загрузка...
 
2.2. Архетип софійності світу в давньоруському мистецтві
Повернутись до змісту
В процесі християнізації Русі відбувалася трансляція нових універсалій культури, що взаємодіяли з прадавніми світоглядними уявленнями. З періоду становлення Києворуської держави виявилася антична за походженням концепція софійності буття, яка ідейно підсилювала антропоцентризм, властивий народному світогляду. Київська Русь утворена "на березі великого степового океану, що починається біля Великої Китайської стіни і закінчується долиною Дунаю поблизу Альп, отже, охоплює два континенти. Цьому хаосові потрібно було протиставити "розумну ойкумену", тобто — місто як софійне начало" (Кримський, 1996, с 104).
Поняття архетип і Софія-Премудрість відомі ще в античній філософії. Архетип (грец. arche — початок і typos — відбиток, зразок) — уявлення про прототип, первісний взірець. Представники пізньоантичної філософії (зокрема, Фі-лон Александрійський) розглядали архетип у значенні прообраз, ідея. У системі середньовічного богослов'я архетип — вчення про божественний першообраз.
Своєрідно трактував поняття архетип швейцарський психолог і психіатр, засновник аналітичної психології К.Юнґ (1875-1961). Назву аналітична психологія він використав, щоб відмежуватись від теорії психоаналізу ЗФройда (1856— 1939). За гіпотезою К.Юнґа, колективне підсвідоме визначають потужні первинні психічні образи — архетипи (буквально — первинні моделі); тобто архетип — первинна психічна структура, що міститься в колективному підсвідомому і становить основу міфології. В аналітичній психології Юнґ розглянув архетип як первинні, вроджені психічні структури. Такі первинні схеми-образи фантазії — надбання загальнолюдської символіки. Вони виявляються у міфах, віруваннях, сновидіннях, мистецтві. Колективне підсвідоме Юнґ вважав відображенням досвіду попередніх поколінь, зафіксованого в структурах мозку, а відтак — зміст попереднього досвіду і визначають загальнолюдські першообра-зи або архетипи. Наприклад, архетип (образ) матері-землі, героя, демона, мудреця та ін. Колективне підсвідоме утворює автономний психічний фонд, відповідно первинні утворення — архетипи — становлять підґрунтя символіки сновидінь, творчості, ритуалів.
Найважливіший архетип теоретичної концепції Юнґа — самість. Розвиток самості — головна мета людського життя; самість об'єднує всі вияви душі. Основний символ архетипу самості —мандола у її численних різновидах: абстрактний круг, німб святого, вікно-розетка тощо. Цілісність "Я", його символічне втілення в завершених фігурах на зразок мандали, може виявлятись у сновидіннях, фантазіях, міфах, містичному та релігійному досвіді. Архетип самості реалізується за умов інтеграції свідомих і підсвідомих аспектів душі, лише тоді людина досягає гармонійної цілісності (Юнґ, 1991).
На думку сучасних західних психологів, досягнення зрілого "Я" потребує наполегливості, інтелектуальної активності, життєвого досвіду (Х'єлл, Зіглер, 1997, с 200-208).
За К.Юнґом, мандала — універсальний символ, психокосмічна система, яка задає особливий вселенський ритм, об'єднуючий макро- і мікрокосм. Існують припущення, що ідея мандали та її різноманітні форми незалежно створювались різними релігійними системами і творчими особистостями, передусім художниками. Мандала ("коло", "диск", "круглий", "круговий" тощо) — один із основних сакральних символів міфології буддизму; ритуальний предмет, що втілює символ; вид ритуального дійства (у тому числі жертва). Слово "мандала" зустрічається вже у "Рігведі"* в багатьох значеннях ("колесо", "орбіта", "шар", "простір", "сукупність", "суспільство", "жертва", вид землі, вид рослин та ін.). Найхарактерніша схема мандали — зовнішнє коло зі вписаним квадратом; в квадрат, у свою чергу, вписане внутрішнє коло, периферія якого окреслена переважно у вигляді восьмипелюсткового лотоса або інших восьми членувань, сегментуючих це коло. Квадрат орієнтовано по сторонах світу, пов'язаних із відповідним кольором (північ — зелений, південь — жовтий, захід — червоний, схід — білий, центр — голубий). У центрі внутрішнього кола зображено сакральний об'єкт шанування — божество, його атрибут або символ. Універсальна інтерпретація мандали орієнтована на модель Всесвіту, "мапу космосу". Згідно з космологічною трактовкою мандали, зовнішнє коло означає цілісність Всесвіту, окреслює просторові межі, моделює часову структуру Всесвіту. В зовнішньому колі переважно зображається 12 символічних елементів (нідан), що виражають 12 взаємопов'язаних причин, які зумовлюють і забезпечують безперервність життєвого потоку (Мифол. словарь, 1991, с. 338-340).
