Стратегічний менеджмент - Кіндрацька

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СТРАТЕГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: СУТНІСТЬ, ЕТАПИ РОЗВИТКУ Й ОСОБЛИВОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

1.1. Концепція управління організацією

1.2. Еволюція системи управління організацією

1.2.1. Основні етапи розвитку менеджменту в зарубіжних корпораціях

1.2.2. Розвиток вітчизняного управління підприємствами

1.3. Сутність і структура системи стратегічного менеджменту

1.3.1. Поняття стратегічного менеджменту

1.3.2. Елементи системи стратегічного менеджменту

1.3.3. Стадії процесу стратегічного управління

1.4. Особливості стратегічного менеджменту в сучасних умовах

1.4.1. Основні риси сучасної системи менеджменту

1.4.2. Доцільність і можливості розроблення стратегії організації

РОЗДІЛ 2. СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Роль планування в різних управлінських системах

2.2. Процес планування стратегії організації

2.3. Стадії розроблення загальної стратегії

2.4. Особливості формування бізнес-стратегії

2.5. Організування розроблення стратегії

РОЗДІЛ З. ВИЗНАЧЕННЯ МІСІЇ ТА ЦІЛЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1. Формулювання та характеристика елементів місії

3.2. Поняття, види та принципи формулювання цілей організації

3.3. Процес визначення цілей

3.4. Організування формування цілей

РОЗДІЛ 4. СТРАТЕГІЧНА ДІАГНОСТИКА СЕРЕДОВИЩА ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Методичний підхід до діагностики середовища

4.2. Попереднє дослідження зовнішнього та внутрішнього середовища організації

4.2.1. Аналіз макрооточення

4.2.2. Аналіз безпосереднього оточення

4.2.3. Аналіз внутрішнього середовища

4.3. Методи ситуаційного аналізу

4.4. Прогнозування тенденцій зміни середовища організації

4.5. Інформаційне забезпечення аналізу середовища

РОЗДІЛ 5. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ Й ОРГАНІЗАЦІЇ

5.1. Стратегічна сегментація ринку

5.2. Оцінка привабливості ринку

5.2.1. Метод оцінки перспектив СЗГ за критерієм "зростання ринку"

5.2.2. Багатокритеріальний метод оцінки привабливості ринку

5.3. Аналіз стратегічного потенціалу організації

5.4. Оцінка конкурентоспроможності організації

5.4.1. Аналіз позиції організації в конкурентній боротьбі за методом конкурентних переваг

5.4.2. Визначення конкурентного статусу організації за відносними показниками

5.4.3. Інформаційне забезпечення конкурентного аналізу

РОЗДІЛ 6. ГЕНЕРАЦІЯ Й АНАЛІЗ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ

6.1. Методи генерації й аналізу альтернатив на бізнес-рівні

6.1.1. Модель "крива досвіду"

6.1.2. Модель "життєвий цикл попиту"

6.1.3. Метод PIMS

6.1.4. Модель "товар — ринок"

6.1.5. Модель М. Портера

6.2. Методи портфельного аналізу організації

6.2.1. Характеристика й основні етапи аналізу господарського портфеля

6.2.2. Аналіз темпів приросту та частки ринку за методом Бостонської консалтингової групи

6.2.3. Побудова матриці "привабливість — конкурентоспроможність", її переваги та недоліки

6.2.4. Аналіз галузевої привабливості — конкурентоспроможності за методом "Шелл"—DPM

6.2.5. Дослідження результатів портфельного аналізу

РОЗДІЛ 7. ВИБІР СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

7.1. Типи стратегій організації

7.1.1. Типологія загальних стратегій

7.1.2. Основні класифікації конкурентних стратегій

7.2. Перегляд стратегічних альтернатив і вибір стратегії

7.2.1. Методи перегляду альтернативних стратегій

7.2.2. Основні чинники вибору стратеги

7.2.3. Принципи розроблення успішних стратегій

7.3. Оцінка вибраної стратегії

РОЗДІЛ 8. УПРАВЛІННЯ РЕАЛІЗАЦІЄЮ СТРАТЕГІЇ

8.1. Розроблення стратегічного плану

8.2. Зміни на стадії реалізації стратегії

8.2.1. Завдання та рівні стратегічних змін

8.2.2. Організаційна структура як об'єкт стратегічних змін

8.2.3. Зміни в організаційній культурі

8.2.4. Типи стратегічних змін

8.2.5. Впровадження стратегічних змін в організації

8.3. Контроль реалізації стратегічного планузагрузка...