла 13 конвенцій, спрямованих на гуманізацію воєнних дій:
І і II Конвенції - Про правове регулювання мирного вирішення міжнародних спорів;
III Конвенція - Про відкриття воєнних дій;
IV Конвенція- Про закони і звичаї сухопутної війни;
V Конвенція - Про права й обов'язки нейтральних держав та осіб у випадку сухопутної війни;
VI Конвенція - Про становище нсприятельських торгових суден при початку воєнних дій (було введене право індульту);
VII Конвенція - Про перетворення торгових суден у військові;
VIII Конвенція - Про постановку підводних мін, що автоматично вибухають від зіткнення;
IX Конвенція - Про бомбардування морськими силами підчас війни;
X Конвенція- Про застосування до морської війни начал Женевської конвенції (про поліпшення долі хворих і поранених у діючих арміях);
XI Конвенція- Про деякі обмеження в користуванні правом захоплення в морській війні;
XII Конвенція - Про заснування міжнародного призового суду;
XIII Конвенція- Про права й обов'язки нейтральних держав у морській війні.
У 1909 р. у Лондоні була прийнята Декларація "Про право морської війни". Головним чином вона регламентувала питання, що відносяться до провозу контрабандних вантажів і через розходження позицій держав у питанні, що варто віднести до контрабанди у воєнний час, ратифікована не була. Однак її положення на практиці часто використовуються.
Загострення протиріч між основними коаліціями держав і наступаюча Перша світова війна перервали процес демократичного розвитку міжнародного права.
Разом із тим, підбиваючи підсумки цього розвитку, слід відзначити той внесок, який зробили в нього визначні вчені, юристи-міжнародники. Особливо це стосується професора Київського університету В. А. Незабитовського, який опублікував у 1860 р. працю "Вчення публіцистів про міждержавне володіння". Аналізуючи хід воєнних дій на морі в період Кримської війни 1854-1856 pp., жорстокість і насильство, якими були насичені військово-морські операції, що проводилися англійцями і французами, Незабитовський рішуче виступив за нейтралізацію моря, котре є, переважно, поприщем міжнародних зносин, а морська війна, головним чином, спрямована проти зносин. Досі війна на морі є не що інше, як організований грабіж. Сваволя і насильство стосуються тут усіх взагалі мирних мореплавців, не виключаючи і нейтральних.
Думку про необхідність захисту мирного населення на морі і, отже, гуманізації ведення морської війни підтримував також професор Санкт-Петербурзького університету Ф. Ф. Мартене. Він відзначав, що "принцип свободи моря випливає із спільності і солідарності всіх народів... Від свободи моря залежить їхній добробут. От чому зазіхання на цю свободу є зазіханням на невід'ємні права народів, є злочином проти всіх держав".
Помітну роль у прогресивному розвитку доктрини міжнародного права в цей період відіграли роботи вчених Харківського університету Д. І. Качановського і А. Н. Стоянова.
У доповнення до питання про становлення і розвиток міжнародного права, особливо щодо періодизації його становлення і розвитку, доктрина, як уже відзначалося, не демонструє однозначності.
Вище викладене трактування цього питання, в основному, властиве радянській доктрині міжнародного права, положення якої деякою мірою сприйняті й у пострадянському правовому просторі, і зокрема в Україні. Однак, заради об'єктивності, є сенс познайомитися й з іншими поглядами, що мають місце у працях деяких європейських учених. Найбільш характерною у цьому плані здається думка французького професора міжнародного права Жана Тускоза. Він вважає, що "історію виникнення міжнародного права загалом можна представити трьома періодами в історії людства".
У перший період він включає час "від давніх часів до 476 р. імперський експансіонізм і виникнення християнства" і "від 476 р. до 1492 р. - розвиток міжнародного права в християнському світі".
У другий період - час "від XV століття до Першої світової війни".
У третій період - час "між двома війнами" і "з 1945 р. до наших днів".