Космічна людина — центральна фігура космології Гільдегарди Бінгенської (1098—1179). Монахиня Гільдегарда вшановувалась як свята, хоча не була канонізованою. Суспільна діяльність жінки — явище надзвичайне для XII ст., оскільки в Середньовіччі жінка була безправною. Гільдегарду вирізняли висока освіченість, здатність виявляти глибокі взаємозв'язки подій, її порівнювали із античною Сівіллою**. У праці "Пізнай шляхи" ("Liber Scivias") Гільдегарда виклала вчення про віру, поєднуючи космологію й антропологію з богослов'ям; "Книга життєвих заслуг" ("Liber vitae meritorum") написана у формі діалогу між
персоніфікованими чеснотами і пороками; "Книга божественних діянь" ("Liber divinorum operum") присвячена історії спасіння від сотворіння до кінця світу.
Символ мандали Гільдегардою використано з метою найглибше розкрити людині істину про світ. У символі мандали, як у лабіринті, фігури і кола концентруються навколо центра і ним утримуються. В центрі космічна людина — "творіння усіх творінь Божих" — знаходиться перед земною кулею, підноситься до небес в оточенні стихій — вогню, повітря і води. Дванадцять тварин (символ чотирьох головних і двох допоміжних вітрів) спрямовують дихання в центр колеса. Фігура юнака червоного кольору, із золотим німбом; над ним з бородою обличчя Бога-Отця, який несе у тілі коло Всесвіту. Тут все взаємопов'язане з мережею променів. І лише людина відповідальна за божественний порядок і його цілісність. Гільдегарда центром Всесвіту вважає людину, котра важливіша усіх інших творінь і могутня силою своєї душі.
Софія-Премудрість Божа (грец. sophia — знання, мудрість, майстерність) — поняття-міфологема античної і середньовічної філософії, пов'язане з уявленнями щодо змістовної наповненості й упорядкування речей. Це поняття простежується в ортодоксальній і містичній літературі іудаїзму та християнства, православному богослужінні, храмовій архітектурі, іконописі.
Софію-Премудрість іудаїстичні, християнські релігійно-міфологічні уявлення трактують як втілення мудрості божества. Термін Софія виник у Давній Греції (використовувався як абстрактне, умоглядне поняття). За часів Гомера його пов'язували з ім'ям богині Афіни, відповідно — зі справами будівництва, мистецтва. Афіна мала багато спільного з Софією. За грецькою міфологемою, Афі-на передусім — богиня мудрості, проте це не надавало їй змісту терміна "Софія". Загалом, термін "Софія" в античній Греції має абстрактний, не персоніфікований зміст, тоді він ще не використовувався у значенні символічної особи. Інакше тлумачить Премудрість старозавітна традиція. Згідно з міфологією іудаїзму, Премудрість персоніфікується, саморозкриття Бога у світі набуває характеру "особи" (або так званої особи) — як іншого і підпорядкованого "Я" Бога. Пізньобіблійна дидактична література (книга "Премудрість Соломона", "Книга притчів Соломонових", "Премудрість Ісуса, сина Сірахова") подає образ "Премудрості Божої" у значенні персоніфікованої особи. Вона з'являється непорочною, втілюючи волю верховного Отця (для порівняння — образ Афіни, також непорочної, котра з'являється із голови Зевса). За усталеною традицією, точніше схемою міфу, мудрість належить діві. Слово "Софія" як грецьке, так і відповідне йому давньоєврейське, — жіночого роду. В пасивному образі "чистого дзеркала діяння божія" (так визначається Софія) вгадуються жіночі риси. Премудрість стосовно Бога є його деміургічна, світоулаштовувальна воля. Вона діє як "художниця", будуючи світ за законами божественного ремесла (ця ознака зближує Софію з Афіною). Самобутність Софії визначає жіноча пасивність, поєднана з материнською багатоплідністю. Звідси — глибинний зв'язок Софії не лише з космосом, а також з людиною, за яку вона заступається. Якщо стосовно Бога — Софія пасивно запліднювальне лоно, "дзеркало слави Божої", то стосовно світу — вона будівельниця, оскільки створює світ, як тесля або зодчий (архітектор) зводить дім за образом обжитого й улаштованого світу, відгородженого стінами від безмежного простору — хаосу. Дім — один із головних символів біблійної Премудрості (Мифол. словарь, 1991, с. 510).
У "Книзі приповісток Соломонових" (На ріках вавілонських / Переклад Пантелеймона Куліша, 1991, с 258) зазначається:
Премудрість збудувала будинок собі, Витесала сім стовпів до нього, Заколола жертви, налила вина Й приготовила стіл у себе, Розіслала служебки свої, Щоб покликали з городських висот: "Хто невчений простак,
звертай сюди!" А тим, що на розум убогі, сказала: "Прибувайте та їжте мій хліб І вино моє пийте; Покидайте дурноту й жийте, Та ходіте стежками,
що вам розум укаже!"
