загрузка...
 
1.1.Об'єкт, предмет і методологія політичної науки.
Повернутись до змісту
Специфіка предмету і методу політичної науки. Політологія - важлива, невід'ємна частина гуманітарної науки. Політологія - наука про протиріччя, тенденції і закономірності політичного розвитку суспільства. Роль, місце і значення політики в сучасному світі. Закони і категорії політичної науки, їх характер, специфіка і співвідношення з законами і категоріями інших суспільних і гуманітарних наук. Методи і функції політології в оновленні сучасної цивілізації. Завдання політології, її роль у формуванні політичної культури людини і в пізнанні загальнолюдських ідеалів і цінностей. Визначення рівня і критеріїв законності, істинності, справедливості та ефективності дій суб'єктів політики і створення оптимальної моделі соціально-політичного устрою - основне завдання політології. Соціально-політична і професійна позиція політолога в сучасному світі.
Політика як управлінська діяльність - одна з головних сфер суспільного життя. Політика як синтез найрізноманітніших типів і форм людської діяльності. Дослідження тенденцій та законів розвитку політичного життя соціальних інститутів і спільностей - основний предмет політології як науки. Загальносоціологічний закон історичного прогресу, його особливості і роль у виникненні та зміні політичних систем суспільства. Закони функціонування політики, їх значення у розвитку явищ політичної дійсності.
Актуальність питання про специфіку предмету політичної науки у сучасних умовах. Різноманітність підходів щодо визначення предмету політології. Синтез соціально-політичного, історичного, філософського, юридичного та соціологічного підходів. Необхідність дослідження реальних суб'єктів політичних відносин, виділення специфіки їх регулювання та управління для теоретичних уявлень і політичної практики. Особливості світового політичного процесу як об'єкту політології.
Важливість проблем політичних відносин, влади і владних відносин для предмету політичної науки. Центральне місце влади і владних відносин у суспільстві. Закони і принципи розвитку політичних систем та їх елементів. Політична поведінка та пов'язані з нею проблеми цілей і засобів лідерства. Політична свідомість і політична культура як важливі фактори детермінації політичних орієнтацій і поведінки народних мас. З'ясування суті і закономірностей світової політичної еволюції міжнародних відносин. Проблеми і перспективи розвитку глобальної макроетносоціосистеми.
Методологія як система уявлень та принципів постановки і розв'язання проблем. Синергетичний, системний, діалектичний підходи до вивчення політики як науки, мистецтва та праксеології.Роль біхевіоризму у політичних дослідженнях. Порівняльний метод, його зумовленість необхідністю спостереження політичних явищ та процесів у природному стані. Субстанціональний, функціональний та інституціональний рівні пізнання політики і їх суть. Метод прийняття рішень, його роль у політичному житті, у виявленні специфіки політології у загальній системі суспільствознавчих та природничих наук Значення прагматизму у вивченні політичних явищ. Емпіричний рівень вивчення політичного життя. Аналіз статистичних даних, матеріалів опитування населення, вивчення документів. Важливість використання різноманітних методів і підходів у прийнятті оптимальних політичних рішень.
Природа і техніка політологічного дослідження. Культура і етика політичної науки. Соціально-моральний, нормативно-юридичний і емпірично-соціологічний аспекти політичних явищ. Порівняльна і ретроспективна політологія. Теоретична і прикладна політологія. Емпіричне вивчення політики. Філософія політики. Політична психологія. Виявлення проблем і формування цілей дослідження. Відбір джерел інформації. Збір і аналіз інформації. Використання одержаних результатів в діяльності політичних інститутів.


загрузка...