загрузка...
 
6.4. Екологічна експертиза; Експертиза товарів - Коломієць Т.М.
Повернутись до змісту

6.4. Екологічна експертиза

Екологічна експертиза в Україні - вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що базується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці пєредпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація і дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, і спрямована на підготовку висновків про відповідність запланованої чи здійснюваної діяльності нормам і вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки.

Відносини в галузі екологічної експертизи регулюються цим Законом, Законом України "Про охорону навколишнього природного середовища" (1264-12) та іншими актами законодавства України.

Метою екологічної експертизи є запобігання негативному впливу антропогенної діяльності на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, а також оцінка ступеня екологічної безпеки господарської діяльності та екологічної ситуації на окремих територіях і об'єктах.

Основними завданнями екологічної експертизи є:

 1. визначення ступеня екологічного ризику і безпеки запланованої чи здійснюваної діяльності;
 2. організація комплексної, науково обгрунтованої оцінки об'єктів екологічної експертизи;
 3. встановлення відповідності об'єктів експертизи вимогам екологічного законодавства, санітарних норм, будівельних норм і правил;
 4. оцінка впливу діяльності об'єктів екологічної експертизи на стан навколишнього природного середовища, здоров'я людей і якість природних ресурсів;
 5. оцінка ефективності, повноти, обгрунтованості та достатності заходів щодо охорони навколишнього природного середовища і здоров'я людей;
 6. підготовка об'єктивних, всебічно обгрунтованих висновків екологічної експертизи.

Об'єктами екологічної експертизи є проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, передпроектні, проектні матеріали, документація з впровадження нової техніки, технологій, матеріалів, речовин, продукції, реалізація яких може призвести до порушення екологічних нормативів, негативного впливу на стан навколишнього природного середовища, створення загрози здоров'ю людей.

Екологічній експертизі можуть підлягати екологічні ситуації, Що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі обєкти та комплекси, що мають значний негативний вплив на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей. Військові, оборонні та інші об'єкти, інформація про які має державну таємницю, підлягають екологічній експертизі відповідно до цього Закону та інших спеціальних законодавчих актів України. Документація з впровадження нової техніки, технологій, матеріалів і речовин (у тому числі тих, що закуповуються за кордоном), які можуть створити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу та здоров'ю людей.

Суб'єктами екологічної експертизи є:

 1. Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, його органи на місцях, створювані ними спеціалізовані установи, організації та еколого-експертні підрозділи чи комісії;
 2. органи та установи Міністерства охорони здоров'я України - в частині, що стосується експертизи об'єктів, які можуть негативно впливати чи впливають на здоров'я людей;
 3. інші державні органи, місцеві Ради народних депутатів і органи виконавчої влади на місцях відповідно до створювані ними спеціалізовані формування;
 4. інші установи, організації та підприємства, у тому числі іноземні юридичні і фізичні особи, які залучаються до проведення екологічної експертизи;
 5. окремі громадяни в порядку, передбаченому цим Законом та іншими актами законодавства;
 6. в Україні здійснюється державна, громадська та інші екологічні експертизи.

Експерт державної екологічної експертизи має право:

 1. одержувати на його вимогу відомості та матеріали, необхідні для проведення екологічної експертизи;
 2. ставити питання про відхилення поданих на екологічну експертизу матеріалів, які не відповідають вимогам природоохоронного законодавства, екологічним стандартам і нормативам та врахування яких потребує додаткових досліджень, пошукових робіт чи виділення додаткових капіталовкладень;
 3. вносити пропозиції про залучення до проведення екологічної експертизи висококваліфікованих спеціалістів, науковців, створення належної матеріально-технічної та інформаційної бази; 4) на викладення особистої думки щодо висновків проведеної екологічної експертизи.

Експерт екологічної експертизи зобов'язаний:

 1. дотримувати встановлених строків та порядку здійснення екологічної експертизи, норм і вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання і відтворення природних ресурсів,забезпечення екологічної безпеки;
 2. забезпечувати всебічне, комплексне, об'єктивне, якісне і ефективне проведення екологічної експертизи;
 3. своєчасно готувати обгрунтовані та об'єктивні висновки;
 4. обґрунтовувати пропозиції про повернення документації на об'єкти екологічної експертизи на доопрацювання;
 5. вносити відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм і методів проведення екологічної експертизи;
 6. заявляти самовідвід за наявності особистої зацікавленості щодо конкретного об'єкта екологічної експертизи.

Питання для самоперевірки

 1. Аргументувати необхідність проведення гігієнічної експертизи.
 2. Назвати основні завдання гігієнічної експертизи.
 3. Назвати організації, які здійснюють гігієнічну експертизу.
 4. Охарактеризувати мету, завдання та показання для призначення санітарної експертизи.
 5. Назвати мету і завдання ветеринарної експертизи.
 6. Навести аргументи щодо необхідності проведення ветеринарної експертизи.
 7. Визначити мету та основні завдання екологічної експертизи.
 8. Назвати суб'єкти та об'єкти екологічної експертизи.
 9. Навести права та обов'язки екологічної експертизи.
 10. Охарактеризувати основні види джерел забруднювання навколишнього середовища.загрузка...