загрузка...
 
МЕТОДИЧНЕ І НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БАНКАХ
Повернутись до змісту
Методологічне керівництво бухгалтерським обліком у банках здійснює Національний банк України, який з урахуванням загальноприйнятих у міжнародній практиці принципів та стандартів, чинного законодавства України встановлює єдині правила бухгалтерського обліку в банках на базі комплексної автоматизації та комп'ютеризації. Національний банк розробляє та затверджує план рахунків бухгалтерського обліку в банках, інструкції щодо його застосування, інші нормативні акти з питань бухгалтерського обліку та.< звітності, що входять до його повноважень. Нормативні документи з питань банківського бухгалтерського обліку і звітності, що використовуються в державній статистиці, погоджуються з Державним комітетом статистики України.
Нормативний акт Національного банку України — це офіційний документ, юридична форма його правотворчої діяльності. Він містить правові норми з основних питань банківської діяльності, регулює відносини в межах банківської системи та містить визначені правила її діяльності. Нормативний акт є обов'язковим для виконання усіма банками, а також юридичними та фізичними особами під час здійснення банківських операцій.
Нормативні акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку. Інструкції, положення, правила нормативного характеру затверджуються постановами Правління Національного банку України, вони не можуть суперечити законодавству України і не мають зворотної сили. Якщо нормативні акти регулюють правовідносини, суб'єктами яких є фізичні особи, то вони підлягають державній реєстрації згідно із законодавством України. Набувають чинності нормативні акти Національного банку у визначений ним термін, але не раніше дня прийняття, крім тих, що підлягають державній реєстрації та набувають чинності в терміни, визначені законодавством України.
Нормативні акти з питань бухгалтерського обліку і звітності в банках готуються Національним банком на виконання законодавчих актів, постанов Верховної Ради України, Указів Президента України, рішень Правління або вказівок керівництва Національного банку. При цьому значна увага приділяється впорядкуванню раніше ухвалених нормативних актів з метою зменшення їхньої множини, а також поліпшенню правового й методологічного забезпечення бухгалтерського обліку та звітності в банківській системі.
Важливу роль у діяльності Національного банку України відіграють роз'яснення щодо застосування банками єдиних правил бух-
галтерського обліку, єдиного порядку відображення банківських операцій у системі рахунків та фінансовій звітності. Роз'яснення готуються департаментом бухгалтерського обліку Національного банку і направляються за підписом Голови Національного банку або його заступників. Якщо роз'яснення стосуються діяльності інших підрозділів Національного банку, то вони узгоджуються з ними.
Керівництво бухгалтерським обліком не обмежується лише розробленням і впровадженням плану рахунків, підготовленням нормативних актів та роз'яснень, а й спрямоване на перевірку стану бухгалтерського обліку, операційної роботи і звітності, надання необхідної допомоги з її організації. На Національний банк України покладено обов'язки щодо розроблення форм розрахунково-грошових документів, вказівок про порядок складання річних звітів банками. НБУ щорічно подає Верховній Раді України звіт про свою роботу, баланс своєї діяльності і зведений баланс банківської системи України.
Одним із напрямів керівництва бухгалтерським обліком є удосконалення організації обліково-операційного процесу. Воно передбачає розроблення та впровадження нових форм носіїв облікової інформації, раціональних схем документообороту, порядку проведення інвентаризації, технології рішення облікових завдань. Успішна реалізація цих напрямів переважно базується на впровадженні сучасних банківських інформаційних технологій, комплексній автоматизації та комп'ютеризації бухгалтерського обліку і звітності, створенні єдиного комплексу технічних і програмних засобів інформаційної системи банків, яка б забезпечувала накопичення, підтримання в актуальному стані і багатоцільове комплексне використання даних, які містять бухгалтерську і статистичну інформацію про фінансово-економічний стан банківських установ.
Упровадження обліку на засадах міжнародних принципів і стандартів, якісне керівництво банківським обліком можна забезпечити за умов наявності кваліфікованих кадрів. Тому Національний банк повинен проводити політику щодо підвищення кваліфікації бухгалтерських працівників через розроблення кваліфікаційних вимог до них та контролю за дотриманням банками цих вимог тощо. Конкретним проявом реалізації вимог до кваліфікації бухгалтерських кадрів банківської системи є узгодження з Національним банком кандидатур головних бухгалтерів комерційних банків, контроль з його боку за додержанням уповноваженими банками кваліфікаційних вимог до працівників, які здійснюють проведення й облік валютних операцій тощо.
Зазначені вище та інші напрями роботи Національного банку України сприятимуть подальшому вдосконаленню методологічного керівництва ним бухгалтерського обліку в банківській системі України


загрузка...