загрузка...
 
ПЕРЕДМОВА
Повернутись до змісту
За останні роки в Україні опубліковано велику кількість нових правознавчих підручників і посібників, написаних різними авторськими колективами чи окремими авторами. Таке кількісне та якісне зростання пояснюється демократизацією державного і суспільного життя, логікою розвитку українського права і науки про право, нагальними освітніми потребами громадян України, державотворчими та правовиховними можливостями юридичних знань.
Система правових знань у суспільстві дає змогу розв'язувати різні освітні завдання: готувати професійних юристів, кваліфікованих фахівців у всіх сферах життя з потрібними юридичними знаннями, навчати азам права та виховувати відповідальних громадян правової держави.
Завдання курсу „Основи права України" визначили структуру посібника та позицію авторського колективу. Студентам запропоновано основні, напрацьовані юридичною наукою і правовою практикою, знання таких галузей сучасного права України, як конституційне, адміністративне, цивільне, трудове, фінансове, земельне, екологічне, кримінальне. Логічною складовою посібника став аналіз правових основ підприємництва, статусу і діяльності правоохоронних органів.
Наукова та освітня позиція авторського колективу полягає в тому, що правові знання — життєва та професійна необхідність для майбутніх працівників виробництва. Випускникам вузів — молодим спеціалістам — вкрай необхідно мати відповідний рівень правових знань, підвищувати правосвідомість та правову культуру, що допоможе їм прийняти правильні рішення в галузі організації виробництва і праці, в управлінні, повсякденному житті. У практичній діяльності молоді спеціалісти стають суб'єктами трудових, адміністративних правовідносин, правовідносин авторства тощо. Тому важливість правової підготовки студентів важко переоцінити.
Вивчення курсу „Основи права України" спрямоване насамперед на формування у студентської молоді громадянської зрілості, свідомого і відповідального ставлення до виконання своїх конституційних обов'язків, втілення на практиці Законів України. Ефективність удосконалення правової освіти у вищій школі може бути досягнута завдяки докорінному поліпшенню рівня викладання та засвоєння студентами правничих дисциплін.
Пропонований навчальний посібник для студентів неюридич-них спеціальностей вищих навчальних закладів усіх форм навчання визначає основні питання і комплекс правових проблем, що висвітлюються під час викладання лекційного матеріалу, проведення семінарських та практичних занять із використанням активних форм і методів навчання в обсязі 54 годин.
Сподіваємося, що студенти творчо підійдуть до осмислення запропонованого навчального матеріалу і на основі рекомендованих джерел та літератури глибше засвоять цей складний, багатогранний, але вкрай необхідний курс „Основи права України".
Друге видання посібника доопрацьовано згідно зі змінами в законодавстві та доповнено розділами з деяких інших галузей сучасного права України, що не знайшли свого відображення у першому виданні.
В.О. Кондратюк, професор, керівник
авторського колективу


загрузка...