Прикладом найвищого злету античного мистецтва, вплив якого простежується в різних регіонах, східній і західній архітектурі, вважається храм Софії — Айя Софія (грец. Hagia Sophia — священна мудрість), церква св. Софії у Константинополі, споруджена 532-537 pp. після пожежі на місці ранішої будівлі. Церкву зводили у період правління (527-565) імператора Східної Римської імперії Юстиніана І. Будували храм візантійські архітектори Анфимій із Тралл та Ісідор із Мілета. Споруду визначає синтез базиліки з куполом і центричністю побудови; центральну частину увінчує величний купол, який у Візантії асоціювався з небозводом. Константинополь 543 р. захопили турки, перейменувавши місто на Стамбул. Цього року храм Софії було перебудовано на турецьку мечеть (з мінаретами); 1934 р. тут створено музей.
Царювання Юстиніана І характерне розквітом візантійської державності, піднесенням усіх сфер духовного життя імперії. Тоді утворився специфічний для Візантії союз духовної та світської влади, де головна роль належала імператорові. Константинополь V-VI ст. ще зберігав дух античного міста. Це був адміністративний і культурний центр, який часто називали Царградом — царицею міст і оком Всесвіту. Численні ворота, в тому числі пишно оздоблені головні, або Золоті, та широкі магістралі з'єднували столицю з іншими центрами імперії. Головна магістраль вела на площу Августеона до Великого імператорського палацу й іподрому. Неподалік від площі Августеона Мармурове море переходило у Боспор і бухту Золотий Ріг — морський шлях і головну пристань. Відтак площа перед палацом сприймалась центром підвладного візантійцям світу. І саме тут Юстиніан повелів звести "храм храмів" — головний собор імперії, присвячений св.Софії — Премудрості Божій. Величний задум Юстиніана передбачав створення головного храму "християнської ойкумени" й об'єднання її в кордонах "вселенської" імперії. Перед зодчими постало завдання втілити в архітектурних формах неосяжність і невимовність християнського сприйняття Всесвіту, його складність і гармонію, а головне — ідею централізації та могутності імперії.
Конструктивні завдання храму св. Софії розв'язувались разом із пошуками образної виразності архітектури. Будівля орієнтована зі заходу на схід. Тут вперше побудовано центральний купол діаметром 33 м. Здавалось, що купол ширяє над центральним квадратним приміщенням, а насправді він опирався на два півкуполи — східний і західний. Північні й південні галереї з прямокутними боковими приміщеннями завершували композицію. Інтер'єр храму захоплював несподіваним святковим контрастом порівняно з аскетизмом зовнішнього вигляду. В центрі розташовувався величний амвон — складна споруда зі срібла і коштовних каменів. Навколо амвона розгортались літургійні дійства, що ілюстрували всесвітню історію в християнській інтерпретації, а центральне приміщення храму слугувало її ідеальним оточенням.
Величезний за розмірами підкупольний зал сприймався як образ Всесвіту. Простір храму вирізнявся особливою рухомістю і здавався безмежним, проникав за бокові колонади, набуваючи пластичності й плавності в окресленнях аркад, півкуполів, зводів. Поверхні стін і перекриттів ніби втрачали матеріальність. Створювалось враження, що споруду огортає тонка оболонка, зіткана із блиску мармуру, золотої смальти та сонячних променів. Освітлення центрального залу наростало в міру піднесення вверх, від приглушеної тональності нижнього ярусу — до яскравого світіння сонячних променів, які спадали через 40 вікон, розташованих у півкуполах, створюючи ілюзію світлового кільця. В цьому потоці світла головний купол, оздоблений всередині голубою мозаїкою із золотим хрестом в центрі, сприймався явленим чудом. Не випадково, присутні на богослужіннях вважали, що купол підвішений до неба золотим ланцюгом.
Спорудження храму св. Софії втілює принципово іншу, порівняно з античністю, концепцію архітектури. Антична споруда втілювала ідею рівноваги сил, піднімалась немов органічне тіло, знизу — вверх, сприймаючи нові навантаження. Візантійський храм — ніби "звисав" униз із невидимої точки, що перебував поза земним світом.
Неповторність храму св. Софії у Константинополі — свідчення нового рівня художнього мислення. Нове сприйняття світу, вже не конкретно-чуттєве (як в античності), а умоглядне і символічне, найбільшою мірою могла втілити лише архітектура, здатна як вид мистецтва оперувати ритмами й абстрактними формами (Тяжелов, Сопоцінський, 1975, с 59-65).
