загрузка...
 
5.4. Організація і проведення досліджень з оцінки стійкості об акта.
Повернутись до змісту
Дослідження стійкості роботи ОГД — це всебічне вивчення обстановки, яка може скластися під час надзвичайної ситуації та визначення її впливу на виробничу діяльність підприємства. Мета дослідження полягає в тому, щоб виявити слабкі місця в роботі об'єкта та виробити найбільш ефективні пропозиції, спрямовані на підвищення його стійкості.
Дослідження стійкості роботи ОГД проводиться силами інженерно-технічного персоналу із залученням спеціалістів науково-дослідних та проектних організацій. Організатором та керівником досліджень є керівник підприємства.
Увесь процес планування і проведення досліджень поділяється на три етапи:
І етап — підготовчий;
II етап — оцінка стійкості роботи ОГД;
III етап — розроблення заходів, Вкі підвищують стійкість роботи ОГД в умовах АС.
На першому етапі розробляються керівні документи, які визначають склад учасників досліджень та організовується їх підготовка.
Основними документами для організації досліджень стійкості роботи ОГД є:
наказ керівника підприємства, щодо проведення дослідження;
календарний план основних заходів з підготовки до проведення досліджень;
план проведення досліджень.
Наказ керівника підприємства розробляється на підставі вказівок старшого начальника з урахуванням умов пов'язаних з виробничою діяльністю об'єкта. В наказі вказується:
мета і завдання дослідження;
терміни проведення робіт;
склад учасників досліджень;
склад і завдання дослідницьких груп;
строки готовності облікової документації.
Календарний план основних заходів з підготовки до проведення досліджень визначає:
основні заходи;
терміни їх виконання;
відповідних виконавців;
сили та засоби, які залучаються для виконання завдань.
План проведення досліджень є основним документом, який визначає зміст роботи керівника дослідження і груп головних спеціалістів. В плані вказується:
тема дослідження;
мета дослідження;
тривалість дослідження (1,5/3 міс);
склад дослідницьких груп та зміст їх роботи;
порядок проведення дослідження.
Термін дослідження встановлюється залежно від обсягу роботи та підготовки учасників і може тривати 2—3 місяці. Залежно від складу основних виробничо-технічних служб на об'єкті створюються дослідницькі групи. їх кількість і чисельність залежить від обсягу вирішуючих завдань, специфіки виробництва.
На підготовчому етапі з керівниками груп проводиться спеціальне заняття, на якому керівник підприємства доводить до виконавців план роботи, завдання кожної групи та визначає терміни дослідження.
На другому етапі проводиться безпосереднє дослідження стійкості роботи об'єкта. В ході дослідження визначаються умови захисту робітників та службовців від уражаючих факторів, проводиться оцінка уразливості виробничого комплексу від різних уражаючих факторів, оцінюється характер можливих пошкоджень від вторинних уражаючих факторів, вивчається стійкість роботи системи забезпечення та кооперативних зв'язків з іншими об'єктами, з'ясовуються вразливі місця в системі управління, виробництвом.
Кожна група оцінює стійкість відповідних елементів виробничого комплексу та робить необхідні розрахунки. До складу групи комплексних досліджень (керівник — головний інженер) входять керівники всіх груп.
Група досліджень стійкості будівель та споруд (керівник — начальник відділу " капітального будівництва) на основі аналізу характеристик і стану виробничих будинків та споруд:
визначає ступінь їх стійкості до дії уражаючих факторів ЛВ;
оцінює розміри можливої шкоди від дії вторинних уражаючих факторів;
проводить розрахунки сил і засобів, необхідних для встановлення виробничих споруд при різних ступенях руйнування. Крім того, група досліджує та оцінює захисні властивості захисних споруд, визначає необхідну кількість ЗС на території об'єкта та в заміській зоні.
Група досліджень стійкості виробничого обладнання (керівник — головний механік) оцінює стійкість технологічних ліній, верстатів та механізмів і визначає:
можливі втрати станків, приладів і систем автоматичного управління при різних ступенях пошкодження;
способи збереження і захисту особливо цінного обладнання;
потребу в силах і засобах, терміни та обсяги відновлюючих робіт;
— можливості створення резерву обладнання та порядок його використання.
Група дослідження стійкості технологічного процесу (керівник — головний
технолог) оцінює стійкість технологічного процесу в процесі чого:
уточнює заходи переведення ОГД на режим роботи в умовах НС;
визначає найбільш вразливі ділянки технологічної лінії;
розробляє варіанти зміни технологічного процесу (при необхідності) нестачі;
— оцінює можливості і терміни безаварійної зупинки виробництва за сигналом
"Повітряна небезпека" або при раптовому припиннені подачі електроенергії.
