Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках - Грабова

Визначення та оцінка основних засобів

Облік надходження основних засобів на підприємство

Облік капітальних інвестицій

Облік амортизації основних засобів

Облік ремонту основних засобів

Облік вибуття основних засобів

Облік переоцінки основних засобів

Інвентаризація основних засобів

Облік орендних операцій

Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів

Організація оплати праці на підприємстві; види, форми і системи оплати праці

Порядок нарахування заробітної плати працівникам

Оцінка нематеріальних активів

Облік надходження нематеріальних активів

Облік амортизації нематеріальних активів

Облік вибуття нематеріальних активів

Інвентаризація нематеріальних активів

Визнання та оцінка виробничих запасів

Облік надходження виробничих запасів

Облік витрат виробничих запасів у виробництві

Облік переоцінки виробничих запасів

Інвентаризація виробничих запасів

Утримання і вирахування із заробітної платні

Порядок оформлення й облік розрахунків з оплати праці

Облік забезпечення оплати відпусток працівникам

Облік розрахунків по обов'язковому державному соціальному страхуванню

Облік розрахунків по обов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок безробіття

Облік розрахунків по обов'язковому державному пенсійному страхуванню

Облік розрахунків по додатковому пенсійному забезпеченню

Визнання і класифікація затрат на виробництво

Облік загальновиробничих витрат, порядок їх розподілу і списання

Облік затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції

Облік затрат за елементами

Облік витрат операційної діяльності підприємства, які не включаються до собівартості продукції (робіт, послуг)

Облік витрат, не пов'язаних з операційною діяльністю підприємства

Облік витрат і доходів від надзвичайних подій

Облік оприбуткування та реалізації готової продукції

Облік переоцінки готової продукції та результатів її інвентаризації

Облік бартерних (товарообмінних) операцій.

Організація обліку в торгівлі

Формування цін на товари і контроль за їх дотриманням

Облік товарних операцій в оптовій торгівлі

Облік товарних операцій у роздрібній торгівлі

Облік реалізації товарів у комісійній торгівлі

Облік товарних втрат у торгівлі

Облік операцій по патентуванню окремих видів діяльності

Облік витрат діяльності торговельних підприємств

Узагальнення результатів діяльності торговельного підприємства

Облік касових операцій

Облік розрахунків з підзвітними особами

Облік операцій на поточному рахунку в національній валюті

Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті

Облік розрахунків за допомогою платіжних доручень, акредитивів і розрахункових чеків

Облік розрахунків за допомогою векселю

Облік кредитних операцій

Облік фінансових результатів

Облік податку на прибуток

Облік використання прибутку та покриття збитків

Облік статутного капіталу

Облік резервного капіталузагрузка...