Цікаві спогади щодо храму св. Софії залишив Прокопій Кесарійський (бл. 500-після 565) — юрист і ритор зі сенатської аристократії, вищий сановник, історик епохи Юстиніана І, автор панегірика будівельній діяльності імператора ("Про будівлі" — "Peri ktismaton"). За його описом, купол храму здавався золотою півкулею, спущеною з неба. Все це, поза будь-якою ймовірністю, майстерно з'єднувалось на висоті одне з одним, ширяло у повітрі й загалом становило надзвичайно цілісну гармонію всього творіння. (Памятники мировой эстетической мысли, 1962, с. 332).
В історії візантійської архітектури храм був унікальною спорудою, де пластичне начало античної архітектури поступалося просторовому і живописному.
Для візантійської традиції характерний розвиток образу Софії як теократичного символу. В християнстві ж утверджувалося особистісне (персоніфіковане) розуміння Софії. В період раннього християнства уявлення про Софію зближувалося з ликом Христа-Логоса, згодом (відповідно до тлумачення третьої іпостасі Трійці) — з Духом Святим (поняття жіночого роду в семантичних мовах і близьке Софії в аспектах гри, веселощів, святковості), наголошується і на зв'язку Софії з ідеєю людської спільноти (Аверінцев, 2001).
У латинській християнській літературі термін Софія витісняється майже синонімічним розумінням містично мислимої "церкви". Тому власне "софіологїі" (грец. sophia — мудрість і logos — вчення, слово) католицька традиція майже не знає.
Русь прийняла хрещення, як уже зазначалося, від Візантії, що суттєво вплинуло на її політичний, соціальний, культурний розвиток. Прийняття християнства в його східному, православному варіанті мало суттєві переваги, оскільки на відміну від католицтва богослужіння проводилося рідною мовою. Християнство поширювалося на Русі під знаком Софії. Іларіон Київський (р. і м.н. невідомі — не раніше 1054) описує хрещення Русі як прихід "Премудрості Божої". "Слово про закон і благодать", над яким Іларіон працював упродовж 1037-1050 pp. — приклад втілення ідеї рівності всіх народів. За даними Початкового зведення (1095), Іларіон був священиком княжої церкви Спаса на Берестові поблизу Києво-Печерського монастиря. Рішенням Ярослава Мудрого (християнське ім'я —Георгій) і Собору руських єпископів 1051 р. Іларіона поставлено першим київським митрополитом з руських. Іларіон поділяв прагнення Ярослава Мудрого досягти політичної та ідеологічної незалежності Русі від Візантії. У "Слові про закон і благодать" Іларіон зазначав, що Георгій (Ярослав Мудрий) — достойний наступник влади (він же і син) Володимира Великого (християнське ім'я — Василій). Георгій "храм великий святий Божій Премудрості воздвиг" (Софіївський собор у Києві) "на святість і освячення городу" і прикрасив його "золотом, і сріблом, і камінням дорогим...", і церква стала "дивом і славою на всі навколишні країни". (Іларіон Київський, XI ст.).
Митрополит Іларіон трактував "закон" як віру, що передувала християнству й обмежувалась одним народом, а "Благодать" — вищим ступенем розвитку людства, основою віри, відкритої для всіх народів.
Спільні риси фрескового оздоблення характерні для Софії Київської та Софії Охридської (Болгарія), що засвідчує мистецькі взаємозв'язки Русі XI ст. з Болгарією та Македонією. Обидва храми споруджені на честь св. Софії, розмальовані в один і той самий період (Софія Охридська — після перебудови 1037).
Спорудження храму Софії Київської символізує перехід від язичництва до нової християнської релігії. Привертає увагу ритм об'ємів храму — від низьких до найвищого, тринадцятого купола. Храму притаманна велика протяжність і водночас строгість певних пропорцій. Відчуття грандіозності посилюється всередині собору. П'ять нефів* утворюють поступовий перехід від півтемряви бокових приміщень до світлого простору над середхрестям. Багатовимірні перспективи відкриваються з різних точок — від бокових нефів, а також від хорів, де колись на урочистостях і богослужіннях сиділи князі та їх наближені. Під впливом внутрішнього гармонійного простору храму людину охоплювали піднесені відчуття — святковість і таємничість, ясність і відкритість. (Додаток 2, іл. 76, 77).
Особлива величавість давньоруських храмів досягалась завдяки багатоку-польності (порівняно з однокупольними візантійськими). Храми св. Софії налічують у Києві — 13 куполів, Новгороді — п'ять. Спасо-Преображенському соборі Чернігова — п'ять.
Як відомо, Микола Кузанський вважав число онтологічною основою речей. Філософ у трактаті "Про вчене незнання" розглянув діалектику цілого і частини. На його думку, в пізнанні потрібно йти від окремого до загального. Це важливо і в діяльності митця. Знання окремого в художній творчості дає змогу осягнути універсальність мистецтва.
