Методологія та організація наукових досліджень - В.М. Кислий

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. 1.1. Організація науково-дослідницької роботи в Україні. Організаційна структура науки в Україні

Класифікація наук

Підготовка наукових кадрів

Науково-дослідницька робота студентів у вищій школі

1.2 Методологічні основи наукового пізнання та творчості Поняття про методологію та метод наукового дослідження

Типологія методів наукового дослідження

Системний підхід у наукових дослідженнях

Вибір методів дослідження

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 2.1 Вибір напряму наукового дослідження та етапи НДР. Поняття наукової проблеми

Поняття теми дослідження та її формулювання

Визначення предмета та об’єкта дослідження

Мета і завдання дослідження

Порядок здійснення наукового дослідження. Етапи НДР

2.2 Пошук, накопичення та обробка наукової інформації. Загальна характеристика інформації

Види джерел інформації

Інформаційне забезпечення наукових досліджень

Пошук необхідної інформації

Пошук інформації в бібліотеці

Комп’ютерні технології пошуку інформації

Порядок обробки та групування інформації

2.3 Проведення теоретичних досліджень Сутність, мета, завдання та етапи теоретичних досліджень

Методи теоретичних досліджень

Використання математичних методів у дослідженнях

2.4 Експериментальні дослідження Сутність, мета, функції наукового експерименту

Класифікація експериментів

Методологія експериментальних досліджень

Загальні вимоги до проведення експерименту

Типові помилки в проведенні експерименту

Робоче місце експериментатора та організація експерименту

РОЗДІЛ 3 ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НДР. 3.1 Обробка результатів експериментальних досліджень. Основи теорії випадкових помилок та методів оцінки випадкових похибок у вимірюваннях

Методи графічної обробки результатів експерименту

Аналітична обробка результатів експерименту

Елементи теорії планування експерименту

3.2 Оформлення результатів наукової роботи. Прийоми викладення матеріалів наукового дослідження

Мова та стиль наукової роботи

Складання та оформлення звітів з НДР

3.3 Впровадження та ефективність наукових досліджень. Апробація та оприлюднення результатів наукового дослідження

Впровадження результатів наукових досліджень

Ефективність наукових досліджень

РОЗДІЛ 4. ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 4.1 Організація роботи в науковому колективі Наукові колективи як особливі структури в науці

Наукові школи та їх роль у науці

Основні принципи управління науковим колективом

Особливості управління конфліктами у науковому колективі

4.2 Наукова організація та гігієна розумової праці

4.3 Моральна відповідальність вченого

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИзагрузка...