Фінанси підприємств - Поддєрьогін

Сутність та функції фінансів підприємств

Грошові фонди та фінансові ресурси

Основи організації фінансів підприємств

Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

Зміст та завдання управління фінансами підприємств

розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

Сутність грошових розрахунків підприємств

Безготівкові і готівкові розрахунки

Проведення касових операцій

Види банкцвських рахунків та порядок їх відкриття

Принципи організації розрахунків

розрахунки платіжними дорученнями

розрахунки розрахунково-платіжними вимогами-дорученнями

Розрахунки чеками

Розрахунки акредитивами

Вексельна форма розрахунків

Характеристика та склад грошових надходжень підприємств

Доходи ( виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг)

Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності

Формування валового і чистого доходу

Прибуток як результат від фінансово-господарської діяльності підприємства

Формування прибутку підприємства

Прибуток від реалізації продукції та його формування

Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції

Сутність в методи обчислення рентабельності

розподіл прибутку підприємства

Використанн чистого прибутку

Сутність податків та їх функції

Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні

Становлення оподаткування прибутку

Чинний порядок оприбуткування прибутку

Плата за землю

Фіксований сільськогосподарський податок

Податок із власників транспортних засобів

Податок на нерухоме майно ( нерухомість)

Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств

Мито

Акцизний збір

Податок на додану вартість

Збори і цільові відрахування, які сплачують підприємства

місцеві податки і збори

оподаткування суб'єктів малого підприємництва

Сутність , склад і структура оборотних коштів

Класифікація і принципи організації оборотних коштів

Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах

нормування оборотних коштів для створення виробничих запасів

Нормування оборотних коштів у незавершеному виробництві і витратах майбутніх періодів

нормування оборотних коштів для створення запасів готової продукції

розрахунок нормативу оборотних коштів економічним методом

Власні джерела формування оборотних коштів

Використання банківських кредитві для формування оборотних коштів

Залучення коштів інших суб'єктів господарювання

Показники стану оборотних коштів

показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх обертання

Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства

Кругообіг коштів підприємсвт та необхідність залучення кредитів

Класифікація кредитів, що надаються підприємствам

Види банківського кредиту та їх характеристика

Умови та порядок отримання банківського кредиту

порядок погашення банківського кредиту підприємством

комерційне кредитування підприємств

Лізингове кредитування підприємств

державне кредитування підприємств

кредитування підприємств за рахунок коштів фінансово-кредитних інститутів

сутність основних засобів та їх відтворення

Знос і амортизація основних засобів

Сутність і склад капітальних вкладень

Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень

Фінансування ремонту основних засобів

оцінка фінансового стану підприємства

Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства

показники фінансового стану підприємства

Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства

Оцінка фінанасової стійкості підприємства

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства

Фінансова стратегія підприємств

Зміст, завдання та методи фінансового планування

Зміст фінансового плану та порядок його складання

Зміст та завдання оперативного фінансового плану

Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори що її спричиняють

економічна сутність санації підприємств

Менеджмент фінансової санації підприємств

Випадки, коли приймаютьс я рішення про фінансову санацію підприємств

Класична модель фінансової санації

План санації

Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення

аналіз виробничо-господарської діяльнотсі підприємства, що перебуває у кризі

аудит фінансової сфери підприємства

Ситуація підприємства на ринках факторів виробництва та збуту готової продукції

Аналіз причин кризи, сильних і слабких місць на підприємстві

Акт аудиторської перевірки

Форми фінансової санації

Внутрішні джерлеа фінансової санації

санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства

санація із залученням коштів власників підприємства

Альтернативна санація

участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника

Фінансова участь персоналу в санації підприємства

Державна фінансова підтримка в санації підприємств

доарбітражне врегулювання господарських спорів

Арбітражне врегулювання господарських спорів

Необхідність, функції і завдання інституту банкрутства підприємств

Порядок оголошення підприємства банкрутом

Задоволення претензій кредиторів

Фінансова санація на ухвалу арбітражного суду

Мирова угода

Санації шляхом реструктуризації

Приховане, фіктивне та зумисне банкрутство

Сутність та функції фінансів підприємств

Грошові фонди та фінансові ресурси

Основи організації фінансів підприємств

Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи

Зміст та завдання управління фінансами підприємств

розрахунково-платіжна дисципліна та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємств

Сутність грошових розрахунків підприємств

Безготівкові і готівкові розрахунки

Проведення касових операцій

Види банкцвських рахунків та порядок їх відкриття

Принципи організації розрахунків

розрахунки платіжними дорученнями

розрахунки розрахунково-платіжними вимогами-дорученнями

Розрахунки чеками

Розрахунки акредитивами

Вексельна форма розрахунків

Характеристика та склад грошових надходжень підприємств

Доходи ( виручка) від реалізації товарів (робіт, послуг)

Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності

Формування валового і чистого доходу

Прибуток як результат від фінансово-господарської діяльності підприємства

Формування прибутку підприємства

Прибуток від реалізації продукції та його формування

Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції

Сутність в методи обчислення рентабельності

розподіл прибутку підприємства

Використанн чистого прибутку

Сутність податків та їх функції

Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні

Становлення оподаткування прибутку

Чинний порядок оприбуткування прибутку

Плата за землю

Фіксований сільськогосподарський податок

Податок із власників транспортних засобів

Податок на нерухоме майно ( нерухомість)

Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств

Мито

Акцизний збір

Податок на додану вартість

Збори і цільові відрахування, які сплачують підприємства

місцеві податки і збори

оподаткування суб'єктів малого підприємництва

Сутність , склад і структура оборотних коштів

Класифікація і принципи організації оборотних коштів

Необхідність і способи визначення потреби в оборотних коштах

нормування оборотних коштів для створення виробничих запасівзагрузка...