Семантика 13-купольної композиції Софії Київської органічно поєднує частини і цілісність, універсальність. У храмі (як і за допомогою молитви) здійснюється спілкування людини з Богом. Купольна композиція безпосередньо проглядається із землі, а духовно — сприймається втіленням вищого, божественного. Образ Собору ілюструє втілення вищої духовності — Софії-Премудрості Божої.
В архітектурному сенсі Софію Київську визначає візантійська хрестокупо-льна система: у центрі розташовано головний купол, до нього прилягають хрестоподібно розміщені склепіння; 12 куполів розміщені між раменами хреста, вони оточують центральний купол двома рядами, які поступово знижуються. Чотири середні куполи утворюють перший ряд, вісім малих — другий. Дванадцять куполів розташовано навколо центрального так, що чотири з них підвищуються над вівтарною частиною, а вісім — над західними куполами собору. Тому купольна композиція інакше сприймається з різних боків собору: із заходу проглядалися сім бань, сходу — п'ять, півночі та півдня — шість. Така символіка відображає впорядкованість Космосу Богом, засновану на онтології числа — втілення універсального, безмежного через окреме, обмежене.
Великий купол в оточенні чотирьох середніх (п'ятиглав'я) символізує Христа і чотирьох євангелістів, отже, — Вселенську церкву. Західний фасад із центральним порталом означав вхід до церкви, над ним проглядалися сім куполів — символ церкви як дому Премудрості, уособлення семи таїнств (хрещення, миропомазання, причастя, шлюб, спокута, соборування; особливе значення має таїнство посвячення людини в духовний сан).
Число сім — символ Діви Марії, земної церкви, яка поєднує духовне і тілесне.
Трійка у сприйнятті середньовічної людини — насамперед Свята Трійця, символ духовного. Микола Кузанський трактував сутність числа як перший прообраз розуму, оскільки конкретизована у множинному троїстість або єди-нотроїстість — спочатку втілена у числі (Кузанський, 1979, с 191).
Число чотири символізує чотири елементи матеріального світу, тобто землю, воду, вогонь, повітря. Єднання церков небесної і земної здійснюється через сходження з неба Премудрості. Це простежується у символічному пониженні куполів: від центрального великого — до чотирьох середніх і восьми малих. Отже, 1 — символ Єдиного, 4 — символізує чотири кінці Землі, осяяні вченням Бога, 8 — символ хрещення, союзу з Богом. Число 8, що складається з 1 і 7, вміщує ідею входження Бога в церкву. Церква розуміється як Храм, християнська Русь і кожна окрема охрещена людина. Символіка числа 8 вважається найархаїчнішою від найдавніших часів, коли людина сприймала світ через просторові зорові образи. Восьмикутник вважався сполучною ланкою між колом (небесним склепінням) і квадратом (земною площиною). В архітектурній семантиці православних храмів число 8 символізує особливий смисл — на християнському Сході кількісно переважали восьмикутні церковні споруди, найчастіше таку форму мали хрещальні (баптистерії) (Якобсон, 1987).
Композицію із 13 куполів увінчує хрест — символ освяченої Богом ідеї єдності східнослов'янських земель (охрещення Русі Володимиром Великим) (Лог-вин, 1993).
Символіка розпису храму "прочитувалась" у "літургійному розвитку" — зі заходу на схід: західна (нартекс) символізувала землю, центральна (корабель) — видиме небо, східна (вівтар) — трон Бога. Загальний архітектурно-художній комплекс храму втілював монументалізовану світову історію у її висхідних засадах (Вагнер, 1987).
Дослідники (зокрема, В.Лазарєв) вважають, що Софію Київську вирізняє самобутній задум художнього розпису, невластивий християнському храмові. Передусім тут відсутні обов'язкова для храмового розпису сцена "Страшного суду", безпосереднє відтворення фундаментальної для християнства ідеї смерті й трактування Мадонни як трагічного прозріння Матір'ю хресних мук сина.
Стосовно світоглядного вирішення, такий не зовсім традиційний виклад християнської теми пояснюється поширенням у вітчизняному богослов'ї ідей Каппадокійського гуртка діячів патристики. Термін патристика (лат. pater (patris) — отець) означає сукупність теологічних, філософських, політико-соціо-логічних доктрин християнських мислителів II-VIII ст. (так званих отців церкви). Найвищий розвиток патристики пов'язаний з діяльністю Каппадокійського гуртка, тобто Василія Великого, Григорія Богослова, Григорія Нісського — на грецькому Сході; Августина — на латинському Заході. Звідси простежуються витоки ідеї апокатастатису — милостивого повернення людства до первинної чистоти ще за земного життя. Ця ідея набула у Київській Русі архетипного значення, визначаючи духовний і художній розвиток суспільного життя.