Розкриваючи історію виникнення і розвитку міжнародного права в рамках такої періодизації, Жан Тускоз відзначає, що міжнародне право стало зароджуватися з давніх часів і в різних регіонах розвивалося нерівномірно. Особливо це стало проявлятися з розвитком могутніх імперій (Китайської, Єгипетської, Римської, інків, майя та ін.). У таких умовах міжнародні відносини розвивалися на праві сили. Однак так було не скрізь. Відносини між грецькими поселеннями (ще не державами - авт.) регулювались юридичними нормами, серед яких можна назвати норми, що регулюють союзні договори, правове положення консулів (послів), торговельні угоди, арбітражний розгляд, правові положення іноземців та ін.
З появою християнства воно стало плідно впливати на розвиток міжнародних відносин. "Із самого початку, - пише Тускоз, - вплив християнства відчувався на таких правових інститутах і нормах, які лягли в основу міжнародного права: дотримання даного слова, осуд агресивних воєн, захист християнського населення під час конфліктів, гуманізація воєн та ін.". У розвиток міжнародного права певний внесок зробили буддизм та індуїзм, які відіграли значну роль у формуванні світової моралі.
У 476 р. Римська імперія впала. З цього часу починається нова епоха в розвитку міжнародного права. На руїнах Римської імперії утворилися Західна і Східна імперії. Це були ворожі одне одному державні утворення, але вони сповідували одну християнську віру і культуру. Це, незважаючи на ворожість і феодальну роздробленість, сприяло певному взаєморозумінню і дотриманню деяких загальних правил і, отже, сприятливо відбивалося на розвитку міжнародного права. У цей період католицька церква у прагненні зміцнити й підвищити свій вплив у християнському світі, у своїх проповідях висуває на перший план ті положення теологічного вчення, котрі сприяють гуманізації взаємовідносин між католицькими державами. Зокрема церква закликала всіляко використовувати і свято дотримуватися "Божого перемир'я" у період релігійних святкувань, забезпечити захист мирного населення, надавати право притулку у храмах, монастирях, забороняти деякі найбільш небезпечні види зброї і т. д.
Вчені-теологи формулюють концепцію публічного права, засновану на положеннях природного права, в основі якого лежить божественний закон. Зокрема "принцип дотримання даного слова" випливає з положень природного права. Теологи середньовіччя ототожнювали звичайне право з природним правом і на цій основі поширювали дію міжнародного права на всіх людей, незалежно від їхніх релігійних поглядів. Це було вельми позитивним явищем і сприяло зближенню народів, незалежно від їхніх релігійних переконань, розширенню економічних і культурних зв'язків, розвитку міжнародних відносин і міжнародного права.
У цей період швидкими темпами йде розвиток міжнародного товарообміну, торгівлі, особливо морської, що дає поштовх розвиткові морського права. Характерним для цього періоду є розширення сфери дії морських комерційних угод, закріплення в порядку звичайної норми практики використання векселів (простих, переказних), що зберегли своє значення й у наші дні, розвивається практика арбітражного розі ляду спорів. Цей період ознаменувався оформленням у морському праві інституту територіальних вод.
Початок XV століття характерний тим. що в Європі, на основі об'єднання дрібних феодальних князівств і королівств, почав розвиватися процес утворення великих суверенних держав. Суверенітет монархів переріс у суверенітет держав, що сприяло становленню і зміцненню такого важливого міжнародно-правового принципу, яким є принцип суверенної рівності держав.
Під впливом буржуазно-демократичних революцій, що прокотилися по Європі, і наполеонівських воєн, у Європі формувалися найважливіші положення міжнародного права.
У результаті в Європі до початку XIX століття склався певний міжнародний правопорядок, що став зразком для ряду інших континентів та країн. Європа стає центром цивілізованих народів, і це накладає певний відбиток на міжнародне право. Воно набуває яскраво вираженого європейського характеру й іменується як європейське міжнародне право, або міжнародне право цивілізованих народів. На початок XX століття воно стало іменуватися як класичне міжнародне право. Така назва була обумовлена тим, що основні міжнародно-правові положення формувались за участю найбільших держав світу, досягнуті угоди і домовленості носили формалізований характер і в цілому відображали інтереси більшості держав.
