загрузка...
 
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ УСТАНОВ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
Повернутись до змісту
Як уже зазначалося, склад та зміст звітності установ Національного банку України значною мірою визначається тими функціями й операціями, які він виконує як центральний банк країни. Але, як і в інших видах економічної діяльності, однією з основних форм звітності банків є бухгалтерський баланс.
Банківський баланс — це бухгалтерський баланс, який відображає стан активів, пасивів та власного капіталу у грошовому виразі на певну дату. Актив і пасив балансу поділяються за окремими статтями балансу. Кожна стаття характеризує окремий вид господарських засобів або джерел їх формування. Статті балансу групуються за економічним змістом і розміщуються згори донизу в міру зниження ліквідності (активні рахунки) і збільшення строків зобов'язань (пасивні рахунки). Форма банківського балансу одностороння, тобто рахунки послідовно розміщуються згори донизу.
Установи Національного банку України складають щоденні і місячні баланси. Щоденне складання балансу є характерною особливістю бухгалтерського обліку в банках. Воно забезпечує щоденний і повний облік банківських операцій та контроль за наявністю грошових коштів і цінностей, які розміщені в банку.
Баланс містить лише залишки (сальдо) рахунків бухгалтерського обліку на певну дату, тому в банківській практиці його називають сальдовим. Крім сальдового балансу, установи Національного банку України складають місячний оборотно-сальдовий баланс, котрий передбачає подання інформації за оборотами та вихідними залишками (сальдо) за балансовими та позабалансовими рахунками за звітний місяць.
Усі три види балансів складаються за повною номенклатурою рахунків відповідно до «Плану рахунків бухгалтерського обліку Національного банку України» (характеристика бухгалтерських рахунків та планів рахунків бухгалтерського обліку в Національному банку України та в комерційних банках викладена у розділі 11). Активні та пасивні рахунки відображаються окремо у строгій послідовності за балансовими рахунками (рахунки IV порядку), групами (рахунки III порядку), розділами (рахунки II порядку) і класами (рахунки І порядку), а позабалансові рахунки — за рахунками четвертого порядку та групами. Баланс активів і пасивів формується за даними рахунків 1—5 класів, а позабалансові рахунки — за даними 9 класу.
У щоденному і місячному балансах, а також оборотно-сальдовому балансі, усі суми розподіляються за ознаками резидентності (резиденти і нерезиденти) та виду валюти (національна валюта й іноземна валюта, яка, у свою чергу, поділяється на вільно конвертовану та неконвертовану).
Схематично баланс банку складається з трьох частин:
1) баланс активів і пасивів, причому сума активів завжди дорівнює сумі зобов'язань та власного капіталу банку;
2) доходи та витрати банку, різниця між якими впливає на розмір власного капіталу банку;
3) позабалансові рахунки, сума активних позабалансових рахунків має дорівнювати сумі пасивних позабалансових рахунків.
Звіт про прибутки та збитки є обов'язковою формою фінансового звіту Національного банку України. Форма складається щоквартально за звітний період, нарощеним підсумком з початку року, а також за звітний рік.
Звіт про прибутки та збитки має горизонтально-вертикальну форму, що дає змогу наочно уявити формування результатів діяльності банку. Він грунтується на концепції грошових потоків за доходами та витратами, які групуються за їхнім економічним характером. Дохідні статті форми розміщені у її лівій частині, а витратні — у правій. При цьому кожній групі доходів по горизонталі відповідає аналогічна група витрат. Це дає змогу оцінювати собівартість формування різних груп ресурсів і безпосередній чистий прибуток (збиток) від операцій. При цьому доходи і витрати показуються згідно з принципом нарахування, тобто вони відображаються в обліку в тому періоді, в якому були зроблені чи здійснені, незалежно від фактичного отримання чи сплати грошових коштів. Якщо очікується, що економічні вигоди будуть виникати протягом кількох звітних періодів і зв'язок з доходом може бути визначений попередньо, витрати відображаються у звіті про прибутки та збитки на основі систематичних процедур часткового розподілу. У таких випадках витрати розглядаються як зношення або амортизація.
У загальному вигляді звіт про прибутки та збитки Національного банку України можна подати так:

Доходи
Процентні доходи
Чистий процентний прибуток (збитки)
Комісійні доходи
Результат від торговельних операцій
Інші операційні доходи
Чистий операційний прибуток (збитки)
Інші доходи
Надходження за сумнівними активами
Чистий прибуток (збитки) без врахування
непередбачених обставин
Непередбачені доходи
Чистий прибуток (збитки) до сплати податків
Чистий прибуток (збитки)
Відрахування з прибутку


Витрати
Процентні витрати
Комісійні витрати
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Інші витрати
Витрати за сумнівними активами
Непередбачені витрати
Сплата основних податків


загрузка...