Група досліджень стійкості систем енергозабезпечення (керівник — головний енергетик) оцінює:
стійкість системи електро-, газо- та водопостачання, каналізації та переведення котелень на інші види палива;
нормативно-необхідні та мінімальні потреби з кожного виду енергії;
основні та додаткові джерела енергопостачання, можливості внутрішніх та зовнішніх джерел;
стійкість заводських комунікацій;
наявність та можливості автономних джерел енергопостачання;
характер можливих аварій і можливість виникнення вторинних факторів та їх наслідки;
можливі варіанти підвищення стійкості систем енергопостачання;
варіанти відновлення систем енергопостачання при різних ступенях ураження об'єкта;
— можливість підключення до сусідніх трансформаторних підстанцій;
Група досліджень стійкості матеріально-технічного постачання і транспорту
(керівний — начальник відділу матеріально-технічного постачання):
аналізує систему забезпечення робочого процесу всім необхідним для випуску продукції в умовах надзвичайної ситуації; оцінює умови відправки продукції і стійкості роботи транспорту;
обґрунтовує необхідність і створює додаткові запаси сировини, обладнання, комплектуючих виробів, а також визначає місця їх зберігання;
вивчає стійкості існуючих зв'язків з поставниками та користувачами;
складає розрахунки на потрібну кількість будівельних та інших матеріалів для відновлення виробництва і будівництва сховищ на об'єкті та ПРУ в заміській зоні (на підставі заявок інших груп).
Штаб Цивільної оборони ОГД в цей період оцінює загальний стан ІДО і визначає заходи для забезпечення захисту робітників і службовців. Для цієї роботи притягається ряд начальників служб, які виконують відповідні функції.
Служба оповіщення і зв'язку вивчає і оцінює стійкість зв'язку з органами ЦО, виробничими підрозділами і формуваннями ЦО. Оцінює надійність системи зв'язку і оповіщення, повноту обладнання пунктів управління.
Служба сховищ і укрить оцінює інженерний захист робітників і службовців, правильність експлуатації сховищ і укрить, готовність їх до використання за прямим призначенням. Розраховує час на оповіщення робітників і службовців, збір і укриття їх в захисних спорудах.
Служба радіаційного та хімічного захисту оцінює можливості роботи об'єкта в умовах радіації і дає пропозиції щодо захисту робітників і службовців від радіоактивного зараження, визначає типові режими радіаційного захисту людей, розробляє графік робочих змін для проведення РіНР. Аналізує забезпеченість робітників і службовців засобами індивідуального захисту, умови зберігання і порядок їх видачі. Готує пропозиції щодо організації і ведення радіаційної і хімічної розвідки, організації санітарної обробки людей, знезараження одягу, транспорту, техніки і споруд.
Медична служба розробляє заходи щодо організації медичного обслуговування робітників та службовців на об'єкті і в заміській зоні, а також при проведенні РіНР. Визначає сили і засоби для надання першої медичної допс моги потерпілим. Виробляє рекомендації з організації дозиметричного контролю при перебуванні людей у зоні радіоактивного зараження і рекомендації з захисту продуктів харчування і джерел водопостачання.
Служба охорони громадського порядку розробляє заходи з підсилення пропускного режиму, охороні матеріальних цінностей, забезпечення громадського порядку.
На третьому етапі підводяться підсумки проведених досліджень. Групи спеціалістів за підсумками досліджень готують підсумки і пропозиції з захисту робітників та службовців і підвищенню стійкості елементів виробництва, які досліджуються.
Група комплексних досліджень на основі доповідей інших груп складає загальний план, в якому визначаються: можливості щодо захисту робітників і службовців в ЗС; загальна оцінка стійкості об'єкта, найбільш слабкі (вразливі) ділянки виробництва; практичні заходи, терміни та обсяги робіт, які виконуються при повсякденній діяльності та при загрозі АС; порядок та приблизні строки відновлюваних робіт при різних ступенях руйнування.
За результатами досліджень розробляються плани, в яких визначаються відповідні заходи, необхідні кошти на їх проведення, терміни і відповідальні особи за їх виконання.
В зв'язку з тим, що заходи щодо підвищення стійкості роботи виконуються завчасно (в мирний час), з оголошенням загрози виникнення АС (нападу ворога) та в умовах НС, відповідні плануючі документи, для зручності користування ними, складаються на кожну можливу ситуацію.
Перспективний план заходів щодо підвищення стійкості роботи ОГД, які проводяться завчасно.
План-графік нарощування заходів з підвищення стійкості роботи ОГД при загрозі виникнення НС (нападу противника).
3. Графік безаварійної зупинки виробництва.
Правильність проведених розрахунків та реальність пропозицій і рекомендацій
перевіряються на спеціальних навчаннях під керівництвом начальника ЦО об'єкта. Завчасно плануються і проводяться, в основному, заходи які потребуютьj значних матеріальних витрат та часу на їх виконання. Економічна ефективність цих заходів може бути досягнута при їх коригуванні з завданнями щодо безаварійної-роботи об'єкта, поліпшення умов праці, удосконаленню виробничого процесу, реконструкції виробництва і таке інше.
На період загрози виникнення НС плануються заходи, які можуть бути легко реалізовані або виконання яких в мирний час недоцільно.загрузка...