Тускоз відзначає XIX століття як період дуже прогресивного розвитку міжнародного права, однак "різке загострення протистояння суверенітетів, протиріч між державами призвело в 1914 році до розв'язання війни".
Підсумки Першої світової війни потрясли світ і мали дуже відчутні наслідки.
Колосальні бідування, загибель маси людей, жах, перенесений багатьма народами, змусили міжнародне співтовариство глибоко задуматися над шляхами подальшого розвитку світу. Ставало очевидним, що шлях демократизації відносин між державами у співтоваристві в цілому є найбільш прийнятним. Дієвим інструментом у цьому стало міжнародне право в його класичному варіанті.
Дуже відчутним поштовхом у прогресивному розвитку міжнародного права на цьому етапі послужили перші декрети Радянської влади і, особливо. Декрет про мир (листопад 1917 р.). У цьому Декреті:
1. Грабіжницькі війни оголошувалися найбільшим злочином проти людства.
2. Висувалася вимога ліквідації колоніальної системи.
3. Інститут контрибуцій як елемент, що супроводжує практику агресивних воєн скасовувався.
4. Проголошувалося право народів на самовизначення (і це було підтверджено спеціальною Декларацією прав народів Росії).
5. Захоплення чужих земель (анексія) кваліфікувалось як протиправне діяння.
6. Скасовувалися всі нерівноправні і таємні договори Росії з іншими державами (Іран, Туреччина, Китай та ін.), зокрема, скасовувалися таємні договори з Японією про колонізацію Китаю, з Англією і Францією про поділ Туреччини (1916 p.); з Англією про поділ сфер впливу в Персії, Тібеті, Афганістані (1907 p.).
7. Визначалася можливість співробітництва держав із різними соціальними системами.
8. Визнавалася наявність загального міжнародного права.
Ці положення Радянського декрету про мир не могли не викликати реакції інших держав, котрі змушені були теж висловити своє ставлення до перебудови післявоєнного світу.
В цьому відношенні особливо характерні 14 пунктів (як умови миру) Президента США Вільсона Конгресу США (січень 1918 p.), суть яких у тому, що США обстоювали:
- свободу міжнародної торгівлі;
- скорочення озброєнь;
- переділ колоній (так розуміли США право народів на самовизначення);
- демократичне вирішення територіальних проблем у Європі;
- створення союзу націй з метою взаємної гарантії незалежності держав.
У 1919 р. США виступили ініціатором створення Ліги націй як першої всесвітньої політичної організації, що прийняла свій основний документ - Статут.
Основні положення Статуту зводилися до такого:
- встановлення панування справедливості (замість панування сили);
- сумлінне виконання всіх міжнародних договорів (згідно "pacta sunt servanda");
- обов'язковість дотримання всіма урядами норм міжнародного права (тобто визнання юридичної чинності за нормами міжнародного права);
- створення механізму міжнародно-правового регулювання і реалізації норм міжнародного права у вигляді третейських судів і обов'язковості судового розгляду міжнародних конфліктних ситуацій. Однак Статут мав і негативні сторони, оскільки:
- обмежував дію міжнародного права рамками цивілізованих народів;
- зі сфери дії міжнародного права виключалися народи колоніальних країн, чим визнавалося існування колоніальної системи. Замість вислову "колонії" вживався вислів "підмандатні території", що входять у мандатну систему;
- не поставив поза законом застосування сили як засобу розв'язання міжнародних суперечок;
- введенням в обіг терміну "репарації" побічно визнавав існування контрибуцій.
У цілому прийняття Статуту сприяло прогресивному розвитку міжнародного права, про що свідчать:
1. 1921 р. - Міжнародна (перша) конференція в Генуї і обговорення за пропозицією Росії загального скорочення озброєнь: спірні питання вирішувати мирним шляхом, використовувати заборону варварських методів у воєнних діях, включаючи отруйні гази (однак конструктивних рішень прийнято не було).
