Фізика твердого тіла. - Бібик В.В.

ЗМІСТ

Передмова редактора

Вступ

РОЗДІЛ 1 БУДОВА ТВЕРДИХ ТІЛ. 1.1. Операції і елементи симетрії

1.2. Елементарні комірки і решітки Браве

1.3. Обчислення періоду решітки

1.4. Кристалографічні символи

1.5 Типи зв’язків у твердих тілах

1.6 Анізотропія кристалів

1.7 Дефекти кристалів

Питання і завдання до розділу 1

РОЗДІЛ 2 ДИНАМІКА КРИСТАЛІЧНОЇ РЕШІТКИ. 2.1 Елементи теорії пружності

2.2 Уявлення про нормальні коливання решітки

2.3 Елементи квантової теорії пружних хвиль у кристалі

2.4 Спектр нормальних коливань решітки

2.5. Теплоємність кристалів при низьких і високих температурах

Питання і завдання до розділу 2

РОЗДІЛ 3. ЗОННА ТЕОРІЯ ТВЕРДИХ ТІЛ. 3.1. Рівняння Шредінгера для кристала

3.2. Функція Блоха, теорема Блоха

3.3 Енергетичні зони кристала

3.4 Енергетичний спектр електронів у кристалі. Модель Кроніга-Пенні

3.5 Ефективна маса електрона в кристалі. Ізоенергетичні поверхні

Питання і завдання до розділу 3

РОЗДІЛ 4. ЕЛЕКТРОННА ТЕОРІЯ МЕТАЛІВ. 4.1 Класична електронна теорія металів

4.2 Квантова статистика електронів у металі

4.3 Вироджений електронний фермі-газ у металах і його теплоємність

4.4 Кінетичне рівняння Больцмана для електрона в кристалі. Електропровідність металів

Питання і завдання до розділу 4

РОЗДІЛ 5.ЕЛЕКТРОННА ТЕОРІЯ НАПІВПРОВІДНИКІВ.5.1. Загальна характеристика напівпровідників

5.2 Статистика електронів у напівпровідниках із власною провідністю

5.3. Елементи статистики електронів у домішкових напівпровідниках

5.4. Провідність напівпровідників

5.5 Ефект Холла у напівпровідниках

Питання і завдання до розділу 5

РОЗДІЛ 6. ЕЛЕКТРОННА ТЕОРІЯ МАГНЕТИКІВ. 6.1 Класифікація магнетиків

6.2. Діамагнетизм та парамагнетизм

6.3. Феромагнетизм, антиферомагнетизм, феримагнетизм

6.4 Феноменологічний опис феро- та антиферо-магнетизму

6.5. Взаємодії в упорядкованих магнетиках. Спінові хвилі

6.6. Елементи теорії Ландау. Процеси перемагнічування

Питання і завдання до розділу 6

РОЗДІЛ 7. ФАЗОВІ ПЕРЕХОДИ. 7.1. Умови рівноваги фаз

7.2. Класифікація фазових переходів

7.3. Елементи теорії Ландау для фазових переходів другого роду

Питання і завдання до розділу 7

Додаток А. (обов’язковий). Приклади розв’язування задач

Додаток Б. (обов’язковий). Задачі для самостійного розв’язування

Додаток В. (обов’язковий). Варіанти індивідуальних завдань

Список літературизагрузка...