Світоглядно-художня цілісність храму св. Софії засвідчує, що світ постав як "текст", прозвучала софійна тема "світуяк книги". Віра у гармонію всього сущого і культ Премудрості зумовили художню ідею Софії Київської, яка творилася передусім колористичним звучанням мозаїк (Горський, Кримський, 1991). Ця ідея втілена у живописному ансамблі, а найповніше — в святительському чині, де наголошена інтелектуальність кападокійських учених-богословів. Митрополит Іларіон зазначав, що інтелект і мудрість характеризують діяльність князів Володимира Великого і Ярослава Мудрого, яка спрямовувалась на культ грамотності й духовне піднесення Русі. У період розквіту Київської держави (Х-перша половина XI ст.) центрами освіти стали Київ, Новгород, Полоцьк, Чернігів, Галич, Володимир-Волинський. Відома меценатська діяльність давньоруських князів, передусім київських — Ярослава Мудрого та його онука Володимира Мономаха, котрі цінували книгу, засновували школи, скрипторії, бібліотеки. До Києва сходилися торгові шляхи багатьох європейських країн. Так утверджувалось міжнародне значення Київської Русі та її вплив на політичні процеси Європи.
Спроби мистецького зображення Софії-Премудрості сягають середини І тис, ймовірно, це трапилося в Єгипті, Александрії, Антіохії, Візантії. Тут образ Софії формувався спочатку як Ангел великої ради, що приніс людям з неба нову науку (Мейендорф, 1988, с 19-21). Софія-Премудрість у цих зображеннях — фронтально стояча постать крилатої жінки, переважно з піднятими молитовно руками (нагадує позу Оранти). Вона має дві пари крил і німб навколо голови. Зображення Софії-Премудрості в образі крилатої жінки відомі ще з алекса-ндрійських катакомб* VI—VII ст.; у цьому регіоні виявлені також дрібні рельєфні зображення відповідного іконографічного зразка. Такий рельєф, зокрема, виконаний у дереві, зберігається в музеї ім. О.Пушкіна (Москва). Зображення на цьому рельєфі жінки-оранти з двома парами крил і німбом вражає узагальненістю образу; його іконографічні модифікації (стильові та регіональні трактування) простежуються у X-XIV ст. Іконографічні трансформації образу Софії-Премудрості виявляються в середньовічній західноєвропейській книжковій мініатюрі. (Додаток 2, іл. 78). Інколи в німецьких мініатюрах XII ст. Софія-Премудрість зображалась у вигляді фронтально стоячої шестикрилої жінки, яка ногами топче тіло дракона-диявола; вдягнута вона у далматику; перед собою тримає ягнятко — символ Христа; зверху з широкого отвору в голові Софії видніється голова Христа. За припущенням дослідників, можливо, у такий спосіб мініатюрист намагався унаочнити сутність Софії-Премудрості як втілення вчення Христа (Крвавич, 1995, с 25-27).
Серед відомих рукописів Біблії одним з найдавніших вважається зображення Софії у Codex Rossanus. Цей рукопис Біблії виконано VI ст. у Россано (Калабрія, Південна Італія) і дотепер зберігається в архієпископській бібліотеці. На зображенні жіноча постать освічує євангеліста Марка; її рука легко торкається сувою. За виглядом вона сприймається вже не як Муза
(в античному розумінні), а як Софія (у християнському сенсі). Цікаве зображення Софії у книжковій мініатюрі високого Середньовіччя. Мініатюра тематично належить до цього періоду, але виконана значно пізніше — у XII ст. На мініатюрі Софія зображена під час відвідування у в'язниці богослова і філософа Боеція. Вона уособлює Мудрість, Філософію-Утішницю.
Катакомби виявлено в Александрії, Сіракузах, Неаполі, Римі та ін. У катакомбах XV ст. збереглися численні фрески періоду I-V ст., сюжети яких пов'язані з християнськими, іудейськими, античними віруваннями.
Вона з'явилась у царському вбранні, з короною на голові; правою рукою наставляє Боеція (її вказівний палець непропорційно довгий, витягнутий у жесті порчання), лівою тримає зерно чи корінь, з якого на довгому тонкому стеблі виростає трипелюсткова квітка. Боецій в одній руці тримає книгу, іншу приклав до вуха, щоб краще чути слова Софії. (Додаток 2, іл. 80). Походження цього зображення Софії пов'язують з аббатством св. Альбана (графство Хартворд). Зберігається зображення в Оксфорді Bodleian Library.