2. Заснування в 1922 р. Постійної палати міжнародного правосуддя як першого постійного міжнародного суду.
3. Прийняття Лігою націй у 1924 р. Протоколу про мирне розв'язання суперечок, що став першим міжнародно-правовим документом, у якому давалося визначення агресії і агресивна війна оголошувалася міжнародним злочином (але Протокол не набрав сили).
4. 1925 р. - прийняття Женевського протоколу "Про заборону застосування на війні задушливих, отруйних або інших подібних газів і бактеріологічних засобів".
5. 1925 р. - Локарнська конференція (Англія, Франція, Німеччина, Бельгія, Польща, Чехословаччина). Вона сприяла відродженню німецького реваншизму і спрямуванню його на Схід.
6. 1928 р. - прийняття Паризького пакту Бріана?- Келлога про відмову від війни як знаряддя національної політики (війна допускалася тільки як засіб захисту від агресії або як захід колективної безпеки). Пакт мав значення як документ, що підтверджує необхідність вирішення міжнародних суперечок мирними засобами.
7. 1930 p. - Гаазька конференція з кодифікації міжнародного права (конференція відчутних результатів не дала).
8. 1933 р. - у Женеві відбулася Міжнародна конференція з роззброєння. На цій конференції СРСР вніс проект визначення агресії. Але Конференція показала непідготовленість країн до роззброєння. Тоді СРСР уклав із 10 сусідніми країнами Конвенцію про визначення агресії. Це відбулося в липні 1933 р. у Лондоні. Конвенція грунтувалася на Пакті Бріана - Келлога.
9. 1934 р. - у Лігу націй вступає СРСР.
10. 1936 р. - у Монтре приймається Конвенція про протоки (Чорноморські), що показала зразок демократичного вирішення складного питання про протоки.
11. 1936 р. - у Лондоні прийнято протокол про дії підводних човнів проти торгових суден. Цей протокол також підкреслював демократичність розв'язання складних міжнародно-правових питань.
12. 1937 р. - прийнята Ніонська угода, в якій практика нападу підводних човнів на торгові судна була засуджена і дії підводних човнів оголошувалися піратськими. Це все - в умовах, коли світ котився до розв'язання Другої світової війни.
13. 1938 р. - Мюнхенська змова між Німеччиною, Англією, Францією та Італією про поділ Чехословаччини та анексію Австрії (це порушило положення про суверенітет, суверенну рівність, про територіальну цілісність, свободу волевиявлення, мирне вирішення суперечок та ін. Зокрема від Чехословаччини була відірвана Судетська область та ін.).
14. Серпень 1939 р. укладення радянсько-німецького пакту про ненапад і поділ сфер впливу в Європі, згідно з таємними протоколами до Пакту (їх було 4).
15. 1939 р. - напад Німеччини на Польщу.
16. 30 листопада 1939 р. - напад СРСР на Фінляндію, зближення СРСР із Німеччиною і виключення 14 грудня 1939 р. СРСР із Ліги націй, після чого вона розпалася. Ці та наступні події показали, що, хоча міжнародне право і проголошувало заборону агресії, однак не було створено механізму ефективного її відвернення і колективних засобів боротьби з нею.
17. 1941 р. - напад Німеччини на СРСР.
18. 1 січня 1942 р. - у Вашингтоні 26 держав підписали Декларацію Об'єднаних Націй.
19. 1942 p. - англо-американські, радянські за участю Франції і Китаю переговори про спільні дії у війні і про створення ООН.
20 1943 p. - Московська і Тегеранська конференції (СРСР, США, Англія). Планування створення ООН і спільних дій. Зокрема в Москві були прийняті Декларації про відповідальність гітлерівців за здійснювані звірства і Декларація про загальну безпеку.
21. 1944 р. - Конференція експертів у Думбартон-Оксі та вироблення проекту Статуту ООН.
