загрузка...
 
ОРГАНІЗАЦІЯ РЕВІЗІЙНОЇ РОБОТИ В НАЦІОНАЛЬНОМУ БАНКУ УКРАЇНИ
Повернутись до змісту
Ревізії діяльності установ і структурних підрозділів Національного банку України, підвідомчих йому підприємств і організацій здійснюються Управлінням внутрішніх ревізій. Це управління є самостійним структурним підрозділом Національного банку України, якому підпорядковуються ревізійні відділи при регіональних управліннях. Очолює Управління внутрішніх ревізій начальник, який призначається на посаду і звільняється з неї Головою Національного банку України або його першим заступником, котрому підпорядкована робота з кадрами. Отже, структура ревізійного апарату Національного банку України побудована так, що забезпечує незалежність ревізорів від керівників об'єктів, що ревізуються та перевіряються.
На Управління внутрішніх ревізій Національного банку України покладені такі функції:
1) організація роботи ревізійних відділів при регіональних управліннях Національного банку України, а також узагальнення результатів ревізій і перевірок;
2) здійснення ревізій та перевірок господарсько-фінансової діяльності, стану збереження грошових коштів, документів і матері альних цінностей, достовірності обліку і звітності в установах і структурних підрозділах Національного банку України, підвідомчих
йому підприємствах і організаціях;
3) здійснення ревізій і перевірок правильності витрачання коштів на утримання апарату Національного банку України та його установ і організацій, виконання затвердженого кошторису Національного банку України;
4) здійснення контролю за усуненням недоліків і порушень, виявлених попередніми ревізіями та перевірками;
5) розроблення інструктивних та інших нормативних актів про здійснення ревізій та перевірок;
6) здійснення методичного керівництва і контролю за діяльністю підпорядкованих ревізійних відділів, узагальнення досвіду проведення ревізій та перевірок і поширення його у системі Національного банку України.
Ревізійні відділи при регіональних управліннях Національного банку України виконують функції, визначені вище, за винятком першої та шостої.
Ревізія, або перевірка здійснюється на підставі посвідчення, підписаного начальником управління, а також за наявності затвердженої програми здійснення ревізії або перевірки. При цьому важливого значення набуває питання прав, якими наділені Управління внутрішніх ревізій та ревізійні відділи при регіональних управліннях Національного банку України. Зазначеним ревізійним структурам Національного банку України надається право:
1) ревізувати і перевіряти в установах, структурних підрозділах Національного банку України, підвідомчих йому підприємствах і організаціях грошові та бухгалтерські документи, звіти, кошториси й інші документи, що підтверджують надходження і витрачання коштів і матеріальних цінностей; перевіряти фактичну наявність цінностей (грошових сум, цінних паперів, матеріалів тощо);
2) безперешкодного доступу у грошові сховища, на склади й інші приміщення для їх обстеження та з'ясування питань, пов'язаних з ревізією або перевіркою;
3) вимагати від керівників об'єктів, що ревізуються та перевіряються, інвентаризацій грошових коштів і розрахунків, основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, за необхідності опечатувати грошові сховища та касові приміщення, склади, архіви, а у разі виявлення підроблень, інших зловживань вилучати необхідні документи на строк до закінчення ревізії або перевірки, залишаючи у справах акт вилучення та копії або реєстри вилучених документів;
4) одержувати від комерційних банків та їхніх установ необхідні відомості, копії документів, довідки про операції й залишки коштів на рахунках об'єктів, що ревізуються або перевіряються;
5) одержувати від службових і матеріально відповідальних осіб об'єктів, що ревізуються або перевіряються, письмові пояснення та коментарі з питань, які виникають під час ревізій і перевірок;
6) пред'являти керівникам та іншим службовим особам об'єктів,що ревізуються та перевіряються, вимоги, а також давати обов'язкові до виконання вказівки щодо усунення виявлених недоліків і порушень;
7) одержувати від керівників об'єктів, які ревізувалися, копії наказів, листи, видані за наслідками ревізії або перевірки з метою подальшого контролю за вживанням ефективних заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень;
8) самостійно визначати прийоми і методи ревізій та перевірок на підставі чинного законодавства, існуючих норм і стандартів, професійних знань та досвіду.
Важливе місце в організації ревізійної роботи посідає планування та звітність про роботу ревізійної служби Національного банку України.
При плануванні має передбачатися, щоб установи, структурні підрозділи Національного банку України, підвідомчих йому підприємств і організацій підлягали комплексній ревізії не рідше одного разу на рік. Кожна ревізія охоплює період, починаючи з наступного місяця після попередньої ревізії до першого числа місяця, в якому вона здійснюється. Ревізії плануються, як правило, на квартал або півроку. Метою планування ревізій є забезпечення контролю за їхньою періодичністю, за правильним і послідовним здійсненням, за кращим використанням працівників ревізійного апарату і залучених до ревізій інших працівників Національного банку України. У планах зазначаються об'єкти ревізій та строки їх здійснення, періоди, що підлягають ревізії, а також ким вони будуть здійснюватися. Під час визначення об'єктів ревізій — установ і структурних підрозділів Національного банку України, підвідомчих йому підприємств та організацій — виходять з часу здійснення попередньої ревізії, її результатів, стану поточної діяльності, інших ознак. Строк визначається залежно від обсягу операцій, які виконує об'єкт ревізії, тривалості періоду, котрий ревізується, та програми ревізії. Затверджені Правлінням Національного банку України плани ревізій можуть уточнюватися з огляду на конкретні обставини.
Значна увага приділяється плануванню тематичних перевірок, особливо тих, що здійснюються за дорученням керівництва Національного банку України.
За результатами роботи Управління внутрішніх ревізій (ревізійний відділ) складає двічі на рік звітність про свою роботу. Піврічний та річний звіти про роботу ревізійної служби Національного банку України характеризуються такими основними показниками:
— кількістю здійснених ревізій і перевірок;

— сумами встановлених незаконних витрат коштів і матеріальних цінностей;
— сумами недостач, розтрат і крадіжок коштів і матеріальнихцінностей, установлених інвентаризаціями під час ревізій у касах і сховищах, резервних фондах, складах у матеріально відповідальних осіб, а також сумами готівки і матеріальних цінностей, списаних за обліком за фіктивними документами;
— сумами фактично відшкодованих у звітному періоді збитків,заподіяних недостачами, крадіжками цінностей, а також незаконними витратами;
— кількістю осіб, притягнутих до дисциплінарної відповідальності згідно з наказами, постановами і рішеннями керівництва Національного банку України, а також керівників управлінь, установ та організацій, ухваленими за результатами ревізій;
— кількістю ревізорів загалом по системі Національного банку України.
Одночасно зі звітом про контрольно-ревізійну роботу Управління внутрішніх ревізій (ревізійні відділи) складає пояснювальну записку та додатки до форм звітності, в яких конкретизуються звітні показники про роботу ревізійної служби Національного банку України.


загрузка...