До періоду XII ст. — найвищого розвитку книжкової мініатюри і софійної іконографії Середньовіччя — належить зображення Софії, вміщене у Хільдесхайм-ському служебнику (церква св. Михаїла у Хільдесхаймі). Нині служебник зберігається в управлінні спадком графа Егона фон Фюрстенберга-Штаммхайма в Кельні-Мюльхаймі. В центрі композиції зображений Логос із хрещатим німбом, що вказує на Божественну Особу Святої Трійці; під зображенням Логоса (також у центрі) — Софія (Sapientia), чиє ім'я виразно прочитується поруч. Логос стоїть у величавій позі, в царських шатах, з короною на голові. В піднятих руках Софії — півсфера, завдяки якій Софія ніби підносить погруддя Логоса, показує Його і несе людям. Отже, Софія об'єднує світ і людей з Богом, вона — шлях до Бога. Фігури, розташовані поруч під Софією, тримають стрічки з написами і засвідчують земне священне улаштування, призначення і місію Логоса Сина Божого та святої Премудрості, тобто спасіння і обожнення людей усього світу. Ідентифікація фігур здійснена за написами, які вони тримають. Це Авраам, Давид, пророк Валаам, пророк Ісайя. В нижній частині зображення, в центрі — праведний Захарія, батько пророка Йоанна Предтечі, з лівого боку, — євангеліст Матвій, з правого — можливо, євангеліст Йоанн. Над Захарієм, у центрі — патріарх Яків.
У зображенні втілені ідеї інкарнації Софії в Діву Марію, і потім із Діви Марії, відповідно — Логоса. Фігури і написи вказують на Христа, про якого Авраам і Давид сповіщають як про потомка, котрий має народитись (згідно з Ісайєю) від Діви; про Нього Захарія разом із сином Иоанном Хрестителем говорять як про месію, а євангелісти Матвій і Йоанн сповіщають як про Сина Людського і Сина Божого.
Мініатюра із Хільдесхаймського служебника за богословським значенням — найвиразніше з-поміж тогочасних зображень Софії (Шіпфлінгер, 1997). Натомість у зіставленні з давньоруськими іконами Софії останні становлять незрівнянно вищу художню цінність.
Філософсько-абстрагований образ Софії-Премудрості стає надзвичайно популярним з утвердженням християнства на Русі (кінець X ст.). Споруджувалися храми св. Софії у Києві, Новгороді, Полоцьку. Однак персоніфікований образ Софії-Премудрості тут відсутній. Збережені фрескові цикли храмових споруд засвідчують, що тоді в Київській Русі ще не існувало персоніфікованого образу Софії-Премудрості, а найдавніше таке зображення вміщено в мініатюрі Київського Псалтиря 1397 р. (Додаток 2, іл. 82). На думку дослідників, це, ймовірно, сформований на терені Києва самобутній іконографічний образ, що еволюціонував тут у ХІІ-ХШ ст., зображення якого не збереглося, а Київський Псалтир подає один із його кінцевих варіантів. На мініатюрі зображено трикупольний, покритий дахівкою храм, його верхи увінчують золоті хрести; копули храму — голубі, стіни — охристо-жовті. Всередині храму (зображеного ніби в розрізі) закомпонована на всю висоту жіноча постать, одягнута у червону далматику, з піднятими руками, котра підтримує стелю храму; за її спиною — дві пари крил, навколо голови — золотий німб; тло за фігурою Софії фіолетове, крила голубуватого і темно-охристого кольору. Над копулами церкви, обабіч хреста центральної копули, напис: "Святая" і "Софія". Мініатюрі властиві стилістичні прикмети, характерні для київської школи. Однак найголовніше, персоніфікований образ Софії-Премудрості із Київського Псалтиря 1397 р. — це своєрідне завершення на Русі іконографічного зразка жінки-оранти, зображеної фронтально на повний зріст (Крвавич, 1995). За висновком дослідників, унікальний мотив із Київського Псалтиря не має аналогів у подібних псалтир-них комплексах (Вздорнов, 1978).
Як відомо, перше цілісне художньо-історичне і богословське дослідження давньоруської ікони здійснив князь Євген Трубецькой (1863-1920). За його ґрунтовними спостереженнями, в іконописних творах Софія зображається на тлі темно-синього нічного, зоряного неба. Саме у зіставленні з темрявою ночі, надзвичайна довершеність вирізняє небесний пурпур на шатах Софії як схід вічного сонця над тварним. Він розглядав ікону в органічній єдності з архітектурою храму і зазначав, що іконопис дає зображення прийдешнього храмового, або соборного людства. Іконописну містику дослідник трактував передусім сонячною містикою у вищому, духовному значенні цього слова. Тому, порівняно з прекрасними іншими небесними кольорами, все-таки золото полудневого сонця "із кольорів колір — із чудес чудо". Колір золотий, сонячний визначає центр божественного життя, а всі інші — його оточення. В давньоруському іконопису цей божественний колір відомий під специфічною назвою асист*. Однак іконописець не використовує його у вигляді суцільного масиву золота. Навпаки, створюється ніби ефірна, повітряна павутинка тонких золотих променів, які сходять від Божества і блиском осяюють все навколо. Покривають асистом сяючі шати Софії-Премудрості Божої, шати Христа у Преображенні, Воскресінні та Вознесінні, інколи ангельські крила та верхівки райських дерев. Найсильніше художнє враження досягається використанням асиста саме тоді, коли іконописцеві необхідно протиставити два світи — реальний та уявний (Трубецькой, 1991).