22. 1945 p. - Ялтинська конференція і вирішення питання про перебудову післявоєнного світу, а також рішення про створення ООН і про репарації з Німеччиною, щоб відшкодувати збитки союзникам максимально можливою мірою.
23. 1945 р. - Конференція в Сан-Франциско - створення ООН і прийняття Статуту ООН.
2.4. Сучасне міжнародне публічне право
Сучасний період розвитку міжнародного права бере початок із прийняття Статуту ООН (червень 1945 p.). Прийняття Статуту ООН -подія епохального значення, що знаменує початок нової ери у прогресивному розвитку міжнародного права. Спочатку Статут підписала 51 держава. Статут набрав сили 24.10.1945., і цей день став щорічно відзначатися як День Об'єднання Націй. У процесі боротьби з фашизмом формувалося нове мислення щодо розв'язання назрілих соціальних, політичних і правових проблем. Це знайшло відображення у Статуті ООН. у якому були сформульовані найважливіші положення міжнародного права на сучасному етапі його розвитку. До них належать:
1. Розвиток міжнародного співробітництва як основоположного принципу сучасного міжнародного права і міжнародних відносин.
2. Відмова від концепції панування сили і заміна її концепцією панування права.
3. Осуд і ліквідація колоніальної системи.
4. Затвердження прав і свобод людини.
5. Створення розвинутої системи міжнародних організацій.
6. Розширення обсягу імперативних норм міжнародного права.
7. Створення реальної основи для розвитку механізму реалізації норм міжнародного права.
8. Формування основних принципів сучасного міжнародного права.
Однак реалізація цих положень істотно утруднювалась тією політичною ситуацією, що почала складатися з перших днів післявоєнного часу. Ослаблені війною Франція і Англія були, в основному, стурбовані відновленням своєї економіки і не мали колишнього впливу на міжнародній арені. У відносинах між СРСР і США відразу ж намітилися серйозні суперечності. Все це істотно відбилося на роботі Ради Безпеки ООН, яка в цих умовах (названі держави були постійними членами Ради) не могла якісно та ініціативно виконувати покладені на неї функції. Таке становище поглиблювалося тим, що п'ятий постійний член Ради Безпеки - Китай - був спочатку представлений урядом Тайваню, якого не визнає уряд континентального Китаю в Пекіні. З огляду на те, що в Раді Безпеки постійні члени мали право вето, активна діяльність Ради дуже часто виявлялася паралізованою і її роль як гаранта миру була дуже незначною.
Роздвоєння світу на два супротивні табори, напруженість, обумовлена політикою холодної війни, значною мірою послаблювали той ефект, котрий міг би бути досягнутий, якби реалізація норм міжнародного права, що випливають із вимог Статуту ООН, здійснювалася в інших (мирних) умовах.
Поряд із цими явищами у світі в процесі здійснення одного із завдань ООН наростав процес деколонізації. На міжнародній арені почали з'являтися нові суб'єкти міжнародного права - держави, утворені в результаті розвалу колоніальної системи. Вони ставали членами ООН, і співвідношення політичних і міжнародно-правових поглядів в ООН почало змінюватися. Наприкінці 70-х років ці слабкорозвинені держави утворили 'Трупу 77", яка почала представляти в ООН значну силу. Поступово ця група розросталась і почала активно виступати за перегляд ряду положень міжнародного права з урахуванням її інтересів. Основні вимоги групи зводилися до:
- звуження сфери свободи і торгівлі (тому що вони не могли конкурувати на світовому ринку з розвинутими країнами);
- централізації управління економікою, що також послаблювало вплив конкуренції;
- звуження сфери іноземних інвестицій на своїх територіях, то гальмувало розвиток самостійності;
- поширення сфери дії національного суверенітету над народ
ними багатствами та ін.
