загрузка...
 
1.3. Генезис політології Нового часу та сучасності.
Повернутись до змісту
Політичні концепції Нового часу. ДЛокк - родоначальник теоретичної системи класичного лібералізму. Т. Гоббс про походження і сутність держави. Проблеми природних прав людини і прагнення обмежити втручання в громадське життя у Джона Локка. «Розподіл влад» і політико-правовий режим в суспільстві і державі. Раціоналістична трактовка політики і влади в працях Руссо, Дідро, Гельвеція, Гольбаха. Монтеск'є та історичні, географічні, економічні і соціальні основи політики. Гуманістичні критерії політики. Філософсько-правові концепції політики класиків німецької філософії. Етичні основи права і держави в філософії Канта. Ідея «правової держави» і «вічного миру». Місце політики в «Філософії права» Гегеля. Традиціоналізм.
Ліберальна політична думка: Б.Констан, Є.Бентам, АТоквіль та ін. Теорія насильства Л.Гумпловича Виникнення і еволюція соціально-політичних утопій. Концепції А.Сен-Сімона, Ш.Фур'є, Р.Оуена, М.Чернишевського. Виникнення і основні етапи розвитку політичної доктрини марксизму. Сутність кризи марксизму. Політичні ідеї в Російській імперії другої половини XIX ст. (О.Герцен, М.Салтиков-Щедрін, М.Драгоманов, В.Соловйов, Б.Чичерін, М.Ковалевський, М.Бердяєв, М. Грушевський, І.Ільїн).
Ідея відмирання держави і політики. Соціологія О.Конта. «Закон солідарності» і політика Співвідношення матеріальної і духовної влади. Спенсер про типи суспільства, держави і політики. Спроби юридизації політики в працях правознавців ХІХ-ХХ ст. Заперечення влади і політики в анархістських і анархо-синдикалістських теоріях. Погляди М.Бакуніна, П.Кро-поткіна, Г.В.Плеханова на політичні фактори прогресу.
Становлення політології як самостійної галузі й загальної системи соціальних і гуманітарних наук. ДжС.Мілль про свободу, порядок і соціальний прогрес. Е.Дюркгейм про значення
солідаризму в розвитку суспільства М.Вебер як класик політології. Вчення Вебера про ідеальні типи влади та теорія раціональної бюрократії. Теорія еліт(Г.Моска, В.Парето, Р.Міхельс, Д.Донцов, В.Липинський). Дослідження політичних партій (МДюверже, Ж.Шарло, Дж.Сарторі). Міжнародні відносини і світова політика: політологічні виміри (Б.Рассел, Г.Морген-тау, Р.Хілсмен, М.Каплан).
Основні школи і течії сучасної політології. Біхевіористський напрямок у дослідженнях політики (Ч.Мерріам, ГЛассуел, Дж.Кетлін та ін.). Системний аналіз влади (Т.Парсонс, Д.Істон, Р.Дальташ.).КошіеппЛелітократЯінаціократії(Л.Міллс,Ч.Раш та ін.). Політична соціологія (СЛіпсет, МДюверже, Р.Арон, М.Кроз'є та ін.). Психоаналітичні концепції політики (Ж Лакан, Ч.Мерріам та ін.). Теорія соціально-політичних конфліктів (П.Блау, КБоулдінг, Р.Дарендорф). Компаративістика як метод аналізу різнорідних політичних систем (Д.Істон, Г.Алмонд, С.Верба, КДойч, С.Хантінгтон). Теорія політичних систем (Р.Роуз, М.Девіс, КБіддсман). Геополітика Нігілізм і його політична мета Політико-релігійні концепції. Політика «богошукання». Проблема політики і влади в інституціоналізмі. Неоелітизм в сучасній політології. Технократичні доктрини політики. Різноманітність і альтернативність сучасних політичних теорій. Політичне відчуження і його подолання.загрузка...