загрузка...
 
3. Об'єкти цивільних прав
Повернутись до змісту
Об'єктами цивільних прав є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага (ст. 177 Цивільного кодексу України).
Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки (ст. 179 Цивільного кодексу України).
Класифікація речей. Внаслідок того, що речами с найрізноманітніші явища матеріального світу, класифікація речей для цілей регулювання цивільних відносин здійснюється за різними критеріями у залежності:
1) від придатності речі до вільного переміщення у просторі всі
речі поділяються на нерухомі та рухомі.
До нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) належать земельні ділянки, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення. Режим нерухомої речі може бути поширений законом на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, а також інші речі, права на які підлягають державній реєстрації (ст. 181 Цивільного кодексу України).
Рухомими речами є речі, які можна вільно переміщувати у просторі (ч. 2 ст. 181 Цивільного кодексу України).
2) від визначеності речі індивідуальними ознаками всі речі поділяються на визначені індивідуальними та родовиті ознаками. Річ є визначеною родовими ознаками, якщо вона має ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимірюється числом, вагою, мірою (ст. 184 Цивільного кодексу України).
3) від кількості разів можливого використання всі речі поділяються на споживні та неспоживні.
Споживною є річ. яка внаслідок одноразового її використання знищується або припиняє існувати у первинному вигляді. Неспо-живною є річ, призначена для неодноразового використання, яка зберігає при цьому свій первинний вигляд протягом тривалого часу (ст. 185 Цивільного кодексу України).
Від характеру взаємозв'язку між речами чи їх частинами речі поділяються на:
а) головну річ і приналежність. Річ, призначена для обслуговування іншої (головної) речі і пов'язана з нею спільним призначенням, є її приналежністю (ст. 186 Цивільного кодексу України):
б) річ та її складові частини. Складовою частиною речі є все те, що не може бути відокремлене від речі без її пошкодження або істотного знецінення (ст. 187 Цивільного
кодексу України).
Якщо кілька речей утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за призначенням, вони вважаються однією річчю (складна річ). Іравочин, вчинений щодо складної речі, поширюється на всі її складові частини, якщо інше не встановлено договором (ст. 188 Цивільного кодексу України);
в) продукцію, плоди та доходи, які походять від речі. Продукцією, плодами та доходами є все те. що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю.
1 Іродукція, плоди та доходи належать власникові речі, якщоінше не встановлено договором або законом (ст. 189 Цивільного кодексу України).
Майном як особливим об'ектом вважається окрема річ. сукупність речей, а також майнові права та обов'язки (ст. 190 Цивільного кодексу України).
Підприємство є єдиним майновим комплекснім, що використовується для здТйсненнн підприємницькоїдіяльнічіпі. Підприємство як єдиний майновий комплекс є нерухомістю (ст. 191 Цивільного кодексу України).
Законним платіжним засобом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, є грошова одиниця України —гривня. Іноземна валюта може використовуватися в Україні у випадках і в порядку, встановлених законом (ст. 192 Цивільного кодексу України).
/(іншім папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником, та передбачає виконання зобов'язань згідно з умовами його випуску, а також можливість передачі прав, що випливають з цього документа, іншим особам (ст. 194 Цивільного кодексу України).
В Україні в цивільному обороті можуть бути такі групи пінних паперів: пайові цінні папери, які засвідчують участь у статутному капіталі, надають їх власникам право па участь в управлінні емітентом і одержання частини прибутку, зокрема у вигляді дивідендів, та частини майна при ліквідації емітента; боргові цінні папери, які засвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти відповідно до зобов'язання; похідні цінні папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, встановленого договором, цінних паперів, інших фінансових та (або) товарних ресурсів; товаророзпорндчі цінні папери, які надають їхньому держателю право розпоряджатися майном, вказаним у цих документах (ст. 195 Цивільного кодексу України).
Нематеріальні блага як об'єкти цивільних прав. Результати інтелектуальної, творчої діяльності та інші об'єкти права інтелектуальної власності створюють цивільні права та обов'язки відповідно до книги четвертої цього Кодексу та інших законів (ст. 199 Цивільного кодексу України).
Інформацією є документовані або публічно оголошені відомості про події та явища, що мали або мають місце у суспільс і ві. державі та навколишньому середовищі (ст. 200 Цивільного кодексу України).
Особистими немийновими благами, які охороняються цивільним законодавством, с: здоров'я, життя; честь, гідність і ділова репутація; ім'я (найменування); авторство; свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, а також інші блага, які охороняються цивільним законодавством.


загрузка...