Згодом група 77 за чисельністю досягла 120 членів, а країни, що входили до неї, почали називатися такими, що розвиваються. На третій конференції ООН із морського права (1973-1982 pp.) ця група відіграла відчутну роль у зміні правопорядку в світовому океані. Особливо це проявлялося в питанні про встановлення і правовий режим використання нових правових категорій морських просторів "виняткової економічної зони" і "міжнародного району морського дна".
В умовах такої політичної і міжнародно-правової обстановки на міжнародній арені важко було розраховувати на швидку й ефективну дію положень Статуту ООН. Однак найважливіші з них усе-таки пробивали собі дорогу. Насамперед це стосується вирішення одного із головних завдань, поставлених у Статуті ООН перед людством: "знов укріпити віру в основні права людини, у гідність і цінність людської особистості, у рівноправність чоловіків і жінок, у рівність великих і малих народів".
З метою здійснення цього завдання і для розвитку принципу поваги до прав людини, сформульованого у ст. 7 Статуту ООН, були прийняті:
- Загальна декларація прав людини (прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10.12.1948. - День прийняття Загальної декларації прав людини — 10 грудня щорічно відзначається ООН як День прав людини);
- Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. і Факультативний протокол до нього;
- Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права;
- Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод (1950 p.. Рим);
- Європейська соціальна хартія (1961 p.);
- Американська конвенція прав людини (1969 p.);
- Африканська хартія прав людини і народів (1981 р.) та ін.
Також були здійснені дійові заходи, спрямовані на звуження
воєнної сфери, і щодо інших питань. У 1959 р. у Вашингтоні був укладений Договір про Антарктиду, що передбачав повну демілітаризацію і нейтралізацію Антарктиди і прилеглих до неї морських районів, що лежать південніше 60° південної широти, і використання цього величезного регіону на благо всього людства.
У 1963 р. був укладений Договір про заборону випробувань ядерної зброї в атмосфері, в космічному просторі і під водою. Цей Договір поклав початок жорсткому міжнародному контролю над використанням ядерної енергетики.
У 1970 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла "Декларацію про принципи міжнародного права", чим чітко окреслила міжнародно-правове поле діяльності всіх держав.
У 1982 р. ООН прийняла Конвенцію з морського права, яка встановлює чіткий і всеосяжний правопорядок у водах світового океану.
У 1992 р. у Ріо-де-Жанейро на Конференції ООН щодо навколишнього середовища і розвитку були прийняті програмні документи у сфері охорони навколишнього середовища.
Поряд із цими приймалися й інші міжнародно-правові акти, які сприяють подальшому прогресивному розвитку міжнародного права.
Відзначаючи це, варто підкреслити, що в сучасному міжнародному праві широкого застосування набули норми, що носять імперативний характер, а сфера дії позитивних норм, властивих класичному міжнародному праву, значно звузилася.
У наш час на подальший розвиток міжнародного права великий вплив здійснює та нестабільність, що виникла у зв'язку з розпадом СРСР і національними конфліктами в Югославії, на Близькому і Середньому Сході та в ряді інших регіонів світу. До цього слід також додати наявність певної політичної та економічної нестабільності в США, котрі, маючи невирішеними ряд внутрішніх проблем (зубожіння деяких шарів населення, проблеми національних меншостей, у тому числі чорношкірих і корінного населення, зростання кількості наркоманів та хворих на СНІД), зазнають труднощів у боротьбі з зовнішньоекономічним наступом Японії. Ці та ряд інших причин породжують численні збройні конфлікти регіонального характеру, у вирішенні яких ООН не завжди буває на висоті (Косово, Ірак та ін.).
У цих умовах необхідна активізація процесу подальшого вдосконалення і прогресивного розвитку сучасного міжнародного права. Особливо це стосується розвитку кодифікації норм міжнародного права за його галузями. В останні десятиліття у цій сфері проведено певну роботу. Зокрема в галузі права міжнародних договорів прийнято дві конвенції - в 1969 р. і 1986 р., у галузі міжнародного морського права - Конвенція ООН з морського права 1982 р. та ін. Однак цей процес не завершено, і в ООН здійснюються заходи щодо його продовження.


загрузка...