До відомих софіологів належать філософи і богослови В.Соловйов (1853-1900) і о.Павло Флоренський (1882-1937). Праці В.Соловйова "Духовні засади життя", "Виправдання добра", "Лекції про боголюдство" найповніше виявляють його релігійно-етичний світогляд. Згідно з трактуванням В.Соловйова, Софія — універсальна й індивідуальна Першопричина буття, велика Мати всіх людей та істот, а відтак — основа єдності й розвитку як космосу, так і роду
людського. Досягнути такого розвитку можна лише за умови пізнання і шанування Софії. За В.Соловйовим, людина становить ланку зв'язку між матеріальним і духовним світом. Християнська істина не тільки теоретична мудрість {со-фія), а й внутрішня сила {кратос), яка надихає особисте і суспільне життя. Мудрість має об'єднатися із силою, оскільки лише в такому об'єднанні можлива істинна теократія (Боговладдя) (Соловйов, 1982).
У східнохристиянській літургії та іконографії, а під їхнім впливом — у середньовічній Візантійсько-руській і Римсько-германській церквах св. Премудрість розглядається в тісному зв'язку з Дівою Марією. Онтологічне відношення між Софією і Дівою Марією характерне для давньоруської іконографії Софії. Згідно з богословським трактуванням В.Соловйова і о.П.Флоренського, явлення Софії в Діві Марії означає, що Софія в Марії стала людиною. (Додаток 2, іл. 83-86).
Софійність в онтології П.Флоренського — передусім творча Любов Божа. Софія-Премудрість — деякий невловимий стан переходу від Бога до тварного; вона вже не Бог, але ще й не тварне, не "груба інертність речовини"; це ніби "метафізичний пил" на "ідеальній межі між божественною енергією і тварною пасивністю". Наголошуючи на значенні софійності в духовному піднесенні Русі, П.Флоренський зазначав: Софія явилась Констянтину-Кирилові Філософу (майбутньому просвітителю слов'ян) ще в юнацькому віці в образі прекрасної Діви царственого виду. Цей символ Констянтин-Кирило проніс через усе життя і передав його слов'янам.
Софія (за Флоренським) пов'язана з життям Триіпостасного божества, котра прилучається до божественної любові, найтісніше пов'язана з другою іпостассю — Словом Божим. Для православної свідомості буття Софії у тварному світі постає в різних аспектах. У людині — вона проблискує як образ Божий, його споконвічна краса; у Боголюдині Христі — вона начало і кінець спокутування тварі, його тіло, тобто тварне начало, в якому втілилось Божественне Слово. Софія також розуміється і як церква в небесному та земному аспектах. Церква в земному аспекті — сукупність усіх особистостей на шляху відродження своєї втраченої богоподоби. Оскільки процес очищення членів церкви здійснюється Духом Святим, то "Софія є Дух, остільки Він обожив тварь". Дух Святий являє себе у тварному світі як невинність, внутрішня цнотливість і смиренна непорочність, тому Софія є Дівочість. Носієм дівочості у найвищому сенсі є Діва Марія — Мати Божа, і вона ототожнюється П.Флоренським з Софією. Багатоас-пектність Софії у тварному світі визначають глибинні положення — нетлінність первісної краси творіння і духовної краси. П.Флоренський трактував Софію як духовне начало у тварному світі та людині. На землі головний носій Софії — Мати Божа, жива посередниця між небом і землею. Православний світ сприйняв Богоматір як символ духовного начала на землі, реальне явлення Софії, Утішницю і Заступницю перед Богом. Людське бажання втілити цю красу виявилося в іконописному мистецтві — саме іконографія подала багатоаспект-ність софійної краси Діви Марії (Бичков, 1990, с 19-21).
Дослідники зазначають подвійний смисл архетипу софійності, оскільки з ним асоційована ідея радісного мистецтва, своєрідного "онтологічного оптимізму", поза якими утруднюється розуміння багатьох явищ культури Київської Русі й подальшого розвитку українського менталітету (Кримський, 1996, с 102-104).
Отже, у духовному розвитку Київської Русі архетип софійності світу набув світоглядно-ціннісного і художнього смислу.загрузка...